HOTĂRÂRE nr. 223 din 10 aprilie 2019privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 12 aprilie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 și 4 din Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, al Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România și al Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru anul 2019, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 336 din 21 decembrie 2010.  +  Articolul 2(1) Ajutorul de stat în sumă totală de 67.372 mii lei pentru anul 2019, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2016) 7719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România și Deciziei Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, în vederea suportării costurilor excepționale ale unităților intrate în proces de închidere definitivă, costuri care nu sunt legate de producția curentă. (la 02-12-2019, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 824 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 02 decembrie 2019 ) (2) Justificarea costurilor excepționale prevăzute la alin. (1) se va face în baza decontului justificativ după modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Nerespectarea de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. a condițiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2018) 1001/final, precum și a oricăror obligații asumate în vederea obținerii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul energiei,
  Doru Vișan,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 10 aprilie 2019.Nr. 223.  +  ANEXĂ
  DECONT
  privind costurile excepționale care urmează să fie acordate de la bugetul de stat în luna .......... anul 2019
  Nr. crt.SpecificațieU.M.Cheltuieli aferente anului precedent și care se regularizează în anul curentRealizări în anul curent cumulate de la începutul anului.........Cheltuieli preliminate pentru luna în cursTotal sumă solicitată în luna.........Sumă alocată pe perioada precedentăSumă reprezentând diferență de acordat
  0123456 = 4 + 578 = 6 – 7
  1.TOTAL CHELTUIELI CU PLĂȚILE COMPENSATORIImii lei
  Număr de persoane disponibilizatepers.
  Cheltuieli cu plățile compensatorii/persoanămii lei/pers.
  2.TOTAL COSTURI RECONVERSIE PROFESIONALĂmii lei
  Număr de persoane participantepers.
  Costuri reconversie profesională/persoanămii lei/pers.
  3.TOTAL COSTURI ÎNCHIDERE (Lucrări de punere în siguranță a zăcământului și închiderea minelor): mii lei
  3.1.EM Loneamii lei
  3.2.EM Lupenimii lei
  4.TOTAL COSTURI CU REABILITAREA INCINTELOR FOSTELOR EXPLOATĂRI MINIERE, din care: mii lei
  4.1.EM Loneamii lei
  4.2.EM Lupenimii lei
  5.TOTAL COSTURI CU RECULTIVAREA SOLURILOR DE SUPRAFAȚĂ, din care: mii lei
  5.1.EM Loneamii lei
  5.2.EM Lupenimii lei
  TOTAL GENERALmii lei
  NOTĂ:Punctele 3, 4 și 5 se vor detalia pe fiecare proiect executat.Certificăm pe propria răspundere realitatea și exactitatea datelor înscrise în decont.
  Director general,
  .......................
  Director Direcția minieră,
  ............................
  Director economic,
  .........................
  -----