REGULAMENT nr. 11 din 6 noiembrie 2019pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (2) și (3) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 4 noiembrie 2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 10 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Elementele prevăzute de art. 51 lit. a) și art. 62 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar/nivel 2 doar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 52, respectiv art. 63 din același regulament.(2) Aprobarea includerii instrumentelor de capital și/sau împrumuturilor subordonate în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar și de nivel 2, conform alin. (1), se face de către A.S.F. prin emiterea unei decizii.2. La articolul 123, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) A.S.F. poate decide să nu aplice cerințele de fonduri proprii pe o bază consolidată conform art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, caz în care cerințele art. 148 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se aplică pe bază individuală.(4) În situația prevăzută la alin. (3), A.S.F. emite o decizie în acest sens.  +  Articolul IIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României.
    p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Elena-Doina Dascălu
    București, 6 noiembrie 2019.Nr. 11.----