ORDIN nr. 3.494 din 14 noiembrie 2019pentru completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 15 noiembrie 2019    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 14 octombrie 2019, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Raportările financiare lunare prevăzute la pct. 1.6 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 au caracter de rapoarte de verificare și se transmit în format electronic la Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate la termenele prevăzute la cap. III pct. 7 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2013.2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate își exercită prerogativele de centralizare și verificare a raportărilor financiare lunare ale instituțiilor publice cu rapoartele similare realizate din sistemul național de raportare - Forexebug.(2^2) În situația în care raportările financiare lunare prevăzute la alin. (1^1) diferă de rapoartele similare realizate din sistemul național de raportare - Forexebug, se consideră valabile raportările financiare lunare transmise electronic. În cazul în care diferențele sunt constatate la nivelul Direcției de metodologie contabilă instituții publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, aceasta sesizează Direcția generală de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, iar pentru situația când diferențele se constată la nivelul serviciului/biroului Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale din cadrul activităților de trezorerie și contabilitate publică județene și a municipiului București, acestea sesizează structurile teritoriale de inspecție economico-financiară din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru efectuarea de acțiuni de inspecție și, după caz, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Vasile-Florin Cîțu
    București, 14 noiembrie 2019.Nr. 3.494.-----