ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranța națională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 iunie 1999  (la 08-03-2001, Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 8 martie 2001. ) În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1(1) Bunurile aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, scoase din funcțiune potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi valorificate în starea fizică în care se află sau ca materiale și piese rezultate în urma demolării sau dezmembrării lor, astfel:a) prin licitație, selecție de oferte de preț sau negociere directă, conform legii, organizată prin regulamentul elaborat de fiecare instituție publică de apărare, ordine publică și siguranță națională și aprobat de Guvern;b) prin valorificarea directă, fără organizare de licitație, în cazul în care producătorul sau alt ofertant acceptă schimbarea bunurilor cu alte bunuri noi, similare, având cel puțin aceiași parametri, inclusiv bunuri contra servicii oferite de operatori economici de profil din industria de apărare, ori în cazul vânzării cu amănuntul a obiectelor de inventar, a materialelor de construcții - cazare sau de resortul hrănirii, a uneltelor genistice, a echipamentului și a ambalajelor, potrivit regulamentului elaborat de fiecare instituție publică de apărare, ordine publică și siguranță națională și aprobat de Guvern, sau în alte situații aprobate de conducătorii acestor instituții, la propunerea șefului Statului Major General (similare);c) prin transmitere fără plată la alte instituții publice sau la unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, potrivit regulamentului elaborat de fiecare instituție publică de apărare, ordine publică și securitate națională și aprobat prin hotărâre a Guvernului. (la 25-08-2019, Litera c) din Articolul 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 16 din 21 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 22 august 2019 ) (2) În sensul prezentei ordonanțe, prin sintagma bunuri scoase din funcțiune se înțelege mijloacele fixe scoase din funcțiune, mijloacele fixe atipice sau excedentare, chiar dacă sunt în stare de funcționare, precum și alte bunuri materiale în starea în care se află, declasate sau clasate.(3) Bunurile culturale mobile clasate conform legii, care sunt scoase din funcțiune, pot fi valorificate de instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională numai prin transmiterea, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii și Cultelor, pentru a fi repartizate instituțiilor specializate sau unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, după caz, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.(4) Bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate pot fi valorificate numai după declanșarea din oficiu și finalizarea procedurii de clasare, conform legii.(5) Dezmembrarea bunurilor prevăzute la alin. (3) și (4), în vederea scoaterii din funcțiune și a valorificării lor, este interzisă. (la 08-12-2005, Art. 1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 334 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.090 din 5 decembrie 2005. )  +  Articolul 2Sumele obținute din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 vor fi reținute integral de instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță naționala ca venituri extrabugetare și vor fi folosite pentru finanțarea cheltuielilor materiale și de capital. (la 08-03-2001, Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 8 martie 2001. )  +  Articolul 3Regulamentul prevăzut la art. 1 lit. a) va fi supus spre aprobare Guvernului de instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță naționala în termen de 15 zile de la aprobarea de către Parlament a prezentei ordonanțe de urgență. (la 08-03-2001, Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 28 din 5 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 8 martie 2001. )
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  p. Ministru de stat,
  ministrul apărării naționale,
  Mircea Plangu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes