HOTĂRÂRE nr. 581 din 8 august 2019privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sibiu- Pitești" - secțiunea 1 Sibiu- Boița
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 august 2019  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada Sibiu-Pitești“ și ale Hotărârii Guvernului nr. 196/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Sibiu-Pitești“,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu - Pitești“ - secțiunea 1 Sibiu - Boița, prevăzut în anexa nr. 1^*) la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.^*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești“ - secțiunea 1 Sibiu-Boița, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, lista proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza raportului de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești“ - secțiunea 1 Sibiu-Boița, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Șelimbăr, Tălmaciu și Boița din județul Sibiu, sunt în cuantum total de 5.001 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 - „Programe din Fondul de Coeziune (FC)“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 august 2019.Nr. 581.  +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
  al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești“, secțiunea 1,
  situate pe raza localităților Șelimbăr, Boița, Tălmaciu, din județul Sibiu,
  proprietarii sau alți titulari de drepturi reale, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt. JudețulUnitatea administrativ-teritorialăNumele și prenumele/Denumirea proprietaruluiTPTarlauaParcelaNumărul cadastralNumărul topoNumărul cărții funciareCategoria de folosințăIntravilan/ Extravilan Suprafață totală (mp)Suprafață de expropriat (mp)Suprafață construcții de expropriat (mp)Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
  0123456789101112131415
  1SIBIUBOIȚAHOADREA PARASCHIVA4489, 4490/158Aintravilan879,0052,00281,32
  2SIBIUBOIȚACOCA NICOLAE, CIMPIAN PARASCHIVA4489, 4490/21786Aintravilan2.185,00186,001.006,26
  3SIBIUBOIȚANEGHINA IOAN4424879Aextravilan 227,0068,0046,92
  4SIBIUBOIȚAMOLDOR MIKLOS4420, 44231895Aextravilan 814,00274,00189,06
  5SIBIUBOIȚAOANCEA MIKLOS4419703Aextravilan 1.080,00628,00433,32
  6SIBIUBOIȚAMARTIN PETRU ROMAN MARIA1010304418101030Aextravilan 3.269,00897,00618,93
  7SIBIUBOIȚAOANCEA NICOLAE1010374417101037Aextravilan 680,00503,00347,07
  8SIBIUBOIȚABOBESIU IOAN4416992Aextravilan 677,00609,00420,21
  9SIBIUBOIȚACIMPEAN IOAN4415868Aextravilan 677,00674,00465,06
  10SIBIUBOIȚANICOLAE VASIU1000694414100069Aextravilan 946,00946,00652,74
  11SIBIUBOIȚANICOLAE VASIU10006944141000690,000,0040,003.312,00
  12SIBIUBOIȚAALBESCU ARITON 4413/21818Aextravilan 1.890,001.890,001.304,10
  13SIBIUBOIȚABADILA MARIA1006704413/1100670Aextravilan 1.890,001.389,00958,41
  14SIBIUBOIȚARUSU NICOLAE43662291Aextravilan 810,0040,0027,60
  15SIBIUBOIȚACURTEAN NICOLAE43671277Aextravilan 799,00747,00515,43
  16SIBIUBOIȚAMARIN IOAN43702722Aextravilan 540,00540,00372,60
  17SIBIUBOIȚADRAGOMIR IOAN43711348Aextravilan 540,00540,00372,60
  18SIBIUBOIȚACIMPEAN MARIA4376696Aextravilan 1.350,001.350,00931,50
  19SIBIUBOIȚACIMPEAN MARIA43766960,000,0019,001.573,20
  20SIBIUBOIȚABOBESIU ELENA4373302Aextravilan 540,00540,00372,60
  21SIBIUBOIȚACIMPEAN SPIRIDON44111354Aextravilan 810,003,002,07
  22SIBIUBOIȚADANCU VASILE44122272Aextravilan 810,0021,0014,49
  23SIBIUBOIȚAPOPA IOAN43891840Aextravilan 864,0046,0031,74
  24SIBIUBOIȚABANCU IOAN43882012Aextravilan 1.217,00121,0083,49
  25SIBIUBOIȚAMARIN IOAN43871108Aextravilan 587,0077,0053,13
  26SIBIUBOIȚARADOIU PARASCHIVA4386753Aextravilan 947,00145,00100,05
  27SIBIUBOIȚARADOIU PARASCHIVA43852676Fextravilan 864,00141,0049,35
  28SIBIUBOIȚASAVU IOAN438492Fextravilan 252,0074,0025,90
  29SIBIUBOIȚAMOHOR ILIE438390Aextravilan 252,00125,0086,25
  30SIBIUBOIȚAHALMAGIU VASILE438215Fextravilan 504,00234,0081,90
  31SIBIUBOIȚABALEA MARIA4381931Aextravilan 810,00407,00280,83
  32SIBIUBOIȚABOBEICA GHEORGHE43692332Aextravilan 540,0023,0015,87
  33SIBIUBOIȚABOBESIU ELENA4372, 4374, 4375302Aextravilan 2.293,001.742,001.201,98
  34SIBIUBOIȚANEGHINA TOMA4378/12144Aextravilan 943,00943,00650,67
  35SIBIUBOIȚAOLARIU ELENA4378/21335Aextravilan 947,00947,00653,43
  36SIBIUBOIȚABOTESCU NICOLAE43802728Fextravilan 2.444,001.254,00438,90
  37SIBIUBOIȚAVASIOIU ANA4379/21324Aextravilan 720,00445,00307,05
  38SIBIUBOIȚAVASIOIU ANA4379/3599Aextravilan 720,00473,00326,37
  39SIBIUBOIȚARADOIU MIHAIU4379/12457Fextravilan 720,00450,00157,50
  40SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4329DEextravilan 556,00127,88
  41SIBIUBOIȚACOCOSIU MARIA4116461Aextravilan 1.080,0022,0015,18
  42SIBIUBOIȚACOCA ANA4117, 41182653Aextravilan 2.700,00376,00259,44
  43SIBIUBOIȚAMORARIU PARASCHIVA, BOTA PETRU, NEDELCU PARASCHIVA42722387Aextravilan 1.890,00858,00592,02
  44SIBIUBOIȚAPOPA CRISTINA42731767Aextravilan 497,00384,00264,96
  45SIBIUBOIȚASTROILA IOAN42742629Aextravilan 583,00528,00364,32
  46SIBIUBOIȚASTROILA NICOLAE4277871Aextravilan 677,00669,00461,61
  47SIBIUBOIȚACOCA ILIE42782005Aextravilan 943,00943,00650,67
  48SIBIUBOIȚACIMPEANU IOAN, CIMPEANU FLOAREA4279476Aextravilan 943,00943,00650,67
  49SIBIUBOIȚAPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)4284Aextravilan 4.406,003.040,14
  50SIBIUBOIȚACOCA IOAN, ZOLTAN GHEORGHE42873204Aextravilan 942,00154,00106,26
  51SIBIUBOIȚACOCA ILIE42801656Aextravilan 1.080,00829,00572,01
  52SIBIUBOIȚAGAVRILA IOAN42821634Aextravilan 540,00133,0091,77
  53SIBIUBOIȚAMOLDOR NICOLAE42831482Aextravilan 810,00175,00120,75
  54SIBIUBOIȚALEU IOAN JUNIOR42593316Aextravilan 1.217,001.088,00750,72
  55SIBIUBOIȚAMARTIN PETRU4260101081Aextravilan 1.212,001.059,00730,71
  56SIBIUBOIȚACOCA MARIA42853344Aextravilan 943,0088,0060,72
  57SIBIUBOIȚAMORARIU SABINA4257, 42582458Aextravilan 2.293,002.017,001.391,73
  58SIBIUBOIȚARUSSU IOAN, NEGHINA ANA42561211Aextravilan 1.080,00635,00438,15
  59SIBIUBOIȚACOCA MARIA4255396Aextravilan 1.080,00539,00371,91
  60SIBIUBOIȚAVASIU ANA4246, 42473439Aextravilan 2.145,00795,00548,55
  61SIBIUBOIȚAFINTINA TOMA4288713Aextravilan 943,00422,00291,18
  62SIBIUBOIȚANEGHINA ANA4289220Aextravilan 810,0090,0062,10
  63SIBIUBOIȚACARPATOREA NICOLAE42901664Aextravilan 810,00123,0084,87
  64SIBIUBOIȚATATARU IOAN4291/11053Aextravilan 673,00374,00258,06
  65SIBIUBOIȚAHALANGIU IOAN42931343Aextravilan 540,00140,0096,60
  66SIBIUBOIȚAVASIU NICOLAU42941375Aextravilan 810,00226,00155,94
  67SIBIUBOIȚAGRAJDEAN ELENA42951291Aextravilan 673,0077,0053,13
  68SIBIUBOIȚADRAGOMIR NICOLAE42961652Aextravilan 673,00229,00158,01
  69SIBIUBOIȚAVASIU IANOS43061221Aextravilan 1.601,001.132,00781,08
  70SIBIUBOIȚASAVU ANA4322, 43252292Aextravilan 1.357,00286,00197,34
  71SIBIUBOIȚATOTOROAGA ILIE42452419Aextravilan 2.063,001.422,00981,18
  72SIBIUBOIȚAPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)4254Aextravilan 2.870,001.980,30
  73SIBIUBOIȚABALABAN ANA42441261Aextravilan 795,0021,0014,49
  74SIBIUBOIȚASAVU IOAN42431857Aextravilan 796,00532,00367,08
  75SIBIUBOIȚACIOROGARIU DUMITRU4198, 41992440Aextravilan 1.080,001.039,00716,91
  76SIBIUBOIȚABADEA LINA420088Aextravilan 540,00445,00307,05
  77SIBIUBOIȚACIMPEAN ANA42013387Aextravilan 540,00413,00284,97
  78SIBIUBOIȚACIMPEAN FLOAREA, CIMPEAN IOAN4202474Aextravilan 1.080,00779,00537,51
  79SIBIUBOIȚAHOADREA MARIA42031370Aextravilan 810,00583,00402,27
  80SIBIUBOIȚAVOICU FLOAREA, VOICU FLOARE, ALBU ILANA, VOICU MARIA, VOICU IOAN, VOICU TOMA4196288Aextravilan 1.080,00138,0095,22
  81SIBIUBOIȚASTOICA IOAN41951161Aextravilan 856,00136,0093,84
  82SIBIUBOIȚAPATAREU PARASCHIVA4190, 41911185Aextravilan 774,00143,0098,67
  83SIBIUBOIȚAFIRTONEA NICOLAE4188, 41893454Aextravilan 1.648,00379,00261,51
  84SIBIUBOIȚACIMPIAN VOICU, CIMPIAN MARIA, CIMPIAN ANA4205696Aextravilan 810,00308,00212,52
  85SIBIUBOIȚADRAGOMIR IOAN42711361Aextravilan 810,0014,009,66
  86SIBIUBOIȚAPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)4273Aextravilan 158,00109,02
  87SIBIUBOIȚAFIRTONEA MARIA42042304Aextravilan 540,00174,00120,06
  88SIBIUBOIȚAMOLDOR NICOLAE4206/21482Aextravilan 1.080,00439,00302,91
  89SIBIUBOIȚAMOLDOR NICOLAE4206/1117Aextravilan 1.080,00527,00363,63
  90SIBIUBOIȚADOEA NICOLAE42072224Aextravilan 1.080,00634,00437,46
  91SIBIUBOIȚAPOPA PETRU, POPA MARIA, RADOIU ANA, RADOIU DUMITRU4208, 42091892Aextravilan 2.930,001.290,00890,10
  92SIBIUBOIȚASAVU NICOLAE4210/1160Aextravilan 540,00359,00247,71
  93SIBIUBOIȚASAVU NICOLAE4210/21435Aextravilan 648,00648,00447,12
  94SIBIUBOIȚASAVU ANA4212/12474Aextravilan 1.170,00776,00535,44
  95SIBIUBOIȚAPATARAU MARIA42111101Aextravilan 796,00561,00387,09
  96SIBIUBOIȚABASARABA IANOS4242/11618Aextravilan 317,00317,00218,73
  97SIBIUBOIȚABASARABA IANOS4242/2Aextravilan 900,00447,00308,43
  98SIBIUBOIȚALUPESCU STEFAN, STOICA PARASCHIVA4221814Aextravilan 497,00474,00327,06
  99SIBIUBOIȚAMOLDOR NICOLAE4224/12428Aextravilan 874,00596,00411,24
  100SIBIUBOIȚABOBEICA IOAN4224/2481Aextravilan 2.695,001.836,001.266,84
  101SIBIUBOIȚASERBU IOAN4241/1704Aextravilan 810,00282,00194,58
  102SIBIUBOIȚAPOENARU NICOLAE42401249Aextravilan 810,0090,0062,10
  103SIBIUBOIȚAALBU MIHALACHE42392077Aextravilan 810,00111,0076,59
  104SIBIUBOIȚADRAGOMIR VASILE42382590Aextravilan 407,0045,0031,05
  105SIBIUBOIȚADRAGOMIR MARIA, DRAGOMIR LENA, DRAGOMIR IOAN, DRAGOMIR NICOLAE, DRAGOMIR VASILE4237226Aextravilan 406,0076,0052,44
  106SIBIUBOIȚABOBESIU ELENA4236302Aextravilan 673,00112,0077,28
  107SIBIUBOIȚABADILA CONSTANTIN423548Aextravilan 677,00122,0084,18
  108SIBIUBOIȚASTOICA ILONA42331043Aextravilan 810,00118,0081,42
  109SIBIUBOIȚACIMPEANU FLOAREA, CIMPEANU IOAN4232476Aextravilan 403,0076,0052,44
  110SIBIUBOIȚACALARAS DUMITRU, CALARAS MARIA41532219Aextravilan 1.080,00196,00135,24
  111SIBIUBOIȚASTOICA MIKLOS4227/1840Aextravilan 540,00403,00278,07
  112SIBIUBOIȚASTOICA ELENA4227/2413Aextravilan 540,00471,00324,99
  113SIBIUBOIȚAROTARIU DUMITRU4227/32413Aextravilan 540,00443,00305,67
  114SIBIUBOIȚASTROILA NICOLAE4231/2871Aextravilan 677,00136,0093,84
  115SIBIUBOIȚACIOROGAR IOAN4231/1200Aextravilan 673,00215,00148,35
  116SIBIUBOIȚAMIHAI PARASCHIVA4230186Aextravilan 270,0096,0066,24
  117SIBIUBOIȚADONEA NICOLAE42293298Aextravilan 270,0086,0059,34
  118SIBIUBOIȚADRAGOMIR IOAN4228278Aextravilan 943,00343,00236,67
  119SIBIUBOIȚALUP IOAN41712644Aextravilan 407,00407,00280,83
  120SIBIUBOIȚABALEA IOAN41703340Aextravilan 990,00990,00683,10
  121SIBIUBOIȚABUCSA ANDREI, BUCSA SILVIU41693451Aextravilan 403,00403,00278,07
  122SIBIUBOIȚAVASIU ANA4168964Aextravilan 360,00360,00248,40
  123SIBIUBOIȚAFILIP IOAN4167248Aextravilan 360,00360,00248,40
  124SIBIUBOIȚAANTON MARIA4166435Fextravilan 360,00360,00126,00
  125SIBIUBOIȚAMUNTIU IOAN 41522280Aextravilan 1.080,00111,0076,59
  126SIBIUBOIȚAALBESCU NICOLAE415126Aextravilan 1.350,00140,0096,60
  127SIBIUBOIȚAALBESCU IOAN4149, 415096Aextravilan 1.710,00324,00223,56
  128SIBIUBOIȚASAVU STEFAN4165319Aextravilan 1.350,001.350,00931,50
  129SIBIUBOIȚAALBESCU ELENA41541013Aextravilan 810,00198,00136,62
  130SIBIUBOIȚAALDEA IOAN41642349Aextravilan 1.350,00355,00244,95
  131SIBIUBOIȚARUSU PETRU4157318Aextravilan 1.350,00972,00670,68
  132SIBIUBOIȚABALUT GHEORGHE4158, 41593287Aextravilan 1.494,00862,00594,78
  133SIBIUBOIȚADRAGOMIR IOAN, DRAGOMIR PARASCHIVA3950, 3951100975Aextravilan 912,00823,00567,87
  134SIBIUBOIȚANEACSU ELENA3951/23466Aextravilan 544,00544,00375,36
  135SIBIUBOIȚAALBU MARCU39521539Aextravilan 907,00611,00421,59
  136SIBIUBOIȚALUCA NICOLAE3947, 3953, 3954100779LVextravilan 533,00480,00412,80
  137SIBIUBOIȚAPOPA ANA, PASTIU MARIA3948, 39492650Fextravilan 302,0078,0027,30
  138SIBIUBOIȚABOBES IOAN3931, 39321162Aextravilan 1.577,0011,007,59
  139SIBIUBOIȚANEGHINA MIHAIL3945533Aextravilan 360,00351,00242,19
  140SIBIUBOIȚAMAEREAN IOAN, MAEREAN ELENA39443635Aextravilan 809,00621,00428,49
  141SIBIUBOIȚASTOILA NICOLAE39433413Aextravilan 810,00552,00380,88
  142SIBIUBOIȚACIMPEAN ELENA39422194Aextravilan 1.303,001.004,00692,76
  143SIBIUBOIȚABOBES ELENA3941524Aextravilan 587,00423,00291,87
  144SIBIUBOIȚAGAVRILA ANA, CHERA ANA MARIA, CHERA NICOLAE3971, 39723369Aextravilan 1.598,00173,00119,37
  145SIBIUBOIȚACIMPEAN MARIA3940/1696Aextravilan 414,00309,00213,21
  146SIBIUBOIȚAMAEREAN TOMA3969352Aintravilan498,00350,001.893,50
  147SIBIUBOIȚAPOPONEA IOAN39701296Aintravilan418,00285,001.541,85
  148SIBIUBOIȚABISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ3982305Fintravilan756,00512,002.769,92
  149SIBIUBOIȚAVOICU CONSTANTIN3983, 39843361Aintravilan1.127,00767,004.149,47
  150SIBIUBOIȚABRANEA VIOREL3973, 3974, 3975100862Aintravilan1.758,00380,002.055,80
  151SIBIUBOIȚALEU NICOLAE39762107Aintravilan946,00348,001.882,68
  152SIBIUBOIȚABOBEICA MIKLOS39771668Aintravilan947,00779,004.214,39
  153SIBIUBOIȚAPAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ3908498Aintravilan1.080,00761,004.117,01
  154SIBIUBOIȚAFINTINA TOMA3907721Aintravilan497,00497,002.688,77
  155SIBIUBOIȚACOSTEA CONSTANTIN3909/11042Aintravilan540,00267,001.444,47
  156SIBIUBOIȚACOSTEA IOAN, HALMAGIU ANA3909/2261Fintravilan457,00420,002.272,20
  157SIBIUBOIȚACOCA MARIA38981489Aintravilan810,00810,004.382,10
  158SIBIUBOIȚABASARABA IOAN3897180Aextravilan 540,00540,00372,60
  159SIBIUBOIȚACOCA ANA, COCA NICOLAE, COCA JANOSNE3901/2222Aintravilan540,00540,002.921,40
  160SIBIUBOIȚAPOENARIU MARIA3901/1346Aintravilan540,00540,002.921,40
  161SIBIUBOIȚACARPATOREA IOAN, CARPATOREA MARIA, SAVU STEFAN, SAVU PARASCHIVA3891, 38922754Aintravilan627,00627,003.392,07
  162SIBIUBOIȚAJANTEA IOAN39783267Aintravilan406,00406,002.196,46
  163SIBIUBOIȚAVOICU MARIA3979100102Aintravilan406,00406,002.196,46
  164SIBIUBOIȚACOSTEA ANA, DRAGOMIR ELENA, COSTEA MARIA, LUP PARASCHIVA3981100096Aintravilan457,00457,002.472,37
  165SIBIUBOIȚAHALMAGIU MARIA39802158Aintravilan407,00407,002.201,87
  166SIBIUBOIȚABRATILESCU NICOLAE3994, 3995, 3996, 399737Aintravilan1.411,001.411,007.633,51
  167SIBIUBOIȚACOCA MARIA3998452Aintravilan1.080,001.080,005.842,80
  168SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4009/23292Aintravilan540,00146,00789,86
  169SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4009/1100275Aintravilan540,00159,00860,19
  170SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4010100146Aintravilan1.053,00298,001.612,18
  171SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4011/1100143Aintravilan1.080,00359,001.942,19
  172SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4011/2242Aintravilan741,00265,001.433,65
  173SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA40122144Aintravilan1.080,00416,002.250,56
  174SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4013100274Aintravilan676,00279,001.509,39
  175SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4014100273Aintravilan676,00294,001.590,54
  176SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4015100214Aintravilan496,00244,001.320,04
  177SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4016100212Aintravilan496,00422,002.283,02
  178SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4017100209Aintravilan946,00886,004.793,26
  179SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4007100277Aintravilan483,00483,002.613,03
  180SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4006100091Aintravilan540,00540,002.921,40
  181SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4005100211Aintravilan540,00540,002.921,40
  182SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4004100826Aintravilan945,00945,005.112,45
  183SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4003100823Aintravilan540,00540,002.921,40
  184SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4002100248Aintravilan540,00540,002.921,40
  185SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4001100783Aintravilan540,00540,002.921,40
  186SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4000100210Aintravilan1.080,00597,003.229,77
  187SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA3999/2100982Aintravilan320,00320,001.731,20
  188SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA3199/1/1100986Aintravilan252,00230,001.244,30
  189SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA3199/1/2100987Aintravilan288,00238,001.287,58
  190SIBIUBOIȚAMOHOR NICOLAE4023/21791Aintravilan403,00295,001.595,95
  191SIBIUBOIȚABADILA IOAN, BADILA ELENA, BADILA GHEORGHE40273360Fintravilan945,00945,005.112,45
  192SIBIUBOIȚAHALMAGIU NICOLAE4025/1100641Aintravilan942,00204,001.103,64
  193SIBIUBOIȚANICULESCU PARASCHIVA4025/2100101Aintravilan947,00875,004.733,75
  194SIBIUBOIȚADRAGUS IOAN4026100642Aintravilan2.158,002.082,0011.263,62
  195SIBIUBOIȚATICHIREL LIVIA4028100203Aintravilan1.080,001.057,005.718,37
  196SIBIUBOIȚANEGHINA MIKLOS40291705Aintravilan1.307,001.280,006.924,80
  197SIBIUBOIȚASAVU PARASCHIVA4030161Aintravilan563,00552,002.986,32
  198SIBIUBOIȚACIMPEAN ELENA, CIMPEAN ANA4031/12016Aintravilan475,00466,002.521,06
  199SIBIUBOIȚACIMPEAN ELENA, CIMPEAN ANA4031/22016Aintravilan472,00463,002.504,83
  200SIBIUBOIȚATATOIU TOMA4032/13892Aintravilan540,00530,002.867,30
  201SIBIUBOIȚATATOIU TOMA4032/2160Aintravilan540,00530,002.867,30
  202SIBIUBOIȚABOBES STOIA4033, 4034838Aintravilan450,00442,002.391,22
  203SIBIUBOIȚAPAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ4035498Aintravilan1.080,001.062,005.745,42
  204SIBIUBOIȚACOCA MARIA4036161Aintravilan2.016,001.984,0010.733,44
  205SIBIUBOIȚACOCA MARIA40372786Aintravilan810,00798,004.317,18
  206SIBIUBOIȚABALEA MARIA, BALEA PARASCHIVA4038100095Aintravilan810,00798,004.317,18
  207SIBIUBOIȚAMARIN IOAN, MORARIU PARASCHIVA40392199Aintravilan1.303,001.285,006.951,85
  208SIBIUBOIȚAHINSEA GRIGORE40402592Aintravilan630,00621,003.359,61
  209SIBIUBOIȚARACAU MARIA40411104Aintravilan837,00837,004.528,17
  210SIBIUBOIȚACIMPEAN IANOS40421256Aintravilan540,00502,002.715,82
  211SIBIUBOIȚACOCA IOAN4043, 40441410Aintravilan1.620,001.401,007.579,41
  212SIBIUBOIȚABRATILESCU ANA404560Aintravilan540,00424,002.293,84
  213SIBIUBOIȚAVOICU CONSTANTIN40461931Aintravilan1.260,00718,003.884,38
  214SIBIUBOIȚAPAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ4047498Aintravilan3.656,001.485,008.033,85
  215SIBIUBOIȚACOCA NICOLAE3985, 3986, 3987, 3988, 39891251Aintravilan3.575,003.574,0019.335,34
  216SIBIUBOIȚAHINSA GLIGOR3895, 389653Aextravilan 1.204,001.204,00830,76
  217SIBIUBOIȚARALEA IOAN, RALEA MARIA3899, 39003295Aintravilan1.080,00887,004.798,67
  218SIBIUBOIȚAMOLDOR MIKLOSNE39021895Aintravilan540,00317,001.714,97
  219SIBIUBOIȚADRAGOMIR VASILE, VASIU ANA38941072Aextravilan 673,00254,00175,26
  220SIBIUBOIȚAVASIOIU ANA4212/21324Aextravilan 1.170,00205,00141,45
  221SIBIUBOIȚAMOLDOR NICOLAE43341237Aextravilan1.213,005,00836,97
  222SIBIUBOIȚABALEA MARIA4381931Aextravilan810,005,00558,90
  223SIBIUBOIȚACOMUNA BOIȚA4329DRextravilan-24,005,52
  224SIBIUBOIȚALUPESCU NICOLAE26104339Aextravilan1.213,0010,0012,30
  225SIBIUBOIȚACHIDU ANA21364338Aextravilan583,0011,0024,53
  226SIBIUBOIȚABASARABA ELENA, LEU CONSTANTIN10734337Aextravilan810,0016,0051,68
  227SIBIUBOIȚAIUGA ELENA8504336Aextravilan421,0023,0097,29
  228SIBIUBOIȚAMOLDOR NICOLAE12374334Aextravilan1.213,0028,00146,44
  229SIBIUBOIȚAFREGA ELENA8504333Aextravilan421,0029,00180,67
  230SIBIUBOIȚARUSU SIMION25394332Aextravilan406,0037,00267,51
  231SIBIUBOIȚAJANTEA ANA12784363, 4364 Aextravilan954,0021,00172,83
  232SIBIUBOIȚACALARAS JANOSAS, BARZA JANKA20964330Aextravilan810,0061,00563,03
  233SIBIUBOIȚARELEA ANA19294365Aextravilan677,008,0081,84
  234SIBIUBOIȚARUSU NICOLAE22914366Aextravilan810,0018,00202,14
  235SIBIUBOIȚACURTEAN NICOLAE12774367Aextravilan810,003,0036,69
  236SIBIUBOIȚAHALMAGIU VASILE154382Aextravilan504,0018,00238,14
  237SIBIUBOIȚAMOLNAR ILIE904383Aextravilan252,008,00113,84
  238SIBIUBOIȚASAVU IOAN924384Aextravilan252,008,00121,84
  239SIBIUBOIȚARADOIU PARASCHIVA26764385Aextravilan864,0021,00340,83
  240SIBIUBOIȚARADOIU PARASCHIVA7554386Aextravilan947,0023,00396,29
  241SIBIUBOIȚAMARIN IOAN11084387Aextravilan587,002,0036,46
  242SIBIUTĂLMACIUREZERVĂ LA DISPOZIȚIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR UAT TĂLMACIU, JUDEȚUL SIBIU**)24485/6Aextravilan 3.100,001.137,00841,38
  243SIBIUTĂLMACIUREZERVĂ LA DISPOZIȚIA COMISIEI DE FOND FUNCIAR UAT TĂLMACIU, JUDEȚUL SIBIU**) 24485/7Aextravilan 5.600,003.399,002.515,26
  244SIBIUTĂLMACIUBISERICA ORTODOXĂ TĂLMACIU24485/8101058101058Aextravilan 31.261,0029.200,0021.608,00
  245SIBIUTĂLMACIUPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)24546Aextravilan 2.652,002.652,001.962,48
  246SIBIUTĂLMACIUPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)24547Aextravilan 190,00190,00140,60
  247SIBIUTĂLMACIURÂNJĂU DUMITRU24549Aextravilan 567,00567,00419,58
  248SIBIUTĂLMACIUPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)24548Aextravilan 965,00965,00714,10
  249SIBIUTĂLMACIURADOI MIHAI24553Aextravilan 3.160,00427,00315,98
  250SIBIUTĂLMACIUPROPRIETAR NEIDENTIFICAT*)24554Aextravilan 966,00966,00714,84
  251SIBIUTĂLMACIUOANCEA ELENA24555Aextravilan 2.000,001.356,001.003,44
  252SIBIUTĂLMACIUSTEFAN MARTIN24557Aextravilan 623,00623,00461,02
  253SIBIUTĂLMACIUFETAN NICOLAE24559Aextravilan 6.700,001.233,00912,42
  254SIBIUTĂLMACIUGRIGORE OPRICA347/5824461/5Aextravilan 11.000,002.986,002.209,64
  255SIBIUTĂLMACIUPOPESCU GHEORGHE345/5824461/6Aextravilan 5.600,005.600,004.144,00
  256SIBIUTĂLMACIUBARBOSA NICOLAE24463Aextravilan 4.724,004.724,003.495,76
  257SIBIUTĂLMACIUBLUES MARTIN312/5824454/88Aextravilan 10.000,004.590,003.396,60
  258SIBIUTĂLMACIUROTH ECATERINA DRAGOMIR MARIA342/5824454/87Aextravilan 7.000,002.752,002.036,48
  259SIBIUTĂLMACIUFAKESCH IOAN318/5824454/86Aextravilan 9.000,003.074,002.274,76
  260SIBIUTĂLMACIUSCHUNN MIHAI332/5824454/85Aextravilan 5.000,001.578,001.167,72
  261SIBIUTĂLMACIULECA MARIA 280/5824454/84Aextravilan 15.000,002.908,002.151,92
  262SIBIUTĂLMACIUSCHUNN MARIA311/5824454/83Aextravilan 6.800,00493,00364,82
  263SIBIUTĂLMACIUKASTNER ANA 314/5824454/82Aextravilan 6.000,005,003,70
  264SIBIUTĂLMACIUCORNEA KATARINA2033/5825465/2Aextravilan 2.800,001.011,00748,14
  265SIBIUTĂLMACIUENGBER ALBERT2003/5825465/3Aextravilan 18.900,00114,0084,36
  266SIBIUTĂLMACIUSCHWARZ MARGARETA2004/5825465/4Aextravilan 11.000,0022,0016,28
  267SIBIUTĂLMACIUSCHNEIDER HANI2013/5825465/5Aextravilan 15.200,0022,0016,28
  268SIBIUTĂLMACIUCOMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT3766/1/2CFCNextravilan 1.200,0046,0011,50
  269SIBIUTĂLMACIUCOMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT3766/1/6CFCNextravilan 2.127,00218,0054,50
  270SIBIUTĂLMACIUCOMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT3766/1/5CFAextravilan 91.302,0013.330,009.864,20
  271SIBIUTĂLMACIUCOMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT3766/1/4CFDEextravilan 1.600,00433,00108,25
  272SIBIUTĂLMACIUCOMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT3766/1/3CFAextravilan 184.024,0043.587,0032.254,38
  273SIBIUTĂLMACIUCOMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT3766/1/1CFFextravilan6.000,001.116,00412,92
  274SIBIUTĂLMACIUCOMUNA SADU - DOMENIUL PRIVAT3766/1/1CFFextravilan6.000,00139,0051,43
  275SIBIUTĂLMACIUOPINCARIU CONSTANTIN, ROMAN MARIA212/5820407/13Aextravilan2.700,00195,00144,30
  276SIBIUTĂLMACIUBARBOSA ANA275/5820407/12101348101348Aextravilan2.642,00532,00393,68
  277SIBIUTĂLMACIUTOTOROAGA NICOLAE249/5820407/11Aextravilan2.300,00471,00348,54
  278SIBIUTĂLMACIUOANCEA MARIA240/5820407/10Aextravilan2.300,00380,00281,20
  279SIBIUTĂLMACIUBIRZA NICOLAE269/5820407/9Aextravilan2.600,00422,00312,28
  280SIBIUTĂLMACIUNEGREA SIMION252/5820407/8Aextravilan2.300,00423,00313,02
  281SIBIUTĂLMACIURADOI NICOLAE177/5820407/7Aextravilan2.400,00490,00362,60
  282SIBIUTĂLMACIUSERBU ANDREI207/5820407/6100996100996Aextravilan2.936,00668,00494,32
  283SIBIUTĂLMACIURINJEU NICOLAE195/5820407/5Aextravilan2.500,00622,00460,28
  284SIBIUTĂLMACIUVLASIE MIHAI271/5820407/4/2102925102925Aextravilan1.650,00430,00318,20
  285SIBIUTĂLMACIUVLASIE GHEORGHE20407/4/1102924102924Aextravilan1.650,00426,00315,24
  286SIBIUTĂLMACIUROTAR IOAN228/5820407/3Aextravilan1.200,00307,00227,18
  287SIBIUTĂLMACIUCĂLĂRAȘ IOAN210/5820407/2Aextravilan2.700,00685,00506,90
  288SIBIUTĂLMACIURÎNJEU DAMIAN246/5820407/1Aextravilan1.200,00354,00261,96
  289SIBIUTĂLMACIUCRACIUN NICOLAE263/5820414/2Aextravilan11.000,00887,00656,38
  290SIBIUTĂLMACIURINJEU GAVRILA250/5820414/3Aextravilan1.500,00118,0087,32
  291SIBIUTĂLMACIURODEAN MARIA234/5820414/4102761102761Aextravilan2.000,00160,00118,40
  292SIBIUTĂLMACIUANDREIU IOAN268/5820414/5Aextravilan2.500,00190,00140,60
  293SIBIUTĂLMACIUCALARAS IOAN178/5820414/6Aextravilan2.500,00155,00114,70
  294SIBIUTĂLMACIURADOIU MIHAI201/5820414/7Aextravilan2.500,00156,00115,44
  295SIBIUTĂLMACIUMITREA SIMION152/5820414/8Aextravilan1.200,0081,0059,94
  296SIBIUTĂLMACIUBIRZA IOAN157/5820414/9Aextravilan2.700,00200,00148,00
  297SIBIUTĂLMACIUSBERA ELENA276/5820414/10Aextravilan2.500,00351,00259,74
  298SIBIUTĂLMACIURÎNJEU NICOLAE164/5820414/18Aextravilan30001.116,00825,84
  299SIBIUTĂLMACIUHAMBASAN GHEORGHE154/5820414/17102013102013Aextravilan2.600,001.682,001.244,68
  300SIBIUTĂLMACIURĂDOI DUMITRU156/5820414/16102733102733Aextravilan800,00680,00503,20
  301SIBIUTĂLMACIUCLOAJE ANA242/5820414/15Aextravilan1.500,001.480,001.095,20
  302SIBIUTĂLMACIUDANCU IOAN258/5820414/14Aextravilan2.500,002.500,001.850,00
  303SIBIUTĂLMACIUCIOROGAR SUSANA232/5820414/13Aextravilan2.700,002.700,001.998,00
  304SIBIUTĂLMACIUISAC SUSANA214/5820414/12102815102815Aextravilan2.500,002.343,001.733,82
  305SIBIUTĂLMACIUSBERA IUSTINA169/5820414/11Aextravilan2.400,001.161,00859,14
  306SIBIUTĂLMACIURADOI MARIA160/5820414/23Aextravilan2.500,0040,0029,60
  307SIBIUTĂLMACIURINJEU NICOLAE165/5820414/24Aextravilan2.600,00262,00193,88
  308SIBIUTĂLMACIURĂDOI DUMITRU156/5820414/25102814102814Aextravilan3.000,00984,00728,16
  309SIBIUTĂLMACIUDRAGHICI MARIA267/5820414/26102676102676Aextravilan2.500,001.399,001.035,26
  310SIBIUTĂLMACIUSTROILĂ DUMITRU260/5820414/27Aextravilan1.100,00857,00634,18
  311SIBIUTĂLMACIUTOTOROGA MĂCINICA167/5820414/28Aextravilan2.700,002.607,001.929,18
  312SIBIUTĂLMACIUROMAN DUMITRU205/5820414/29Aextravilan2.400,002.391,001.769,34
  313SIBIUTĂLMACIURUSU ELENA181/5820414/30Aextravilan2.800,002.466,001.824,84
  314SIBIUTĂLMACIUANDREIU ANA245/5820414/31Aextravilan2.700,001.636,001.210,64
  315SIBIUTĂLMACIUCIOROGAR IOAN272/5820414/32Aextravilan3.000,00969,00717,06
  316SIBIUTĂLMACIUOANCEA IOAN270/5820414/33Aextravilan2.700,00209,00154,66
  317SIBIUTĂLMACIUBRATILESCU IOAN220/5820414/34Aextravilan2.700,005,003,70
  318SIBIUTĂLMACIUSTROE NICOLAE276/5820418/13Aextravilan6.000,00884,00654,16
  319SIBIUTĂLMACIUSCHELL ERICH391/581394869/4Fextravilan3.000,00161,0059,57
  320SIBIUTĂLMACIUGIURESCU OPREANA, CIOROGARU FLOAREA39/581394869/2Fextravilan9.400,008.632,003.193,84
  321SIBIUTĂLMACIUIONUS ANA1394869/1101286101286Fextravilan1.000,00461,00170,57
  322SIBIUTĂLMACIUTOCANEL IOAN44/581394869/5Fextravilan9.400,003.722,001.377,14
  323SIBIUTĂLMACIUPATARAU IOAN, URIAN MARIA, ALBU ELENA, PATARAU GHEORGHE74/581394869/14Fextravilan4.800,00144,0053,28
  324SIBIUTĂLMACIURAFA VIOREL, ENACHE ANA, MERISAN ELENA77/581394869/13Fextravilan5.400,003.349,001.239,13
  325SIBIUTĂLMACIUSTOICA VASILE NICOLAE, STOICA GHEORGHE, CIORECAN FILOFTEIA GHERGHINA, STOICA ILINCA42/58139101347101347Fintravilan590,00590,0012.502,10
  326SIBIUTĂLMACIUSTOICA VASILE NICOLAE1394869/12/1101337101337Fintravilan891,00891,0018.880,29
  327SIBIUTĂLMACIUSTOICA GHEORGHE1394869/12/2101338101338Fintravilan891,00891,0018.880,29
  328SIBIUTĂLMACIUSTOICA DUMITRU1394869/12/3101339101339Fintravilan891,00891,0018.880,29
  329SIBIUTĂLMACIUSTOICA DUMITRU1394869/12/3101339101339Fintravilan54,0041.742,00
  330SIBIUTĂLMACIUCIORECAN FILOFTEIA GHERGHINA1394869/12/4101340101340Fintravilan891,00891,0018.880,29
  331SIBIUTĂLMACIUSTOICA ILINCA1394869/12/5101341101341Fintravilan891,00891,0018.880,29
  332SIBIUTĂLMACIUSTOICA ILINCA1394869/12/6101342101342Fintravilan891,00891,0018.880,29
  333SIBIUTĂLMACIUALBU ELENA CRISTINA1394869/12/7101343101343Fintravilan891,00891,0018.880,29
  334SIBIUTĂLMACIUCOJOCARU LIANA DANIELA1394869/12/8101344101344Fintravilan891,00891,0018.880,29
  335SIBIUTĂLMACIUMUNTEAN SUSANA1394869/12/9101345101345Fintravilan891,00891,0018.880,29
  336SIBIUTĂLMACIUSTOICA ILINCA1394869/12/10101346101346Fintravilan891,00887,0018.795,53
  337SIBIUTĂLMACIUDANCANET LIVIUTA1394869/11/2101858101858Fintravilan3.356,003.004,0063.654,76
  338SIBIUTĂLMACIUSANDRU MARIA1394869/11/1101857101857Fintravilan4.656,002.368,0050.177,92
  339SIBIUTĂLMACIUGIURGIU PETRU, IONESCU FILOFTEIA, DENGHEL MARIA385/581394869/10Fintravilan5.000,00500,0010.595,00
  340SIBIUTĂLMACIUHANEA SUSANA303/581394869/9Fintravilan9.000,00159,003.369,21
  341SIBIUTĂLMACIUCHILOM STEFAN DANIEL1394865/1CAD 1088102693Fextravilan3.000,00828,00306,36
  342SIBIUTĂLMACIUTERTECI SIMONA ELENA1394865/2/21048/2Fextravilan2.028,0039,0014,43
  343SIBIUTĂLMACIUION ADELHAIDE DORIS, COJOCAR EMANUEL GABRIEL4865/13/1102245102245Fintravilan2.598,00860,0018.223,40
  344SIBIUTĂLMACIUION ADELHAIDE DORIS, COJOCAR EMANUEL GABRIEL4865/13/2102246102246Fintravilan409,00409,008.666,71
  345SIBIUTĂLMACIUSOIMU DAN MARIUS4865/13/3102247102247Fintravilan410,00410,008.687,90
  346SIBIUTĂLMACIUSOIMU PETRU IULIAN4865/13/4102248102248Fintravilan507,00507,0010.743,33
  347SIBIUTĂLMACIUSOIMU PETRU IULIAN4865/13/4102248102248Fintravilan20,0015.460,00
  348SIBIUTĂLMACIUCOSMA MARIA69/581394865/12Fintravilan9.400,002.900,0061.451,00
  349SIBIUTĂLMACIUCOSMA VICTORIA70/581394865/11Fintravilan9.400,002.364,0050.093,16
  350SIBIUTĂLMACIUMORARIU VIORICA38/581394865/10/1/11588/1/1Fintravilan667,00371,007.861,49
  351SIBIUTĂLMACIUMORARIU VIORICA1394865/10/2/11588/2/1Fintravilan627,00331,007.013,89
  352SIBIUTĂLMACIUMORARIU VIORICA1394865/10/3/11588/3/1Fintravilan586,00291,006.166,29
  353SIBIUTĂLMACIUGUSAN VIORICA MARIA1394865/10/41002841588/4100284Fintravilan1.644,00455,009.641,45
  354SIBIUTĂLMACIUSAVU NICOLAE, SAVU MARIA1394865/10/51002701588/5100270Fintravilan1.644,00473,0010.022,87
  355SIBIUTĂLMACIUMOLDOVAN ILARIAN4865/10/1/2/11588/1/2/1Fintravilan685,00142,003.008,98
  356SIBIUTĂLMACIUMOLDOVAN ILARIAN4865/10/2/2/11588/2/2/1Fintravilan685,00176,003.729,44
  357SIBIUTĂLMACIUMOLDOVAN ILARIAN4865/10/3/2/11588/3/2/1Fintravilan685,00211,004.471,09
  358SIBIUTĂLMACIULUCA ILIE, DRAGOMIR PARASCHIVA, GIURCULET MARIA58/581394865/9Fintravilan6.300,001.692,0035.853,48
  359SIBIUTĂLMACIUBOTĂREL ELISABETA373C/581394865/8Fintravilan10.000,004.786,00101.415,34
  360SIBIUTĂLMACIURUSU ANA55/581394865/7Fintravilan9.400,007.390,00156.594,10
  361SIBIUTĂLMACIUCAROLEA SIMION VIOREL36/581394865/6100948100948Fintravilan6.500,006.496,00137.650,24
  362SIBIUTĂLMACIUMUNTEANU NICOLAE48/581394865/5Fextravilan5.200,001.586,00586,82
  363SIBIUTĂLMACIUHANEA ANA68/581394865/23103152103152Fintravilan9.400,001.608,0034.073,52
  364SIBIUTĂLMACIUMERISAN CONSTANTIN, MERISAN ALEXANDRU50/581394865/24Fextravilan9.100,0023,008,51
  365SIBIUTĂLMACIUNEDELCU MARIA3123/58581270Aextravilan1.115,001.115,00825,10
  366SIBIUTĂLMACIUCAPATINA CONSTANTIN3044/58581271Aextravilan1.376,00283,00209,42
  367SIBIUTĂLMACIUJOITA MIHAELA3108/58581265Aextravilan916,00224,00165,76
  368SIBIUTĂLMACIUOANCEA IOAN3130/58581264Aextravilan540,0057,0042,18
  369SIBIUTĂLMACIUMUNTIU IOAN3120/58581261Aextravilan968,0041,0030,34
  370SIBIUTĂLMACIURUSU CONSTANTIN3171/58581269102243102243Aextravilan1.567,00720,00532,80
  371SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU TOMA3056/58581268Aextravilan900,00420,00310,80
  372SIBIUTĂLMACIUBARBU GHEORGHE242962Aextravilan763,00334,00247,16
  373SIBIUTĂLMACIUBOTA NICOLAE2428CF 2543Fextravilan762,00332,00122,84
  374SIBIUTĂLMACIUBARBU GHEORGHE2430/1CF 127Aextravilan1.263,00497,00367,78
  375SIBIUTĂLMACIUNEDELCU PARASCHIVA2430/2CF 705Aextravilan1.264,00405,00299,70
  376SIBIUTĂLMACIUOANCEA MIHAIL2433/1, 2434/1CF 1245AFextravilan1.330,00539,00199,43
  377SIBIUTĂLMACIUBARBOSA MARIA2433/2, 2434/2CF 1279Fextravilan1.272,0097,0035,89
  378SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU NICOLAE2424CF 1232Aextravilan2.218,001.634,001.209,16
  379SIBIUTĂLMACIUPOPA MARIA2423CF 1461Aextravilan1.138,00721,00533,54
  380SIBIUTĂLMACIUNEDELCU TOMA2422CF 340Aextravilan1.519,00888,00657,12
  381SIBIUTĂLMACIUNEDELCU AUREL2421CF 1846Aextravilan1.739,00971,00718,54
  382SIBIUTĂLMACIURUSU ANTONIE, RUSU IOACHIM2420/2CF 1431Aextravilan774,00418,00309,32
  383SIBIUTĂLMACIUCIOROGARU NICOLAE2420/1/1CF 1430Aextravilan1.159,00606,00448,44
  384SIBIUTĂLMACIURUSU IOACHIM2420/1/2CF 1431Aextravilan389,00197,00145,78
  385SIBIUTĂLMACIUBARBU IOAN2418CF 749Aextravilan860,00461,00341,14
  386SIBIUTĂLMACIUSTROILA IOAN2419CF 193Aextravilan2.416,001.286,00951,64
  387SIBIUTĂLMACIUHORTOPETIU PETRU2417CF 1198Aextravilan1.004,00310,00229,40
  388SIBIUTĂLMACIUSTROILA PARASCHIVA2416CF 1757Aextravilan1.119,00492,00364,08
  389SIBIUTĂLMACIUROTAR MARINICA2415714Aextravilan1.418,00611,00452,14
  390SIBIUTĂLMACIUBIRZA MARIA24141390Aextravilan1.374,00736,00544,64
  391SIBIUTĂLMACIUCOCA DUMITRU2410493Aextravilan954,00480,00355,20
  392SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU DUMITRU2409/12056Aextravilan1.336,00655,00484,70
  393SIBIUTĂLMACIUPETRU MARIA2409100921Aextravilan1.334,00641,00474,34
  394SIBIUTĂLMACIUSACAREA ILIE2408/1982Aextravilan2.354,001.465,001.084,10
  395SIBIUTĂLMACIUOPINCARIU CONSTANTIN2408/22023Aextravilan2.354,001.230,00910,20
  396SIBIUTĂLMACIUOANCEA ELENA, OANCEA PARASCHIVA, OANCEA DIONISIE24072003Aextravilan1.267,00835,00617,90
  397SIBIUTĂLMACIUPOPA DUMITRU2406510Aextravilan1.155,00608,00449,92
  398SIBIUTĂLMACIUIOAN IVAN2405863Aextravilan1.264,00662,00489,88
  399SIBIUTĂLMACIUCIOROGARIU MARIA2404683Aextravilan1.660,00827,00611,98
  400SIBIUTĂLMACIUMOGA ANA2403814Aextravilan1.660,00779,00576,46
  401SIBIUTĂLMACIUDANCU IOAN2402918Aextravilan1.433,00636,00470,64
  402SIBIUTĂLMACIURADOIU ANA2401/12115Aextravilan832,00355,00262,70
  403SIBIUTĂLMACIUSTROILA NICOLAE2401/22116Aextravilan900,00373,00276,02
  404SIBIUTĂLMACIUPARASCHIVEI NICOLAE2400137Aextravilan2.038,00808,00597,92
  405SIBIUTĂLMACIUCIOROGARU IOAN2399563Aextravilan1.220,00460,00340,40
  406SIBIUTĂLMACIUOANCEA ELENA2398629Aextravilan1.310,00475,00351,50
  407SIBIUTĂLMACIUBIRZA PARASCHIVA2397227Aextravilan