ORDIN nr. 835 din 14 august 2019pentru modificarea Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 553/2019 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea și atestarea ca antrenor într-o ramură de sport
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019    Având în vedere: – Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului;– Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;– Standardul ocupațional pentru educație și formare profesională - ocupație antrenor cod COR 342201;– Nota Direcției sinteză și evaluare activitate sportivă nr. 4.387 din 6.08.2019;– Adresa Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor nr. 488 din 22.07.2019,în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului tineretului și sportului nr. 553/2019 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea și atestarea ca antrenor într-o ramură de sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 17 mai 2019, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3, litera b) va avea următorul cuprins:b) acreditarea sau autorizația eliberată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, acreditarea sau autorizația eliberată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar sau autorizația eliberată de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin comisiile județene de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților - copie conform cu originalul;2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8În vederea încheierii protocolului, Ministerul Tineretului și Sportului va solicita anual, prin adresă oficială, Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, respectiv comisiilor județene de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților lista cu instituțiile acreditate/autorizate în condițiile legii, în vederea formării antrenorilor cu specializare într-o ramură de sport.3. În anexă, la articolul III, primul paragraf va avea următorul cuprins: Prezentul protocol se încheie pentru cursurile de masterat cu durată de 2 ani, pentru specializarea în ramură de sport a absolvenților de învățământ superior cu licență în domeniul Educației fizice și sportului, programul de studii/specializarea «Educație fizică și sport», «Educație fizică și sportivă» sau «Sport și performanță motrică», promoțiile ....................  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul tineretului și sportului,
    Constantin-Bogdan Matei
    București, 14 august 2019.Nr. 835.----