ORDIN nr. 4.910 din 23 august 2019privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 9 septembrie 2019  În baza prevederilor art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 8 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.211/2018,având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Rezultatele examenului național de definitivare în învățământ se fac publice prin afișare, la datele prevăzute în Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020.(2) Informațiile ce conțin datele de identificare a candidaților și rezultatele obținute de aceștia în cadrul examenului național de definitivare, care se afișează atât în format letric, la avizierul unităților de învățământ-centre de examen, cât și pe pagina de internet a Ministerului Educației Naționale și a inspectoratelor școlare sunt următoarele: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele candidatului, studiile finalizate cu diplomă de către candidat; vechimea în învățământ a candidatului; unitatea/unitățile de învățământ la care este încadrat și funcția didactică pe care este încadrat candidatul; rezultatele obținute de candidat la inspecțiile de specialitate la clasă, la evaluarea portofoliului profesional, la proba scrisă și media obținută în sesiunea curentă a examenului național de definitivare în învățământ.(3) Ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației Naționale și a inspectoratelor școlare a informațiilor menționate la alin. (2) se realizează după împlinirea termenului de 4 ani de la data afișării. Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ-centre de examen a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării.(4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.(5) Comisiile din centrele de examen informează candidații prin afișare, atât la avizier, cât și pe ușile sălilor de examen, asupra prelucrării datelor cu caracter personal.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă din cadrul Ministerului Educației Naționale și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Valer-Daniel Breaz
  București, 23 august 2019.Nr. 4.910.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020
  până la 10.10.2019Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București
  până la 18.10.2019Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ
  18.10-4.11.2019Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
  până la 29.05.2020Efectuarea inspecțiilor de specialitate
  2.06-15.06.2020Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică
  22.07.2020Susținerea probei scrise
  29.07.2020Afișarea rezultatelor
  29.07-30.07.2020Înregistrarea contestațiilor
  30.07-4.08.2020Soluționarea contestațiilor
  4.08.2020Afișarea rezultatelor finale
  4.08-7.08.2020 Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a tabelelor nominale cu candidații admiși
  7.08-14.08.2020Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației naționale
  -----