ORDIN nr. 3.265 din 10 octombrie 2019privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 14 octombrie 2019    Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Începând cu situațiile financiare aferente trimestrului III al anului 2019, rapoartele privind situațiile financiare, rapoartele privind notele la situațiile financiare, precum și alte rapoarte, prevăzute la nr. crt. 1-6 din tabelul 1 „Generarea rapoartelor privind situațiile financiare“, la nr. crt. 1-11 din tabelul 2 „Generarea rapoartelor privind notele la situațiile financiare“ și la nr. crt. 3-8 și nr. crt. 12 din tabelul 3 „Generarea altor rapoarte“ din anexa nr. 6 „Procedură privind modulul «Generarea rapoartelor de situații financiare ale instituțiilor publice»“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, sunt generate din Sistemul național de raportare - Forexebug.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se verifică și se validează de către instituțiile publice potrivit prevederilor cap. II subcap. II.16 „Completarea formularului «Lista de validare a rapoartelor recepționate pentru Situații Financiare»“ și III.16 „Depunerea formularului «Lista de validare a rapoartelor recepționate pentru Situații Financiare»“ din anexa nr. 5 „Procedură privind modulul «Completarea și depunerea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice»“ la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Situațiile financiare întocmite de instituțiile publice, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, se depun la ordonatorii superiori de credite la termenele prevăzute de lege.(1^1) Raportările financiare lunare prevăzute la pct. 1.6 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 au caracter de rapoarte de verificare și se transmit în format electronic la Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate la termenele prevăzute la cap. III pct. 7 din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2013. (la 15-11-2019, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.494 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 15 noiembrie 2019 ) (2) Ordonatorii superiori de credite își exercită prerogativele de verificare și centralizare a situațiilor financiare ale instituțiilor publice subordonate, conform reglementărilor în vigoare.(2^1) Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate își exercită prerogativele de centralizare și verificare a raportărilor financiare lunare ale instituțiilor publice cu rapoartele similare realizate din sistemul național de raportare - Forexebug. (la 15-11-2019, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.494 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 15 noiembrie 2019 ) (2^2) În situația în care raportările financiare lunare prevăzute la alin. (1^1) diferă de rapoartele similare realizate din sistemul național de raportare - Forexebug, se consideră valabile raportările financiare lunare transmise electronic. În cazul în care diferențele sunt constatate la nivelul Direcției de metodologie contabilă instituții publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, aceasta sesizează Direcția generală de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, iar pentru situația când diferențele se constată la nivelul serviciului/biroului Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale din cadrul activităților de trezorerie și contabilitate publică județene și a municipiului București, acestea sesizează structurile teritoriale de inspecție economico-financiară din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru efectuarea de acțiuni de inspecție și, după caz, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare. (la 15-11-2019, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.494 din 14 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 15 noiembrie 2019 ) (3) Începând cu trimestrul III al anului 2019, raportările prevăzute la alin. (1), întocmite de instituțiile publice, nu se mai depun la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile sale subordonate.  +  Articolul 3Verificarea și validarea rapoartelor prevăzute la art. 1 se efectuează de instituțiile publice cu datele din situațiile financiare întocmite potrivit prevederilor art. 2.  +  Articolul 4(1) Până la sfârșitul anului 2020, ordonatorii de credite au obligația de a lua măsurile necesare pentru adaptarea aplicațiilor informatice proprii, astfel încât acestea să permită realizarea situațiilor financiare pe formatul rapoartelor prevăzute la art. 1.(2) Începând cu anul 2021, situațiile financiare elaborate de instituțiile publice în formatul prevăzut la art. 2 alin. (1) nu se mai întocmesc, de la această dată acestea realizându-se în formatul și structura prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 10 octombrie 2019.Nr. 3.265.