REGULAMENT din 30 mai 2007privind activitatea de asigurare a creditelor de export desfășurată de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele și în contul statului, pentru operațiunile pe termen mediu și lung legate de exporturi de bunuri și/sau servicii destinate statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 22 iunie 2007    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 534 din 30 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 417 din 22 iunie 2007.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament transpune Directiva 98/29/CE a Consiliului Uniunii Europene din 7 mai 1998 privind armonizarea principalelor dispoziții aplicabile asigurării creditelor de export pentru operațiunile care beneficiază de acoperire pe termen mediu și lung.  +  Articolul 2(1) În baza hotărârilor Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumită în continuare EXIMBANK - S.A.) asigură și reasigură în numele și contul statului creditele de export aferente exportului de bunuri și/sau servicii, pe termen mediu și lung, pe o durată totală de asumare a riscului egală cu sau mai mare de 2 ani (care include durata de rambursare și durata de fabricație), cu respectarea principiilor comune prezentate în continuare.(2) În exercitarea activităților menționate la alin. (1), EXIMBANK - S.A. acoperă operațiunile legate de exportul de bunuri și/sau servicii destinate țărilor care nu aparțin Uniunii Europene și finanțate de un credit-cumpărător sau un credit-furnizor sau plătite în numerar, în limitele competențelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare și celor ale prezentului regulament.  +  Capitolul II Elementele constitutive ale acoperirii  +  Secţiunea 1 Principii generale și definiții  +  Articolul 3Domeniul de aplicare a principiilor comune(1) Principiile comune definite în prezentul regulament se aplică asigurării/reasigurării tranzacțiilor de export efectuate pe credit-furnizor cu cumpărători publici sau privați, precum și asigurării/reasigurării tranzacțiilor de export efectuate pe credit-cumpărător cu împrumutați publici sau privați.(2) Principiile comune nu se aplică acoperirii riscurilor legate de utilizarea echipamentelor și materialelor de construcție folosite pe plan local, pentru executarea contractului comercial.(3) Principiile comune se aplică acoperirii tuturor riscurilor enunțate la art. 6. Totuși, EXIMBANK - S.A., în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, poate limita, de la caz la caz, riscurile acoperite prin asigurare/reasigurare.(4) Atunci când toate obligațiile unui debitor privat sunt integral și în mod necondiționat garantate de către un organism care este considerat public în conformitate cu art. 7, se aplică principiile comune cu privire la debitorii publici.(5) Termenul debitor folosit în prezentul regulament desemnează fie cumpărătorul, fie împrumutatul menționat la alin. (1), fie garantul lor pentru operațiunea asigurată.  +  Articolul 4Caracteristicile creditului-furnizor(1) Termenul credit-furnizor se aplică unui contract comercial care prevede exportul de bunuri și/sau servicii originare din România, încheiat între unul sau mai mulți furnizori și unul sau mai mulți cumpărători și în virtutea căruia cumpărătorul (cumpărătorii) se angajează să plătească furnizorului (furnizorilor) în numerar sau pe credit.(2) Regulile de asigurare/reasigurare a creditului-furnizor prevăzute în prezentul regulament se aplică în cazul în care beneficiarul asigurării este o întreprindere stabilită în România în conformitate cu art. 48 din Tratatul de înființare a Comunității Europene.(3) În cazul în care un contract comercial este finanțat printr-un credit-cumpărător sau prin orice altă formulă financiară, pentru asigurarea acordată exportatorului pentru contractul comercial propriu-zis se aplică regulile de asigurare a creditelor-furnizor stabilite în prezentul regulament.  +  Articolul 5Caracteristicile creditului-cumpărător(1) Termenul credit-cumpărător desemnează un acord de împrumut încheiat între una sau mai multe instituții financiare și unul ori mai mulți împrumutați, pentru finanțarea unui contract comercial de export de bunuri și/sau servicii originare din România, în temeiul căruia instituția (instituțiile) de credit se angajează să plătească în numerar, în numele cumpărătorului (cumpărătorilor)/ împrumutatului (împrumutaților), furnizorului (furnizorilor) în cadrul operațiunii respective, în timp ce cumpărătorul (cumpărătorii)/împrumutatul (împrumutații) rambursează suma instituțiilor creditoare la termenul stabilit.(2) Regulile de asigurare/reasigurare a creditului-cumpărător stabilite în prezentul regulament se aplică atunci când EXIMBANK - S.A. acordă asigurare în numele și contul statului unor instituții financiare, indiferent de locul unde acestea au fost înființate sau înregistrate, cu condiția ca acest credit-cumpărător să constituie un angajament necondiționat al împrumutatului de a-și rambursa datoria, independent de executarea contractului comercial care urmează să fie finanțat.(3) Regulile de asigurare/reasigurare a creditului-cumpărător stabilite în prezentul regulament se aplică asigurării acordate de EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului unei instituții financiare în legătură cu titlurile negociabile deținute în mod corespunzător de către această instituție financiară și plătibile de către un cumpărător în conformitate cu orice formulă de finanțare a unui contract comercial.  +  Articolul 6Definirea riscurilor acoperite(1) Riscul comercial aferent debitorilor privați este definit la art. 16-18.(2) Riscul politic aferent debitorilor privați este definit la art. 19-24, iar cel aferent debitorilor publici este definit la art. 17-24.(3) Riscul de prelivrare este definit la art. 8 alin. (2).(4) Riscul de postlivrare este definit la art. 8 alin. (3).  +  Articolul 7Statutul debitorului(1) Orice entitate care reprezintă, sub orice formă, însăși autoritatea publică și care nu poate fi declarată insolvabilă din punct de vedere juridic sau administrativ este considerată debitor public. Aceasta poate fi fie un debitor suveran, adică o entitate care acționează în numele și cu garanția statului, cum ar fi, de exemplu, ministerul de finanțe sau banca centrală, fie orice altă entitate publică subordonată, cum ar fi autoritățile regionale, locale sau parastatale ori alte instituții publice.(2) Pentru a aprecia statutul unui debitor, EXIMBANK - S.A. poate lua în considerare următoarele elemente:– statutul juridic al debitorului;– posibilitatea reală de inițiere a unei acțiuni juridice împotriva debitorului;– sursele de finanțare și de venituri ale debitorului; trebuie să se ia în considerare faptul că un debitor public poate, de asemenea, să-și achite datoriile apelând la resurse care nu provin din fonduri guvernamentale, ci, de exemplu, din venituri provenite din impozitele și taxele locale sau din furnizarea de servicii publice;– gradul de influență sau de control pe care îl poate exercita asupra debitorului guvernul țării în care activează debitorul.(3) Orice debitor care nu este public în conformitate cu criteriile menționate anterior este, în principiu, considerat privat.  +  Secţiunea a 2-a Obiectul asigurării/reasigurării  +  Articolul 8Riscurile acoperite(1) Riscurile acoperite sunt riscurile de apariție a pierderii care rezultă din riscul de prelivrare și riscul de postlivrare.(2) Pierderea care rezultă din riscul de prelivrare se produce atunci când executarea obligațiilor contractuale de către titularul poliței sau fabricarea bunurilor/executarea serviciilor sau obiectivelor comandate a fost întreruptă pe o perioadă de 6 luni consecutive, cu condiția ca această întrerupere să fi fost în mod direct și exclusiv cauzată de unul sau mai mulți dintre factorii generatori de pierdere menționați la art. 16-24.(3) Pierderea care rezultă din riscul de postlivrare se produce atunci când titularul poliței se găsește în imposibilitatea de a recupera orice sumă care îi este datorată în baza contractului comercial sau acordului de împrumut în cauză, într-o perioadă de 3 luni de la data scadenței, cu condiția ca neplata să fie rezultatul direct și exclusiv al producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere menționați la art. 16-24.(4) Atunci când riscul aferent unui credit-cumpărător este acoperit printr-o garanție necondiționată, EXIMBANK - S.A. poate aplica principiile și procedurile stipulate la art. 34-35 și la art. 49 alin. (1).  +  Articolul 9Valoarea asigurată(1) Acoperirea riscului de prelivrare se aplică, în limita valorii contractului, cheltuielilor efectuate de titularul poliței pentru executarea obligațiilor sale contractuale sau pentru fabricarea bunurilor care fac obiectul contractului, cu condiția ca aceste cheltuieli să fie strict legate de executarea contractului.Acoperirea riscului de prelivrare nu se aplică:– cheltuielilor privind bunurile și/sau serviciile pentru care cad sub incidența unei alte polițe de asigurare a riscului de postlivrare;– sumelor achitate de către titularul poliței ca urmare a executării unor garanții de export emise conform prevederilor contractului acoperit. Această dispoziție nu împiedică totuși EXIMBANK - S.A. să acopere acest risc în afara domeniului de aplicare al prezentului regulament;– sumelor corespunzătoare penalităților și daunelor-interese plătite debitorului de către titularul poliței.(2) Acoperirea riscului de postlivrare se poate aplica sumelor (principal și dobânzi) datorate de către cumpărător în temeiul contractului comercial sau de către împrumutat în temeiul acordului de împrumut, inclusiv, după caz, dobânzilor exigibile după data scadenței (dobânzi aferente principalului nerambursat la termen).Acoperirea riscului de postlivrare nu se aplică sumelor corespunzătoare penalităților și daunelor-interese plătite debitorului de către titularul poliței.  +  Articolul 10Procentul asigurat(1) Procentul asigurat și modalitatea de determinare a valorii maxime a despăgubirii pe care EXIMBANK - S.A. le stabilește în numele și contul statului sunt precizate în mod expres în polița de asigurare.(2) Dacă procentul asigurat este mai mare de 95%, EXIMBANK - S.A. se va conforma principiilor și procedurilor stipulate la art. 34-35 și la art. 49 alin. (1).  +  Articolul 11Procentul neasiguratFără a aduce atingere dispozițiilor art. 10 alin. (2), titularul poliței va suporta orice procent neasigurat. EXIMBANK - S.A., în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, îl poate autoriza pe titularul poliței să transfere în totalitate sau parțial acest procent neasigurat.  +  Articolul 12Asigurarea/Reasigurarea tranzacțiilor efectuate în monede străineÎn cazul tranzacțiilor care prevăd ca plata sau finanțarea să fie efectuată în una sau mai multe monede străine, EXIMBANK - S.A. poate acorda, în numele și contul statului, asigurare/reasigurare în oricare dintre aceste monede.  +  Articolul 13Livrări din state terțeSubcontractele încheiate cu parteneri care provin din unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene sunt incluse în mod automat în asigurare, în conformitate cu Decizia 82/854/CEE a Consiliului European din 10 decembrie 1982 privind regulile din domeniul garanțiilor de export și al finanțării exportului, aplicabile anumitor subcontracte încheiate cu parteneri care provin din alte state membre sau din țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 14Intrarea în vigoare a asigurării/reasigurării(1) În cazul unui credit-cumpărător, asigurarea/ reasigurarea intră în vigoare la data intrării în vigoare a acordului de împrumut, cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor prealabile prevăzute în polița de asigurare a creditului de export și în acordul de împrumut.(2) În cazul unui credit-furnizor, asigurarea/reasigurarea riscului de prelivrare intră în vigoare la data intrării în vigoare a contractului comercial, cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor prealabile prevăzute în polița de asigurare a creditului de export și în contractul comercial.(3) Acoperirea riscului de postlivrare intră în vigoare la data la care executarea integrală a obligațiilor contractuale ale titularului poliței îi dă acestuia dreptul de a primi plata, cu condiția să fi fost îndeplinite toate condițiile prealabile prevăzute în polița de asigurare a creditului de export și în contractul comercial. Totuși, acoperirea riscului de postlivrare poate intră în vigoare la data fiecărei livrări sau expedieri parțiale, cu condiția ca, în conformitate cu termenii contractuali, să se acorde titularului poliței dreptul la primirea unei sume fixe și definitive, corespunzând valorii bunurilor și/sau serviciilor livrate sau expediate.  +  Secţiunea a 3-a Factorii generatori de pierdere și exonerarea de răspundere  +  Articolul 15Obligația EXIMBANK - S.A. în calitate de asigurător în numele și contul statuluiEXIMBANK - S.A. va plăti, în numele și în contul statului, despăgubiri pentru pierderile datorate în mod direct și exclusiv producerii unuia sau mai multora dintre factorii generatori de pierdere definiți la art. 16-24.  +  Articolul 16InsolvențaInsolvența - insolvența de jure sau de facto a debitorului privat și, după caz, a garantului acestuia.  +  Articolul 17NeplataNeplata - neefectuarea plății de către debitor și, după caz, de către garantul acestuia.  +  Articolul 18Denunțarea unilaterală sau refuzul arbitrarDenunțarea unilaterală sau refuzul arbitrar - decizia cumpărătorului, beneficiar al unui credit-furnizor, de a suspenda sau de a denunța contractul comercial ori de a refuza preluarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fără a fi îndreptățit să o facă.  +  Articolul 19Decizia unei țări terțeDecizia unei țări terțe - orice act sau decizie luată de către guvernul unei țări, alta decât România sau țara titularului poliței, inclusiv orice act sau decizie a autorităților publice, asimilate unei intervenții a guvernului, care împiedică executarea acordului de împrumut sau a contractului comercial, după caz.  +  Articolul 20MoratoriulMoratoriul - moratoriul general declarat de guvernul țării debitorului sau de cel al unei terțe țări, prin intermediul căreia trebuie efectuată plata datorată în temeiul acordului de împrumut sau al contractului comercial.  +  Articolul 21Blocarea sau întârzierea transferului de fonduriBlocarea sau întârzierea transferului de fonduri - evenimente politice, dificultăți economice sau măsuri legislative ori administrative care survin sau sunt luate în afara României și care blochează ori întârzie transferul fondurilor virate în temeiul acordului de împrumut sau al contractului comercial.  +  Articolul 22Dispoziții legale adoptate în țara debitoruluiDispoziții legale adoptate în țara debitorului - dispoziții legale adoptate în țara debitorului, prin care se stipulează că plățile efectuate de debitor trebuie să fie făcute în moneda locală, fără a ține cont de faptul că, urmare a fluctuațiilor cursului de schimb, aceste plăți, convertite în moneda contractului comercial sau a acordului de împrumut, nu mai acoperă valoarea creanței în momentul transferului de fonduri.  +  Articolul 23Decizii ale Guvernului RomânieiDecizii ale Guvernului României - orice act sau decizie luată de Guvernul României, inclusiv orice acte sau decizii ale Uniunii Europene, care vizează comerțul între un stat membru și țări terțe, cum ar fi o interdicție de a exporta, cu condiția ca efectele sale să nu fie acoperite pe alte căi de guvernul respectiv.  +  Articolul 24Forța majorăForța majoră - cazuri de forță majoră care survin în afara României și care ar putea include războaie, inclusiv războaie civile, revoluții, revolte, tulburări sociale, cicloane, inundații, seisme, erupții vulcanice, tsunami și accidente nucleare, cu condiția ca efectele acestora să nu fie acoperite în alt mod.  +  Articolul 25Exonerarea de răspundereEXIMBANK - S.A., în numele și în contul statului, va fi exonerată de răspundere pentru orice pierdere care se datorează direct sau indirect următoarelor cauze:– orice acțiune sau omisiune a titularului poliței sau a oricărei alte persoane care acționează în numele acestuia;– orice prevedere care limitează drepturile titularului poliței, inclusă în acordul de împrumut, în contractul comercial sau în orice alt document accesoriu la acestea prin care se materializează sau se constituie garanțiile colaterale;– orice acord încheiat între titularul poliței și debitor după încheierea acordului de împrumut sau a contractului comercial și care împiedică ori întârzie plata creanței;– în cazul creditului-furnizor, orice neexecutare a obligațiilor care revin subcontractanților, cocontractanților sau altor furnizori, cu condiția ca această neexecutare să nu se datoreze evenimentelor politice descrise printre factorii generatori de pierdere enumerați la art. 19-24.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții aplicabile plății despăgubirii  +  Articolul 26Perioada de așteptare pentru plata despăgubirii(1) Perioada de așteptare pentru plata despăgubirii corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit să se materializeze, conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3).(2) Nu se aplică nicio perioadă de așteptare pentru plata despăgubirii în următoarele situații:– atunci când, în cazul unui debitor privat, neplata se datorează insolvenței de jure sau de facto a acestuia;– în cazul unui acord bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei.  +  Articolul 27Plata despăgubirii și subrogarea în drepturile titularului poliței de asigurare(1) Titularul poliței este îndreptățit să primească despăgubirea la expirarea perioadei de așteptare definite la art. 26, cu condiția ca termenii și condițiile prealabile asigurării și plății despăgubirii să fi fost îndeplinite, creanța pentru care urmează să se plătească despăgubirea să fie valabilă din punct de vedere juridic și titularul poliței să fi administrat riscul cu responsabilitatea necesară.(2) Odată cu plata despăgubirii, EXIMBANK - S.A. se subrogă în drepturile care revin titularului poliței în temeiul acordului de împrumut sau al contractului comercial, după caz.  +  Articolul 28GaranțiiÎn cazul în care obligațiile debitorului față de titularul poliței sunt acoperite de o garanție sau de alt colateral, titularul poliței trebuie să își fi luat toate măsurile necesare, așa cum sunt ele prevăzute în cadrul poliței, nu numai pentru a se asigura că această garanție sau colateral sunt în vigoare și pot fi executate, dar și pentru a le executa efectiv.  +  Articolul 29Calcularea despăgubiriiFără a aduce atingere dispozițiilor art. 33, la calcularea despăgubirii EXIMBANK - S.A. va urmări să nu plătească titularului poliței o sumă mai mare decât valoarea efectivă a pierderilor totale înregistrate de acesta și/sau mai mare decât valoarea pe care titularul poliței era efectiv îndreptățit să o primească, fie de la împrumutat în temeiul acordului de împrumut, fie de la cumpărător în temeiul contractului comercial, după caz.  +  Articolul 30Plata despăgubirii(1) Despăgubirea se plătește fără întârziere în termen de o lună de la data expirării perioadei de așteptare, cu condiția ca EXIMBANK - S.A. să fi fost informată imediat despre producerea riscului asigurat și să fi primit în timp util toate informațiile, documentele și dovezile cu ajutorul cărora va atesta valabilitatea creanței.(2) În cazul riscului de prelivrare, despăgubirea se plătește în termen de o lună fie de la data expirării perioadei de așteptare, fie de la data predării raportului întocmit, după caz, de către un expert, fie de la data la care titularul poliței și EXIMBANK - S.A. se pun de acord asupra valorii despăgubirii, data finală a plății fiind cea mai târzie dintre cele 3.  +  Articolul 31Pierderi disputateÎn baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, în cazul în care pierderile care fac obiectul cererii de despăgubire prezentate de către titularul poliței sunt aferente unor drepturi care sunt în dispută, EXIMBANK - S.A. poate amâna plata despăgubirii până când disputa se rezolvă în favoarea titularului poliței de către instanța judecătorească sau organismul de arbitraj desemnat în acordul de împrumut sau în contractul comercial, după caz.  +  Articolul 32Acordul bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei(1) În cazul în care acordul de împrumut sau contractul comercial face obiectul unui acord bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei, titularul poliței va respecta termenii și condițiile acestui acord atât în ceea ce privește partea acoperită, cât și partea neacoperită ale acordului de împrumut sau contractului comercial. Titularul poliței îi acordă EXIMBANK - S.A. toată asistența necesară pentru a permite executarea acestui acord de restructurare a datoriei.(2) În cazul în care suma asigurată este inclusă într-un acord bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei, EXIMBANK - S.A., în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, poate renunța la termenul de o lună prevăzut la art. 30, după intrarea în vigoare a acestui acord bilateral.  +  Articolul 33Cheltuielile suplimentare(1) Cheltuielile suplimentare care rezultă din acțiunile întreprinse pentru a limita sau a evita pierderea pot fi acoperite de EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, proporțional cu procentul acoperit prevăzut de polița de asigurare a creditului, cu condiția aprobării lor de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări. Aceste cheltuieli suplimentare includ costurile de acționare în justiție și alte cheltuieli judiciare efectuate în vederea limitării sau evitării pierderii, dar exclud cheltuielile efectuate pentru atestarea valabilității unei creanțe.(2) În cazul în care totuși aceste cheltuieli sunt aferente sumelor sau scadențelor neacoperite de EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, ele vor fi distribuite în mod proporțional asupra sumelor ori scadențelor acoperite și neacoperite.  +  Capitolul III Prima de asigurare  +  Articolul 34Principii generale de determinare a primei de asigurarePrimele de asigurare trebuie să conveargă. În acest scop, prima percepută pentru asigurarea creditelor de export trebuie:– să corespundă riscului acoperit (risc de țară, suveran, public și/sau privat);– să reflecte într-un mod corespunzător scopul și calitatea asigurării acordate;– să fie stabilită la un nivel suficient pentru a acoperi, pe termen lung, costurile administrative și pierderile.  +  Articolul 35Calitatea asigurăriiLa evaluarea calității asigurării, așa cum se menționează la art. 34, EXIMBANK - S.A. poate lua în considerare în mod corespunzător procentul asigurat, termenii și condițiile asigurării și orice alt element care afectează calitatea asigurării.  +  Articolul 36Evaluarea riscului de țarăNivelul primei de asigurare care urmează să fie percepută pentru fiecare țară sau categorie de țări se va stabili pe baza unei evaluări adecvate a riscului de țară.  +  Articolul 37Bonitatea debitoruluiLa stabilirea cotelor de primă, EXIMBANK - S.A. va lua în considerare, în mod corespunzător, bonitatea debitorului, inclusiv statutul acestuia, în conformitate cu prevederile art. 7.  +  Articolul 38Durata de riscLa calcularea primei de asigurare, EXIMBANK - S.A. va lua în considerare durata totală a riscului, precum și termenii și condițiile de rambursare a principalului și de plată a dobânzii.  +  Articolul 39Baza de calcul a primei de asigurare(1) Prima este plătită în funcție de valoarea asigurată și este determinată, pe cât posibil, pe baza nivelurilor minime de referință ale primei. Nivelurile minime de referință sunt exprimate ca procente dintr-o valoare de referință, ca și cum prima se va achita integral la data intrării în vigoare a poliței; în cazul riscului de postlivrare, această valoare de referință reprezintă cel puțin echivalentul valorii principalului la credit sau al valorii porțiunii (re) finanțate din contractul comercial, iar în cazul riscului de prelivrare, valoarea de referință reprezintă diferența dintre valoarea contractului și avansul plătit.(2) În cazul riscului de prelivrare, valoarea asigurată poate fi diminuată până la nivelul pierderii maxime previzionate.  +  Articolul 40Plata primei(1) Valoarea totală a primei de asigurare se poate achita integral la data intrării în vigoare a poliței de asigurare a creditului sau la data intrării în vigoare a contractului comercial ori a acordului de împrumut.(2) Prima de asigurare poate fi plătită în rate sau ca marjă adăugată la dobândă, cu condiția ca acestea să corespundă, în termeni de valoare actualizată netă, valorii primei prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul IV Politica de acoperire a riscului de țară  +  Articolul 41Stabilirea politicii de acoperire a riscului de țară(1) EXIMBANK - S.A., ținând cont de mărimea fondurilor statului puse la dispoziția sa și de constrângerile economice structurale, va propune spre aprobare Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări politica de acoperire a riscului de țară, pe baza propriei metodologii de evaluare a riscului de țară, a expunerii existente pentru fiecare țară și a structurii portofoliului de risc pe țări.(2) În scopul stabilirii politicii de acoperire a riscului de țară, EXIMBANK - S.A. va lua în considerare clasificarea țării fiecărui debitor.(3) În baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, EXIMBANK - S.A. are dreptul de a suspenda sau limita acoperirea operațiunilor efectuate către o anumită țară, indiferent de clasa de risc a acesteia.  +  Articolul 42Stabilirea volumului total al expunerilor existenteVolumul total al expunerilor existente se stabilește, în limitele procentului acoperit, în funcție de volumul operațiunilor efectuate pe termen mediu și lung.  +  Articolul 43Riscul de țară(1) În cadrul politicii de acoperire a riscului de țară aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, EXIMBANK - S.A. nu va aplica, în principiu, nicio restricție țărilor care aparțin grupului încadrat în categoria cu riscul cel mai mic.(2) În ceea ce privește alte țări, în baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, EXIMBANK - S.A. poate aplica anumite restricții în politica de acoperire.(3) În baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, chiar dacă politica de acoperire nu se aplică unei țări sau unui grup de țări, EXIMBANK - S.A. poate totuși acoperi în mod excepțional anumite operațiuni pe considerente de politică bilaterală sau de interes național ori în cazul în care schimbul de valută liber convertibilă este disponibil pentru operațiunea respectivă.(4) În cazul țărilor menționate la alin. (2), EXIMBANK - S.A. poate supune spre aprobare Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări limite de expunere, cum ar fi:– totalul expunerii existente pe acea țară;– volumul total al ofertelor de asigurare;– valoarea noilor contracte care urmează să fie asigurate;– suma maximă asigurată pentru fiecare operațiune.Aceste limite de expunere pot fi stabilite la nivel agregat pe țară sau pe criterii alternative.(5) În baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, EXIMBANK - S.A. poate, de asemenea, să majoreze prima aplicabilă.(6) De regulă nu se aplică nicio restricție în politica de acoperire pentru o anumită țară atât timp cât limita de expunere stabilită nu este depășită.  +  Articolul 44Condiții specifice de acoperire a riscului de țarăÎn baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, EXIMBANK - S.A. poate aplica în mod sistematic unei anumite țări, independent de categoria de risc din care aceasta face parte, anumite condiții de acoperire, cum ar fi:– garanție de plată și/sau transfer emisă de banca centrală sau de ministerul de finanțe din țara respectivă;– acreditiv irevocabil sau garanție bancară;– prelungirea perioadei de așteptare;– reducerea procentului asigurat;– restricționarea acoperirii pentru anumite sectoare de activitate sau anumite tipuri de proiecte.  +  Capitolul V Proceduri de notificare  +  Articolul 45Scopul procedurilor de notificare(1) EXIMBANK - S.A. va pune în aplicare procedurile expuse în continuare, în completarea principiilor comune enunțate în cap. I, II și III.(2) Prezentele proceduri le completează pe cele definite în Decizia Consiliului 73/391/CEE din 3 decembrie 1973 privind procedurile de consultare și de informare în domeniul asigurării de credite, al garanțiilor la credite și al finanțării, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 46Tipuri de proceduri de notificare(1) EXIMBANK - S.A. poate efectua 4 tipuri de proceduri de notificare destinate Comisiei și altor asigurători:– notificarea anuală pentru informare;– notificarea pentru decizie;– notificarea ex ante pentru informare; și– notificarea ex post pentru informare.(2) Datele furnizate în cadrul acestor proceduri de notificare vor avea caracter confidențial.  +  Articolul 47Notificarea anuală pentru informare(1) La sfârșitul fiecărui an, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor, EXIMBANK - S.A. va transmite celorlalți asigurători și Comisiei un raport retrospectiv al activității derulate în cursul anului precedent. Raportul respectiv va viza toate țările debitoare și va preciza, pentru fiecare dintre aceste țări, următoarele:– valoarea totală a asigurării acordate de EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului;– valoarea expunerii existente, conform modalității de stabilire a acesteia, menționată la art. 42;– valoarea primelor încasate;– valoarea recuperărilor; și– valoarea despăgubirilor plătite.(2) La începutul fiecărui an, cel mai târziu până la data de 31 ianuarie, EXIMBANK - S.A. va transmite celorlalți asigurători și Comisiei raportul cu privire la politica de acoperire, inclusiv tipul și nivelul limitelor de expunere, precum și condițiile pe care intenționează să le impună în activitatea sa, politica pe care o are în vedere sau pe care o va practica în cursul anului viitor, după aprobarea de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.  +  Articolul 48Notificarea pentru decizie(1) În cazul ofertelor concurente ale unor exportatori sau bănci din Uniunea Europeană, EXIMBANK - S.A. va răspunde prompt oricărei solicitări de informații transmise de un alt asigurător implicat cu privire la statutul debitorului în cadrul tranzacției respective, așa cum este definit la art. 7.(2) În eventualitatea unor divergențe asupra statutului debitorului, asigurătorii implicați vor pune la dispoziția celorlalți asigurători informația respectivă și pentru a ajunge la o înțelegere asupra acestui statut.(3) În cazul în care asigurătorii nu se pot înțelege asupra statutului debitorului în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de informații, asigurătorii implicați vor aduce la cunoștință Comisiei tema respectivă, împreună cu informațiile relevante, iar Comisia va lua o decizie în conformitate cu procedura de notificare în vigoare.  +  Articolul 49Notificarea ex ante pentru informare(1) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, intenționează să acorde o derogare de la dispozițiile prezentului regulament prin acordarea de condiții de asigurare mai avantajoase în cadrul unei singure sau mai multor tranzacții ori în unul sau mai multe sectoare ori uneia sau mai multor țări ori chiar la nivelul mecanismului său general, EXIMBANK - S.A. este obligată să notifice intenția sa celorlalți asigurători și Comisiei cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte ca această decizie să producă efecte, precizând motivele derogării respective - de exemplu, necesitatea de a se alinia la condițiile celorlalți competitori, precum și nivelul primei pe care intenționează să o perceapă.(2) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, intenționează să aplice un nivel de primă de asigurare mai mic decât cel pe care îl notifică anual în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2), EXIMBANK - S.A. este obligată să notifice intenția sa celorlalți asigurători și Comisiei cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte ca decizia sa să între în vigoare.(3) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, în urma notificării efectuate de un alt asigurător, conform modalității prezentate la alin. (1) sau (2), intenționează să acorde condiții mai favorabile decât asigurătorul care a făcut această primă notificare, EXIMBANK - S.A. trebuie să notifice intenția sa celorlalți asigurători și Comisiei cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte ca această decizie să între în vigoare, precizând procentul de primă pe care intenționează să îl aplice.(4) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, intenționează să asigure anumite operațiuni cu debitori din țări pentru care în mod normal nu acordă asigurare, în conformitate cu art. 43 alin. (3), EXIMBANK - S.A. va notifica intenția sa celorlalți asigurători și Comisiei cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte ca această decizie să între în vigoare, precizând procentul de primă pe care intenționează să îl aplice.  +  Articolul 50Notificarea ex post pentru informare(1) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, decide să acorde o derogare de la dispozițiile prezentului regulament prin acordarea de condiții de asigurare mai puțin avantajoase în cadrul uneia sau mai multor tranzacții, în unul ori mai multe sectoare, uneia sau mai multor țări ori chiar la nivelul mecanismului său general, EXIMBANK - S.A. va notifica celorlalți asigurători și Comisiei decizia luată, cel mai târziu la data de 31 ianuarie, pentru anul calendaristic precedent.(2) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, decide să ajusteze unul sau mai multe elemente ale politicii de acoperire a riscului de țară aprobate, comunicată prin notificările anuale transmise în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2), EXIMBANK - S.A. va notifica imediat decizia luată celorlalți asigurători și Comisiei.(3) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, în urma primirii unei notificări de la alt asigurător, efectuată în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) și/sau (2), decide să acorde aceleași condiții de asigurare ca și asigurătorul care a făcut această primă notificare, EXIMBANK - S.A. va notifica imediat ceilalți asigurători și Comisia.(4) EXIMBANK - S.A. poate răspunde fără întârziere și în mod detaliat oricărei cereri de clarificare sau de transmitere de informații cu privire la activitatea sa, transmisă de alți asigurători sau de Comisie.  +  Articolul 51Utilizarea unui sistem de poștă electronicăToate notificările vor fi transmise de EXIMBANK - S.A. conform procedurii în vigoare. Acestea se vor transmite în mod normal prin sistemul de poștă electronică sau, după caz, prin orice alt mijloc adecvat de comunicare scrisă.-------