CODUL DE ETICĂ din 6 august 2011 al membrilor Consiliului de mediere
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011    Notă
    Conținut de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, publicat în Monitorul Oficial nr. 505 din 27 iulie 2007.
    Preambul● Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliul, este forul care își exercită atribuțiile conform cadrului legal stabilit prin Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea, precum și prin directivele Uniunii Europene, în interes public, asigurând calitatea serviciului de mediere prin organizarea și administrarea activității de mediere.● Membrii Consiliului își desfășoară activitatea cu respectarea normelor de etică profesională prevăzute în cuprinsul prezentului cod.● În cuprinsul prezentului cod, activitatea membrilor Consiliului trebuie înțeleasă în sensul activității desfășurate în cadrul Consiliului de mediere ca organ de conducere, precum și în sensul activității desfășurate în comisiile în care membrii Consiliului sunt desemnați conform legii (Legea, Regulamentul de organizare și funcționare, hotărârile Consiliului), care pot fi: Comisia permanentă, Comisia de disciplină, precum și orice alte comisii care pot fi înființate de Consiliu în limitele reglementărilor cadrului legal.  +  Capitolul ILibertatea de decizie și opinie în exercitarea atribuțiilor legale  +  Articolul 1Libertatea de decizie(1) Libertatea de decizie în îndeplinirea atribuțiilor conferite membrilor Consiliului de cadrul legal în vigoare trebuie exprimată în limitele prevăzute de lege și cu bună-credință.(2) În exercitarea dreptului la libera decizie, membrii Consiliului vor avea în vedere interesele tuturor celor cărora decizia le este aplicabilă, în sensul de a produce efecte, precum și prevenirea situațiilor de discriminare, tratament inegal sau/și concurență neloială.  +  Articolul 2Libertatea de opinie(1) Libertatea de opinie în luarea deciziilor se exercită de către membrii Consiliului numai în cadrul dezbaterilor și discuțiilor ce au loc în Consiliu și în comisii, fără a fi înțeleasă de către aceștia ca un drept de a externaliza dezbaterile contradictorii ce ar putea avea loc în cadrul Consiliului.(2) Membrii Consiliului vor exprima în afara ședințelor Consiliului numai opiniile proprii, fără a face referiri la opiniile personale ale altor membri ai Consiliului.(3) Membrii Consiliului se vor abține de la calificative sau de la judecarea opiniilor ori a activităților celorlalți membri ai Consiliului, atât în cadrul, cât și în afara activității din Consiliu.  +  Articolul 3Exprimarea publică a opiniilor(1) În lipsa unui mandat expres dat de Consiliu, membrii acestuia nu pot desfășura activități în numele și pentru Consiliu. În cazul în care membrii Consiliului sunt mandatați de Consiliu să participe la o acțiune în calitate de reprezentanți ai acestuia, ei vor face publică numai poziția Consiliului sau deciziile acestuia, după caz, abținându-se să își exprime opiniile personale.(2) În cazul în care membrii Consiliului doresc să facă publică opinia personală în legătură cu atribuțiile sau activitatea Consiliului, aceștia sunt obligați să facă precizarea expresă că este o opinie personală și că nu reprezintă poziția oficială a Consiliului.(3) În cazul hotărârilor luate în cadrul Consiliului în conformitate cu art. 19 alin. (4) din Lege, opiniile diferite se motivează și se consemnează separat în cuprinsul hotărârilor.(4) Membrii Consiliului pot preciza dacă opiniile personale sunt susținute de organizațiile din care fac parte sau de către mediatorii care i-au votat.(5) În lipsa unui mandat expres, membrii Consiliului trebuie să se abțină de la afirmarea unei opinii personale ca fiind o opinie a unui grup de mediatori.(6) În lipsa unui mandat expres, membrii Consiliului trebuie să se abțină de la afirmarea unei opinii personale sau a unui grup de mediatori ca fiind o opinie a mediatorilor din România.  +  Capitolul IINediscriminarea  +  Articolul 4(1) În activitatea lor, membrii Consiliului se vor abține să producă orice fel de discriminare și vor acționa în sensul combaterii oricărei discriminări pe motiv de rasă, religie, orientare sexuală sau apartenență la o organizație.(2) Membrii Consiliului vor acționa în toată activitatea pe care o desfășoară pe durata mandatului în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, acționând în sensul asigurării unui tratament egal, nediscriminatoriu și al egalității de șanse față de orice persoană care se adresează acestuia.(3) În aplicarea legii, membrii Consiliului vor acționa folosind aceeași măsură și aceleași criterii față de toate persoanele, constituindu-se astfel în garanții nediscriminării.  +  Capitolul IIIConflictul de interese  +  Articolul 5(1) Membrii Consiliului își vor declara apartenența la asociații profesionale în momentul preluării mandatului și oricând pe parcursul mandatului atunci când dobândesc calitatea de membru în cadrul unor astfel organizații.(2) Membrii Consiliului vor preciza asociațiile și/sau grupurile de mediatori pe care le reprezintă în sensul precizat la art. 3 alin. (1).(3) În toate cazurile în care participă la luarea unei hotărâri în exercitarea atribuțiilor ce le revin în calitate de membrii ai Consiliului, aceștia vor declara orice situație în care se află în conflict de interese și se vor abține de la vot.(4) Potrivit principiului responsabilității, membrii Consiliului nu vor abuza de dreptul de a se abține de la vot, fiind responsabili în luarea deciziilor, în asigurarea funcționării Consiliului și în îndeplinirea atribuțiunilor conferite prin lege.(5) În cazul blocării luării unei decizii prin lipsa cvorumului prevăzut de lege, blocaj cauzat de abținerea membrilor Consiliului de la vot, aceștia vor motiva abținerea care va fi consemnată în procesul-verbal.(6) Persoana care are calitatea de membru al Consiliului se va abține de la vot dacă hotărârile Consiliului sau ale comisiilor:a) soluționează o cerere adresată Consiliului al cărui petent este el, soțul său, rudă sau afin al său până la gradul IV inclusiv;b) soluționează o cerere adresată Consiliului referitoare la acte și fapte ce privesc forma de exercitare a profesiei de mediator, asociația profesională sau furnizorul de formare în care membrul Consiliului își desfășoară activitatea, iar decizia se ia pe baza opiniilor subiective ale membrilor Consiliului, și nu în baza unor criterii obiective stabilite prin hotărâri ale Consiliului;c) au ca obiect acte sau fapte ce privesc raporturi patrimoniale ale Consiliului cu entități economice în care membrul Consiliului, rudele acestuia până la gradul IV inclusiv sau afinii sunt asociați sau salariați ori dețin funcții de conducere administrative sau executive. De la prezenta clauză sunt exceptate donațiile și legatele făcute în favoarea Consiliului și în beneficiul acestuia.(7) De la situațiile prevăzute la alin. (6) lit. a) și b) fac excepție actele pur administrative ale Consiliului în care îndeplinirea condițiilor de fond și formă a cererii naște obligația legală a Consiliului de a avea o anumită conduită și, implicit, de a emite o anumită hotărâre (de exemplu: autorizarea mediatorului, avizarea formei de exercitare a profesiei, acreditarea formatorilor, examinatorilor, evaluatorilor etc.).(8) Membrii Consiliului nu sunt în conflict de interese atunci când iau decizii ca instanță disciplinară, conform legii, cu privire la o plângere în care petentul sau mediatorul învinuit este membru al unei asociații profesionale în care sunt înscriși ca membri și membrul/membrii Consiliului. În acest caz, principiul responsabilității prevăzut în Regulamentul de organizare și funcționare și cel al nediscriminării prevăzut în prezentul cod guvernează activitatea membrilor Consiliului în exercitarea atribuțiilor de instanță disciplinară și de asigurarea calității serviciului de mediere în interes public și în spiritul legii.  +  Capitolul IVComportamentul loial și civilizat față de colegii mediatori și față de colegii membri în Consiliu  +  Articolul 6(1) Membrii Consiliului își datorează unii altora respect și sunt garanții folosirii unui limbaj și unei atitudini civilizate pe care o vor promova atât în cadrul Consiliului, cât și în cadrul organizațiilor din care fac parte.(2) Membrii Consiliului nu vor iniția, nu vor susține, nu vor instiga și nu vor participa direct sau indirect la acțiuni de denigrare a celorlalți membri ori a Consiliului ca instituție.(3) Membrii Consiliului nu vor iniția, nu vor susține și nu vor instiga direct sau indirect la acțiuni de revocare din Consiliu a unui alt membru al acestuia.(4) Membrii Consiliului au obligația etică să acționeze astfel încât acțiunile de revocare a unui membru să fie inițiate numai de către asociațiile profesionale din care acel membru al Consiliului face parte sau de către una dintre asociațiile profesionale care au susținut prin vot desemnarea ca membru în Consiliu.(5) Membrii Consiliului nu se vor implica în inițierea și/sau în susținerea unor modificări legislative care nu au fost comunicate în prealabil Consiliului și nici nu au susținere din partea acestuia. În cazul în care orice membru al Consiliului are cunoștință despre inițiative legislative în domeniul medierii, care nu au fost comunicate Consiliului, acesta are obligația de a notifica Consiliului respectiva inițiativă legislativă.  +  Capitolul VConfidențialitatea și comunicarea  +  Articolul 7(1) Membrii Consiliului se vor abține să dea publicității luările de poziții ale celorlalți membri, cu excepția celor comunicate oficial de Consiliu.(2) Consiliul va comunica oficial deciziile și hotărârile sale prin publicarea pe site-ul propriu a hotărârilor adoptate.(3) Membrii Consiliului se vor folosi de canalele de comunicare de care dispun doar în scopul de a-și comunica propriile opinii sau decizii ori pentru a publica poziția oficială a Consiliului în scopul corectei informări a celor interesați.(4) Membrilor Consiliului le este interzisă crearea unor beneficii de imagine în profesie în virtutea calității pe care o dețin în Consiliu, prin raportarea la pozițiile exprimate în Consiliu sau în comisii de către alți membri ai Consiliului.(5) În activitatea desfășurată în cadrul Consiliului, membrii acestuia vor respecta toate procedurile și măsurile instituite pentru protecția datelor cu caracter personal de către Consiliu, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(6) Membrii Consiliului nu vor înregistra sau transmite ședințele Consiliului, transparența acestora fiind reglementată prin hotărâri ale Consiliului.  +  Capitolul VIPromovarea intereselor generale în domeniul medierii  +  Articolul 8(1) Consiliul își exercită atribuțiile legale promovând interesul public și al mediatorilor privind calitatea serviciului de mediere și apărarea prestigiului profesiei de mediator.(2) Membrii Consiliului se vor abține de la a promova interese personale și de grup, rezultate în baza apartenenței la structuri profesionale și la alte structuri asociative, în cazul în care acestea nu converg sau nu sunt prioritare interesului general în profesie.  +  Capitolul VIITransparența decizională  +  Articolul 9(1) Activitatea membrilor Consiliului se desfășoară în baza principiului transparenței, iar în aplicarea acestui principiu, membrii Consiliului, cu respectarea mandatului dat, vor informa persoanele interesate asupra acțiunilor întreprinse, poziției și deciziilor Consiliului.(2) Principiul enunțat la alin. (1) nu vine în contradicție cu posibilitatea Consiliului de a decide ca anumite ședințe să nu fie publice. În acest context luările de poziție ale membrilor nu pot fi făcute publice decât de către fiecare membru pentru sine, în sensul art. 7.(3) În niciun caz membrii Consiliului nu vor dezvălui pozițiile celorlalți membri anterior luării unei decizii de către Consiliu, respectiv de către comisia din care fac parte.  +  Capitolul VIIIRăspunderea disciplinară  +  Articolul 10(1) În toate cazurile în care membrii Consiliului de mediere încalcă oricare dintre obligațiile stipulate în prezentul cod, aceștia vor răspunde disciplinar.(2) Se consideră abatere disciplinară încălcarea cu intenție, în mod repetat și neîntemeiat, de către membrii Consiliului, a oricărei obligații prevăzute în sarcina acestora de Lege, de hotărârile Consiliului și de prezentul cod.(3) Orice membru al Consiliului poate sesiza Consiliul cu o plângere împotriva unui alt membru al acestuia în termen de 6 luni de la data săvârșirii abaterii disciplinare.(4) Sancțiunile disciplinare se aplică în funcție de gravitatea abaterii, precum și în funcție de starea de recidivă în săvârșirea abaterilor și constau în:a) observația scrisă;b) amendă de la 100 la 1.000 lei;c) suspendarea calității de membru al Consiliului pe o durată de până la maximum 6 luni;d) excluderea din Consiliu.(5) Cuantumul amenzii poate fi actualizat anual de către Consiliu cu indicele de inflație.(6) Plângerile formulate împotriva unui membru al Consiliului referitoare la nerespectarea unor obligații prevăzute în sarcina acestuia de lege, regulamente și de prezentul cod sunt analizate de Senat, înființat prin hotărâre a Consiliului.(7) Consiliul, prin președinte, convoacă Senatul în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea plângerii. Convocarea se poate face prin e-mail, fax sau scrisoare recomandată. Data convocării Senatului va fi stabilită astfel încât de la transmiterea convocării către membrii Senatului și până la întrunirea acestuia să curgă un termen de cel puțin 7 zile lucrătoare, dar nu mai mult de 14 zile lucrătoare. Senatul va decide în termen de 30 de zile de la data întrunirii sale dacă plângerea împotriva unui membru al Consiliului este admisibilă.(8) Pentru a fi admisibilă, plângerea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie formulată în scris și înregistrată la Consiliu în original;b) să cuprindă numele, prenumele și domiciliul petentului sau adresa aleasă pentru comunicarea cu Consiliul și calitatea în care petentul a formulat plângerea;c) să cuprindă numele și prenumele membrului/membrilor împotriva căruia/cărora este formulată plângerea;d) să precizeze care sunt acțiunile sau inacțiunile pe care petentul le consideră ca fiind fapte prin care membrul Consiliului a săvârșit o abatere disciplinară;e) faptele menționate de petent să fi fost săvârșite de membrul/membrii Consiliului în această calitate, astfel cum a fost definită în preambulul prezentului cod.(9) Membrii Senatului pot administra orice probe pe care le consideră necesare pentru a decide asupra admisibilității plângerii.(10) Senatul decide asupra admisibilității plângerii prin vot, lucrările Senatului se desfășoară în prezența a 2/3 din membrii săi, iar deciziile se iau cu o majoritate calificată de 2/3 din membrii prezenți. Opiniile separate vor fi consemnate la cerere, iar decizia Senatului se înaintează Consiliului în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.(11) Abrogat. (la 14-12-2011, Alin. (11) al art. 10 din codul de etică a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.892 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011. ) (12) În cazul în care plângerea este inadmisibilă, Consiliul va comunica petentului decizia motivată a Senatului.(13) În cazul în care plângerea este admisibilă, Consiliul numește în prima ședință ordinară o comisie de disciplină, conform art. 40 din Lege.(14) Dispozițiile art. 40 și 41 din Lege se aplică corespunzător și în cazul abaterilor săvârșite de către membrii Consiliului.(15) Dispozițiile prezentului capitol referitoare la răspunderea disciplinară a membrilor Consiliului se completează cu dispozițiile legii, ale Regulamentului de organizare și funcționare în materia răspunderii disciplinare, precum și cu Procedurile de lucru ale Consiliului și ale comisiei de disciplină privind răspunderea disciplinară a mediatorilor.(16) În cazul în care abaterea disciplinară a membrilor Consiliului cauzează prejudicii acestui organism, persoana sancționată disciplinar poate răspunde și material pentru prejudiciul cauzat, conform legii române în vigoare.  +  Capitolul IXDispoziții tranzitorii  +  Articolul 11Până la constituirea Senatului, analiza admisibilității plângerii formulate împotriva unui membru al Consiliului va fi făcută în ședință de Consiliu de către membrii acestuia. (la 06-09-2011, Codul de etică a fost introdus de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.450 din 6 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 6 septembrie 2011. ) ------