STATUTUL-CADRU din 17 iulie 2002al organismului național de acreditare
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 16 august 2002    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 317 din 17 iulie 2002, publicat în Monitorul Oficial nr. 608 din 16 august 2002.
     +  Articolul 1Organismul național de acreditare este o asociație înființată conform prevederilor art. 6 pct. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță.  +  Articolul 2Asociația prevăzută la art. 1 este denumită RENAR, în condițiile recunoașterii acesteia ca organism național de acreditare de către Ministerul Economiei și Comerțului.  +  Articolul 3Organismul național de acreditare are sediul central în municipiul București.  +  Articolul 4Durata pentru care se constituie organismul național de acreditare este nelimitată.  +  Articolul 5Scopul organismului național de acreditare, denumit în continuare Asociația, este de a promova și dezvolta acreditarea și evaluarea conformității și de a conferi încredere în competența tehnică, imparțialitatea și independența organismelor și laboratoarelor acreditate de aceasta, prin aplicarea principiilor de bază ale acreditării prevăzute la art. 4 din ordonanță.  +  Articolul 6Asociația acreditează în domeniul reglementat și în cel nereglementat laboratoarele și organismele prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordonanță.  +  Articolul 7Asociația are atribuțiile prevăzute la art. 6 pct. 4 din ordonanță, în Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea și notificarea națională a laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, cu modificările și completările ulterioare, precum și în orice alte reglementări în vigoare care privesc activitatea de acreditare națională.  +  Articolul 8În atingerea scopului său Asociația are obligațiile prevăzute la art. 6 pct. 5-12 și la art. 15 alin. (2) din ordonanță.  +  Articolul 9(1) Asociația este constituită din membri, persoane juridice, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. A și D din ordonanță.(2) Membrii Asociației, persoane juridice, sunt reprezentați în toate raporturile cu Asociația de către persoana care angajează legal membrul persoană juridică sau de către o altă persoană mandatată de reprezentantul legal.  +  Articolul 10Adunarea generală este structurată pe colegii, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. B din ordonanță.  +  Articolul 11Adunarea generală se convoacă de președintele Asociației sau la solicitarea a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului director, cu 30 de zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru reuniune.  +  Articolul 12Membrii Asociației au, în principal, următoarele drepturi:a) să participe și să voteze în adunările generale;b) să aleagă și să fie aleși în structurile de conducere ale Asociației;c) să participe la activitățile Asociației;d) să își exprime opinia în legătură cu activitatea Asociației;e) să primească informații referitoare la activitatea pe plan național și internațional a Asociației;f) să aibă acces, cu prioritate, la activitățile de instruire în domeniu;g) să primească în mod gratuit, pe suport electronic sau tipărit, buletinele informative ale Asociației sau alte materiale de informare difuzate de aceasta;h) să menționeze calitatea de membru al Asociației în relațiile lor oficiale.  +  Articolul 13Membrii Asociației au, în principal, următoarele obligații:a) să respecte statutul Asociației;b) să susțină promovarea acreditării naționale;c) să sprijine recunoașterea Asociației la nivel internațional;d) să susțină realizarea hotărârilor adunării generale, precum și a obiectivelor și activităților Asociației;e) să pună la dispoziție, la cererea Asociației, informații care în mod normal nu au caracter confidențial;f) să respecte normele de deontologie în relațiile cu membrii Asociației și cu partenerii din afara acesteia;g) să promoveze și să susțină o imagine pozitivă a Asociației în relațiile cu terții;h) să achite cotizația anuală stabilită pentru membri.  +  Articolul 14Membrii Asociației care sunt sau dețin entități acreditate aparțin exclusiv colegiului organismelor acreditate.  +  Articolul 15Calitatea de membru al Asociației se pierde în următoarele condiții:a) prin dizolvarea Asociației;b) prin retragere; solicitarea privind retragerea se comunică în scris Consiliului director de către membru;c) prin excludere, ca urmare a încălcării statutului Asociației; excluderea se realizează la propunerea Consiliului director.  +  Articolul 16(1) Adunarea generală constituie organul de conducere al Asociației și cuprinde toți membrii acesteia.(2) Adunarea generală se reunește o dată pe an în sesiune ordinară și în sesiuni extraordinare ori de câte ori este necesar.(3) Adunarea generală se consideră statutară în condițiile prezenței a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Asociației. Dacă se impune o a doua convocare, adunarea generală se consideră statutară indiferent de numărul membrilor prezenți. A doua convocare se face după minimum 5 zile, dar nu mai mult de 15 zile, de la prima convocare, cu aceeași ordine de zi.(4) Adunarea generală ia decizii cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenți.(5) Aprobarea statutului și modificarea acestuia se realizează cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți ai Asociației.  +  Articolul 17Adunarea generală a Asociației are următoarele competențe:a) aprobă statutul și modificările acestuia;b) aprobă obiectivele și strategia Asociației;c) aprobă admiterea de noi membri și excluderea membrilor;d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;e) aprobă raportul anual al Consiliului director și bilanțul exercițiului financiar încheiat;f) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului director;g) aprobă codul deontologic al membrilor Asociației;h) aprobă valorile taxei de înscriere și cotizației;i) alege/revocă reprezentanții ei, din cele patru colegii, în Consiliul director și dintre aceștia alege/revocă vicepreședinții Asociației; vicepreședintele colegiului autorităților este numit conform prevederilorart. 7 alin. (2) lit. E din ordonanță;j) alege/revocă președintele Asociației și stabilește remunerația acestuia;k) alege comisia de cenzori pentru un mandat de 4 ani, o revocă și stabilește remunerația cenzorilor; unul dintre membrii comisiei de cenzori este propus de Ministerul Economiei și Comerțului.  +  Articolul 18Consiliul director este structura organizatorică care asigură conducerea Asociației în perioada dintre reuniunile adunării generale și este ales pe o perioadă de 4 ani.  +  Articolul 19(1) Consiliul director este format din 14 membri titulari, dintre care 3 sunt membri de drept. Consiliul director are și 8 membri supleanți.(2) Membrii de drept ai Consiliului director sunt: președintele Asociației, președintele Asociației de Standardizare din România și reprezentantul Ministerului Economiei și Comerțului, care deține și funcția de vicepreședinte al Asociației din partea colegiului autorităților.(3) Ceilalți 11 membri titulari ai Consiliului director sunt:a) 3 reprezentanți ai colegiului organismelor acreditate;b) 3 reprezentanți ai colegiului beneficiarilor;c) 3 reprezentanți ai colegiului consumatorilor;d) 2 reprezentanți ai colegiului autorităților.(4) Membrii supleanți se aleg câte 2 pentru fiecare colegiu. Membrii supleanți participă la întrunirile Consiliului director în situația în care nu se poate asigura, din motive întemeiate, reprezentarea în totalitate a colegiului respectiv de către membrii titulari.(5) Participarea unui membru supleant la lucrările Consiliului director este solicitată de către președintele Asociației, în ordinea voturilor obținute în adunarea generală.(6) Un membru supleant, la propunerea Consiliului director, poate obține calitatea de membru titular în cazul retragerii sau excluderii unui membru titular.(7) Consiliul director este condus de președintele Asociației sau, în lipsa acestuia, de unul dintre cei 4 vicepreședinți, desemnat de președinte.(8) Directorul general și președintele Consiliului de acreditare sunt invitați permanenți ai Consiliului director, fără drept de vot.  +  Articolul 20(1) Consiliul director are următoarele atribuții:a) aprobă politicile de dezvoltare ale activităților Asociației;b) supraveghează aplicarea politicilor aprobate;c) numește președintele și membrii Consiliului de acreditare pentru un mandat de 4 ani și îi revocă;d) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de acreditare;e) aprobă criteriile de acreditare;f) numește/revocă directorul general al executivului Asociației, în baza avizului favorabil, prealabil, al ministrului economiei și comerțului, și stabilește remunerația acestuia;g) alege membrii Comisiei de apel pentru un mandat de 4 ani și îi revocă;h) analizează și avizează bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației;i) analizează trimestrial execuția bugetului de venituri și cheltuieli;j) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a executivului Asociației;k) aprobă constituirea/dizolvarea comitetelor tehnice;l) propune adunării generale admiterea de noi membri și/sau excluderea membrilor;m) numește dintre membrii supleanți ai Consiliului director membri titulari, în situația retragerii sau excluderii unor membri titulari, în ordinea voturilor obținute în adunarea generală;n) aprobă organigrama și grila de salarizare a executivului Asociației;o) aprobă investițiile mai mari de 10.000 euro;p) aprobă protocoalele interne și internaționale;q) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;r) propune adunării generale regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului director;s) propune adunării generale strategiile și obiectivele Asociației;t) aprobă tarifele serviciilor specifice practicate de executivul Asociației, cu avizul prealabil al ministrului economiei și comerțului.(2) Avizul favorabil prevăzut la alin. (1) lit. f) se păstrează atât timp cât sunt respectate clauzele prevăzute în contractul de management încheiat între directorul general și reprezentantul Ministerului Economiei și Comerțului.  +  Articolul 21Membrii Consiliului director reprezintă și susțin interesele tuturor membrilor colegiului pe care îl reprezintă.  +  Articolul 22(1) Consiliul director se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui Asociației sau a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi titulari.(2) Consiliul director se consideră statutar întrunit în condițiile prezenței a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.(3) Deciziile Consiliului director se consideră valabile în condițiile adoptării lor cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, deciziile se adoptă în baza votului președintelui Asociației; deciziile în legătură cu politica națională în domeniul acreditării se iau cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. E din ordonanță.  +  Articolul 23(1) Președintele Asociației este ales dintre reprezentanții membrilor Asociației, pentru un mandat de 4 ani, dar nu mai mult de două mandate consecutive, pe baza îndeplinirii următoarelor cerințe:a) să aibă studii superioare tehnice sau economice de lungă durată, încheiate cu licență;b) să cunoască cel puțin o limbă străină de circulație internațională;c) să aibă abilități de reprezentare a Asociației în relațiile ce decurg din atribuțiile sale.(2) Președintele Asociației are următoarele atribuții principale:a) asigură conducerea Consiliului director în calitate de președinte al acestuia;b) reprezintă Asociația în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice din România și din străinătate;c) reprezintă Asociația în relațiile cu organizațiile europene și internaționale de profil;d) reprezintă Asociația în Consiliul director al Asociației de Standardizare din România;e) semnează numirea/revocarea directorului general în baza deciziei Consiliului director și a avizului favorabil al ministrului economiei și comerțului.(3) Președintele se revocă în următoarele situații:a) existența unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pentru fapte de natură penală;b) interzicerea de către instanța judecătorească a exercitării acestei funcții;c) ca urmare a neexercitării funcției pe o durată mai mare de 6 luni.  +  Articolul 24Comisia de apel este constituită din minimum 3 membri. Unul dintre membri este consilierul juridic al Asociației.  +  Articolul 25Comisia de apel decide asupra modalităților de rezolvare a apelurilor.  +  Articolul 26Comisia de cenzori este formată din 3 membri, dintre care unul trebuie să aibă calitatea de expert contabil.  +  Articolul 27Comisia de cenzori verifică periodic sau la solicitarea Consiliului director situațiile privind activitatea economico-financiară a Asociației.  +  Articolul 28Consiliul de acreditare este format din 5 membri, dintre care unul este președintele acestuia.  +  Articolul 29(1) Membrii Consiliului de acreditare sunt numiți pe baza criteriilor de competență profesională, experiență în domeniul acreditării și independență față de orice posibile presiuni de natură politică, financiară sau de altă natură, care ar putea influența deciziile referitoare la acreditare, inclusiv acordarea, menținerea, extinderea, restrângerea, suspendarea și retragerea acreditării.(2) Consiliul de acreditare este convocat de președintele acestuia. Deciziile Consiliului de acreditare se iau în condițiile prezenței președintelui acestuia și a cel puțin 3 membri.  +  Articolul 30(1) Consiliul de acreditare analizează dosarele de acreditare întocmite de executivul Asociației și ia deciziile referitoare la acreditare, inclusiv acordarea, menținerea, extinderea, restrângerea, suspendarea și retragerea acreditării.(2) Consiliul de acreditare poate solicita expertize tehnice în legătură cu propunerile privind acreditarea.(3) Decizia Consiliului de acreditare se ia cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenți. În cazul în care este paritate de voturi, votul președintelui Consiliului de acreditare este hotărâtor.(4) Președintele Consiliului de acreditare semnează certificatul de acreditare în numele Consiliului de acreditare, împreună cu directorul general.  +  Articolul 31(1) Directorul general asigură conducerea executivului Asociației.(2) Directorul general este numit pe baza îndeplinirii cerințelor de competență profesională și managerială, precum și a criteriului de independență față de orice posibile presiuni comerciale, financiare sau de altă natură, care ar putea afecta activitățile și obiectivele Asociației.(3) Cerințele de competență profesională și managerială prevăzute la alin. (2) sunt:a) studii superioare tehnice sau economice, de lungă durată, încheiate cu licență;b) cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională;c) experiență de minimum 3 ani în domeniul evaluării conformității;d) experiență de minimum 5 ani ca manager.(4) Criteriile de independență prevăzute la alin. (2) sunt cele din Ghidul EA - 3/08 din 2004.(5) Directorul general, rudele și afinii lui de gradul II nu pot fi acționari, asociați sau colaboratori ai entităților acreditate.  +  Articolul 32(1) Directorul general are următoarele competențe principale:a) asigură conducerea operativă a executivului Asociației și răspunde de întreaga activitate a acestuia;b) decide cu privire la angajarea, promovarea, numirea și demiterea personalului executivului Asociației;c) semnează certificatul de acreditare în numele executivului Asociației împreună cu președintele Consiliului de acreditare;d) reprezintă și angajează Asociația în relațiile cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate;e) reprezintă Asociația în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice din România, cu privire la activitatea de acreditare;f) reprezintă Asociația în relațiile cu organizațiile europene și internaționale, cu privire la activitatea de acreditare;g) prezintă raportul de activitate la fiecare consiliu director;h) poate delega parțial și temporar competențele sale;i) propune criteriile de acreditare;j) propune constituirea și componența comitetelor tehnice.(2) Directorul general nu poate participa în calitate de evaluator în echipele de evaluare a laboratoarelor și a organismelor.  +  Articolul 33(1) Membrii comitetelor tehnice sunt specialiști în domeniul acreditării și/sau experți tehnici.(2) Lista cuprinzând experții tehnici nominalizați pentru evaluarea în domeniile reglementate prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă de autoritatea competentă în domeniu.(3) Conducerea Comitetului tehnic este asigurată de un președinte, numit de către directorul general.  +  Articolul 34Veniturile Asociației sunt:a) taxele de înscriere și cotizațiile membrilor;b) veniturile obținute de Asociație prin prestarea de servicii specifice, respectiv:– acreditarea și supravegherea laboratoarelor și organismelor;– prestarea de servicii de instruire în domeniul acreditării;– prelucrarea și diseminarea de informații privind acreditarea;– editarea, publicarea și difuzarea de documente referitoare la acreditare;– cesiuni, donații și sponsorizări;c) fonduri alocate direct sau indirect de Guvern.  +  Articolul 35Veniturile Asociației sunt destinate exclusiv realizării scopului și obiectului său de activitate.  +  Articolul 36În cazul retragerii recunoașterii de către Ministerul Economiei și Comerțului, patrimoniul dobândit de Asociație prin programe finanțate direct sau indirect de Guvern, precum și marca națională de acreditare RENAR revin Ministerului Economiei și Comerțului. (la 17-03-2006, Actul normativ a fost modificat în întregime de STATUTUL-CADRU din 23 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 17 martie 2006 ) -------------