NORMĂ nr. 26 din 1 noiembrie 2019pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 15 noiembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 29 alin. (10) și (12), art. 87 alin. (1) lit. i), art. 101-104 și ale art. 108 lit. g) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 30 octombrie 2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 și 6 bis din 6 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 14 alineatul (1), litera h) se abrogă.2. La articolul 15 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) situația tranzacțiilor OTC, conform anexei nr. 18.3. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Raportul săptămânal prevăzut la alin. (1) lit. c) se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru tranzacțiile efectuate în săptămâna anterioară.4. La anexa nr. 1C, la „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1C“, la punctul (3), numărul curent 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
  25Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal)Modalitatea de plată a activului personal (cont bancar sau mandat poștal). Pentru cont bancar se folosește «C», iar pentru mandat poștal se folosește «M». În cazul în care participanții/beneficiarii participanților decedați dețin certificate de încadrare în grad de handicap conform cărora sunt scutiți de plata impozitului pe venitul din pensii, câmpul se va completa cu «SIC» pentru plata prin cont sau «SIM» pentru plata prin mandat poștal. Se completează pentru invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.
  5. La anexa nr. 1F, la „Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1F“, la punctul (3), numărul curent 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumire câmpDescriere câmp
  20Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poștal)Modalitatea de plată a ratei (cont bancar sau mandat poștal). Pentru cont bancar se folosește «C», iar pentru mandat poștal se folosește «M». În cazul în care participanții/beneficiarii participanților decedați dețin certificate de încadrare în grad de handicap conform cărora sunt scutiți de plata impozitului pe venitul din pensii, câmpul se va completa cu «SIC» pentru plata prin cont sau «SIM» pentru plata prin mandat poștal. Pentru codul 604 nu se completează.
  6. Anexele nr. 2, 4,12 și 18 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la prezenta normă.7. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă.
   +  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie 2020.
  p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Elena-Doina Dascălu
  București, 1 noiembrie 2019.Nr. 26.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Norma nr. 25/2015)
  Situația activelor investite și a obligațiilor fondului de pensii
  la data de ..........
  Cod comandăCod administratorCod fondData evaluăriiCodul elementuluiDenumirea elementuluiValoare de achiziție (pentru elementele cu indicativul A)/ Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B)Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A)/ Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B)Suma în curs de decontare, net (+/-) (pentru elementele cu indicativul A)
  AC000000Total active, din care:
  AC110000Instrumente ale pieței monetare, din care:
  AP111000Conturi curente
  AP112000Depozite în lei și valută convertibilă
  AP113000Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an
  AP114000Reverse repo
  AC120000Valori mobiliare tranzacționate, din care:
  AP121000Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an
  AP122000Obligațiuni emise de administrația publică locală
  AC123000Obligațiuni corporative, din care:
  AP123100Obligațiuni corporative tranzacționate, cu garanția integrală a statului
  AP123200Obligațiuni corporative tranzacționate, fără garanția integrală a statului
  AP123300Obligațiuni corporative specializate în real estate
  AC124000Acțiuni, din care:
  AC124100Acțiuni tranzacționate, inclusiv cele specializate în real estate, din care:
  AP124110Acțiuni tranzacționate
  AP124120Acțiuni tranzacționate - specializate în real estate
  AC124200Acțiunile suspendate de la tranzacționare conform normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, inclusiv cele specializate în real estate, din care:
  AP124210Acțiunile suspendate de la tranzacționare conform normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private
  AP124220Acțiunile suspendate de la tranzacționare conform normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private - specializate în real estate
  AC124300Acțiuni retrase de la tranzacționare, inclusiv cele specializate în real estate, din care:
  AP124310Acțiuni retrase de la tranzacționare
  AP124320Acțiuni retrase de la tranzacționare - specializate în real estate
  AC124400Acțiuni aferente majorărilor de capital social, inclusiv cele specializate în real estate, din care:
  AP124410Acțiuni aferente majorărilor de capital social
  AP124420Acțiuni aferente majorărilor de capital social - specializate în real estate
  AP124500Drepturi
  AP125000Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (Investment Grade)
  AC130000Organisme de plasament colectiv, din care:
  AC131000Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, din care:
  AP131100Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare clasificate ca fiind monetare
  AP131200Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare clasificate ca fiind de obligațiuni
  AP131300Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, altele decât cele clasificate ca fiind monetare sau de obligațiuni
  AP132000OPCVM tranzacționabile - ETF
  AP133000Alte organisme de plasament colectiv - AOPC
  AP134000Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare specializate în real estate
  AP135000OPCVM tranzacționabile - ETF specializate în real estate
  AP136000Alte organisme de plasament colectiv - AOPC specializate în real estate
  AP137000Fonduri de investiții specializate în real estate
  AC160000Instrumente de acoperire a riscului, din care:
  AP161100Futures pentru acoperire risc valutar
  AP161200Futures pentru acoperire risc de dobândă
  AP162100Opțiuni pentru acoperire risc valutar
  AP162200Opțiuni pentru acoperire risc de dobândă
  AP163100Swap pentru acoperire risc valutar
  AP163200Swap pentru acoperire risc de dobândă
  AP164100Forward pentru acoperire risc valutar
  AP164200Forward pentru acoperire risc de dobândă
  AP165100Garanția/Marja/Colateralul constituit pentru contractele derivate pentru acoperire risc valutar
  AP165200Garanția/Marja/Colateralul constituite pentru contractele derivate pentru acoperire risc de dobândă
  AC170000Investiții private de capital - private equity, din care:
  AP171000Acțiuni
  AP172000Fonduri de private equity
  AP173000Obligațiuni
  AC180000Investiții în PPP/fonduri de infrastructură, din care:
  AP181000Acțiuni emise de societățile de proiect
  AP182000Obligațiuni emise de societățile de proiect
  AP183000Fonduri de investiții specializate în infrastructură
  AP190000Alte instrumente financiare
  AP321300Titluri de stat cu scadența mai mică de un an (state terțe)
  AP321400Titluri de stat cu scadența mai mare de un an (state terțe)
  AP322000Obligațiuni emise de administrația publică locală (state terțe)
  AP400000Obligațiuni BERD, BEI, BM
  AC500000Alte active, din care:
  AC510000Sume în tranzit, din care:
  AP511000Sume în tranzit la bănci
  AP512000Sume în tranzit la intermediari
  AP520000Sume în curs de rezolvare
  AC530000Sume în curs de decontare, din care:
  AP531000Dividende de încasat
  AP532000Principal și cupoane de încasat
  AP533000Alte sume
  AP534000Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare
  AP535000Sume aferente decontării tranzacțiilor de vânzare
  AP630000ETC
  BC500000Total obligații, din care:X
  BC510000Comisioane, din care:X
  BP511000Comision de administrare din activ netX
  BP512000Comision de depozitare și custodieX
  BP513000Comision de tranzacționareX
  BP514000Sume de regularizatX
  BC520000Taxe, din care:X
  BP521000Taxa de auditareX
  BC530000Obligații din decontări cu participanții, din care:X
  BC531000 Transferuri X
  BP532000 Decese X
  BP533000 Invaliditate X
  BP534000 Plata activ personal net ca urmare a deschiderii dreptului la pensie X
  BP539000 Alte obligații de decontare cu participanții X
  BP590000 Alte obligații X
  GR Gradul de risc asociat fondului de pensii private (%) X X
   +  Instrucțiuni de completare a anexei nr. 2 (1) Anexa nr. 2 se completează de către administratorii de fonduri de pensii. (2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor investite și a obligațiilor fondului de pensii. (3) Câmpurile anexei nr. 2 se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Codul de comandăCodul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
  2Codul administratoruluiCodul entității raportoare, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
  3Codul fonduluiCodul fondului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
  4Data evaluăriiData la care se face evaluarea
  5Codul elementuluiCodurile elementelor de activ și de obligații
  6Denumirea elementuluiDenumirea elementului de activ/obligație
  7Valoare de achiziție (pentru elementele cu indicativul A)Pentru elementele cu indicativul A se completează „valoare de achiziție“. Se utilizează două poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Pentru instrumentele financiare exprimate în valută se utilizează cursul valutei respective de la data decontării acestora: a) pentru instrumentele cu venit fix, valoarea de achiziție reprezintă prețul brut de achiziție al acestora, preț care include dobânda aferentă perioadei cuprinse între ultima încasare a cuponului și data achiziției, conform documentelor de achiziție. Această valoare exprimată în lei nu se va modifica pe durata existenței în portofoliu a instrumentului cu venit fix, chiar dacă în perioadă se vor încasa cupoane pentru instrumentul respectiv; b) pentru depozitele bancare, valoarea de achiziție reprezintă valoarea de constituire a acestora, conform contractelor de depozit. Această valoare este exprimată în lei.
  8Suma plătită (pentru elementele cu indicativul B)Pentru elementele cu indicativul B se completează „suma plătită“ numai la data efectuării plății, cu contravaloarea efectivă a acesteia. Se utilizează două poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Această valoare este exprimată în lei. Pentru codul BP514000 se va completa cu suma regularizată, numai la data efectuării regularizării, cu contravaloarea acesteia. (Sumele plătite de administrator sunt trecute cu semnul minus „–“, iar sumele plătite de fond sunt trecute cu semnul plus „+“).
  9Valoarea actualizată (pentru elementele cu indicativul A)/Suma datorată (pentru elementele cu indicativul B)Pentru elementele cu indicativul A se completează „valoare actualizată“, iar pentru elementele cu indicativul B se completează „suma datorată“. Se utilizează două poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei. Pentru codul BP514000 se va completa cu suma de regularizat. (Sumele datorate de administrator sunt trecute cu semnul minus „–“, iar sumele datorate de fond sunt trecute cu semnul plus „+“).
  10Suma în curs de decontare, net (+/–) (pentru elementele cu indicativul A)Pentru codul AP534000 se completează cu semnul minus pentru sumele aferente tranzacțiilor de cumpărare. Pentru codul AP535000 se completează cu semnul plus pentru sumele aferente tranzacțiilor de vânzare. Se completează pentru toate elementele de activ (cele care încep cu codul A, cu excepția celulelor marcate cu X. Se utilizează două poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Aceste valori sunt exprimate în lei. În cazul instrumentelor pentru acoperirea riscurilor cu data evaluării finale diferită de data decontării, în perioada dintre evaluarea finală și decontare nu vor mai fi reflectate pe coloana „Valoare actualizată“, ci vor fi reflectate pe coloana „Suma în curs de decontare“ în dreptul clasei instrumentelor de acoperire a riscurilor cu semnul plus pentru sumele de încasat sau cu semnul minus pentru sumele de plată. Reflectarea tranzacțiilor de schimb valutar cu data decontării diferită de data tranzacției se va efectua pe baza extrasului de cont și a ordinului de schimb valutar. Acestea se vor reflecta pe codul AP534000 pentru sumele de plată și pe codul AP535000 pentru sumele de încasat. Pentru codul AP111000 pe coloana „Sume în decontare“ se va reflecta valoarea netă a sumelor aflate în decontare aferente tranzacției de schimb valutar.
  11Gradul de riscPentru „Gradul de risc asociat fondului de pensii private“, administratorul are obligația de a completa gradul de risc asociat fondului de pensii private, conform normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Această valoare se exprimă în procente, cu două poziții zecimale.
   +  Raportare inițială (cod 1) (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 2a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGATII_1_FFF_EEE.xml.p7s, unde: – YYYYMMDD reprezintă data evaluării elementelor de active, respectiv obligații, după caz; – FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.; – EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F. b) Fișierul definit conform lit. a) se semnează electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă.c) Fișierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „ACTIVE_OBLIGATII“. (5) Anexa nr. 2 se întocmește și se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, detaliat pentru fiecare zi calendaristică a săptămânii anterioare, inclusiv pentru zilele nelucrătoare. (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 2. (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.  +  Raportare rectificativă (cod 5) (8) Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă. (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, astfel: a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGATII_5_FFF_EEE.xml.p7s; b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei YYYYMMDD_ACTIVE_OBLIGATII_5_FFF_EEE.rtf.p7s. (10) Lipsa oricărui fișier menționat la pct. (8) determină respingerea raportării rectificative. (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 2 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „ACTIVE_OBLIGATII“.
   +  Anexa nr. 2 (Anexa nr. 4 la Norma nr. 25/2015)
  Situația detaliată a investițiilor la data de ...................................
  Codul de comandă Codul administratorului Codul fondului Data evaluării Codul activului Denumirea activului Tipul acțiunii
  Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
  ISIN Simbolul pieței de evaluare/sursa evaluare CUI emitent Denumirea emitentului/contrapartidei Codul țării emitentului/ contrapartidei
  Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12
  Codul monedei în care este emis/evaluat activul Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat Valoarea echivalentă în lei a activului Cantitatea Prețul unitar de evaluare Codul monedei în care este achiziționat activul
  Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18
  Valoarea totală de achiziție/constituire Valoarea nominală/marjă/colateral Dobândă curentă Rata dobânzii Data emisiunii
  Col. 19 Col. 20 Col. 21 Col. 22 Col. 23
  Data maturității Activul-suport Multiplicatorul Tipul contractului
  Col. 24 Col. 25 Col. 26 Col. 27
  Investment grade Ponderea aplicată activului (%) Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatului Valoarea ajustată la risc Noționalul fondului
  Col. 28 Col. 29 Col. 30 Col. 31 Col. 32
  Cod monedă noțional fond Noțional contrapartidă Cod monedă noțional contrapartidă Noționalul schimbat la inițiere/ maturitate Obligații de plată fond conform contract derivat Obligații de plată contrapartidă conform contract derivat Tip decontare contracte derivate
  Col. 33 Col. 34 Col. 35 Col. 36 Col. 37 Col. 38 Col. 39
   +  Instrucțiuni de completare a anexei nr. 4(1) Anexa nr. 4 se completează de către administratorii de fonduri de pensii pentru activitatea de investire a activelor fiecărui fond de pensii pentru toate codurile din anexa nr. 2 la normă care au valori de raportare. (2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor deținute de fiecare fond de pensii. (3) Câmpurile anexei nr. 4 se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Codul de comandăCodul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
  2Codul administratoruluiCodul entității raportoare, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
  3Codul fonduluiCodul fondului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
  4Data evaluăriiSe va completa pentru toate codurile de activ cu data de referință a raportării.
  5Codul activuluiSe va completa pentru toate codurile de activ cu codul de activ conform anexei nr. 2 la normă.
  6Denumirea activuluiSe va completa pentru toate codurile de activ cu denumirea activului aferent codului de activ conform anexei nr. 2 la normă.
  7Tipul acțiuniiSe va completa cu „C“ pentru tipul de acțiune ordinară/comună sau cu „P“ pentru tipul de acțiune preferențială. Se va completa pentru activele AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP171000 (după caz), AP172000 (după caz), AP181000 (după caz), AP190000 (după caz).
  8ISINSe va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar. Se va completa pentru codurile de activ: AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP124500, AP125000, AP131100 (după caz)^1, AP131200 (după caz), AP131300 (după caz), AP132000, AP133000 (după caz), AP134000 (după caz), AP135000, AP136000 (după caz), AP137000 (după caz), AP171000 (după caz), AP172000 (după caz), AP 173000 (după caz), AP181000 (după caz), AP182000 (după caz), AP183000 (după caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000, AP531000 (după caz), AP532000, AP533000 (după caz), AP534000 (după caz), AP535000 (după caz) și AP630000. ^1După caz - se completează dacă este aplicabil; în caz contrar, câmpul nu se completează. Se referă la toate situațiile în care în instrucțiunea de completare a anexei nr. 4 apare sintagma „după caz“.
  9Simbolul pieței de evaluare/sursa evaluăriiSimbolul pieței de la care se folosește prețul pentru evaluarea activelor. Simbolul MIC, conform Standardului ISO 10383 al pieței reglementate pe care este tranzacționat activul fondului. Pentru activele achiziționate în ofertă publică primară și care nu sunt încă admise la tranzacționare pe o piață reglementată se va completa cu IPO. Pentru activele evaluate conform cotațiilor furnizate de Bloomberg Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru activele evaluate conform cotațiilor furnizate de Thomson Reuters S.A. se va completa cu REUT. Pentru activele evaluate în funcție de o cotație furnizată de o contrapartidă se va completa cu OTC. Câmpul simbol piață se va completa cu NA: a) în cazul în care prețul de pe bursă/de la furnizor este mai vechi de 180 de zile și prețul de achiziție mediu ponderat este mai mic decât ultimul preț folosit în evaluare sau b) în orice alt caz neprevăzut în situațiile anterioare. Se va completa pentru AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP124500, AP125000, AP132000, AP133000 (după caz), AP135000, AP136000 (după caz), AP137000 (după caz), AP161100, AP161200, AP162100 (după caz), AP 162200 (după caz), AP171000 (după caz), AP172000 (după caz), AP 173000 (după caz), AP181000 (după caz), AP182000 (după caz), AP183000 (după caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000, AP630000 (după caz).
  10CUI emitentSe va completa cu codul de identificare fiscală din țara emitentului instrumentului financiar sau contrapartidei, după caz. Pentru activele AP111000, AP112000, AP511000 se va completa cu codul de identificare fiscală al sediului central al sucursalei bancare din țara respectivă. Pentru activele AP114000, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100, AP164200, AP165100 și AP165200 se va completa cu codul de identificare fiscală al contrapartidei cu care este încheiată tranzacția respectivă. Pentru activele AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP134000, AP135000, AP136000, AP137000, AP172000 (după caz), AP183000 (după caz), AP630000 se va completa cu codul de identificare fiscală al emitentului respectiv. Nu se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP533000, AP534000, AP535000. Pentru toate celelalte active se va completa cu codul de identificare fiscală al emitentului. În cazul AP520000 se va completa cu CUI al emitentului/contrapartidei.
  11Denumirea emitentului/ contrapartideiSe va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se vor aplica regulile de completare de la coloana „CUI emitent“ și se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei, după caz. Excepție fac activele AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP134000, AP135000, AP136000, AP137000, AP172000, AP183000, AP630000, pentru care se vor completa atât denumirea fondului, cât și denumirea emitentului respectiv sub formatul: „denumire fond/denumire emitent“.
  12Codul țării emitentului/ contrapartideiSe va completa cu codul ISO al țării în care este localizat sediul social al emitentului/contrapartidei, conform Alpha-2, Standardul ISO 3166-1. Pentru codul AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP134000, AP135000, AP136000, AP137000, AP172000, AP183000, AP630000 se va utiliza codul țării în care este localizat emitentul. Se va completa pentru toate activele, cu excepția AP161100, AP161200, AP400000, AP533000, AP534000, AP535000.
  13Codul monedei în care este emis/evaluat activulSe va completa cu codul monedei în care este emis/evaluat activul, conform Standardului ISO 4217. Se va completa pentru toate activele cu codul monedei în care este emis acel activ/încheiată acea tranzacție. Fac excepție activele care sunt tranzacționate pe mai multe piețe, unde se va trece codul monedei în care este evaluat activul, indiferent de moneda de achiziție.
  14Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluatSe va completa cu valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat. Se vor aplica regulile de la coloana nr. 13 „Codul monedei în care este emis/evaluat activul“. Se va completa pentru toate activele. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200 se va completa cu valoarea la zi a contractelor respective. Pentru activele AP165100 și AP 165200 se va completa cu valoarea la zi a garanției/marjei/colateralului constituite, inclusiv valoarea la zi a dobânzii acumulate.
  15Valoarea echivalentă în lei a activuluiSe va completa cu valoarea echivalentă în lei a coloanei „Valoarea la zi a activului în moneda în care acesta este emis/evaluat“, calculată conform prevederilor normelor privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Se va completa pentru toate activele.
  16CantitateaSe va completa cu numărul de unități deținute din activul respectiv. Nu se va completa pentru activele AP111000, AP112000, AP114000, AP163100, AP163200, AP164100, AP164200, AP511000, AP512000, AP520000, AP531000, AP532000, AP533000, AP534000, AP535000.
  17Prețul unitar de evaluareSe va completa cu prețul de evaluare a activului în unitatea de monedă exprimată în coloana „Codul monedei în care este emis/evaluat activul“, pentru o unitate de măsură. Pentru instrumentele financiare cu venit fix se înscrie prețul net. Prețul net va fi trunchiat la 4 zecimale.
  18Codul monedei în care este achiziționat activulSe va completa cu codul monedei în care este achiziționat activul, conform Standardului ISO 4217, indiferent de codul monedei în care este evaluat acesta.
  19Valoarea totală de achiziție/ constituireSe va completa cu valoarea totală de achiziție/constituire a activului respectiv. Pentru activele AP112000, AP114000 se va completa cu valoarea de constituire. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP124500, AP125000, AP131100, AP131200, AP131300, AP132000, AP133000, AP134000, AP135000, AP136000, AP137000, AP171000, AP172000, AP 173000, AP181000, AP182000, AP183000, AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000 și AP630000 se va completa cu valoarea totală de achiziție. Pentru instrumentele achiziționate pe mai multe piețe, în monede diferite, se va completa cu echivalentul monetar în moneda de evaluare, la cursul oficial de la data achiziției.
  20Valoarea nominală/marjă/colateralSe va completa cu valoarea nominală a unei unități de activ sau cu valoarea totală a marjei/colateralului, după caz. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP124110, AP124120, AP124210, AP124220, AP124310, AP124320, AP124410, AP124420, AP125000, AP171000, AP172000 (după caz), AP 173000 (după caz), AP181000 (după caz), AP182000 (după caz), AP183000 (după caz), AP190000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000, AP400000 se va completa cu valoarea nominală a unei unități de activ. Pentru activele AP165100 și AP165200 se va completa cu valoarea garanției/marjei/colateralului constituite aferentă contrapărții respective. Pentru instrumentele tranzacționate pe mai multe piețe se va completata cu valoarea nominală corespunzătoare sursei de evaluare.
  21Dobândă curentăSe va completa cu valoarea dobânzii acumulate pentru activul respectiv. Pentru activele AP112000 și AP114000 se va completa cu valoarea dobânzii acumulate la zi minus orice sume primite ca dobândă în avans pentru activul respectiv. Pentru activele AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP125000, AP 173000, AP182000, AP190000 (după caz), AP321400, AP322000 și AP400000 se va completa cu valoarea dobânzii acumulate aferente cuponului curent. Pentru activele AP165100 și AP165200 se va completa cu valoarea la zi a dobânzii acumulate aferente soldului garanției/marjei/colateralului constituite, conform documentelor primite de la contraparte.
  22Rata dobânziiSe va completa cu rata dobânzii/cuponului aferente activului respectiv. Pentru activele AP112000 și AP114000 se va completa cu rata dobânzii aferente. Pentru activele AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123200, AP125000, AP 173000, AP182000, AP190000 (după caz), AP321400, AP322000, AP400000 se va completa cu cuponul activului respectiv. În cazul activelor cu rata dobânzii/cuponul variabil, se va trece valoarea efectivă a ratei dobânzii utilizate în calcularea dobânzii curente pentru data raportării.
  23Data emisiuniiSe va completa cu data emisiunii activului respectiv. Pentru activele AP112000 se va completa cu data constituirii depozitului. Pentru activele AP114000 se va completa cu data încheierii acordului. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP125000, AP 173000, AP182000, AP321300, AP321400, AP322000 și AP400000 se va completa cu data inițială a emisiunii pentru activul respectiv. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200 se va completa cu data începerii contractului respectiv (inclusiv la achiziții ulterioare). Pentru activele AP165100 și AP165200 se va completa cu data ultimei actualizări a garanției/marjei/colateralului. Pentru activele AP531000 și AP532000 se va completa cu data de la care sunt recunoscute dividendele, respectiv cupoanele și principalul. Pentru activele AP190000, AP533000 se va completa după caz.
  24Data maturitățiiSe va completa cu data maturității/scadenței activului respectiv. Pentru activele AP112000 se va completa cu data maturității depozitului. Pentru activele AP114000 se va completa cu data închiderii acordului. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP125000, AP 173000, AP182000, AP321300, AP321400, AP322000 și AP400000 se va completa cu data maturității activului. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200 se va completa cu data maturității contractului respectiv (inclusiv la achiziții ulterioare), data maturității reprezentând ultima zi în care contractul produce efecte, fără a lua în calcul eventualele zile necesare decontării. Pentru activele AP190000 se va completa după caz.
  25Activul-suportSe va completa cu ISIN-ul activului-suport. În cazul în care activul-suport nu are ISIN se va trece denumirea acestuia. Pentru activele AP114000 se va completa cu ISIN-ul titlurilor de stat acceptate drept colateral în cadrul acordului. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200 se va completa fie cu perechea valutară pentru care se încheie contractul, fie cu ISIN-ul activului-suport, iar pentru cazurile în care nu este aplicabil se va completa cu simbolul/denumirea activului-suport. Pentru activele AP190000, AP531000, AP532000 și AP533000 se va completa după caz.
  26MultiplicatorulSe va completa cu multiplicatorul activului-suport. Pentru activele AP114000 se va completa cu numărul de unități de activ-suport acceptate drept colateral în cadrul acordului. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100 și AP162200 se va completa cu numărul de unități de activ-suport aferente unui contract încheiat. Pentru activele AP190000 se va completa după caz.
  27Tipul contractuluiSe va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200. Pentru activele AP190000 se va completa după caz. Se va completa cu „C“ pentru pozițiile long (de cumpărare) și cu „V“ pentru pozițiile short (de vânzare). Pentru activele AP165100 și AP165200 se va completa cu MI pentru garanția/marja/colateralul inițială și cu MV pentru garanția/marja/colateralul variabilă.
  28Investment gradeSe va completa cu „DA“ ori „NU“ în funcție de îndeplinirea condițiilor de investment grade prevăzute în normele privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Se va completa pentru activele AP111000 și AP112000 în funcție de îndeplinirea condițiilor de investment grade de instituția bancară unde este constituit activul; în cazul în care instituția bancară nu are rating de la nicio agenție de rating dintre cele prevăzute de normele privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, se va verifica și se va completa cu „DA“ sau cu „NU“ în funcție de ratingul societății-mamă a instituției de credit respective. Pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP125000, AP 173000 (după caz), AP182000 (după caz), AP321300, AP321400, AP322000 și AP400000 se va completa în funcție de îndeplinirea condițiilor de investment grade de activul respectiv; în cazul în care activul nu are rating de la nicio agenție de rating dintre cele prevăzute de normele privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, se va verifica și se va completa cu „DA“ sau cu „NU“ în funcție de ratingul emitentului activului. Pentru activele AP162100, AP162200 (după caz), AP163100, AP163200, AP164100, AP164200, AP165100 și AP165200 se va completa în funcție de îndeplinirea condițiilor de investment grade de instituția bancară ce acționează drept contrapartidă; în cazul în care instituția bancară nu are rating de la nicio agenție de rating dintre cele prevăzute de normele privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, se va verifica și se va completa cu „DA“ sau cu „NU“ în funcție de ratingul societății-mamă a instituției de credit respective. Pentru activele AP190000 se va completa după caz.
  29Ponderea aplicată activului (%)Se va completa cu gradul de ajustare al activului respectiv. Se va completa pentru toate activele, conform normei privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private.
  30Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatuluiSe va completa cu valoarea în lei a activului cumulată cu valoarea instrumentului derivat (exclusiv valoarea marjei și/sau colateralului) pentru activele AP113000, AP121000, AP122000, AP123100, AP123200, AP123300, AP125000, AP321300, AP321400, AP322000, AP400000. Pentru toate celelalte active se va completa cu valoarea activului.
  31Valoarea ajustată la riscSe va completa cu valoarea ajustată în funcție de gradul de risc. Valoarea va fi obținută prin înmulțirea valorii din coloana „Valoarea activului ajustată cu valoarea derivatului“ cu ponderea din coloana „Ponderea aplicată activului“. Se va completa pentru toate activele.
  32Noționalul fonduluiSe va completa cu valoarea noțională folosită la calculul plăților în cadrul contractului financiar derivat. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 și AP164200 se va completa cu valoarea noționalului aferent contractului derivat. Pentru activele AP163100 și AP163200 se va completa cu noționalul folosit la calculul plăților efectuate de fond în cadrul contractului.
  33Cod monedă noțional fondSe va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de fond în cadrul contractului, conform Standardului ISO 4217. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200.
  34Noțional contrapartidăSe va completa cu valoarea noțională folosită la calculul plăților în cadrul contractului financiar derivat. Pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 și AP164200 se va completa cu valoarea noționalului aferent contractului derivat. Pentru activele AP163100 și AP163200 se va completa cu noționalul folosit la calculul plăților efectuate de contrapartidă în cadrul contractului.
  35Cod monedă noțional contrapartidă Se va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de contrapartidă în cadrul contractului financiar derivat, conform Standardului ISO 4217. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200.
  36Noționalul schimbat la inițiere/maturitateSe va completa cu „DD“ în cazul în care noționalul se schimbă între participanții la contract atât la inițierea contractului, cât și la maturitatea acestuia, se completează cu „ND“ în cazul în care noționalul se schimbă între participanții la contract doar la maturitate și se completează cu „NN“ în cazul în care noționalul nu se schimbă între participanții la contract nici la inițiere, nici la maturitate. Se va completa pentru activele AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200.
  37Obligații de plată fond conform contract derivatSe va completa cu cotația (curs valutar/rată dobândă) aplicată noționalului folosită la calculul plăților în cadrul contractului financiar derivat. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 și AP164200 cu cotația aferentă contractului. Se va completa pentru activele AP163100 și AP163200 cu cotația aplicată noționalului în baza căruia fondul de pensii private efectuează plățile.
  38Obligații de plată contra-partidă conform contract derivatSe va completa cu cotația (curs valutar/rată dobândă) aplicată noționalului folosită la calculul plăților în cadrul contractului financiar derivat. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP164100 și AP164200 cu cotația aferentă contractului. Se va completa pentru activele AP163100 și AP163200 cu cotația aplicată noționalului în baza căruia contrapartida efectuează plățile.
  39Tip decontare contracte derivateSe va completa cu modalitatea de decontare a contractelor financiare derivate. Pentru contractele financiare derivate cu decontare în fonduri se va completa cu „F“, iar pentru contractele financiare derivate cu decontare cu livrare se va completa cu „L“. Se va completa pentru activele AP161100, AP161200, AP162100, AP162200, AP163100, AP163200, AP164100 și AP164200.
   +  Raportare inițială (cod 1)(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 4a) Fișierul este denumit după următoarea sintaxă:YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_1_FFF_EEE.xml.p7s,unde:– YYYYMMDD reprezintă data la care au fost evaluate activele raportate (ultima zi calendaristică a lunii pentru care a fost întocmit raportul);– FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.b) Fișierul definit conform lit. a) se semnează electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă.c) Fișierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat, respectiv în folderul „INVESTITII_DETALIAT“.(5) Anexa nr. 4 se întocmește săptămânal și se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru ultima zi lucrătoare a săptămânii anterioare. În cazul în care ultima zi calendaristică a lunii nu corespunde cu ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru care se realizează raportarea, se întocmește și pentru ultima zi calendaristică a lunii, transmiterea acesteia realizându-se în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.(6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 4.(7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.  +  Raportare rectificativă (cod 5)(8) Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, astfel:a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_5_FFF_EEE.xml.p7s;b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei YYYYMMDD_INVESTITII_DETALIAT_5_FFF_EEE.rtf.p7s.(10) Lipsa oricărui fișier menționat la pct. (8) determină respingerea raportării rectificative.(11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 4 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „INVESTITII_DETALIAT“.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 12 la Norma nr. 25/2015)Administrator de fond ................................................................Cod administrator ......................................................................Fond de pensii ...........................................................................Cod fond ....................................................................................Depozitar ...................................................................................Cod depozitar ............................................................................
  Structura portofoliului de investiții
  la data de .......................................
  Portofoliul de instrumente financiare Valoarea actualizată (în lei)
  Col. 1Col. 2
  1. Instrumente ale pieței monetare, din care:
  a) Conturi curente
  b) Depozite în lei și valută convertibilă
  c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an
  2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:
  a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an
  b) Obligațiuni emise de administrația publică locală
  c) Obligațiuni corporative tranzacționate
  d) Acțiuni
  e) Obligațiuni BERD, BEI, BM
  f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)
  3. OPCVM
  4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:
  a) Futures
  b) Options
  c) Swaps
  d) Forward
  5. Private equity, din care:
  a) Acțiuni la societăți
  b) Participații la fonduri de investiții private de capital
  c) Obligațiuni
  6. Real estate, din care:
  a) Valori mobiliare emise de societăți
  b) Valori mobiliare emise de fonduri
  7. Investiții în infrastructură, din care:
  a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect
  b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură
  8. Alte instrumente financiare
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 18 la Norma nr. 25/2015)
  Situația tranzacțiilor OTC
  la data de ..........................................
  Codul de comandăCodul administratoruluiCodul fonduluiAnul LunaData raportuluiData tranzacțieiData decontării tranzacțieiCodul activului tranzacționatDenumirea activului tranzacționatCUI emitentDenumirea emitentului
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4Col. 5Col. 6Col. 7Col. 8Col. 9Col. 10Col. 11Col. 12
  ISIN activ tranzacționatTipul tranzacțieiDenumirea contrapartideiCodul țării contrapartideiValoarea nominală a tranzacțieiValoarea totală a tranzacțieiCodul monedei în care este realizată tranzacțiaCantitatea
  Col. 13Col. 14Col. 15Col. 16Col. 17Col. 18Col. 19Col. 20
   +  Instrucțiuni de completare a anexei nr. 18(1) Anexa nr. 18 se completează de către administratorii de fonduri de pensii.(2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a tranzacțiilor OTC realizate de fiecare fond de pensii, cu obligațiuni municipale, corporative, obligațiuni din categoria private equity și obligațiuni emise de societăți de proiect sau în fonduri de investiții specializate în infrastructură.(3) Câmpurile anexei nr. 18 se completează după cum urmează:
  Nr. crt.Denumirea câmpuluiDescrierea câmpului
  1Codul de comandăCodul comenzii va avea una dintre următoarele valori: 1 = raportare inițială; 5 = raportare rectificativă.
  2Codul administratoruluiCodul entității raportoare, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
  3Codul fonduluiCodul fondului, așa cum este înregistrat în Registrul A.S.F.
  4AnulAnul pentru care se face raportarea
  5LunaLuna pentru care se face raportarea
  6Data raportuluiData pentru care se face raportarea
  7Data tranzacțieiSe va completa cu data la care a fost realizată tranzacția.
  8Data decontării tranzacțieiSe va completa cu data la care s-a decontat tranzacția.
  9Codul activului tranzacționatSe va completa cu codul de activ conform anexei nr. 2 la normă.
  10Denumirea activului tranzacționatSe va completa cu denumirea activului aferent codului de activ conform anexei nr. 2 la normă.
  11CUI emitentCodul unic de identificare al emitentului
  12Denumirea emitentuluiSe va completa cu denumirea emitentului instrumentului financiar.
  13ISIN activ tranzacționatSe va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar tranzacționat.
  14Tipul tranzacțieiSe va completa cu „C“ pentru tranzacțiile de cumpărare și cu „V“ pentru cele de vânzare.
  15Denumirea contrapartideiSe va completa cu denumirea contrapartidei.
  16Codul țării contrapartideiSe va completa cu codul ISO al țării în care este localizat sediul social al contrapartidei, conform Alpha- 2, Standardul ISO 3166-1.
  17Valoarea nominală a tranzacțieiSe va completa cu valoarea nominală a tranzacției.
  18Valoarea totală a tranzacțieiSe va completa cu valoarea totală a tranzacției.
  19Codul monedei în care este realizată tranzacțiaSe va completa cu codul monedei în care a fost încheiată tranzacția, conform Standardului ISO 4217.
  20CantitateaSe va completa cu numărul de unități tranzacționate din activul respectiv.
   +  Raportare inițială (cod 1)(4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 18a) Fișierul este denumit după următoarea sintaxă:YYYYMMDD_TRANZACTII_OTC_1_FFF_EEE.xml.p7s,unde:– YYYYMMDD reprezintă data pentru care a fost întocmit raportul;– FFF reprezintă codul fondului de pensii înregistrat în Registrul A.S.F.;– EEE reprezintă codul entității raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.b) Fișierul definit conform lit. a) se semnează electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă.c) Fișierul definit conform lit. a), semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat, respectiv în folderul „TRANZACTII_OTC“.(5) Anexa nr. 18 se întocmește săptămânal și se transmite A.S.F. în a doua zi lucrătoare a săptămânii următoare celei pentru care se face raportarea, pentru tranzacțiile efectuate în săptămâna anterioară. Perioada pentru care se face raportarea este o săptămână calendaristică. În cazul în care ultima zi calendaristică a lunii nu corespunde cu ultima zi lucrătoare a săptămânii pentru care se realizează raportarea, aceasta se întocmește și pentru ultima zi calendaristică a lunii, transmiterea acesteia realizându-se în termen de 2 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.(6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 18.(7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, acestea având obligația de a analiza aceste mesaje în scopul soluționării eventualelor erori sau avertismente.  +  Raportare rectificativă (cod 5)(8) Orice modificare a unei raportări inițiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.(9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 18 conține, în mod obligatoriu, două fișiere semnate electronic cu semnătura electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, astfel:a) un fișier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_TRANZACTII_OTC_5_FFF_EEE.xml.p7s;b) un fișier în format RTF care conține o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate și motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei YYYYMMDD_TRANZACTII_OTC_5_FFF_EEE.rtf.p7s.(10) Lipsa oricărui fișier menționat la pct. (8) determină respingerea raportării rectificative.(11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 18 se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_OTC“.
  ----