DECIZIE nr. 1.346 din 5 noiembrie 2019privind sancționarea Societății ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizației de funcționare și radierea acesteia din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 15 noiembrie 2019    Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) și (3) și ale art. 28 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 5 alin. (6), și ale art. 65 alin. (10) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări,ca urmare a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 23.10.2019, în care a fost analizată Nota de aprobare a Referatului de constatare privind propunerea de sancționare cu retragerea autorizației de funcționare a Societății ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul București, str. Lăptari Tei nr. 2, bl. 6, sc. A, ap. 32, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/13777 din 22.11.2012, cod unic de înregistrare 30939780 din 23.11.2012 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare cu numărul RBK-744 din 5.06.2013, reprezentată legal de către Societatea INTERCOM MANAGEMENT - S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar,a constatat următoarele:Prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 406/2019, Societatea ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 5.000 lei, simultan cu interzicerea temporară a exercitării activității, până la data aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv, care să îndeplinească condițiile prevăzute de Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018, dar nu mai mult de 4 luni de la comunicarea prezentei decizii.În baza controlului permanent efectuat conform prevederilor art. 4 alin. (38) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, Direcția supraveghere și control intermediari, conduită și scheme de garantare, Serviciul supraveghere, control intermediari și canale alternative de distribuție a constatat faptul că societatea nu a dus la îndeplinire măsura prevăzută la art. 1 din Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 406/2019 privind sancționarea Societății ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității.Prin Adresa SA-DSCISG nr. 3.759 din 6.08.2019, societatea a fost notificată cu privire la nerespectarea prevederilor art. 1 din Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 406/2019. În data de 20.08.2019, notificarea a fost returnată cu mențiunea „expirat termenul de păstrare“.Prin urmare, s-a constatat că societatea nu a respectat art. 1 din Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 406/2019, în sensul că nu a transmis Autorității de Supraveghere Financiară în termenul stabilit documentația necesară aprobării conducătorului executiv, fapta constituind contravenție în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, care se sancționează conform art. 28 alin. (3) lit. b) din aceeași lege.Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se sancționează cu retragerea autorizației de funcționare Societatea ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul București, strada Lăptari Tei nr. 2, bl. 6, sc. A ap. 32, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/13777 din 22.11.2012, cod unic de înregistrare 30939780 din 23.11.2012 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare cu numărul RBK-744 din 5.06.2013, reprezentată legal de către Societatea INTERCOM MANAGEMENT - S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar, și cu radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali.  +  Articolul 2Societatea are obligația să elimine din denumire sintagma „broker de asigurare“ și din obiectul de activitate activitatea de distribuție și alte activități avizate, după caz.  +  Articolul 3(1) Împotriva prezentei decizii, societatea poate formula contestație la Curtea de Apel București în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, conform art. 31 alin. (2) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.(2) Contestația adresată Curții de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal nu suspendă, pe timpul soluționării acestora, măsurile dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform art. 31 alin. (3) din aceeași lege.  +  Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și produce efecte începând cu data publicării.
    p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Elena-Doina Dascălu
    București, 5 noiembrie 2019.Nr. 1.346.----