REGULI DE PUBLICITATE din 29 iulie 2011 a mediatorilor și a formelor de exercitare a profesiei de mediator
EMITENT
  • CONSILIUL DE MEDIERE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011    Notă
    Conținute de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, publicat în Monitorul Oficial nr. 505 din 27 iulie 2007.
     +  Articolul 1În exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta, mediatorul este independent profesional și, în limitele legii, nu poate fi supus niciunei îngrădiri sau presiuni de orice tip.  +  Articolul 2Reputația mediatorului se sprijină pe competență și demnitate.  +  Articolul 3(1) Mediatorul este autorizat să informeze publicul despre activitatea pe care o desfășoară, cu condiția ca informația să fie fidelă și veridică, cu respectarea secretului profesional, precum și a tuturor principiilor esențiale ale profesiei și a prezentelor reguli de publicitate.(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, se interzice folosirea de mențiuni comparative, nereale sau exagerate despre activitatea și experiența mediatorului ori care conțin promisiuni de rezultat al medierii, precum și indicații referitoare la identitatea clienților, fără acceptul expres al acestora.(3) Mijloacele de publicitate ale mediatorilor și ale formelor de exercitare vor fi folosite numai pentru promovarea și ofertarea serviciilor de mediere și nu pot fi folosite pentru reclamă în scopul dobândirii de clientelă pentru altă activitate proprie sau în interesul unor terți.(4) Este interzisă utilizarea publicității negative împotriva altor mediatori prin orice mijloc de comunicare la care accesul este public.  +  Articolul 4(1) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot utiliza pentru oferta de servicii de soluționare a disputelor prin mediere una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:a) plasarea unei firme;b) anunțuri de publicitate potrivit prezentelor reguli de publicitate;c) anunțuri și mențiuni în anuare, în cărți de telefon sau în alte publicații;d) materiale publicitare profesionale sau/și pentru participare la evenimente;e) ofertă de servicii prin corespondență și cărți de vizită profesionale;f) site internet.(2) Nu sunt/este permise/permisă acordarea de consultații și/sau desfășurarea în public, inclusiv difuzarea în tot ori în parte, a ședințelor de mediere a unor cazuri reale, prin orice mijloc de comunicare în masă, inclusiv prin internet, emisiuni radiofonice sau televizate etc.  +  Articolul 5(1) Firma formei de exercitare a profesiei de mediator va fi amplasată la sediul profesional.(2) Firma, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele reguli de publicitate, va avea dimensiunea maximă de 90 cm x 200 cm și va cuprinde următoarele elemente:a) România și Consiliul de mediere, inclusiv sigla acestuia;b) denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator, conform avizului Consiliului de mediere;c) adresa completă a sediului profesional - opțional;d) date de contact ale formei de exercitare a profesiei de mediator - opțional;e) poziția la care este forma de exercitare a profesiei de mediator înscrisă în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator.(3) Mediatorul va afișa în interiorul sediului profesional autorizația de mediator, în copie sau original, precum și avizul formei de exercitare, în sintagma "Avizat de Consiliul de mediere prin Hotărârea nr. ... din data de ...".  +  Articolul 6Formele de exercitare a profesiei de mediator pot publica anunțuri cu ocazia stabilirii sau schimbării sediului profesional, precum și a altor modificări ale acestora.  +  Articolul 7(1) Invitațiile și anunțurile de participare la întruniri și la colocviile de specialitate pot menționa denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator și organizațiile din care fac parte respectivii mediatori autorizați, precum și date de contact ale acestora.(2) În vederea participării la manifestările menționate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei de mediator pot edita broșuri de prezentare generală pentru comunicare publică.  +  Articolul 8(1) Formele de exercitare a profesiei de mediator și mediatorii pot avea site propriu, bloguri, precum și orice alte forme electronice de afișare sau prezentare care se aplică în cazul internetului, care pot cuprinde mențiuni referitoare la activitatea desfășurată.(2) Conținutul și modul de prezentare a site-ului, blogului, precum și a oricăror alte forme electronice de comunicare, afișare sau prezentare care se aplică în cazul internetului trebuie să respecte demnitatea și onoarea profesiei, a celorlalți mediatori, precum și secretul profesional.(3) Site-ul sau blogul, precum și orice alte forme electronice de afișare sau prezentare care se aplică în cazul internetului nu pot cuprinde nicio intercalare cu caracter de reclamă ori mențiune publicitară pentru un produs sau serviciu diferit de activitățile prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare.(4) Site-ul sau blogul, precum și orice alte forme electronice de comunicare, afișare sau prezentare care se aplică în cazul internetului nu pot conține legături directe sau indirecte către alte adrese de internet (linkuri) al căror conținut ar fi contrar principiilor esențiale ale profesiei de mediator și nu pot prelua informații din alte surse, fără menționarea expresă a sursei și a datei la care a fost preluată informația.(5) Pentru realizarea obiectivelor menționate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei de mediator sau mediatorul deținătoare/deținător a/al site-ului, blogului, precum și a/al oricăror alte forme electronice de comunicare, afișare sau prezentare care se aplică în cazul internetului trebuie să asigure cel puțin o dată pe an vizitarea și evaluarea paginilor proprii și a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor (linkurilor) și trebuie să dispună fără întârziere eliminarea acestora dacă conținutul și forma lor sunt contrare principiilor esențiale privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator sau sunt făcute în scop comercial.(6) Este interzisă utilizarea adreselor de corespondență poștale sau electronice publicate de Consiliul de mediere în Tabloul mediatorilor pentru transmiterea unor mesaje denigratoare la adresa mediatorilor autorizați.  +  Articolul 9Nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezentele reguli de publicitate constituie abatere în conformitate cu art. 38 lit. e) din Legea nr. 192/2006 , cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează disciplinar conform dispozițiilor legii și Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere.  +  AnexaModele de firmă pentru publicitatea formelor de exercitare a profesiei de mediator*)---------Regulile de publicitate au fost introduse de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 2.247 din 29 iulie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 17 august 2011.------