ORDIN nr. 2.288 din 21 august 2019privind procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 11 septembrie 2019  În temeiul prevederilor:– Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;– cap. II - Asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri din titlul X - Aspecte internaționale din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în care au fost transpuse prevederile Directivei 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri;– Regulamentului (UE) nr. 1.189/2011 al Comisiei de stabilire a unor norme referitoare la anumite dispoziții din Directiva 2010/24/UE a Consiliului privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1966 al Comisiei din 27.10.2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.189/2011 al Comisiei în ceea ce privește comunicarea cererilor de asistență și urmărirea acestora;– Protocolului anexat la Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit și pe avere, semnate la Alger la 28 iunie 1994, ratificat prin Legea nr. 25/1995;– art. 29 din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și ale Protocolului-anexă, semnate la Erevan la 25 martie 1996, ratificate prin Legea nr. 121/1997;– art. 28 din Convenția dintre România și Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002, ratificată prin Legea nr. 366/2003;– art. 28 din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Bruxelles la 4 martie 1996, ratificată prin Legea nr. 126/1996;– art. 27 din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Filipine pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 18 mai 1994, ratificată prin Legea nr. 23/1995;– art. 26 din Acordul dintre România și Republica India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013, ratificat prin Legea nr. 329/2013;– art. 27 din Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și capital, semnată la Amman la 10 octombrie 1983, ratificată prin Decretul nr. 215/1984;– art. 28 din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 21 septembrie 1998, ratificată prin Legea nr. 11/2000;– art. 27 din Convenția dintre România și Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ciudad de México la 20 iulie 2000, ratificată prin Legea nr. 331/2001;– art. 26 din Convenția dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Statelor Unite ale Americii privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnată la Washington la 4 decembrie 1973, ratificată prin Decretul nr. 238/1974;– art. 28 din Convenția dintre Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 16 iulie 2008, ratificată prin Legea nr. 107/2009;– art. 27 din Acordul între Republica Socialistă România și Republica Turcia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere, ratificat prin Decretul nr. 331/1986;– art. 26 din Convenția dintre România și Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 14 septembrie 2012, ratificată prin Legea nr. 276/2013;– art. 27 din Convenția dintre România și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015, ratificată prin Legea nr. 27/2016;– art. 26 din Convenția dintre România și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015, ratificată prin Legea nr. 29/2016;– art. 25 din Convenția dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016, ratificată prin Legea nr. 75/2018;– art. 27A din Convenția dintre România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996, introdus prin Protocolul semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției dintre România și Republica Uzbekistan, ratificat prin Legea nr. 98/2017;– art. 84 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;– art. 80 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;– Legii nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012,având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 805.287 din 9.07.2019,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:a) Referat privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanțe stabilite în alte state, prevăzut în anexa nr. 2; b) Notă pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state, prevăzută în anexa nr. 3; c) Informare privind solicitarea de asistență la recuperare pentru creanțe stabilite în România privind sumele ce urmează a fi încasate în alte state, prevăzută în anexa nr. 4;d) Referat privind transferul sumelor recuperate în alte state, reprezentând creanțe stabilite în România, prevăzut în anexa nr. 5; e) Referat privind stingerea obligațiilor fiscale restante recuperate în alte state, prevăzut în anexa nr. 6. (3) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum și Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 351/2016 privind Procedura de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 9 februarie 2016.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 21 august 2019.Nr. 2.288.  +  Anexa nr. 1
  PROCEDURĂ
  de transfer al sumelor recuperate în cadrul asistenței reciproce la recuperare
  A. Dispoziții generale1. Pentru efectuarea procedurii de transfer al sumelor recuperate în cadrul activității de asistență la recuperare, prevăzută la cap. II - Asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri, precum și la cap. III - Asistență reciprocă în materie de recuperare a creanțelor în baza regulamentelor europene și a Convențiilor internaționale la care România este parte din titlul X - Aspecte internaționale din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, în/din străinătate, prin intermediul instituțiilor de credit, competența revine Serviciului reprezentanțe străine și nerezidenți - Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE din cadrul Administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, atât pentru activitatea proprie, cât și pentru activitatea celorlalte organe fiscale definite la secțiunea A pct. 4.2. În vederea efectuării procedurii de transfer în/din străinătate, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București deschide la instituția de credit un cont pentru efectuarea transferului sumelor în/din străinătate.3. Recuperarea în România a creanțelor stabilite în alte state se face în moneda națională a României, respectiv în lei.4. În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) organ fiscal competent - organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul pentru care s-a primit ori s-a formulat o cerere de recuperare sau organul fiscal desemnat potrivit art. 30 din Codul de procedură fiscală sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află activele debitorului care nu are domiciliul fiscal pe teritoriul României;b) unitatea Trezoreriei Statului competentă - unitatea Trezoreriei Statului arondată organului fiscal competent;c) Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE - funcționează în cadrul Serviciului reprezentanțe străine și nerezidenți, Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București.B. Procedura de transfer al sumelor recuperate în România reprezentând creanțe stabilite în alte state 1. Pentru aplicarea procedurii de transfer al sumelor recuperate, reprezentând creanțe stabilite în alte state, se deschide contul 50.86.01 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în alte state“, pe codul de identificare fiscală al debitorului, la unitatea Trezoreriei Statului competentă, sau, după caz, pe codul unic de înregistrare al organului fiscal competent, pentru persoanele care nu sunt înregistrate fiscal în România.2. În vederea realizării transferului sumei recuperate, organul fiscal competent va întocmi în 3 exemplare, în original, atât Referatul privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanțe stabilite în alte state, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, cât și Nota pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin, din care câte un exemplar se arhivează la organul fiscal competent.3. În cazul asistenței reciproce la recuperare prevăzute la cap. II din titlul X din Codul de procedură fiscală, pentru orice sumă recuperată, procedura de transfer se inițiază într-un termen de cel mult două luni de la data la care s-a efectuat recuperarea.4. În cazul asistenței la recuperare/încasare prevăzute de convențiile de evitare a dublei impuneri, Convenția privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal OECD și Regulamentele privind coordonarea sistemelor de securitate socială, prevăzute de cap. III din titlul X din Codul de procedură fiscală, pentru orice sumă recuperată, procedura de transfer se inițiază într-un termen de cel mult două luni de la data la care s-a efectuat recuperarea.5. Organul fiscal competent va transmite, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care s-a efectuat recuperarea, referatul privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanțe stabilite în alte state (exemplarul 2) către unitatea Trezoreriei Statului competentă.6. Unitatea Trezoreriei Statului competentă, la data primirii referatului prevăzut la pct. 5, va întocmi ordinul de plată prin care se virează debitele recuperate, din contul 50.86.01 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în alte state“ în contul 50.86.01 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în alte state“, deschis pe numele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, și va transmite organului fiscal competent extrasul de cont în care a fost evidențiată această operațiune.7. Organul fiscal competent verifică în ziua lucrătoare imediat următoare, în baza extrasului de cont transmis de unitatea Trezoreriei Statului competentă, dacă suma virată, conform referatului prevăzut la pct. 5, în contul deschis pe numele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, corespunde cu suma din nota pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state.8. În același termen prevăzut la pct. 5, organul fiscal competent va transmite către Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE al 3-lea exemplar al referatului privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanțe stabilite în alte state, însoțit de exemplarele 2 și 3 ale notei pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state, întocmită distinct pentru fiecare debitor, conform cererii de recuperare comunicate de autoritatea solicitantă.9. În ziua lucrătoare imediat următoare încasării sumelor în contul colector 50.86.01 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în alte state“, deschis pe numele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, aceasta va transmite Compartimentului asistență reciprocă la recuperare între state membre UE o copie a extrasului de cont.10. Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE verifică, în baza extraselor de cont transmise conform prevederilor pct. 9, dacă sumele încasate în contul 50.86.01 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în alte state“, deschis pe numele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, corespund cu sumele din nota pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state, comunicată de organul fiscal competent, și întocmește ordinul de plată pentru transferul sumelor în contul deschis pe numele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București la instituția de credit.11. Imediat după îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 10, Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE va întocmi ordinul de plată pentru virarea la extern a sumelor înscrise în nota pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state, reținând exemplarul 2 al notei, pentru arhivare.12. Sumele reprezentând cheltuieli cu comisioanele bancare pentru transferul creanțelor, dacă este cazul, sunt avansate din bugetul propriu al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București aprobat pentru fiecare an fiscal în parte și înregistrate în contabilitatea proprie.13. În situația în care directivele/regulamentele/convențiile sau acordurile permit acest lucru, cheltuielile cu comisioanele bancare ocazionate de transferul sumelor recuperate, percepute, dacă este cazul, de instituția de credit din România, se rețin din suma de transferat, urmând să fie transferată diferența.14. După efectuarea transferului la extern, Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE restituie organelor fiscale competente exemplarul 3 al notei pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state, pe care confirmă că operațiunea privind plata la extern a fost efectuată, conform extrasului de cont eliberat de instituția de credit. Exemplarul 3 al notei pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state este însoțit de o copie a extrasului de cont eliberat de instituția de credit privind sumele transferate, precum și comisioanele aferente acestor transferuri, dacă este cazul.15. Pe baza extrasului de cont eliberat de instituția de credit privind sumele transferate, precum și comisioanele aferente acestor transferuri, Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE procedează, dacă este cazul, la întocmirea procesului-verbal privind cheltuielile de executare silită, care constituie titlu executoriu, pentru comisioanele bancare aferente plății la extern, și transmite procesul-verbal către organul fiscal competent pentru recuperarea acestor sume de la debitori.16. Organul fiscal competent, după primirea exemplarului 3 al notei pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state și a procesului-verbal pentru cheltuieli de executare prevăzut la pct. 15, va lua, dacă este cazul, măsurile care se impun pentru recuperarea sumelor reprezentând comisioanele bancare aferente plății la extern de la debitori.17. Pentru activitatea proprie, Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE va aplica în mod corespunzător dispozițiile prevăzute la pct. 1-16 de mai sus și va întocmi două exemplare ale referatului privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanțe stabilite în alte state și un exemplar al notei pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state.18. Sumele recuperate, dacă este cazul, de la debitori de către organele fiscale competente, reprezentând comisioane bancare aferente plății la extern, se virează în contul RO26TREZ700508601X002046 deschis pe numele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, în vederea reîntregirii bugetului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, din care au fost avansate aceste comisioane, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „Sumele provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, care se restituie în condițiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidențiază în execuție la titlul de cheltuieli bugetare 85 «Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu semnul minus»“.19. Dacă este cazul, la data inițierii operațiunii de virare a sumelor recuperate de la debitori reprezentând comisioane bancare aferente plății la extern, organul fiscal competent informează despre această operațiune Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE. C. Procedura de transfer al sumelor recuperate de autoritățile competente din alte state, reprezentând creanțe stabilite în România1. Pentru transferul sumelor recuperate de autoritățile competente din alte state membre, reprezentând creanțe stabilite în România, se deschide contul 50.86.02 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în România și recuperate în alte state“, pe codul de identificare fiscală al debitorului, la unitatea Trezoreriei Statului competentă.2. În cazul cererilor de recuperare transmise pentru colectarea unor creanțe stabilite prin atragerea răspunderii solidare, fie pe cale administrativă, fie prin hotărâri judecătorești, în sarcina unor persoane fizice/juridice, care nu au cod de identificare fiscală în România, se deschide la unitatea Trezoreriei Statului competentă contul 50.86.02 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în România și recuperate în alte state“, pe codul de identificare fiscală al persoanei juridice pentru ale cărei obligații a fost atrasă răspunderea solidară a persoanelor în cauză, sau în situația în care aceste persoane juridice sunt radiate, pe codul de identificare fiscală al organului fiscal care a avut competență în administrarea persoanelor juridice radiate.3. În cazul cererilor de recuperare transmise autorităților competente din alte state în vederea recuperării unor creanțe stabilite în România, organele fiscale competente vor indica conturile deschise la instituția de credit pe numele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.4. La data transmiterii cererilor de recuperare, organele fiscale competente vor întocmi în două exemplare, în original, Informarea privind solicitarea de asistență la recuperare pentru creanțe stabilite în România privind sumele ce urmează a fi încasate în alte state, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin. Un exemplar al informării va fi înaintat Compartimentului asistență reciprocă la recuperare între state membre UE, pentru luare la cunoștință, iar un exemplar va fi arhivat de către organul fiscal competent.5. Sumele în valută reprezentând creanțe stabilite în România, recuperate de către autoritățile competente din alte state, virate în conturile deschise la instituția de credit pe numele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, vor fi transformate în lei. Transformarea în lei se va efectua de către instituția de credit utilizând cursul de schimb valabil la data primirii sumelor în valută în cont, în baza protocolului/convenției încheiat(e) cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, transferul în contul de disponibil în lei al acestora efectuându-se în aceeași zi, moment în care va avea loc și eliberarea extrasului de cont doveditor.6. În ziua lucrătoare imediat următoare eliberării extrasului de cont de la instituția de credit, Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE va întocmi ordinul de plată, pentru transferul sumelor din contul în lei, deschis la instituția de credit, în contul 50.86.02 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în România și recuperate în alte state“, deschis pe numele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.7. În ziua lucrătoare imediat următoare efectuării transferului prevăzut la pct. 6, Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE va identifica pe baza informării privind solicitarea de asistență la recuperare pentru creanțe stabilite în România privind sumele ce urmează a fi încasate în alte state, transmisă de organele fiscale competente, unitățile Trezoreriei Statului competente. În primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare efectuării transferului prevăzut la pct. 6, Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE va întocmi, după caz, în 3 sau mai multe exemplare Referatul privind transferul sumelor recuperate în alte state, reprezentând creanțe stabilite în România, prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, din care un exemplar va fi transmis Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, un exemplar organului fiscal competent în administrarea obligațiilor debitorului principal și celelalte exemplare organelor fiscale competente în administrarea obligațiilor stabilite în sarcina persoanelor cărora le-a fost atrasă răspunderea solidară, după caz, iar un exemplar va fi reținut pentru arhivare.8. Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE va transmite organelor fiscale competente copii de pe extrasele de cont ale conturilor deschise la instituția de credit, în același termen, respectiv în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare efectuării transferului prevăzut la pct. 6.9. Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe baza referatului privind transferul sumelor recuperate în alte state, reprezentând creanțe stabilite în România, va întocmi în ziua lucrătoare imediat următoare primirii acestuia ordinele de plată privind transferul sumelor în lei din contul 50.86.02 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în România și recuperate în alte state“, deschis pe numele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, în conturile 50.86.02 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în România și recuperate în alte state“, deschise la unitățile Trezoreriei Statului competente, potrivit pct. 1-2.10. Organele fiscale competente vor întocmi, în două exemplare, Referatul privind stingerea obligațiilor fiscale restante recuperate în alte state, prevăzut în anexa nr. 6 la ordin, și vor proceda la stingerea parțială/integrală a obligațiilor fiscale restante ale debitorului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, cu sumele înscrise în extrasul de cont/fișierul de plăți transmis de către unitățile de trezorerie competente, în ziua lucrătoare imediat următoare primirii sumelor în cont. Cu sumele virate în lei se sting integral creanțele înscrise în cererea de recuperare, dacă acestea reprezintă acel echivalent în valută astfel cum a fost stabilit la data semnării cererii de recuperare. Verificarea sumelor în valută se va efectua de către organele fiscale competente, în baza copiilor de pe extrasele de cont eliberate de instituția de credit și transmise de către Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.11. Organele fiscale competente vor înainta un exemplar al referatului privind stingerea obligațiilor fiscale restante recuperate în alte state unității de trezorerie competentă, în vederea virării sumelor încasate, din conturile 50.86.02 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în România și recuperate în alte state“, deschise la unitățile de trezorerie competente, în conturile de venituri bugetare aferente obligațiilor fiscale înregistrate în evidența analitică pe plătitori.12. Pentru activitatea proprie, Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE va aplica în mod corespunzător dispozițiile prevăzute la pct. 1-11 și va întocmi un exemplar al informării privind solicitarea de asistență la recuperare pentru creanțe stabilite în România privind sumele ce urmează a fi încasate în alte state, două sau trei exemplare ale referatului privind transferul sumelor recuperate în alte state, reprezentând creanțe stabilite în România, după caz, și două exemplare ale referatului privind stingerea obligațiilor fiscale restante recuperate în alte state.13. Eventualele diferențe în plus reprezentând sume virate în lei în contul 50.86.02 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în România și recuperate în alte state“ potrivit pct. 10, față de creanțele fiscale înregistrate în evidența analitică pe plătitor, se fac venit la bugetul de stat și se virează în contul 20.A.36.50.00 „Venituri ale bugetului de stat - alte venituri“.
   +  Anexa nr. 2 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂOrgan fiscal ........................……...Str. ............. ……… nr. ...…., localitatea ..................Nr. .............. data ...............
  REFERAT
  privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanțe stabilite în alte state
  Nr. crt.Statul unde a fost stabilită creanțaTemei legal*Autoritatea solicitantăCererea autorității solicitante nr./dataDebitorul PF/PJCNP/CUI/NIF/PAȘAPORTAdresa debitoruluiTip creanțăCont de disponibil din care se face plata**Titlul executoriu nr./dataSuma care se transferă (lei)
  1.
  2.

  Conducătorul organului fiscal,
  .............................
  (numele și prenumele)
  L.S.
  * Se precizează directiva, regulamentul, convenția de evitare a dublei impuneri, alte convenții, acorduri în baza căreia/căruia/cărora se solicită asistență.** Contul 50.86.01 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în alte state“ deschis la unitatea Trezoreriei Statului competentă.1. Denumire: Referat privind transferul sumelor recuperate reprezentând creanțe stabilite în alte state 2. Se utilizează în baza art. 322 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.189/2011 al Comisiei din 18.11.2011 de stabilire a unor norme referitoare la anumite dispoziții din Directiva 2010/24/UE a Consiliului privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri/art. 80 din Regulamentul CE nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială/articolelor privind asistența la încasare din Convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Filipine, India, Iordania, Kazahstan, Mexic, S.U.A., Turcia, Turkmenistan, Uruguay, Norvegia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Uzbekistan/cap. III, secțiunea a II-a - „Asistența la recuperare“ din Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012.3. Se întocmește în 3 exemplare de către organul fiscal competent.4. Circulă:– 1 exemplar la unitatea de trezorerie competentă;– 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.5. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal competent.Pentru activitatea proprie a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, formularul:1. se întocmește în 2 exemplare de către Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE;2. circulă: 1 exemplar la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;3. se arhivează 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂOrgan fiscal ........................……...Str. ............. ……… nr. ......, localitatea ..................Nr. .............. data ...............
  NOTĂ
  pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state
  Având în vedere Cererea nr. .........…., comunicată de ..............(autoritatea solicitantă)............ din ........, în cazul persoanei fizice/juridice ............................., CNP/NIF/PAȘAPORT/CUI ..…........., cu domiciliul/sediul în .............., str. ............... nr. ..., bl......., sc. ...., et. ......., ap. ......., județul .........., vă rugăm să dispuneți plata sumei de ……………… lei în contul autorității fiscale beneficiare din ......(statul)..... .Datele de identificare ale băncii și contului beneficiarului sumei sunt:Numărul de cont ………………………..Numele și adresa titularului contului ………………………………Referință* ……………………………
  Conducătorul organului fiscal,
  ..............................
  (numele și prenumele)
  L.S.
  Menționăm că plata sumei de ………… aferentă transferului la extern s-a efectuat cu OP ………… din data de …………. conform extrasului de cont anexat eliberat de instituția de credit.
  Avizat,
  Director general,
  ………………………
  Șef administrație fiscală pentru contribuabili nerezidenți,
  …………………………
  Șef serviciu reprezentanțe străine și nerezidenți,
  ………………………….
  Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE,
  …………………………….
  * Se completează conform mențiunilor făcute de autoritatea solicitantă în cererea de recuperare.1. Denumire: Notă pentru plata la extern a sumelor aferente creanțelor stabilite în alte state2. Se utilizează în baza art. 322 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 23 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.189/2011 al Comisiei din 18.11.2011 de stabilire a unor norme referitoare la anumite dispoziții din Directiva 2010/24/UE a Consiliului privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri/art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială/articolelor privind asistența la încasare din Convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Filipine, India, Iordania, Kazahstan, Mexic, S.U.A., Turcia, Turkmenistan, Uruguay, Norvegia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Uzbekistan/cap. III, secțiunea a II-a - „Asistența la recuperare“ din Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012.3. Se întocmește în 3 exemplare de către organul fiscal competent.4. Circulă 2 exemplare la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE, din care unul se va întoarce cu confirmarea că operațiunea privind plata la extern a fost efectuată la organul fiscal competent. 5. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal competent.Pentru activitatea proprie a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, formularul:1. se întocmește într-un exemplar de Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE;2. se arhivează 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.
   +  Anexa nr. 4MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂOrgan fiscal ........................……...Str. ............. ……… nr. ...…., localitatea ..................Nr. .............. data ...............
  INFORMARE
  privind solicitarea de asistență la recuperare pentru creanțe stabilite
  în România privind sumele ce urmează a fi încasate în alte state
  Nr. crt.Organul fiscal care a formulat cerereaOrganul fiscal competent în stingerea obligațiilorUnitatea de trezorerie arondată organului fiscal competent în stingerea obligațiilorCerere de recuperareStatul unde își are sediul autoritatea solicitatăAutoritatea solicitatăTemeiul*Debitorul PF/PJCUI/CNP/NIF/ PAȘAPORT debitorAdresa debitoruluiTitlul executoriu nr./dataContul de disponibil în care se efectuează plata creanțeiSuma de încasat
  Nr./dataCont bancar aferent valuteiCuantumTip valută
  valutalei
  1.
  2.

  Conducătorul organului fiscal,
  ..............................
  (numele și prenumele)
  L.S.
  * Se precizează directiva, regulamentul, convenția de evitare a dublei impuneri, alte convenții, acorduri în baza căreia/căruia se solicită asistență.1. Denumire: Informare privind solicitarea de asistență la recuperare pentru creanțe stabilite în România privind sumele ce urmează a fi încasate în alte state2. Se utilizează: în baza art. 322 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.189/2011 al Comisiei din 18.11.2011 de stabilire a unor norme referitoare la anumite dispoziții din Directiva 2010/24/UE a Consiliului privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri/art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială/articolelor privind asistența la încasare din Convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Filipine, India, Iordania, Kazahstan, Mexic, S.U.A., Turcia, Turkmenistan, Uruguay, Norvegia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Uzbekistan/cap. III, secțiunea a II-a - Asistența la recuperare din Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012.3. Se întocmește în 2 exemplare de către organul fiscal competent.4. Circulă 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.5. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal competent.Pentru activitatea proprie a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, formularul:1. se întocmește: într-un exemplar de către Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE; 2. se arhivează 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.
   +  Anexa nr. 5MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂDGRFP București/Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UEStr. .............……… nr. ....……., localitatea .....................................................................Nr. ...................................................... data .....................................................................
  REFERAT
  privind transferul sumelor recuperate în alte state reprezentând creanțe stabilite în România
  Nr. crt.Statul unde își are sediul autoritatea solicitatăAutoritatea solicitatăTemeiul*Cerere recuperareDebitorul PF/PJCUI/CNP/ NIF/Pașaport debitorAdresa debitoruluiCodebitori**Contul de disponibil în care se transferă suma recuperatăTitlul executoriu nr./dataOrgan fiscal competentSuma de transferat
  nr./dataCont bancar aferent valuteileiContravaloarea în valută (tip valută)
  1.
  2.

  Conducătorul organului fiscal,
  .....................................................................
  (numele și prenumele)
  L.S.
  * Se precizează directiva, regulamentul, convenția de evitare a dublei impuneri, alte convenții, acorduri în baza căreia/căruia se solicită asistență.** Se precizează societatea pentru ale cărei obligații fiscale restante a fost atrasă răspunderea solidară a persoanei vizate de cerere.1. Denumire: Referat privind transferul sumelor recuperate în alte state reprezentând creanțe stabilite în România 2. Se utilizează: în baza art. 322 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și art. 23 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.189/2011 al Comisiei din 18.11.2011 de stabilire a unor norme referitoare la anumite dispoziții din Directiva 2010/24/UE a Consiliului privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri/art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială/articolelor privind asistența la încasare din Convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Filipine, India, Iordania, Kazahstan, Mexic, S.U.A., Turcia, Turkmenistan, Uruguay, Norvegia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Uzbekistan/cap. III, secțiunea a II-a - Asistența la recuperare din Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012.3. Se întocmește în 3 exemplare sau mai multe, după caz, de către Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.4. Circulă: 1 exemplar la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publica a Municipiului București;1 exemplar la organul fiscal competent în administrarea obligațiilor debitorului principal; 1 exemplar sau mai multe, după caz, la organul fiscal competent în administrarea obligațiilor stabilite în sarcina persoanelor cărora le-a fost atrasă răspunderea solidară.5. Se arhivează 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE. Pentru activitatea proprie a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, formularul:1. se întocmește în 2 exemplare de către Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE;2. circulă 1 exemplar la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;3. se arhivează 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.
   +  Anexa nr. 6MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂOrgan fiscal ........................……...Str. ...........……… nr. .....…., localitatea ..................Nr. .............. data ...............
  REFERAT
  privind stingerea obligațiilor fiscale restante recuperate în alte state
  Potrivit cererii de recuperare nr. ……… în cazul debitorului ……………………. din localitatea ………, județul ……………, str. …………….. nr. …, CUI/CNP/NIF/PAȘAPORT …………, obligat în solidar la plata creanțelor restante ale societății ....................., CUI ........................, din localitatea .........................., județul ..................., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., autoritatea solicitată ……………….. din …………………. a recuperat suma de ………….. valută. Cu suma de …………… lei, transferată în contul 50.86.02, „Disponibil din executare silită a creanțelor stabilite în România și recuperate în alte state“, organul fiscal competent .……… a procedat la stingerea creanțelor restante ale debitorului conform dispozițiilor legale în vigoare astfel:
  Nr. crt.Tipul impozituluiCuantumul creanțeiTitlul executoriuSuma distribuită (lei)Nr. cont venituri bugetare

  Conducătorul organului fiscal,
  .............................
  (numele și prenumele)
  L.S.
  1. Denumire: Referat privind stingerea obligațiilor fiscale restante recuperate în alte state 2. Se utilizează în baza art. 322 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), și a art. 23 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.189/2011 al Comisiei din 18.11.2011 de stabilire a unor norme referitoare la anumite dispoziții din Directiva 2010/24/UE a Consiliului privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri/art. 80 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială/articolelor privind asistența la încasare din Convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Filipine, India, Iordania, Kazahstan, Mexic, S.U.A., Turcia, Turkmenistan, Uruguay, Norvegia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Uzbekistan/cap. III, secțiunea a II-a - Asistența la recuperare din Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, și a Protocolului de modificare a Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012, coroborat cu art. 257-259 din Codul de procedură fiscală.3. Se întocmește în 2 exemplare de către organul fiscal competent.4. Circulă 1 exemplar la unitatea de trezorerie competentă.5. Se arhivează 1 exemplar la organul fiscal competent.Pentru activitatea proprie a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, formularul:1. se întocmește în 2 exemplare de către Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE; 2. circulă 1 exemplar la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București;3. se arhivează 1 exemplar la Compartimentul asistență reciprocă la recuperare între state membre UE.
  -----