ORDIN nr. 4.916 din 26 august 2019privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 29 august 2019  În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2019-2020 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Abrogat. (la 17-04-2020, Articolul 3 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 2 din ORDINUL nr. 4.115 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 aprilie 2020 )  +  Articolul 3^1Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.115/2020 privind aprobarea programelor pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020. (la 15-05-2020, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.248 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020 )  +  Articolul 4(1) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.(2) Pentru elevii cu tulburări de învățare, adaptarea procedurilor de examinare respectă prevederile art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.124/2017.(3) Elevii aflați în izolare/confirmați pozitiv «COVID-19» susțin probele de evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a conform unei proceduri speciale elaborate de Ministerul Educației și Cercetării. (la 15-05-2020, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.248 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020 ) (3^1) Absolvenții învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină/au prezentat valori ale temperaturii peste limitele admise în ziua desfășurării probelor sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot susține probele examenului în etapa specială, conform Calendarului de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020. (la 10-06-2020, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.440 din 2 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 10 iunie 2020 ) (3^2) Candidaților din categoriile enumerate la alin. (3^1), care au participat la una sau mai multe dintre probele de examen, dar care nu au putut finaliza examenul, li se recunosc probele susținute în etapa anterioară, desfășurate în perioada 15-18 iunie 2020. (la 10-06-2020, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.440 din 2 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 10 iunie 2020 ) (la 18-06-2020, sintagma: în perioada 15-18 iulie 2020 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 4.440 din 2 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iunie 2020 ) (4) Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale de susținere a probelor cu subiectul de rezervă se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, prevăzut în anexa la prezentul ordin. (la 15-05-2020, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.248 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020 )  +  Articolul 5(1) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a răspund/răspunde pentru buna organizare și desfășurare a evaluării naționale.(2) Componența comisiei județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale, menționată la art. 8 alin. (1) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, se completează cu un vicepreședinte - inspector școlar general adjunct sau inspector școlar.(3) În vederea pregătirii evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, comisiile județene/comisia municipiului București creează două baze de date, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), la nivelul fiecărei unități de învățământ și la nivel județean/al municipiului București, conform solicitărilor Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale, care cuprind:1. date personale ale elevilor din clasa a VIII-a;2. date personale ale profesorilor evaluatori, abilitați în domeniul evaluării.(4) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru evaluarea națională, care se aplică pe documentele de examen. Se confecționează două tipuri de ștampile rotunde, care vor avea următorul conținut:a) ștampila-tip pentru unitățile de învățământ/centrele de examen în care se organizează probe scrise pentru evaluarea națională: «Evaluare Națională 2020 - C.E.»; (la 15-05-2020, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.248 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020 ) b) ștampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: «Evaluare Națională 2020 - C.Z.E. (la 15-05-2020, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.248 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020 ) (5) Ștampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm, și nu vor fi numerotate.  +  Articolul 6(1) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a stabilesc/stabilește componența comisiilor pentru evaluarea națională cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, cu respectarea principiilor competenței în evaluare și compatibilității.(2) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen, comisiile din centrele zonale de evaluare și comisiile din centrul de contestații județene/a municipiului București se compun din personal didactic care nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidații care participă la respectiva sesiune a evaluării naționale.(3) Personalul didactic care face parte din comisiile menționate în alin. (2) va da o declarație scrisă în care va menționa că nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidații care participă la respectiva sesiune a evaluării naționale. Declarațiile fac parte din documentele evaluării naționale.(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației Naționale.(5) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, prin tragere la sorți.(6) Tragerea la sorți se efectuează, în fiecare județ/în municipiul București, din lista alcătuită la nivel județean/al municipiului București, pe baza propunerilor primite de la unitățile de învățământ cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe în comisiile pentru evaluarea națională și care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale, urmând ca inspectorul școlar general să emită decizii scrise.(7) Tragerea la sorți se efectuează în sistem de videoconferință cu participarea reprezentanților organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, ai organizațiilor de părinți reprezentative, ai consiliului județean/municipal al elevilor și ai mass-mediei. (la 15-05-2020, Alineatul (7) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.248 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020 ) (8) Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal în care se menționează și persoanele aparținând societății civile care au participat la videoconferința organizată pentru tragerea la sorți. (la 15-05-2020, Alineatul (8) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 4.248 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020 ) (9) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, care va fi păstrat până după predarea lucrărilor scrise într-o sală special stabilită pentru depozitarea obiectelor personale ale profesorilor asistenți, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen.(10) Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea națională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.(11) În unitățile de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale, comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru evaluarea națională a unor cadre didactice din alte unități de învățământ.(12) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea constituirii drept centre de examen, unități de învățământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea și desfășurarea evaluării naționale.  +  Articolul 7În cazul în care Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale decide ca evaluarea lucrărilor dintr-un județ/municipiul București să se facă în alt județ, transportul lucrărilor dintr-un județ/municipiul București în județul desemnat de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale pentru evaluarea inițială a acestora/rezolvarea contestațiilor și invers, precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la evaluarea națională se fac în conformitate cu procedura elaborată de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.  +  Articolul 8(1) În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Nota finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează, nota fiind înregistrată în catalogul evaluării naționale.(2) În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale. Sub nota finală semnează cei patru evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de cei amintiți anterior.(3) În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, președintele comisiei de contestații numește o a treia comisie formată din alți doi profesori cu experiență, alții decât cei care au evaluat inițial lucrările în centrul de contestații. Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare, în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2). Nota acordată de a treia comisie este nota finală a comisiei de contestații.(4) Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.(5) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale va transmite comisiilor județene/comisiei municipiului București, anexă la procedura specifică evaluării naționale, modelul borderoului de evaluare care va fi utilizat în centrele zonale de evaluare și în centrul de contestații județean/al municipiului București.  +  Articolul 9(1) Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor, declarația-tip este semnată și de către părinții/ reprezentanții legali ai acestuia. (la 15-05-2020, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 4.248 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020 ) (2) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale va transmite comisiilor județene/comisiei municipiului București anexe la procedura specifică evaluării naționale privind cererea-tip pentru depunerea contestației și declarația-tip menționată la alin. (1).  +  Articolul 10(1) Comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ/centrele de examen în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se predau, se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise ale candidaților.(2) Până la începerea probelor scrise, comisiile județene/ Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio.(3) Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.(4) În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen și comisiile județene/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care la verificarea prin sondaj se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile menționate la alin. (1) din unitatea de învățământ respectivă.(5) Dacă în urma verificărilor menționate la alin. (3) și (4) se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.(6) În cazul în care verificările sunt făcute de către comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen, aceasta anunță comisia județeană/Comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, care propune eventualele măsuri de sancționare și anunță, după caz, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.  +  Articolul 11(1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop. (2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. (4) Se interzice candidaților să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați/asistenți din unitatea/unitățile de învățământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul. (5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul. (6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise.(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă. (8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7). (10) Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susține proba. (la 15-05-2020, Articolul 11 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 4.248 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020 )  +  Articolul 12(1) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor la art. 17 alin. (23) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010, pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli.(2) Abrogat. (la 15-05-2020, Alineatul (2) din Articolul 12 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 4.248 din 13 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020 )  +  Articolul 13(1) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de aceștia în cadrul evaluării naționale, care se afișează atât în format letric la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen, cât și pe pagina de internet a Ministerului Educației Naționale și a inspectoratelor școlare sunt următoarele: numele, inițiala tatălui și prenumele candidaților, unitatea de proveniență, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „absent“, „eliminat din examen“, după caz. (2) Ștergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației Naționale și a inspectoratelor școlare a informațiilor menționate la alin. (1) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării. Afișarea în format letric la avizierul unităților de învățământ/centrelor de examen a acestor informații se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării. (3) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.(4) Comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen afișează, atât la avizier, cât și pe ușile sălilor de examen, o notă de informare a persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal. Modelul notei de informare este stabilit și transmis comisiilor județene/comisiei municipiului București de către Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.  +  Articolul 14(1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor poate/pot solicita comisiei județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii/propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. (2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor. (3) Cu excepția candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor doar membrii comisiei județene/Comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale sau cei ai Comisiei Naționale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) și ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.801/2010.  +  Articolul 15Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală economică, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ/centrele de examen duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 16Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale, interimar,
  Valer-Daniel Breaz
  București, 26 august 2019.Nr. 4.916.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2019-2020
  2-5 iunie 2020Înscrierea la evaluarea națională
  15 iunie 2020Limba și literatura română - probă scrisă
  17 iunie 2020Matematică - probă scrisă
  18 iunie 2020Limba și literatura maternă - probă scrisă
  22 iunie 2020 (până la ora 14,00)Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
  22 iunie (ora 16,00-ora 19,00)-23 iunie (ora 8,00-ora 12,00)Depunerea contestațiilor
  23-26 iunie 2020Soluționarea contestațiilor
  27 iunie 2020Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
  Etapa specială
  22-26 iunie 2020Înscrierea la etapa specială a evaluării naționale (Se pot înscrie numai candidații care, conformcertificatului medical prezentat, nu s-au putut înscrie în perioada 2-5 iunie 2020.)
  29 iunie 2020Limba și literatura română - probă scrisă
  30 iunie 2020Matematică - probă scrisă
  1 iulie 2020Limba și literatura maternă - probă scrisă
  2 iulie 2020Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (ora 12,00) Depunerea contestațiilor (orele 14,00-20,00)
  3 iulie 2020Rezolvarea contestațiilor
  4 iulie 2020Afișarea rezultatelor finale (după ora 12,00)
  NOTĂ:La solicitarea comisiilor județene/comisiei municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor. (la 10-06-2020, ANEXA a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.440 din 2 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 10 iunie 2020 )
  -----