HOTĂRÂRE nr. 46 din 22 noiembrie 2019privind unele măsuri pentru predarea materialelor electorale rezultate din al doilea tur pentru alegerea Președintelui României din anul 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 22 noiembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (7) și (8), art. 67 alin. (2), (2^1) și (7) și art. 70 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,observând dispozițiile art. 20 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile art. 103 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,văzând Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019,luând în considerare Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 25/2019 privind modelul, dimensiunile, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Președintele României din anul 2019,având în vedere Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 42/2019^1 privind membrii-operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și predarea materialelor electorale utilizate în secțiile de votare din străinătate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019,^1 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 42/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.văzând Instrucțiunea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2019^2 privind desfășurarea operațiunilor electorale și predarea materialelor electorale la birourile electorale județene/birourile electorale ale sectoarelor municipiului București la alegerile pentru Președintele României din anul 2019,^2 Instrucțiunea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2019 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.întrucât din economia art. 20 din Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 24 alin. (7) și (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că documentele pentru votul prin corespondență recepționate de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate urmează regimul juridic al celorlalte materiale electorale pe care acestea le gestionează,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) După finalizarea operațiunilor de numărare a voturilor și de consemnare a rezultatelor celui de-al doilea tur pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, președintele biroului electoral al secției de votare din țară, locțiitorul acestuia și operatorul de calculator, însoțiți, la cerere, de alți membri ai biroului electoral respectiv, se deplasează la sediul biroului electoral județean sau al biroului electoral al sectorului municipiului București, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, unde predau următoarele materiale electorale:a) un dosar sigilat și ștampilat însoțit de ștampila de control a biroului electoral al secției de votare, care cuprinde două exemplare ale procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării, toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule și cele contestate;b) un dosar distinct, care cuprinde listele electorale permanente, listele electorale suplimentare și extrasele din listele electorale utilizate în cadrul secției de votare;c) plicul sigilat conținând ștampilele cu mențiunea „VOTAT“, împreună cu tușiera sau tușierele primite, formularele și declarațiile aferente funcționării Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, ecusoanele, timbrele autocolante, buletinele de vot întrebuințate și necontestate, buletinele de vot neîntrebuințate și anulate, precum și orice alte materiale rezultate din procesul electoral, introduse în saci sau cutii, după caz;d) ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.(2) Materialele prevăzute de alin. (1) se predau tribunalelor, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) După finalizarea operațiunilor de numărare a voturilor și de consemnare a rezultatelor celui de-al doilea tur pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate, însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului electoral respectiv, se deplasează la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, după caz, unde predau următoarele materiale electorale:a) un dosar sigilat și ștampilat care cuprinde două exemplare ale procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării, toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule și cele contestate, precum și, dacă este cazul, procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votului prin corespondență și buletinele de vot prin corespondență nule și cele contestate;b) dacă este cazul, un dosar distinct care cuprinde listele electorale suplimentare, pe suport hârtie;c) plicul sigilat conținând ștampilele cu mențiunea „VOTAT“, împreună cu tușiera sau tușierele primite, formularele și declarațiile aferente funcționării Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, ecusoanele, timbrele autocolante, buletinele de vot întrebuințate și necontestate, buletinele de vot neîntrebuințate și anulate, precum și orice alte materiale rezultate din procesul electoral, introduse în saci sau cutii, după caz;d) dacă este cazul, listele electorale permanente pentru votul prin corespondență, plicurile exterioare pentru votul prin corespondență, certificatele de alegător, plicurile interioare pentru votul prin corespondență și buletinele de vot prin corespondență valabile;e) ștampila de control a biroului electoral al secției de votare.(2) Dosarul prevăzut de alin. (1) lit. a) se transmite Ministerului Afacerilor Externe, prin intermediul misiunii diplomatice sau oficiului consular, după caz.  +  Articolul 3După finalizarea operațiunilor de numărare a voturilor și de consemnare a rezultatelor celui de-al doilea tur pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență predă biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate următoarele materiale electorale:a) procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votului prin corespondență;b) listele electorale permanente pentru votul prin corespondență pe care le-a utilizat;c) plicurile exterioare pentru votul prin corespondență, certificatele de alegător, plicurile interioare pentru votul prin corespondență și buletinele de vot prin corespondență valabile, nule și contestate;d) ștampila biroului electoral pentru votul prin corespondență;e) orice alte materiale rezultate din procesul electoral.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 22 noiembrie 2019.Nr. 46.----