ORDIN nr. 14.409 din 10 octombrie 2019pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 16 octombrie 2019



    Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) și art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 28 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Integritate emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Agenției Naționale de Integritate nr. 7.962/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 8 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 3Structurile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Integritate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se aduce la cunoștința salariaților prin grija Serviciului resurse umane și a conducătorilor compartimentelor din cadrul Agenției Naționale de Integritate.
    Președintele Agenției Naționale de Integritate,
    Bogdan Stan
    București, 10 octombrie 2019.Nr. 14.409.  +  AnexăREGULAMENTde organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate