PROCEDURI din 20 decembrie 2014 de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 16 ianuarie 2015    Notă
    Conținute de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, publicat în Monitorul Oficial nr. 505 din 27 iulie 2007.
     +  Capitolul I Dispoziții introductive  +  Articolul 1(1) Consiliul de mediere este un organism autonom, cu personalitate juridică, de interes public, cu atribuții de reglementare și control în domeniul medierii.(2) Consiliul de mediere este înființat în baza art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare.(3) Consiliul de mediere este organizat și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere), precum și ale Statutului profesiei de mediator, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 39/2015 (Statutul profesiei de mediator).  +  Articolul 2(1) Consiliul de mediere este format din 9 (nouă) membri titulari și 3 (trei) membri supleanți, aleși prin vot direct și secret de către mediatorii autorizați cu drept de vot, înscriși în Tabloul mediatorilor, în condițiile prezentelor proceduri de organizare a alegerilor. (2) Pot fi aleși în calitate de membri ai Consiliului de mediere numai mediatorii autorizați care dispun de cunoștințe teoretice și de experiență practică în domeniul medierii conform prevederilor art. 91 din Statutul profesiei de mediator.(3) Alegerea membrilor Consiliului de mediere are loc în condițiile legii, Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, ale Statutului profesiei de mediator și ale prezentelor proceduri de organizare a alegerilor (proceduri).(4) Data alegerilor este stabilită de către Consiliul de mediere în maximum 6 (șase) luni de la declanșarea procedurii de organizare a alegerilor, în condițiile art. 20 lit. m^1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Alegerea membrilor Consiliului de mediere se desfășoară cu respectarea următoarelor principii: principiul legalității, principiul nediscriminării, principiul imparțialității, principiul cooperării, principiul prevenirii, principiul parteneriatului, principiul transparenței, principiul confidențialității, precum și principiul responsabilității.  +  Capitolul II Condiții de participare la alegeri a mediatorilor autorizați  +  Articolul 4La alegeri pot participa, cu drept de vot, mediatorii care îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt înscriși în Tabloul mediatorilor autorizați - conform dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Statutul profesiei de mediator, în ultima formă transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform Statutului profesiei de mediator, înainte de declanșarea alegerilor;b) nu a intervenit nicio cauză de suspendare din exercitarea profesiei la data exercitării dreptului de vot;c) nu este mediator inactiv în sensul art. 26 alin. (3) din Statutul profesiei de mediator.  +  Articolul 5(1) Pentru a se putea întocmi în mod valabil lista mediatorilor autorizați activi cu drept de vot care participă la alegeri, Consiliul de mediere va întocmi și afișa Tabloul mediatorilor cu cel puțin 6 (șase) luni anterior datei alegerilor. Mediatorii autorizați activi cuprinși în secțiunea corespunzătoare a Tabloului mediatorilor și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 sunt înscriși în lista mediatorilor cu drept de vot și pot vota pentru alegerea membrilor Consiliului de mediere. Lista se publică pe site-ul Consiliului de mediere în termen de 48 de ore de la publicarea Tabloului mediatorilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Mediatorii autorizați deveniți activi ulterior publicării Tabloului mediatorilor, conform alin. (1), mediatorii inactivi și care devin activi ulterior publicării Tabloului mediatorilor, conform alin. (1), și care îndeplinesc condițiile art. 4 sunt înscriși pe o listă suplimentară, listă ce va fi definitivată cu 60 de zile înainte de data alegerilor. (3) Lista prevăzută la alin. (1) poate fi contestată în termen de 72 de ore de la data afișării pe site-ul Consiliului de mediere. Contestația listei menționate mai sus se efectuează în scris și se comunică pe adresa oficială a Consiliului de mediere - contestatii@cmediere.ro - sau prin fax la numărul afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere. După împlinirea termenului de 72 de ore lista rămâne definitivă.(4) Lista prevăzută la alin. (2) poate fi contestată în termen de 72 de ore de la data afișării pe site-ul Consiliului de mediere. Contestația listei respective se efectuează în scris și se comunică pe adresa oficială a Consiliului de mediere - contestatii@cmediere.ro - sau prin fax la numărul afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere. După împlinirea termenului de 72 de ore lista rămâne definitivă.(5) Soluționarea contestațiilor se face de către Departamentul juridic din cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la înregistrarea acestora. Modificările rezultate ca urmare a contestațiilor admise vor fi incluse în lista finală a mediatorilor cu drept de vot ce se publică în maximum 48 de ore de la soluționarea contestațiilor.  +  Capitolul III Condiții de depunere a candidaturii și procedura de validare a candidaturilor  +  Articolul 6Pentru a fi aleși ca membri ai Consiliului de mediere, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 91 din Statutul profesiei de mediator și cele prevăzute la art. 2 și 4 din prezentele proceduri.  +  Articolul 7Cererile de candidatură însoțite de actele doveditoare se depun personal, prin mandatar sau prin corespondență cu confirmare de primire, la sediul Consiliului de mediere, conform calendarului alegerilor.  +  Articolul 8Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:a) cererea de candidatură, conform modelului afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere - în original, incluzând și declarația candidatului de respectare a prevederilor Codului de etică și deontologie profesională a mediatorilor;b) declarația de intenție privind activitatea candidatului ca viitor membru al Consiliului de mediere - semnată, în original;c) curriculum vitae, în format Europass cu fotografie - semnat de candidat, în original;d) cazier judiciar al candidatului, în termen de valabilitate - în original;e) certificat medical din care să rezulte starea de sănătate psihică;f) codul de înregistrare fiscală a formei de exercitare a profesiei - copie certificată „conform cu originalul“;g) dovada achitării taxei profesionale datorate până la 31 decembrie a anului anterior (2018) celui în care se organizează alegerile;h) dovada că dispune de cunoștințe teoretice suplimentare formării inițiale, însumând minimum 80 de ore de cursuri de formare în domeniul rezolvării conflictelor, acoperind disciplinele din standardul de formare inițială a mediatorului, dintre care cel puțin 40 de ore de formare în mediere. Dovada se eliberează de către Consiliul de mediere, în urma unei evaluări efectuate de către o comisie/persoană specializată desemnată prin adoptarea unei hotărâri de către Consiliul de mediere, cu cel puțin 60 de zile înainte de data-limită a depunerii dosarelor de candidatură, la solicitarea candidatului;i) dovada vechimii în profesie, conform dispozițiilor art. 91 lit. d) din Statutul profesiei de mediator, eliberată de către Consiliul de mediere, la solicitarea candidatului;j) dovada efectuării unui număr de 20 de medieri conform dispozițiilor art. 91 lit. d) din Statutul profesiei de mediator care va fi făcută sub forma unei declarații pe propria răspundere, sub sancțiunea art. 327 din Codul penal privind falsul în declarații.  +  Articolul 9(1) Cererile de candidatură însoțite de documentele menționate la art. 8 lit. a) vor fi înregistrate de către Secretariatul tehnic în Registrul de intrări al Consiliului de mediere.(2) Candidatul sau mandatarul va primi confirmarea numărului de înregistrare a candidaturii în Registrul de intrări, cu menționarea documentelor depuse și a numărului de file ale dosarului. Pentru dosarele depuse prin corespondență, Consiliul de mediere va expedia confirmarea numărului de înregistrare a candidaturii la adresa indicată de către candidat.(3) Secretariatul tehnic va publica pe site-ul Consiliului de mediere, în maximum 24 de ore de la înregistrare, numele mediatorilor care au depus cerere privind candidatura pentru calitatea de membru în consiliu, precum și documentele aferente, menționând „dosar complet“ sau „dosar incomplet, lipsește (actul lipsă)“.(4) Candidații publicați de către Secretariatul tehnic, cu dosarul de candidatură incomplet, pot depune documente în completarea dosarului, în termen de 48 de ore de la publicarea mențiunii „dosar incomplet“.(5) În maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a cererilor de candidatură, Secretariatul tehnic întocmește un proces-verbal privind situația dosarelor depuse, în vederea predării către Comisia electorală a dosarelor de candidatură. Dosarele de candidatură sunt analizate de către Comisia electorală, iar cele găsite incomplete sau care nu au fost completate în termen sunt clasate prin proces-verbal, care va fi afișat pe site-ul consiliului. Împotriva soluției de clasare se poate face contestație în termen de 48 de ore de la afișare.  +  Capitolul IV Procedura de validare a candidaturilor (Comisia electorală)  +  Articolul 10(1) Validarea candidaturilor se face de către Comisia electorală.(2) Comisia electorală este constituită din 5 (cinci) membri și 2 (doi) supleanți, mediatori autorizați cu drept de vot.(3) Calitatea de membru al comisiei electorale este incompatibilă cu cea de candidat la funcția de membru în Consiliul de mediere, cu cea de membru în Consiliul de mediere în exercițiu și cu cea de angajat al Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere.(4) Propunerile pentru membri în Comisia electorală se formulează de către reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe, conform modelului afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 (cinci) zile calendaristice, începând cu data publicării listei finale a mediatorilor cu drept de vot.(5) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe pentru membrii în Comisia electorală.(6) Componența Comisiei electorale se stabilește prin tragere la sorți în ședință extraordinară organizată de către Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere și reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe la o dată stabilită în acord cu Consiliul de mediere.(7) Secretariatul Comisiei electorale este asigurat de către unul dintre angajații Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere, nominalizat print-o decizie a președintelui Consiliului, acesta neavând calitatea de membru al comisiei.  +  Articolul 11(1) Comisia electorală este constituită ca urmare a adoptării unei hotărâri de către Consiliul de mediere, prin care constată îndeplinirea procedurii, conform art. 10, și calendarului alegerilor.(2) Membrii Comisiei electorale aleg președintele comisiei și stabilesc ulterior procedura de lucru în cadrul comisiei.  +  Articolul 12 După constituirea Comisiei electorale, Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va preda pe bazăde proces-verbal toate cererile de candidatură și documentele anexate acestora, însoțite fiecare de câte un referat semnat de către un reprezentant al acestuia și un consilier juridic.  +  Articolul 13(1) Comisia electorală va decide asupra clasării dosarelor incomplete și asupra validării sau invalidării candidaturilor (din dosarele complete), în termen de 3 (trei) zile de la data constituirii sale.(2) Competența Comisiei electorale în prima fază se rezumă la verificarea existenței documentației complete din dosarele de candidatură. După efectuarea acestor verificări Comisia electorală întocmește un proces-verbal de clasare pentru dosarele incomplete și un proces-verbal de situație privind dosarele complete.(3) În cazul formulării de contestații împotriva soluției de clasare, dosarele în cauză se vor înainta către Comisia de contestații pe bază de proces-verbal semnat de către președinții comisiilor.(4) În situația admiterii contestațiilor împotriva soluției de clasare, dosarul de candidatură va fi retrimis către Comisia electorală în vederea validării sau invalidării candidaturii, în termen de 48 de ore de la soluționarea contestației.(5) Dosarele de candidatură se analizează în vederea validării sau invalidării candidaturii, după expirarea termenului de contestație privind soluția de clasare și după soluționarea contestației propriu-zise.(6) În analiza dosarelor de candidatură, competența comisiei în vederea validării sau invalidării unor candidaturi se rezumă la verificarea existenței declarației prevăzute la art. 8 lit. j), fără a face evaluări pe conținutul acesteia.(7) Decizia Comisiei electorale privind validarea sau invalidarea candidaturilor va fi semnată de către toți membrii săi și de către secretarul comisiei, cu precizarea votului și a eventualelor observații.(8) Decizia Comisiei electorale se va comunica în maximum 24 de ore, prin afișare la sediul Consiliului de mediere și prin publicare pe site-ul propriu.  +  Articolul 14Contestațiile împotriva deciziei Comisiei electorale se efectuează în scris și se vor depune la sediul Consiliului de mediere sau se vor transmite pe adresa oficială a Consiliului de mediere - contestatii@cmediere.ro - sau prin fax la numărul afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, în termen de 2 (două) zile lucrătoare.  +  Capitolul V Comisia de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 15(1) Comisia de soluționare a contestațiilor este constituită din 5 (cinci) membri și 2 (doi) supleanți, mediatori autorizați activi.(2) Calitatea de membru al Comisiei de soluționare a contestațiilor este incompatibilă cu cea de candidat la funcția de membru al Consiliului de mediere, angajat în Secretariatul tehnic al Consiliului, precum și cu cea de membru sau supleant în alte comisii constituite cu prilejul alegerilor aflate în desfășurare.(3) Pot fi membri ai Comisiei de soluționare a contestațiilor doar mediatorii care au drept de vot.(4) Propunerile pentru membrii în Comisia de soluționare a contestațiilor se formulează de către corpurile profesionale ale mediatorilor din județe conform modelului afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 (cinci) zile calendaristice începând cu publicarea listei finale a mediatorilor cu drept de vot. (5) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile pentru membri în Comisia de soluționare a contestațiilor.(6) Componența Comisiei de soluționare a contestațiilor se stabilește prin tragere la sorți în ședință extraordinară organizată de către Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere și reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe la o dată stabilită în acord cu Consiliul de mediere.(7) Secretariatul comisiei este asigurat prin unul dintre angajații Secretariatului tehnic din departamentul juridic, acesta din urmă neavând calitatea de membru al comisiei.  +  Articolul 16(1) Comisia de soluționare a contestațiilor este constituită ca urmare a adoptării unei hotărâri de către Consiliul de mediere prin care constată îndeplinirea procedurii, conform art. 15, și calendarului alegerilor.(2) Membrii Comisiei electorale aleg președintele comisiei și stabilesc ulterior procedura de lucru în cadrul comisiei.  +  Articolul 17(1) În vederea soluționării contestațiilor, Comisia de soluționare a contestațiilor va primi pe bază de proces-verbal, semnat de către președinții comisiilor, dosarele de candidatură de la Comisia electorală, împreună cu contestația și documentația elaborată de către Comisia electorală.(2) Comisia de soluționare a contestațiilor va decide asupra acestora în termen de 2 (două) zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.(3) Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor se comunică în maximum 24 de ore prin afișare la sediul Consiliului de mediere și prin publicare pe site-ul Consiliului de mediere.(4) Pentru cazul în care contestațiile sunt admise, dosarele se vor returna imediat după emiterea deciziei Comisiei electorale pe bază de proces-verbal.  +  Articolul 18(1) Lista finală a candidaților pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere se afișează în maximum 24 de ore de la soluționarea contestațiilor, prin afișare la sediul Consiliului de mediere și pe site-ul acestuia.(2) În interiorul aceluiași termen se publică pe site-ul Consiliului de mediere declarațiile de intenție și descrierea competențelor și a experienței practice pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 192/2006, depuse de către fiecare candidat împreună cu cererea de candidatură, precum și curriculum vitae al fiecărui mediator care candidează pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere.  +  Capitolul VI Buletinele de vot  +  Articolul 19(1) Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat direct și secret, prin completarea unui singur buletin de vot pentru fiecare vot exprimat, depus în urnă. Urnele de vot se amplasează la locațiile stabilite ca urmare a adoptării unei hotărâri în acest sens de către Consiliul de mediere. (2) Organele de conducere ale fiecărui corp profesional al mediatorilor din județ sunt responsabile de asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului de vot, conform instrucțiunilor ce vor fi stabilite de către Consiliul de mediere prin adoptarea unei hotărâri. În situația în care unul dintre membrii organelor de conducere ale respectivului corp profesional are calitatea de candidat sau se află în imposibilitate obiectivă de a asigura prezența pe parcursul derulării procedurii de colectare a buletinelor de vot, acesta va fi înlocuit de către un mediator cu drept de vot desemnat de către corpul profesional al mediatorilor din județ, cu informarea Consiliului de mediere.(3) Fiecare mediator înscris pe lista de votanți are dreptul să își exprime votul pe un singur buletin de vot, pentru minimum un candidat și maximum nouă candidați pentru fiecare tur de alegeri.(4) Buletinele de vot se tipăresc înainte de data alegerilor și conțin numele tuturor candidaților validați de Comisia electorală, în ordine alfabetică.(5) Buletinele de vot se tipăresc în număr egal cu cel al mediatorilor cu drept de vot conform listei finale, la care se adaugă o marjă de 5% pentru a acoperi eventualele situații de forță majoră, și sunt înseriate.(6) Votul se consideră valabil exprimat dacă au fost exprimate maximum nouă opțiuni, prin încercuirea numărului înscris în dreptul candidatului sau candidaților înregistrați oficial prin tipărire în buletinul de vot.(7) Votul nu este valabil exprimat dacă au fost exprimate mai mult de 9 (nouă) opțiuni pe un buletin de vot sau alte opțiuni decât cele tipărite inițial în forma oficială a buletinului de vot.(8) Votul nu este valabil dacă a fost exprimat pe un alt buletin de vot decât cel tipărit conform alin. (3) și (4).(9) Pentru confirmarea exprimării votului direct și secret la urnă, fiecare mediator care și-a exprimat votul va semna în lista de votanți și va aplica ștampila formei de exercitare a profesiei alături de semnătură.(10) Orice înscrisuri pe buletinul de vot ce pot conduce la identificarea persoanei care și-a exprimat votul atrag anularea respectivului buletin de vot.(11) Buletinul de vot este realizat de asemenea manieră încât să nu poată fi desfăcut și nici falsificat, sens în care Consiliul de mediere va stabili prin hotărâre modelul de buletin de vot cu toate semnele distinctive care să asigure securitatea acestuia.(12) După tipărire, Secretariatul tehnic predă Comisiei electorale buletinele de vot pe bază de proces-verbal în numărul exact de exemplare conform alin. (5), în vederea numărării, aplicării elementelor de siguranță, grupării în pachete de 50 de bucăți sau fracții. La procedurile de predare-primire participă și Comisia de monitorizare.  +  Capitolul VII Procedura de alegere și validare a membrilor Consiliului de mediere (Comisia de validare a voturilor)  +  Articolul 20(1) Comisia de validare a voturilor se constituie înainte de începerea procesului de votare și este formată din 5 (cinci) membri și 2 (doi) supleanți, la propunerea corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe, prin depunerea propunerilor conform modelului afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.(2) Propunerile pentru membrii în Comisia de validare a voturilor se formulează de către reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe, conform modelului afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 (cinci) zile calendaristice, începând cu data publicării listei finale a mediatorilor cu drept de vot.(3) Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe pentru membrii în Comisia de validare a voturilor.(4) Componența Comisiei de validare a voturilor se stabilește prin tragere la sorți în ședință extraordinară organizată de către Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere și reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe, la o dată stabilită în acord cu Consiliul de mediere.(5) Comisia de validare a voturilor se constituie ca urmare a adoptării unei hotărâri de către Consiliul de mediere în exercițiu, prin constatarea respectării procedurii prevăzute la alin. (2), conform calendarului alegerilor.(6) Înainte de începerea activității, Comisia de validare a voturilor își alege un președinte care coordonează activitatea comisiei.(7) Comisia de validare a voturilor este asistată de către două persoane din Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere, care nu au drept de vot în cadrul comisiei.(8) Comisia de validare preia, în vederea numărării voturilor exprimate, urnele sigilate de la Comisia electorală, pe bază de proces-verbal. Urnele cu buletine de vot nu se vor deschide decât după ce au fost recepționate în totalitate. (9) Desigilarea se face pentru toate urnele de vot înainte de procedura de numărătoare; buletinele de vot vor fi analizate fără a fi deschise pentru a verifica dacă corespund din punctul de vedere al condițiilor de securitate (elementele distinctive care asigură securitatea buletinului de vot) și de formă (existența semnăturii mediatorului votant și a ștampilei formei de exercitare a profesiei menționate în Tabloul mediatorilor). Buletinele de vot necorespunzătoare sunt declarate nevalide și vor fi anulate fără a fi deschise, pe motivul lipsei elementelor de securizare. Buletinele astfel anulate sunt introduse într-o urnă special amenajată care va fi sigilată și depusă în spațiul securizat și monitorizat amenajat la sediul Consiliului de mediere. Pentru aceste buletine de vot se va întocmi un proces-verbal care consemnează numărul total al acestora.(10) Buletinelor de vot valide din punctul de vedere al elementelor de securitate li se îndepărtează partea detașabilă. Partea detașabilă și buletinele de vot propriu-zise se introduc în urne speciale. Urna privind părțile detașabile va fi sigilată de către comisie și depusă în spațiul securizat și monitorizat amenajat la sediul Consiliului de mediere. Pentru aceste părți detașabile ale buletinelor de vot se va întocmi un proces-verbal în care se consemnează numărul total al acestora.(11) După operațiunile de la alin. (9) și (10), comisia poate recurge la deschiderea urnei care conține buletinele de vot propriu-zise și la deschiderea buletinelor de vot, la numărarea și validarea voturilor. În cazul în care perioada de timp alocată în vederea operațiunilor descrise mai sus este insuficientă, comisia poate decide prelungirea programului de lucru sau amânarea continuării procesului de deschidere, numărare și validare a voturilor pentru ziua imediat următoare. În acest din urmă caz, comisia va întocmi un proces-verbal cu rezultatul parțial al numărătorii și validării, ce va fi semnat de către toți membrii comisiei. Buletinele de vot rămase nedeschise vor fi reintroduse în urna specială, ce va fi resigilată și semnată de către fiecare membru al comisiei și depusă în spațiul special amenajat și securizat din cadrul Consiliului de mediere. Pentru a proceda astfel, comisia este obligată să numere și să valideze toate buletinele de vot deschise până la momentul luării deciziei de întrerupere a procesului de numărare și validare. La reluarea lucrărilor, comisia verifică integritatea urnei, o deschide, numără buletinele de vot existente în urnă, verifică corespondența acestui număr cu numărul indicat în procesul-verbal încheiat în ziua anterioară și apoi continuă formalitățile conform prezentelor proceduri. (12) Președintele Comisiei de validare a voturilor anunță public rezultatul votului prin publicare pe site-ul Consiliului de mediere și prin transmiterea pe newsletter.(13) Comisia de validare a voturilor întocmește un proces-verbal de activitate și îl depune sub semnătură la Comisia electorală.(14) Contestațiile referitoare la vot se depun în maximum 24 de ore la Consiliul de mediere, iar soluționarea acestora se face în maximum 24 de ore de către Comisia de soluționare a contestațiilor.(15) Corpurile profesionale ale mediatorilor din județe care au candidați înscriși pe buletinele de vot pot desemna și câte un observator din partea fiecăruia, care participă la deschiderea urnelor și validarea voturilor.(16) Calitatea de membru în Comisia de validare a voturilor, precum și cea de observator sunt incompatibile cu cea de candidat și membru în Consiliul de mediere, precum și cu cea de membru în alte comisii prevăzute de prezentele proceduri.(17) Comisia își elaborează proceduri proprii având la bază dispozițiile prezentelor proceduri.  +  Articolul 21(1) Organele de conducere ale corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe (reprezentanții) au atribuții de organizare și desfășurare a procesului de vot în fiecare județ.(2) Responsabilii vor fi nominalizați ca urmare a adoptării unei hotărâri de către Consiliul de mediere.(3) După nominalizare, persoanele desemnate vor fi instruite cu privire la desfășurarea procedurii de organizare a procesului de vot în fiecare județ.(4) Reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe sunt obligați să respecte instrucțiunile pentru organizarea și desfășurarea alegerilor și calendarul alegerilor, care au fost adoptate prin hotărârea Consiliului de mediere.(5) Reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe au atribuții privind organizarea spațiului unde va avea loc procesul de vot și vor înainta către Consiliul de mediere o informare privind spațiul identificat în vederea emiterii hotărârii privind locațiile unde mediatorii își vor exercita dreptul la vot.(6) Reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe preiau urnele, buletinele de vot, ștampila de control și procesele-verbale transmise de către Comisia electorală și asigură integritatea și securitatea acestora până în ziua votului inclusiv.(7) În ziua votului, pun la dispoziție materialele primite și supraveghează exercitarea votului direct și secret de către mediatorii cu drept de vot.(8) După încheierea votului, expediază către Comisia electorală procesele-verbale, urnele integre și sigilate, buletinele de vot nefolosite și ștampila de control.(9) Instrucțiunile detaliate privind atribuțiile specifice ale reprezentanților corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe în cadrul desfășurării procesului electoral vor fi stabilite pentru o practică unitară prin hotărâre a Consiliului de mediere.  +  Articolul 22(1) Votul se exprimă secret, o singură dată, prin completarea unui singur buletin de vot.(2) Voturile exprimate sunt validate și numărate de către Comisia de validare a voturilor, care va anunța public numărul de voturi obținute de către fiecare candidat, după întocmirea procesului-verbal în care se consemnează rezultatul votului în ordine descrescătoare a voturilor obținute.(3) Procesul-verbal precizat la alin (2) se va afișa și pe site-ul Consiliului de mediere.  +  Articolul 23(1) Comisia electorală își elaborează proceduri proprii având la bază dispozițiile prezentelor proceduri.(2) Pe parcursul procesului electoral, Comisia electorală are următoarele atribuții: de analiză și decizie asupra dosarelor de candidatură, așa cum este prevăzut în prezentele proceduri, de gestionare și înseriere cu semne distinctive, de securitate a buletinelor de vot, de numărare și grupare în pachete de câte 50 de buletine, la care se adaugă câte un pachet corespunzător fracției reprezentate de restul împărțirii numărului de mediatori aferent fiecărui corp profesional al mediatorilor din județe din lista finală cu drept de vot, la care se adaugă un procent de 5%, de expediere a buletinelor și a ștampilelor de control, a urnelor, a proceselor-verbale necompletate, către reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe responsabili.(3) Comisia electorală va primi și îndosaria procesele-verbale transmise de către reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe imediat după încheierea exercitării dreptului la vot al tuturor mediatorilor și va recepționa în original documentele transmise, buletinele de vot nefolosite, urnele de vot sigilate purtând semnăturile reprezentanților corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe, precum și ștampila de control.(4) Comisia electorală constată prin proces-verbal integritatea urnelor de vot și le predă în ordinea recepționării Comisiei de validare, în vederea numărării voturilor și validării acestora.(5) Ștampilele de control sunt securizate prin depunerea într-o urnă sigilată de către Comisia electorală și depuse în vederea asigurării securității în spațiul special amenajat și monitorizat din cadrul Consiliului de mediere.(6) Comisia electorală verifică concordanța dintre procesele-verbale transmise de către reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe și numărul de buletine de vot neutilizate, inclusiv integritatea pachetelor de buletine de vot neutilizate. În situația în care Comisia electorală constată neconcordanțe între datele din procesele-verbale și numărul de buletine de vot neutilizate, va solicita clarificări din partea reprezentanților corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe, urmând să consemneze în documentul final al alegerilor aspectele relevante în legătură cu posibilele incidente.(7) Buletinele de vot neutilizate, introduse într-o urnă sigilată de către Comisia electorală, vor fi depuse în vederea asigurării securității în spațiul special amenajat și monitorizat din cadrul Consiliului de mediere.(8) După finalizarea procesului de numărare și validare a voturilor și după soluționarea contestațiilor, Comisia electorală va preda spre arhivare Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere urnele conținând ștampilele de control și buletinele de vot neutilizate.(9) Comisia electorală poate fi sesizată de către reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe în urma incidentelor apărute în teritoriu în legătură cu desfășurarea procesului de vot și va lua decizii în vederea desfășurării în bune condiții a exercitării dreptului de vot în concordanță cu prevederile normelor incidente.(10) Comisia electorală va analiza modul în care s-au desfășurat alegerile și va întocmi un referat în care va prezenta etapele desfășurării alegerilor, însoțit de documentele justificative depuse de către toate comisiile constituite cu prilejul alegerilor.(11) Primii nouă candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puțin de 5% din numărul voturilor valabil exprimate, conform procesului-verbal întocmit de către Comisia de validare a voturilor, sunt declarați de aceasta ca fiind aleși pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere, în conformitate cu dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare.(12) Următorii trei candidați, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, dar nu mai puțin de 5% din numărul total de voturi valabil exprimate, sunt declarați de către Comisia electorală ca fiind aleși membri supleanți ai Consiliului de mediere.(13) Lista membrilor și a membrilor supleanți rezultată în urma votului exprimat, conform procesului-verbal, este transmisă Consiliului de mediere spre publicare.(14) Consiliul de mediere ia act de rezultatul alegerilor, publică pe site-ul propriu rezultatul alegerilor transmis de către Comisia electorală și anunță data ședinței de constituire a noului Consiliu de mediere.(15) Mandatul noului Consiliu de mediere va începe conform dispozițiilor Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, ale Statutului profesiei de mediator și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere.  +  Articolul 24(1) În situația în care nu sunt întrunite cumulativ condițiile prevăzute de art. 22, care să asigure constituirea legală a noului Consiliu de mediere, respectiv 9 (nouă) membri titulari și 3 (trei) membri supleanți, care au obținut un număr de voturi mai mare sau cel puțin egal cu 5% din totalul de voturi valabil exprimate, se va organiza un nou tur de alegeri în condițiile prevăzute de prezentele proceduri, până la completarea componenței legale a Consiliului de mediere.(2) Organizarea următorului tur de alegeri va începe în maximum 15 zile, pentru care se vor tipări noi buletine de vot în condițiile prezentelor proceduri de organizare a alegerilor, pe care se vor înscrie doar candidații care nu au fost validați după turul anterior de alegeri.(3) După ce a avut loc un prim tur de alegeri nu se mai pot depune noi candidaturi. (4) Rezultatul noului tur de alegeri completează lista anterioară fără să modifice ordinea anterioară a ocupării locurilor de membru în Consiliul de mediere. (5) Comisiile deja constituite rămân în activitate.  +  Capitolul VIII Monitorizarea alegerilor  +  Articolul 25(1) Cu minimum 10 zile înainte de tipărirea buletinelor de vot se constituie Comisia de monitorizare a alegerilor.(2) Componența Comisiei de monitorizare se stabilește prin tragere la sorți în ședință extraordinară organizată de către Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere și reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe la o dată stabilită în acord cu Consiliul de mediere și este formată din 5 (cinci) membri, mediatori autorizați desemnați de către reprezentanții corpurilor profesionale ale mediatorilor din județe, care depun în acest sens propuneri conform modelului afișat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.(3) Comisia de monitorizare a alegerilor are rolul de a observa respectarea prevederilor Codului de etică și deontologie a mediatorilor pe durata campaniei electorale și a alegerilor, precum și organizarea și desfășurarea alegerilor conform prezentelor proceduri. (4) Membrii comisiei se întrunesc în plen la începutul și la finalul mandatului, își desemnează un președinte și își stabilesc procedura de lucru. (5) Mandatul membrilor Comisiei de monitorizare încetează după depunerea la Consiliul de mediere a unui raport scris privind modul în care s-au desfășurat alegerile, dar nu mai târziu de maximum 5 zile de la anunțarea rezultatului final al acestora.(6) Raportul integral al Comisiei de monitorizare a alegerilor se publică pe site-ul Consiliului de mediere.  +  Articolul 26(1) Pe durata alegerilor, mediatorii trebuie să se abțină de la a face aprecieri denigratoare la adresa altor candidați sau colegi mediatori.(2) Este interzisă publicarea sub orice formă a buletinului de vot înainte de anunțarea publică a rezultatelor finale ale votului.(3) Comisia electorală, Comisia de soluționare a contestațiilor, Comisia de validare a voturilor și Comisia de monitorizare își vor desfășura activitatea la sediul Consiliului de mediere din municipiul București, șos. Nicolae Titulescu nr. 88 B, sectorul 1.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 27(1) În cazul în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului în condițiile prevăzute de art. 10 din Statutul profesiei de mediator, locul rămas vacant va fi ocupat de un membru supleant, în ordinea înscrierii pe lista membrilor supleanți.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul revocării unui membru al Consiliului de mediere.  +  Articolul 28(1) Decontarea cheltuielilor de protocol și a altor tipuri de cheltuieli pentru membrii comisiilor se va face în limita bugetului alocat respectivei comisii și numai cu avizul președintelui de comisie.(2) După constituire, fiecare comisie constituită conform prezentelor proceduri de organizare a alegerilor își va planifica activitatea și va înainta o propunere de buget către Consiliul de mediere, spre aprobare.(3) Consiliul de mediere aprobă bugetele propuse de către comisii în limita fondului previzionat și votat de către Consiliul de mediere pentru întreaga organizare și desfășurare a procesului electoral.  +  Articolul 29Prezentele proceduri se publică la sediul Consiliului de mediere și pe site-ul oficial al acestuia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 06-08-2018, Actul a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 118 din 29 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 06 august 2018 ) -------