HOTĂRÂRE nr. 670 din 9 septembrie 2019 pentru suplimentarea bugetelor Autorității Electorale Permanente și Serviciului de Telecomunicații Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 11 septembrie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă suplimentarea bugetului Autorității Electorale Permanente pe anul 2019 cu suma de 24.618 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, din care pentru aparatul propriu cu suma de 21.065 mii lei, și anume 565 mii lei pentru titlul 10 „Cheltuieli de personal“, respectiv 20.500 mii lei pentru titlul 20 „Bunuri și servicii“ și pentru Biroul Electoral Central cu suma de 3.553 mii lei pentru titlul 10 „Cheltuieli de personal“, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019.(2) Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale pe anul 2019 cu suma de 36.345 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, din care 3.000 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal“, 20.845 mii lei la titlul 20 „Bunuri și servicii“ și 12.500 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019.  +  Articolul 2(1) Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019.(2) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului până la sfârșitul anului 2019.  +  Articolul 3Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetelor Autorității Electorale Permanente și Serviciului de Telecomunicații Speciale pe anul 2019.  +  Articolul 4Autoritatea Electorală Permanentă și Serviciul de Telecomunicații Speciale răspund de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel-Sorin Bălan
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 9 septembrie 2019.Nr. 670.-----