ORDIN nr. 553 din 11 aprilie 2019privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea și atestarea ca antrenor într-o ramură de sport
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 17 mai 2019  Având în vedere:– Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului;– Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 83/2015 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea și atestarea ca antrenor într-o ramură de sport;– Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret nr. 1.318/2011 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea și atestarea ca antrenor într-o ramură de sport;– Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare;– Standardul ocupațional pentru educație și formare profesională - ocupație antrenor - cod COR 342201;– Referatul Direcției sinteză și evaluare activitate sportivă nr. 1.782 din 5.04.2019;– Adresa Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor nr. 860 din 29.11.2018,în baza art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă modelul Protocolului pentru formarea și atestarea ca antrenor într-o ramură de sport, denumit în continuare protocol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Tineretului și Sportului, instituțiile de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condițiile legii, precum și federațiile sportive naționale, ca părți ale protocolului, convin asupra acestuia în limitele legii.  +  Articolul 3În vederea încheierii Protocolului se atașează următoarele documente:a) adresă către Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor prin care se solicită semnarea protocolului de colaborare cu federațiile sportive naționale și Ministerul Tineretului și Sportului în vederea eliberării carnetelor de antrenor pentru absolvenții promoțiilor indicate;b) acreditarea sau autorizația eliberată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, acreditarea sau autorizația eliberată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar sau autorizația eliberată de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin comisiile județene de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților - copie conform cu originalul; (la 10-09-2019, Litera b) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 835 din 14 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019 ) c) certificatul de identitate sportivă al federațiilor sportive naționale, eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului - copie conform cu originalul;d) lista specializărilor sportive și a cadrelor didactice cu statut de antrenor care vor preda componenta de specialitate a programei de studiu pentru ramurile de sport solicitate, însoțită de acte care dovedesc calitatea de antrenor și nivelul obținut;e) planul de învățământ al programelor de studii - copie conformă cu originalul. În situația în care unele dintre disciplinele din trunchiul comun al protocolului nu se regăsesc în programele de studiu ale instituției, dar sunt studiate în programa altor discipline, se va preciza printr-o adresă oficială care sunt acestea, în cadrul căror alte discipline sunt studiate, precum și numărul de ore aferente acestora;f) împuternicire a unui reprezentant al instituției cu drept de semnătură, după caz.  +  Articolul 4În vederea încheierii protocolului, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, federațiile sportive naționale și instituțiile de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condițiile legii se vor consulta în privința stabilirii obligațiilor ce revin fiecărei părți semnatare.  +  Articolul 5Ministerul Tineretului și Sportului, la propunerea Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, pe baza actelor normative în vigoare, stabilește și actualizează conținutul programei de pregătire pentru formarea antrenorilor, care trebuie să devină parte integrantă și obligatorie a tuturor protocoalelor, indiferent de ramura de sport vizată de acestea.  +  Articolul 6Federațiile sportive naționale, pe baza reglementărilor interne și internaționale, trebuie să stabilească și să actualizeze componenta de specialitate în ramura de sport a programei de pregătire pentru formarea antrenorilor, în conformitate cu certificatul de identitate sportivă eliberat de către Ministerul Tineretului și Sportului, care să constituie parte integrantă și obligatorie pentru toate protocoalele încheiate pentru ramura de sport, indiferent de instituția de formare a antrenorilor, acreditată sau autorizată în condițiile legii.  +  Articolul 7Protocolul se va încheia pentru fiecare promoție de antrenori care se vor forma în cadrul instituțiilor de formare a antrenorilor cu specializare într-o ramură de sport, acreditate sau autorizate în condițiile legii.  +  Articolul 8În vederea încheierii protocolului, Ministerul Tineretului și Sportului va solicita anual, prin adresă oficială, Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, respectiv comisiilor județene de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților lista cu instituțiile acreditate/autorizate în condițiile legii, în vederea formării antrenorilor cu specializare într-o ramură de sport. (la 10-09-2019, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 835 din 14 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019 )  +  Articolul 9Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor este instituția din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului care răspunde de întreaga activitate privitoare la încheierea, gestionarea și arhivarea protocoalelor pentru formarea și atestarea ca antrenor într-o ramură de sport.  +  Articolul 10Cererile instituțiilor de formare a antrenorilor, acreditate sau autorizate în condițiile legii, se vor depune la Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, care va verifica întrunirea condițiilor legale, va pregăti documentația aferentă și va înainta protocoalele, însoțite de notele de fundamentare, spre semnare ministrului tineretului și sportului.  +  Articolul 11Protocoalele se vor încheia individual de către Ministerul Tineretului și Sportului cu fiecare instituție de formare a antrenorilor acreditată sau autorizată în condițiile legii solicitantă și, respectiv, cu fiecare federație sportivă națională corespondentă ramurii de sport vizate.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 13Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Sport și Tineret nr. 1.318/2011 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea și atestarea ca antrenor într-o ramură de sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 12 iulie 2011, respectiv Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 83/2015 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea și atestarea ca antrenor într-o ramură de sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 24 februarie 2015, precum și orice altă dispoziție contrară.
  Ministrul tineretului și sportului,
  Constantin-Bogdan Matei
  București, 11 aprilie 2019.Nr. 553.  +  ANEXĂ
  PROTOCOL
  pentru formarea și atestarea ca antrenor într-o ramură de sport
   +  Articolul IPărțileMinisterul Tineretului și Sportului, cu sediul în București, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, reprezentat legal prin .............................................., în calitate de ministru,Federația Română de ............................................., (Se completează cu numele federației semnatare.)reprezentată de .....................................................,Instituția de formare a antrenorilor ............................................., (Se completează cu denumirea instituției semnatare.)reprezentată de ...................................................,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutul antrenorului și în baza standardului ocupațional pentru calificarea „antrenor“ cod COR 342201,convin să încheie prezentul protocol în vederea formării și atestării ca antrenor într-o ramură de sport, în următoarele condiții:  +  Articolul IIObiectul protocoluluiObiectul protocolului îl constituie colaborarea în vederea formării și atestării ca antrenor într-o ramură de sport, în cadrul instituțiilor de formare a antrenorilor acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare întro ramură de sport.  +  Articolul IIIDurata protocoluluiPrezentul protocol se încheie pentru cursurile de masterat cu durată de 2 ani, pentru specializarea în ramură de sport a absolvenților de învățământ superior cu licență în domeniul Educației fizice și sportului, programul de studii/specializarea «Educație fizică și sport», «Educație fizică și sportivă» sau «Sport și performanță motrică», promoțiile .................... (la 10-09-2019, Primul paragraf al articolului III din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 835 din 14 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019 ) Prezentul protocol se încheie pentru cursurile de masterat cu durată de 2 ani, pentru specializarea în ramură de sport a absolvenților de învățământ superior cu licență în domeniul Educației fizice și sportului, promoțiile ...............................Prezentul protocol se încheie pentru cursurile de formare a antrenorilor, cu durată de minimum 2 ani, pentru specializarea în ramură de sport a absolvenților de școli postliceale de antrenori, promoțiile ...............................Prezentul protocol se încheie pentru cursurile de formare a antrenorilor, cu durată de minimum 2 ani, pentru specializarea în ramură de sport a absolvenților cursurilor organizate de instituții de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condițiile legii, promoțiile ...............................  +  Articolul IVObligațiile părților1. Obligații comuneÎn vederea încheierii protocolului, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, federațiile sportive naționale și instituțiile de formare a antrenorilor acreditate/autorizate, cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport, respectă obligațiile ce revin fiecărei părți semnatare.2. Obligațiile Ministerului Tineretului și Sportului:a) actualizează, la propunerea Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, pe baza actelor normative în vigoare, disciplinele programei de pregătire pentru formarea antrenorilor;b) eliberează, prin Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, carnetele de antrenor pentru absolvenții cursurilor de licență/masterat/formare a antrenorilor pentru specializarea în ramură de sport a absolvenților ........................... . (Se completează cu numele instituției semnatare.)3. Obligațiile Federației Române de ............................................: (Se completează cu numele federației semnatare.)a) stabilește și actualizează, pe baza reglementărilor sportive interne și internaționale și a actelor normative în vigoare, conținutul componentei de specialitate în ramura de sport a programei de pregătire pentru formarea antrenorilor pe ramura sa de sport;b) sprijină și monitorizează derularea activităților practice din cadrul cursurilor de formare a antrenorilor pe ramura sa de sport.4. Obligațiile instituției de formare a antrenorilor ...........................................: (Se completează cu denumirea instituției semnatare.)a) respectă pentru cursurile de licență/masterat/formare a antrenorilor la specializarea .................................................................................................................................................................. programa de pregătire stabilită la data semnării, astfel:– programa de pregătire, conform standardului ocupațional pentru calificarea de antrenor, cu disciplinele de studiu și numărul de ore teoretice și practice:
  Nr. crt.Discipline prevăzute de standardul ocupațional pentru calificarea „antrenor“Număr de ore
  TeoreticePracticeTotal
  1.Legislația sportului161632
  2.Istoria sportului448
  3.Teoria și metodica antrenamentului sportiv163248
  4.Pedagogie sportivă122840
  5.Anatomie și fiziologie generală3280112
  6.Ergofiziologia și biochimia sportului83240
  7.Psihologia sportului163248
  8.Igienă-nutriție-doping244872
  9.Dirijarea medicală a antrenamentului sportiv164056
  10.Masaj sportiv și măsuri de prim ajutor164056
  11.Pregătirea sportivilor4064104
  12.Pregătirea sportivilor pentru competiție245478
  13.Coordonarea activității sportivilor pe timpul desfășurării competiției324274
  14.Selecționarea sportivilor pentru practicarea sportului de performanță247296
  15.Pregătirea specifică a sportivilor pentru competiții de mare amploare64120184
  16.Comunicare8816
  17.Management sportiv8816
  Total nr. ore3607201.080
  – conținutul componentei de specialitate în conformitate cu reglementările sportive interne și internaționale pentru calificarea în ramura de sport .................., integrat programei de mai sus pentru disciplinele:Conținutul tematic de bază:
  Nr. crt.Discipline prevăzute de standardul ocupațional pentru calificarea „antrenor“Număr de ore
  TeoreticePracticeTotal
  1.Pregătirea sportivilor pentru competiție245478
  2.Coordonarea activității sportivilor pe timpul desfășurării competiției324274
  3.Selecționarea sportivilor pentru practicarea sportului de performanță247296
  4.Pregătirea specifică a sportivilor pentru competiții de mare amploare64120184
  b) introduce în foaia matricolă a absolvenților disciplinele de studiu sus-menționate și numărul de ore/credite aferent acestora, precum și denumirea ramurii de sport ......................... ca specializare;c) asigură cadre didactice calificate ca antrenor în ramura de sport în vederea predării componentei de specialitate.
   +  Articolul VModificarea protocolului1. Protocolul poate fi modificat și/sau completat prin act adițional semnat de toate părțile, la inițiativa oricăreia dintre acestea.2. Partea care are inițiativa modificării și/sau completării protocolului va transmite celorlalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate.  +  Articolul VIDispoziții finale1. Părțile se angajează să aplice în mod unitar și cu bună-credință prezentul protocol.2. Părțile răspund, în condițiile legii, de îndeplinirea obligațiilor asumate.3. Soluționarea amiabilă precedă în mod obligatoriu orice procedură jurisdicțională.Încheiat astăzi, ...................., în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.Protocolul intră în vigoare de la data semnării lui de către toate părțile.
  Părțile semnatareSemnătura și ștampila
  Ministerul Tineretului și Sportului……………............................…………………
  Federația sportivă națională ……………............................………………… (Se completează cu denumirea conform C.I.S.)
  Instituția de formare a antrenorilor ……………............................………………… (Se completează cu denumirea instituției semnatare.)
  -----