HOTĂRÂRE nr. 224 din 10 aprilie 2019privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 12 aprilie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 și 4 din Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, al pct. 2.4 din Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat, al Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final privind prelungirea ajutorului pentru suportarea costurilor excepționale pentru închiderea minelor din România și al Deciziei C (2018) 1001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., pentru anul 2019, potrivit Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 336 din 21 decembrie 2010.  +  Articolul 2(1) Ajutorul de stat în sumă totală de 58.628 mii lei pentru anul 2019, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1020/final referitoare la compatibilitatea ajutorului de stat, Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8066/final privind prelungirea ajutorului pentru suportarea costurilor excepționale pentru închiderea minelor din România, modificată prin Adresa Comisiei Europene nr. COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 și Deciziei C (2018) 1001/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din România, pentru unitățile intrate în proces de închidere definitivă, pentru suportarea costurilor excepționale care nu sunt legate de producția curentă. (la 02-12-2019, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 823 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 02 decembrie 2019 ) (2) Justificarea costurilor excepționale prevăzute la alin. (1) se va face în baza decontului justificativ după modelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Nerespectarea de către Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. a condițiilor prevăzute prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final, Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final modificată prin Adresa Comisiei Europene nr. COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 și Decizia C (2018)1001/final, precum și a oricăror obligații asumate în vederea obținerii ajutorului de stat pentru facilitatea închiderii minelor de cărbune necompetitive determină aplicarea de către Ministerul Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, în condițiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul energiei,
  Doru Vișan,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 10 aprilie 2019.Nr. 224.  +  ANEXĂMINISTERUL ENERGIEISocietatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.Aprobat:Ordonator principal de credite,.......................................
  DECONT
  privind justificarea costurilor excepționale suportate de la bugetul de stat în luna .......... anul 2019
  Nr. crt.SpecificațieU.M.Cheltuieli aferente anului precedent și care se regularizează în anul curentRealizări în anul curent cumulate de la începutul anului la ....................Cheltuieli preliminate pentru luna în cursTotal sumă solicitată în luna ............Sumă alocată pe perioada precedentăSumă reprezentând diferență de acordat
  0123456 = 4 + 578 = 6 - 7
  1.TOTAL COSTURI CU PLĂȚI COMPENSATORII:mii lei
  - număr de persoane disponibilizatepers.
  - costuri plăți compensatorii/persoanămii lei/pers.
  2.TOTAL COSTURI RECONVERSIE PROFESIONALĂ:mii lei
  - număr de persoane participantepers.
  - costuri reconversie profesională/persoanămii lei/pers.
  3.TOTAL COSTURI pentru salariați, conform pct. 30 din Decizia Comisiei Europene C (2012) 1020 finalmii lei
  - număr de salariați beneficiari de energie electricăpers.
  - total cheltuieli cu consumul de energie electrică mii lei
  - număr de salariați beneficiari de cărbunepers.
  - total valoare cărbunemii lei
  - comisioane bancare necesare pentru aceste cheltuielimii lei
  - cheltuieli de arhivare a documentelor în legătură cu închiderea definitivă a minelormii lei
  4.TOTAL COSTURI ÎNCHIDERE SUBTERAN (costuri pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului și închiderea minelor):mii lei
  4.1.Sucursala Mina Paroșenimii lei
  4.2.Sucursala Mina Uricanimii lei
  4.3.Alte cheltuieli (proiectare și asistență tehnică și consultanță; comisioane; taxe; cote legale; probe tehnologice; test etc.)mii lei
  TOTAL COSTURImii lei
  Certificăm pe propria răspundere realitatea și exactitatea datelor înscrise în decont.
  Director general,
  .......................................
  Director tehnic,
  .......................................
  Director economic,
  .......................................
  -----