COD DE ETICĂ din 29 iulie 2011 și deontologie profesională a mediatorilor
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011    Notă
    Conținut de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, publicat în Monitorul Oficial nr. 505 din 27 iulie 2007.
    1. PreambulCodul de etică și deontologie profesională a mediatorilor autorizați, împreună cu normele privind răspunderea disciplinară a acestora, prevăzute în Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (legea) și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli în conformitate cu care mediatorii își desfășoară activitatea.Prezentul cod cuprinde ansamblul normelor și caracteristicilor ce definesc calitatea activității profesionale, având rol de a servi ca linie de conduită obligatorie mediatorilor, astfel încât aceștia să desfășoare o activitate competentă și responsabilă, în conformitate cu etica profesiei.1.1. DefinițiiÎn sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntară de soluționare a conflictelor dintre două sau mai multe persoane, pe cale amiabilă, cu sprijinul unei terțe persoane neutre, calificate și independente, printr-o activitate desfășurată în conformitate cu prevederile legale în domeniu și cu normele prezentului cod.Mediatorul este persoana neutră, imparțială și calificată, aptă să faciliteze negocierile dintre părțile aflate în conflict, în scopul obținerii unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile.Probitatea profesională reprezintă respectarea tuturor normelor deontologice și de organizare și funcționare ale profesiei stabilite prin lege, regulamentul de organizare și funcționare, prezentul cod și prin hotărâri ale Consiliului de mediere.1.2. Misiunea mediatoruluiÎntr-o societate întemeiată pe respect față de justiție, mediatorul îndeplinește un rol esențial. Într-un stat de drept, mediatorul are sarcina de a încerca soluționarea conflictelor pe cale amiabilă, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate.Mediatorul nu are și nu poate avea o obligație de rezultat, ci doar de prudență și diligență. Soluționarea conflictului depinde exclusiv de acordul părților, misiunea principală a mediatorului fiind aceea de a depune toate eforturile de care este capabil și priceperea pe care o are pentru a sprijini părțile să ajungă la un acord.1.3. Obiectivele coduluiNormele deontologice sunt destinate să garanteze, prin acceptarea lor liber consimțită, buna îndeplinire de către mediator a misiunii sale, recunoscută ca fiind indispensabilă pentru buna funcționare a societății. Nerespectarea acestor norme de către mediatori va duce, în ultimă instanță, la aplicarea unei sancțiuni disciplinare.Obiectivele prezentului cod sunt următoarele:a) să ofere mediatorilor liniile de conduită directoare în activitatea pe care o desfășoară;b) să apere interesul public [medierea este, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 , cu modificările și completările ulterioare, o activitate de interes public];c) să promoveze încrederea în mediere ca modalitate alternativă de soluționare a conflictelor.2. Principii generale2.1. Libertatea părților de a recurge la mediere și de a lua o decizie2.1.1. Mediatorul are obligația de a se asigura că părțile au recurs la procedura de mediere în mod voluntar, în cunoștință de cauză și fără a fi constrânse. Fac excepție de la acest principiu situațiile în care medierea este o procedură obligatorie prevăzută de legile speciale.2.1.2. Mediatorul trebuie să respecte și să încurajeze dreptul părților de a lua orice decizie liberă și în cunoștință de cauză care să soluționeze divergențele dintre ele.2.1.3. Mediatorul va informa de la început părțile în ce va consta activitatea sa și asupra faptului că decizia finală le aparține în mod exclusiv și că se pot retrage oricând din procesul de mediere.2.1.4. Mediatorul nu va oferi părților consultanță legală sau de specialitate, în schimb poate sfătui părțile că pot obține asistență juridică independentă sau de specialitate.2.1.5. Mediatorii trebuie să acorde asistență numai în cazul în care au calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de așteptare al părților angajate în mediere.2.2. NediscriminareaMediatorul nu va refuza activitatea de mediere și nu o va exercita la standarde inferioare din motive ce țin de rasa, culoarea, naționalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia, apartenența politică, averea sau originea socială a părților.2.3. Independența, neutralitatea și imparțialitatea mediatoruluiMediatorii trebuie să fie independenți, neutri față de dispute și părți și să conducă procesul de mediere într-un mod imparțial. În exercitarea atribuțiilor lor profesionale trebuie să se bucure de deplină independență față de entitățile care ar putea avea interese în cauzele în care are loc medierea. Această independență trebuie să fie de natură a le garanta imparțialitatea, neutralitatea și echidistanța față de cauză, rezultatele acesteia și de părțile implicate în dispută.Mediatorul trebuie să evite orice situație de natură să îi limiteze independența și să respecte normele de etică profesională.Dacă în orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul își pierde aceste atribute, el este obligat să aducă acest fapt la cunoștința părților implicate în conflict și, dacă este cazul, să anunțe entitatea care a supus cazul spre mediere.În situațiile în care vor fi soluționate prin mediere conflicte de familie, independența și imparțialitatea mediatorului nu pot fi argumente pentru a ignora sau a neglija interesul superior al minorului.2.4. Încrederea și integritatea moralăRelația dintre mediator și părți se bazează pe încredere, având la bază cinstea, probitatea, spiritul de dreptate și sinceritatea mediatorului.2.5. Secretul profesional - confidențialitateaPrin însăși natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor părților implicate în procedura medierii și destinatarul comunicărilor de natură confidențială.Fără o garanție a confidențialității, încrederea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotrivă un drept și o îndatorire fundamentală și primordială a mediatorului.Mediatorul trebuie să respecte secretul oricărei informații confidențiale de care ia cunoștință în cadrul activității sale profesionale. Această obligație nu este limitată în timp.2.6. Conflictul de intereseMediatorul trebuie să refuze preluarea unui caz dacă știe că există împrejurări care l-ar împiedica să fie neutru și imparțial, precum și atunci când constată că drepturile în discuție nu pot face obiectul medierii.Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese potențiale sau existente de care sunt, în mod rezonabil, conștienți. Comunicarea conflictelor de interese se face atât părților aflate în conflict, cât și, dacă este cazul, entității care a supus cazul spre mediere. Dacă părțile nu își dau acordul expres privind participarea sa în continuare, mediatorul este obligat să renunțe la soluționarea respectivului caz.De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părți într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii.Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau actele de care a luat cunoștință în cadrul procedurii de mediere.2.7. Stabilirea onorariilorMediatorul trebuie să informeze părțile cu privire la onorariu, iar valoarea însumată a onorariului și a cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie să fie echitabilă și justificată. Acesta va explica părților baza de calcul și valoarea onorariilor, precum și a deconturilor de cheltuieli.2.8. Răspunderea mediatoruluiMediatorul răspunde civil, penal și disciplinar pentru încălcarea obligațiilor sale profesionale, în conformitate cu prevederile legii civile, ale legii penale și ale normelor stabilite de Consiliul de mediere.Încălcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adusă probității profesionale și atrage sancționarea conform legii.2.9. IncompatibilitățiExercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă profesie, cu excepția incompatibilităților prevăzute prin legi speciale.2.10. Calitatea procesului de mediereMediatorii trebuie să depună toate diligențele necesare în vederea prestării unui serviciu de calitate în condiții de siguranță, respect reciproc, egalitate de șanse, respectarea diversității, corectitudine profesională și procedurală.3. Comportamentul profesional3.1. În exercitarea profesiei, mediatorii au obligația să respecte hotărârile Consiliului de mediere.3.2. Mediatorul trebuie sa adopte un comportament apt de a contribui la creșterea prestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie să fie devotat profesiei, să își îmbunătățească tehnicile și practicile profesionale, urmând în acest scop cursuri de formare continuă. Mediatorul trebuie să se asigure că personalul angajat sau administrativ necesar activității de mediere respectă deontologia și secretul profesiei.Toți mediatorii, astfel cum sunt definiți în conținutul legii, trebuie să se abțină, chiar în afara exercitării profesiei, de la orice încălcări ale legilor, regulamentelor și regulilor profesiei și de la orice acțiuni contrare imparțialității, independenței și onoarei profesiei, susceptibile să aducă știrbire demnității acesteia, adică probității profesionale.3.3. Mediatorul este autorizat să informeze publicul despre serviciile pe care le oferă, cu condiția ca informația să fie fidelă și veridică, cu respectarea secretului profesional, a altor principii esențiale ale profesiei și a regulilor de publicitate stabilite prin norme aplicabile profesiei.Mediatorul va evita să facă mențiuni care să aducă atingere intereselor altor practicieni în mediere.4. Relațiile dintre mediatori4.1. Practicienii în mediere își datorează amabilitate și respect reciproc, nefiind permise vulgaritatea și manifestările necuviincioase. Ei trebuie să se abțină de la orice atitudine jignitoare ori imputări răuvoitoare, în general să se abțină de la orice acțiune susceptibilă de a aduce daune altor colegi mediatori.4.2. Divergențele dintre mediatori se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în situația nerezolvării pe această cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit în instanță disciplinară.5. Dispoziții finaleRegulile privind conduita etică și deontologia profesională sunt obligatorii pentru toți mediatorii. (la 17-08-2011, Codul de etică a fost introdus de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011. ) ------