HOTĂRÂRE nr. 1.232 din 6 decembrie 2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Autostrada Lugoj-Deva”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Lugoj - Deva", potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*). Notă
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
  ---------Art. 1 și nota de subsol au fost modificate de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 492 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 14 iunie 2011. Notă
  Pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 844 din 7 august 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 638 din 7 septembrie 2012, prevede:
  ”3. Anexa nr. 1 se modifică și se completează potrivit anexei nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.”
   +  Articolul 2Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul 3Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 156.000 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinație conform legilor bugetare anuale, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", poziția "Programe din fonduri de coeziune", după cum urmează:a) suma de 63.000 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinație conform Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", poziția "Programe din fonduri de coeziune";b) suma de 93.000 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinație, prin legea bugetară anuală, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", poziția "Programe din fonduri de coeziune".  +  Articolul 3^1Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităților Lugoj, Balinț, Belinț, Bethausen, Traian Vuia, Mănăștiur și Dumbrava, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2. (la 14-06-2011, Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 492 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 14 iunie 2011. )  +  Articolul 3^2Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localității Coșteiu din județul Timiș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 3. (la 27-03-2012, Art. 3^2 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 203 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 27 martie 2012. )  +  Articolul 3^3Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităților Făget, Margina, Lăpugiu de Jos, Dobra, Gurasada, Ilia, Brănișca și Șoimuș, județele Timiș și Hunedoara, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 4. (la 07-09-2012, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 844 din 7 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 07 septembrie 2012 )  +  Articolul 4Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 5Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafețelor și a construcțiilor supuse exproprierii, precum și tabelul cu imobilele care constituie coridorul de expropriere se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediile consiliilor locale implicate și vor rămâne afișate până la finalizarea procedurii de despăgubire.  +  Articolul 6Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 07-09-2012, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 844 din 7 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 07 septembrie 2012 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 6 decembrie 2010.Nr. 1.232. Notă
  Art. II din HOTĂRÂREA nr. 844 din 7 august 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 638 din 7 septembrie 2012, prevede:
  ”Articolul II
  (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Lugoj-Deva", modificat și completat conform art. I, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Balinț, Belinț, Bethausen, Traian Vuia, Mănăștiur, Dumbrava și Ghizela, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2, iar lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Făget, Margina, Lăpugiu de Jos, Dobra, Gurasada, Ilia, Brănișca și Șoimuș, județele Timiș și Hunedoara, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 3.
  (3) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la alin. (1), situate pe raza localităților Balinț, Belinț, Bethausen, Traian Vuia, Mănăștiur, Dumbrava și Ghizela, sunt în cuantum total de 147,002 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" - "Programe din Fondul de Coeziune", și sunt aferente imobilelor cuprinse în anexa nr. 2.
  (4) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la alin. (1), situate pe raza localităților Făget, Margina, Lăpugiu de Jos, Dobra, Gurasada, Ilia, Brănișca și Șoimuș, județele Timiș și Hunedoara, sunt în cuantum total de 5.188,15 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" - "Programe din Fondul de Coeziune", și sunt aferente imobilelor cuprinse în anexa nr. 3.
  (5) Sumele individuale prevăzute la alin. (3) și (4) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la alin. (1), în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
  (6) Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliilor locale respective și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.”
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
  "Autostrada Lugoj - Deva", situate pe raza localităților Lugoj, Balinț, Belinț, Bethausen, Traian Vuia, Mănăștiur
  și Dumbrava, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.Unitatea administrativ teritorială Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului Nr. topograficCategoriade folosință Număr cadastral (număr topo) Numărul cărții funciareSuprafața de expropriatValoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010- lei -
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1Lugoj Tyokody Viorica A 404.3908461.265
  2Lugoj Bandalac Victor Cornel, Batista Dan Paul, Cioclov Gabriel Mihai A 404.392444664
  3Lugoj Municipiul Lugoj A 404.3944.1526.208
  4Lugoj Taban Ioan Virgil A 404.3968961.340
  5Lugoj Municipiul Lugoj - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) A 404.3982.1043.146
  6Lugoj Grasu Gheorghe Costică, Boncia LiaA 404.4016.73610.072
  7Lugoj Ieta Adrian Constantin A 404.4622.2863.418
  8Lugoj Ieta Adrian Constantin A 404.404131196
  9Lugoj Delicostea Vasile Mihai, DelicosteaMonica A 404.4061.8952.833
  10Lugoj Delicostea Vasile Mihai, DelicosteaMonica A 404.4647281.089
  11Lugoj Miclea Simona, Miclea Ion-Petru A 404.4087851.174
  12Lugoj Miclea Simona, Miclea Ion-Petru A 404.410456682
  13Lugoj Pavlovici Corneliu Ștefan, Paulsen Adrian Gheorghe A 404.4126911.033
  14Lugoj Pavlovici Corneliu Ștefan, PaulsenAdrian Gheorghe A 404.414492736
  15Lugoj Neagoe Alexandra A 404.416620927
  16Lugoj Neagoe Alexandra A 404.418517773
  17Lugoj Comănescu Maria A 404.64184126
  18Lugoj Comănescu Maria A 404.643101151
  19Lugoj Comănescu Maria A 404.610100150
  20Lugoj Comănescu Maria A 404.612100150
  21Lugoj Comănescu Maria A 404.63699148
  22Lugoj Comănescu Maria A 404.63999148
  23Lugoj Ghegher Mircea Sever, Ghegher Christina A 404.420539806
  24Lugoj Miloș Nicoleta A 404.422563842
  25Lugoj Miloș Nicoleta A 404.424550822
  26Lugoj Parohia Româno-Catolică A 404.4274.6296.921
  27Lugoj Parohia Româno-Catolică A 404.4294.5436.793
  28Lugoj Neagoe Alexandra A 404.5151.6612.484
  29Lugoj Neagoe Alexandra A 404.4311.5652.340
  30Lugoj Gruia Sorin Dumitru A 404.433495740
  31Lugoj Gruia Sorin Dumitru A 404.035324484
  32Lugoj Neagoe Angela Mariana, Neagoe Victor A 404.436551824
  33Lugoj Neagoe Angela Mariana, Neagoe Victor A 404.037382571
  34Lugoj Luca Constantin Dănuț,Luca MarianaA 404.438352526
  35Lugoj Luca Constantin Dănuț,Luca MarianaA 404.046280419
  36Lugoj Municipiul Lugoj - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății* A 404.440270404
  37Lugoj Municipiul Lugoj - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății* A 404.116237354
  38Lugoj Cania Ervinius A 404.442310464
  39Lugoj Cania Ervinius A 404.060300449
  40Lugoj Buta D. Maria A 404.444656981
  41Lugoj Buta D. Maria A 403.5517391.105
  42Lugoj Ion E. Maria A 404.446287429
  43Lugoj Ion E. Maria A 400.034368550
  44Lugoj Glosic M. Vasile A 404.448149223
  45Lugoj Glosic M. Vasile A 404.089202302
  46Lugoj Farcas Mihai A 404.466148221
  47Lugoj Farcas Mihai A 404.097207310
  48Lugoj Cania A. Ana A 404.468147220
  49Lugoj Cania A. Ana A 404.006213318
  50Lugoj Grangure Paul Flaviu, Vilarat Sutthiratthana Sopob A 404.470504754
  51Lugoj Grangure Paul Flaviu, Vilarat Sutthiratthana Sopob A 404.472513767
  52Lugoj Manu Melania Elena A 404.474646966
  53Lugoj Manu Melania Elena A 404.476659985
  54Lugoj Neagoe Victor, Neagoe Angela A 404.4781.1701.749
  55Lugoj Neagoe Victor, Neagoe Angela A 404.4801.1931.784
  56Lugoj Goia Dimitrie, Goia Aurica A 404.4829511.422
  57Lugoj Goia Dimitrie, Goia Aurica A 404.4847691.150
  58Lugoj Tyokody Viorica A 404.5495.3718.031
  59Lugoj Stoicu I. Hermina A 404.5091.7942.682
  60Lugoj Bașiu I. Ana A 404.5322.8074.197
  61Lugoj Vladu N. Aurora Elena A 404.5463.5115.250
  62Lugoj Ștefler E. P. Francisc Iosif A 404.5353.6645.478
  63Lugoj Troszt F. Elena A 404.5384.4556.661
  64Lugoj Ursu G. Tiberiu A 404.5416.0038.976
  65Lugoj Petreuș Sofia Florica A 404.5442.6583.974
  66Lugoj Ghegher Mircea Sever, Ghegher Christina A 404.505122182
  67Lugoj Municipiul Lugoj - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) A 404.55223
  68Lugoj Miclăescu V. Elena A 404.5549661.444
  69Lugoj Municipiul Lugoj - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) A 404.5563.3585.021
  70Lugoj Storch Nicolae A 404.4943.7045.538
  71Lugoj Stirban M. Ioan A 404.5584.1976.275
  72Lugoj Pleț I. Ana A 404.5613.1064.644
  73Lugoj Ponea I. Ana Florica A 404.4902.2623.382
  74Lugoj Mateica I. Iosif Lucian A 404.5641.3361.998
  75Lugoj Olariu Gheorghe A 404.5668591.284
  76Lugoj Municipiul Lugoj - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății* A 404.568399597
  77Lugoj Dragomir V. Livia Marioara A 404.5703045
  Nr. crt.Unitatea administrativ teritorială Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului Tarla/ParcelaCategoriade folosință Număr cadastral (număr topo) Numărul cărții funciareSuprafața de expropriat(mp)Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 225/2010 - lei -
  012345678
  77^1Lugoj Imobil - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) A390/1/1/1A 404.552- 1.3322.091,24
  77^2Lugoj Miclăescu V. Elena A390/1/1/2A 404.554- 2.4433.835,51
  77^3Lugoj Imobil - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*)A390/1/1/3A 404.556- 2.8144.417,98
  77^4Lugoj Storch Nicolae A390/1/1/4A 404.494- 1.5492.431,93
  77^5Lugoj Neagoe Victor A390/1/1/5A 404.558- 9591.505,63
  77^6Lugoj Neagoe Victor A390/1/1/6A 404.561- 94147,58
  77^7Lugoj Neagoe Victor A390/1/1/5- 6421.007,94
  77^8Lugoj Neagoe Victor A390/1/1/6A - 1.5972.507,29
  77^9Lugoj Ponea I. Ana Florica A390/1/1/7A 404.490- 1.5612.450,77
  77^10Lugoj Mateica I. Iosif Lucian A390/1/1/8A 404.564- 1.3242.078,68
  77^11Lugoj Olariu Elena A390/1/1/9A 404.566- 1.3992.196,43
  77^12Lugoj Imobil - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*)A390/1/1/10A 404.568- 1.4682.304,76
  77^13Lugoj Dragomir V. Livia Marioara A390/1/1/11A 404.570- 1.4252.237,25
  77^14Lugoj Sfarcoci Petru A390/1/1/12A - 1.2051.891,85
  77^15Lugoj Berzescu Adrian Tiberiu A390/4/1/7A 404.546- 8061.265,42
  77^16Lugoj Petreuș Sofia Florica A390/4/1/6A 404.544- 7861.234,02
  77^17Lugoj Ursu G. Tiberiu A390/4/1/5A 404.541- 280439,60
  77^18Lugoj Ștefler Ana, Ștefler Hermine Margareta, Ștefler Francisc Ștefan A390/4/1/3A 404.535- 148232,36
  77^19Lugoj Ghegher Mircea Sever A390/4/1/2A 404.505- 226354,82
  77^20Lugoj Ursu G. Tiberiu A390/4/1/5A - 7751.216,75
  77^21Lugoj Trost Rudolf Danil A390/4/1/4A 404.538- 2.0853.273,45
  77^22Lugoj Ștefler Ana, Ștefler Hermine Margareta, Ștefler Francisc Ștefan A390/4/1/3A - - 494775,58
  77^23Lugoj Ghegher Mircea Sever A390/4/1/2A - - 1320,41
  77^24Lugoj Tyukodi Viorica Iudita A390/3/2/8A - - 4367,51
  77^25Lugoj Tyukodi Viorica Iudita A390/6/2/1A - - 4.0616.375,77
  77^26Lugoj Bandalac Victor Cornel, Batista Dan Paul, Cioclov Gabriel Mihai A390/6/3/1/1A - - 322505,54
  77^27Lugoj Imobil - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*)A390/6/3/1A - - 190298,30
  77^28Lugoj Tyukodi Viorica Iudita A390/6/2/1/3A - - 441692,37
  77^29Lugoj Bandalac Victor Cornel, Batista Dan Paul, Cioclov Gabriel Mihai A390/6/3/1/1A - - 274430,18
  77^30Lugoj Imobil - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*)A390/6/3/2/1/2A 404.394- 46,52
  77^31Lugoj Taban Ioan Virgil A390/6/4/1/2A 404.396- 8961.406,72
  Nr. crt.Unitatea administrativ teritorială Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului Nr. topograficCategoriade folosință Număr cadastral (număr topo) Numărul cărții funciareSuprafața de expropriatValoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 225/2010 - lei -
  78Balinț Comuna Balinț 1.022/26 A 401.0814.0412.590
  79Balinț Polgar Danila 1.022/25 A 401.4445.5643.565
  80Balinț Cristiu Sofronie, Tirziu Lelica, Radu Elena 1.022/24 A 401.3934.5252.900
  81Balinț S.C. Agritre - S.R.L. 1.022/23 A 401.093901577
  82Balinț S.C. Agritre - S.R.L. 1.022/22 A 401.0871.557998
  83Balinț S.C. Agritre - S.R.L. 1.022/21 A 401.0901.525977
  84Balinț S.C. Agritre - S.R.L. 1.022/20 A 401.1181.316843
  85Balinț Blaj Dumitru 1.022/19 A 401.5731.6201.038
  86Balinț Polgar Danila 1.022/18 A 401.509896574
  87Balinț S.C. Agritre - S.R.L. 1.022/17 A 400.9831.420910
  88Balinț S.C. Agritre - S.R.L. 1.022/16 A 401.0701.394893
  89Balinț Nagy Gheza 1.022/15 A 400.7911.371879
  90Balinț S.C. Agritre - S.R.L. 1.022/14 A 400.9561.350865
  91Balinț Gruneantu Sorin, Cnez Maria 1.022/13 A 401.3581.284823
  92Balinț Laichici Ioan 1.022/12 A 400.721636408
  93Balinț Balaci Vasile 1.022/11 A 400.735634406
  94Balinț Csillag Stefan 1.022/10 A 401.4821.310839
  95Balinț Martinek Ioan Iosif 1.022/9 A 401.0091.305836
  96Balinț Comuna Balinț 1.022/8 A 401.0761.301834
  97Balinț Costi Dumitru 1.022/7 A 400.7521.299832
  98Balinț Spataru Iuliana 1.022/6 A 400.8741.299832
  99Balinț Baranyai Yboya 1.022/5 A 400.8941.316843
  100Balinț Lefter Gheorghe 1.022/4 A 400.996978627
  101Balinț Ciosici Viorel 1.022/3 A 400.8001.9111.225
  102Balinț Comuna Balinț 1.022/2 A 401.11510265
  103Balinț Mille Irina 1.022/1 A 401.3491.481949
  104Balinț Calitoiu Etelka 1.012/2/34A 401.557156100
  105Balinț Munteanu Maria 1.012/2/33A 400.630236151
  106Balinț Popovici Cornelia 1.012/2/32A 400.731180115
  107Balinț Munteanu Cornel Nicolae 1.012/2/31A 401.2201.434919
  108Balinț S.C. Agritre - S.R.L. 1.012/2/30A 401.103927594
  109Balinț Cadariu Elena 1.012/2/29A 401.5791.191763
  110Balinț Jivanescu Margareta 1.012/2/28A 401.503789506
  111Balinț Tomatz Iosif, Gaia Ioan,Jurma Ana,Percec Ana, Simionescu Otilia 1.012/2/27A 400.7622.3871.530
  112Balinț Munteanu Stefan, Munteanu Gheorghe1.012/2/26A 400.7981.6731.072
  113Balinț Lazar Traian 1.012/2/25A 401.3032.5721.648
  114Balinț Selariu Elena 1.012/2/24A 401.5472.8631.835
  115Balinț Bublea Maria 1.012/2/23A 401.4223.5922.302
  116Balinț Tatar Maria, Soimosan Eva 1.012/2/22A 400.8553.8822.488
  117Balinț Bot Vasile 1.012/2/21A 401.2874.0902.621
  118Balinț Popovici Elena 1.012/2/20A 401.4163.1912.045
  119Balinț Mircu Ioan 1.012/2/19A 401.4522.7291.749
  120Balinț Nicolescu Persida 1.012/2/18A 401.4201.090698
  121Balinț Ioanovici Ioan 1.012/2/17A 401.2582.2021.411
  122Balinț S.C. Agritre - S.R.L. 1.012/2/16A 400.9543.3482.145
  123Balinț Micula Vasile 1.012/2/15A 401.1583.3922.174
  124Balinț Cirnu Lavinia 1.012/2/14A 400.6593.4242.194
  125Balinț Lelescu Ioan Cornel, Cicaici Vasile, Lelescu Gheorghe Stefan 1.012/2/13A 400.7123.4462.208
  126Balinț Nicolescu Sabin 1.012/2/12A 401.2893.4562.215
  127Balinț Zamostean Maria Elena,Ionescu DoruGheorghe 1.012/2/11A 400.9353.4542.213
  128Balinț Mihaescu Cornelia 1.012/2/10A 401.2362.3371.498
  129Balinț Barboni Livia 1.012/2/9 A 401.3894.0762.612
  130Balinț Munteanu Maria 1.012/2/8 A 401.2403.4272.196
  131Balinț Ionescu Ioan 1.012/2/7 A 401.3363.3802.166
  132Balinț Muntean Dumitru Ioan 1.012/2/6 A 401.2483.3602.153
  133Balinț Savu Ioan 1.012/2/5 A 401.3342.7181.742
  134Balinț Mircu Ioan 1.012/2/4 A 401.1463.1772.036
  135Balinț Bublea Ioan, Bublea Elena, Milencovici Rodica Livia Elena 1.012/2/3 A 401.0333.0761.971
  136Balinț Cirnu Livia 1.012/2/2 A 401.2602.9591.896
  137Balinț Sandru Lavinia 1.012/2/1 A 401.4801.6241.041
  138Balinț Comuna Balinț 1.009/31 A 400.950321206
  139Balinț Selariu Elena, Balas Maria 1.009/30 A 401.263544349
  140Balinț Marian Ioan 1.009/29 A 400.9091.7851.144
  141Balinț Bublea Maria 1.009/28 A 401.5241.099704
  142Balinț Jivanescu Margareta 1.009/27 A 400.9482.6531.700
  143Balinț Nicolescu Sabin 1.009/26 A 401.2661.187761
  144Balinț Lelescu Ioan, Petrit Aurora Sofia 1.009/25 A 400.870458293
  145Balinț Tartali Maria, Neag Elena 1.009/24 A 401.3521.131725
  146Balinț Dumitru Livia, Rusu Iuliana, Muntean Petru 1.009/23 A 400.819564361
  147Balinț Calitoiu Etelka 1.009/22 A 401.5181.7931.149
  148Balinț Petcu Dorina-Marioara, Petcu Ana, Petcu Augustin, Muntean Dumitru Lucretia 1.009/21 A 401.124698447
  149Balinț Nicolescu Constantin 1.012/3/1 A 400.851460295
  150Balinț Crasovan Cornel 1.012/3/2 A 400.628433277
  151Balinț Bublea Vasile 1.012/3/3 A 400.929531340
  152Balinț Dicu Elena 1.012/3/4 A 400.663441283
  153Balinț Selariu Elena, Blaj Maria 1.012/3/5 A 401.177349224
  154Balinț Selariu Elena 1.012/3/6 A 401.539191122
  155Balinț Bot Maria 1.012/3/7 A 401.307418268
  156Balinț Jifcovici Ioan, Golomety Maria 1.012/3/8 A 401.340422270
  157Balinț Voda Maria 1.012/3/9 A 400.809659422
  158Balinț Bublea Gheorghe 1.012/3/10A 400.638434278
  159Balinț Bot Stefan 1.012/3/11A 401.321405260
  160Balinț Jivanescu Margareta 1.012/3/12A 400.826204131
  161Balinț Petrit Livia 1.012/3/13A 401.561377242
  162Balinț Mihaescu Cornelia 1.012/3/14A 400.918345221
  163Balinț Popovici Elena 1.012/3/15A 401.404698447
  164Balinț Stoicanescu Elena 1.012/3/16A 401.262744477
  165Balinț Ioanovici Ioan 1.012/3/17A 401.256467299
  166Balinț Marian Ioan 1.012/3/18A 401.133618396
  167Balinț Jivanescu Margareta 1.012/3/19A 400.688442283
  168Balinț Dumitru Livia, Rusu Iuliana, Muntean Peru 1.012/3/20A 401.409446286
  169Balinț Bublea Elena, Bublea Ioan, Milencovici Rodica Livia Elena 1.012/3/ 21/1 A 400.675565362
  170Balinț Dragan Petru 1.012/3/ 21/2 A 400.682496318
  171Balinț Nicolescu Persida 1.012/3/22A 401.487776497
  172Balinț Comuna Balinț 1.012/3/23A 400.970890570
  173Balinț Dumitru Constantin 1.012/3/24A 401.380431276
  174Balinț Savu Gheorghe 1.012/3/25A 400.667634406
  175Balinț Crisovan Costel 1.012/3/26A 400.661429275
  176Balinț Blaj Maria 1.012/3/27A 401.4351.465939
  177Balinț Ionescu Stefan 1.012/3/28A 401.368638409
  178Balinț Dragan Petru 1.012/3/29A 401.5581.9551.253
  179Balinț Brestovicianu Cornelia Livia 1.012/3/30A 401.0161.039666
  180Balinț Thomasz Iosif, Gaia Ioan,Jurma AnaCornelia, Percec Ana, Simionescu Otilia 1.012/3/31A 400.7042.6681.710
  181Balinț Trut Stefana, Trut Liviu 1.012/3/32A 401.1342.7861.785
  182Balinț Barbu Ana 1.012/3/33A 400.5172.8001.794
  183Balinț Primăria Balinț 1.012/3/34A 400.5745.6723.635
  184Balinț Brestovicianu Cornelia Livia 1.035/16 A 401.1624529
  185Balinț Brestovicianu Cornelia Livia 1.035/17 A 401.164171110
  186Balinț Thomatz Iosif, Gaia Ioan,Jurma AnaCornelia, Simionescu Otilia, Percec Ana 1.035/17 A 400.7271.009647
  187Balinț Thomatz Iosif, Gaia Ioan,Jurma AnaCornelia, Simionescu Otilia, Percec Ana A 400.7292.3151.483
  188Balinț Trut Ștefana, Trut Liviu 1.035/18 A 400.7268.1885.247
  189Balinț Barbu Ioan 1.035/19 A 401.17210.3076.605
  190Balinț Munteanu Stefan, Munteanu Gheorghe1.035/20 A 400.7463.7922.430
  191Balinț Comuna Balinț 1.035/21 A 401.096218140
  192Balinț Marginentu Livia 1.035/22 A 401.5263.4022.180
  193Balinț Corches Nicolae 1.035/23 A 401.0141.507966
  194Balinț Ionescu Doru Gheorghe, Zamosteanu Maria Elena 1.035/24 A 401.1851.078691
  195Balinț Nicolescu Adrian 1.035/25 A 401.549970622
  196Balinț Salhan Ioan 1.035/26 A 401.43011876
  197Balinț Ruja Ioan 1.035/27 A 400.865117
  198Balinț Barbu Ion 1.007/1 A 400.4961.8001.153
  199Balinț Munteanu Stefan, Munteanu Gheorghe1.007/2 A 400.3393.4002.179
  200Balinț Marginentu Livia 1.007/3 A 400.4972.4001.538
  201Balinț Corches Nicolae 1.007/4 A 400.4982.4001.538
  202Balinț Zamostean Maria Elena,Ionescu DoruGheorghe 1.007/5 A 400.4992.5001.602
  203Balinț Nicolescu Adrian 1.007/6 A 400.5003.8002.435
  204Balinț Salhan Ioan 1.007/7 A 401.4761.5981.024
  205Balinț Ruja Ioan 1.007/8 A 401.0072.5671.645
  206Balinț Cirnu Livia 1.007/9 A 401.3991.9421.244
  207Balinț Soimosan Eva, Tatar Maria 1.007/10 A 400.9992.1551.381
  208Balinț Opris Virgil, Opris Lia Liliana 1.007/11 A 401.1081.8661.196
  209Balinț Calina Cornelia, Capetan Livia 1.007/12 A 400.8141.271814
  210Balinț Mihaiescu Nicolae 1.007/13 A 401.5361.397895
  211Balinț Popovici Elena 1.007/14 A 401.1601.116715
  212Balinț Mircu Ioan 1.007/15 A 401.187878563
  213Balinț Ioanovici Ioan 1.007/16 A 401.2171.085695
  214Balinț Micula Ioan 1.007/17 A 401.1971.045670
  215Balinț Comuna Balinț 1.007/18 A 401.0541.139730
  216Balinț Lelescu Ioan-Cornel, Lelescu Gheorghe, Cicaici Vasile 1.007/19 A 401.5701.251802
  217Balinț Nicolescu Sabin 1.007/20 A 401.515512328
  218Balinț Zamostean Maria Elena,Ionescu DoruGheorghe 1.007/21 A 400.8361.136728
  219Balinț Mihaescu Cornelia 1.007/22 A 401.454682437
  220Balinț Ionescu Maria 1.007/23 A 400.706568364
  221Balinț Barboni Livia 1.007/24 A 401.3291.9871.273
  222Balinț Comuna Balinț 1.007/25 A 401.020852546
  223Balinț Muntean Mariu 1.005/1 A 400.6981.474945
  224Balinț Savu Ioan 1.005/2 A 400.803902578
  225Balinț Muntean Dumitru Ioan 1.005/3 A 400.8391.357870
  226Balinț Ionescu Ioan 1.005/4 A 401.4701.419909
  227Balinț Munteanu Costel 1.005/5 A 400.8311.083694
  228Balinț Dumitru Persida 1.005/6 A 400.695914586
  229Balinț Bublea Maria 1.005/7 A 401.4891.318845
  230Balinț Bublea Elena, Bublea Ioan, Milencovici Rodica Livia Elena 1.005/8 A 401.2241.8621.193
  231Balinț Laichici Maria 1.005/9/1 A 401.3261.408902
  232Balinț Muntean Dumitru Ioan 1.005/9/2 A 401.2071.7711.135
  233Balinț Sandru Livia 1.005/10 A 400.9372.0271.299
  234Balinț Calitoiu Etelka 1.005/11 A 401.5512.5991.665
  235Balinț Comuna Balinț 1.005/12 A 401.0612.3261.491
  236Balinț Bublea Maria 1.005/13 A 401.450637408
  237Balinț Comuna Balinț 1.005/14 A 401.049360231
  238Balinț Primăria Balinț 1.056/1 A 400.975345221
  239Balinț Sandru Constantin 1.054/1 A 400.6531.182757
  240Balinț Garas Petru 1.054/2 A 401.2781.8931.213
  241Balinț Primăria Balinț 1.054/3 A 401.051509326
  242Balinț Albulescu Iuliu 1.054/4 A 401.1691.7531.123
  243Balinț Bizau Vasile 1.054/4/1 A 400.9651.055676
  244Balinț Olar Pompiliu 1.054/5 A 401.166987632
  245Balinț Lazar Traian 1.054/6 A 400.656972623
  246Balinț Munteanu Floarea 1.054/7 A 401.3862.3281.492
  247Balinț Opovici Epopovici 1.054/8 A 401.3731.033662
  248Balinț Popovici Procopie 1.054/9 A 400.7812.1251.362
  249Balinț Gruia Ioan 1.054/10 A 401.4651.182757
  250Balinț Bocean Ion 1.054/11 A 401.3613.3032.117
  251Balinț Dumitru Ion 1.054/12 A 401.4111.159743
  252Balinț Bocean Ion 1.054/13 A 400.6461.166747
  253Balinț Opris Virgil 1.054/14 A 400.6491.180756
  254Balinț Stoicanescu Sofia 1.054/15 A 400.6791.197767
  255Balinț Tomescu Petru 1.054/16 A 400.8871.215779
  256Balinț Bot Ioan 1.054/17 A 400.6722.4921.597
  257Balinț Parohia Ortodoxă Balinț 1.054/18 A 401.1557.6624.910
  258Balinț Bulblea Ioan 1.086/10 A 400.911996638
  259Balinț Ionescu Maria 1.086/9 A 400.6901.218781
  260Balinț Lelescu Ioan, Petrit Aurora Sofia 1.086/8 A 401.1441.499961
  261Balinț Savu Ioan 1.086/7 A 401.5072.3191.486
  262Balinț Munteanu Ioan 1.086/6 A 400.6652.2901.467
  263Balinț Ionescu Ana 1.086/5 A 401.1292.2681.453
  264Balinț Cerna Maria, Mihut Cornelia, Dumitru Ioan 1.086/4 A 400.6861.9501.250
  265Balinț Dumitru Constantin 1.086/3 A 400.8831.6611.064
  266Balinț Lelescu Ioan, Petrit Aurora Sofia 1.086/2 A 401.5221.6521.059
  267Balinț Primăria Balinț 1.086/1 A 401.047442283
  268Balinț Lelescu Ioan-Cornel, Lelescu Gheorghe-Stefan, Cicaici Vasile 1.539/34 A 401.002661424
  269Balinț Nicolescu Livia 1.539/33 A 401.305750481
  270Balinț Popa Emil 1.539/32 A 400.9529.7546.250
  271Balinț Farkas Mihai, Farkas Iosif, FarkasGyongy 1.539/31 A 400.8971.232789
  272Balinț Bucătaru Marinela Mariana 1.539/30 A 400.9681.203771
  273Balinț Nemeth Iosif 1.539/29 A 401.4851.218781
  274Balinț Kincses Alexandru 1.539/28 A 400.8491.190763
  275Balinț Beer Clara 1.539/27 A 400.8991.205772
  276Balinț Balogi Elena 1.539/26 A 401.274589377
  277Balinț Balogi Elena 1.539/25 A 401.250585375
  278Balinț Comuna Balinț 1.539/24 A 401.0181.160743
  279Balinț Comuna Balinț 1.539/23 A 401.0661.146734
  280Balinț Primăria Balinț 1.539/22/2A 401.059345221
  281Balinț Bucătaru Marinela Mariana 1.539/22/1A 401.111283181
  282Balinț Nemeth Iosif 1.539/21 A 401.031559358
  283Balinț Toth Catalina, Grindis Elena 1.539/20 A 401.012551353
  284Balinț Siniteanu Claudiu Ionut 1.539/19 A 400.994540346
  285Balinț Szep Dezideriu 1.539/18 A 400.9861.537985
  286Balinț Sepsei Iosif, Nagy Gavrila 1.539/17 A 400.750490314
  287Balinț Olah Valentin, Biro Ecaterina, Gori Emeric 1.539/16 A 400.890489313
  288Balinț Pap Iuliana 1.539/15 A 400.764489313
  289Balinț Benkoczi Susana, Szaba Carol, Lovas Iosif 1.539/14 A 400.872996638
  290Balinț Voros Iuliana, Laki Iuliana, SzaboFrancisc 1.539/13 A 400.8791.014650
  291Balinț Comuna Balinț 1.539/12 A 401.0681.014650
  292Balinț Balogh Laszlo 1.539/11 A 400.7792.0101.288
  293Balinț Balogh Laszlo 1.539/10 A 401.3641.9581.255
  294Balinț Meszaros Francisc, Bloher Maria 1.539/9 A 400.755997639
  295Balinț Szasz Mihai 1.539/8 A 400.913577370
  296Balinț Szasz Mihai 1.539/7 A 400.877507325
  297Balinț Sepsei Iosif 1.539/6 A 400.844979627
  298Balinț Kiss Maria, Kiss Erno, Hamu Maria,Preda Sara Etelka 1.539/5 A 400.771979627
  299Balinț Nagy Ioan, Kiss Paraschiva, NemethElisabeta, Nagy Adalbert 1.539/4 A 401.4343.8832.488
  300Balinț Feraru Victoria, Voros Iuliana 1.539/3 A 401.4573.8832.488
  301Balinț Bulya Iosif 1.539/2 A 401.5451.260807
  302Balinț Bulya Iosif, Bulya Iuliana 1.539/1 A 401.5631.013649
  303Balinț Bulya Iosif 1.537/33 A 401.5431.6941.086
  304Balinț Farcas Maria, Balogi Francisc, Jenei Clara 1.537/32 A 400.7663.7202.384
  305Balinț Vigh Alexandru 1.537/31 A 400.842998640
  306Balinț Vigh Alexandru 1.537/30 A 401.203490314
  307Balinț Vigh Alexandru 1.537/29 A 401.285490314
  308Balinț Comuna Balinț 1.537/28 A 401.0231.9611.257
  309Balinț Beer Clara 1.537/27 A 400.8611.016651
  310Balinț Szabo Rozalia 1.537/26 A 401.3661.472943
  311Balinț Szabo Rozalia 1.537/25 A 401.463981629
  312Balinț Szabo Rozalia 1.537/24 A 401.459491315
  313Balinț Kiss Ecaterina, Kovacs Maria 1.537/23 A 400.642999640
  314Balinț Kiss Ecaterina, Kovacs Maria 1.537/22 A 400.7773.0081.928
  315Balinț Szasz Ileana, Kontor Iuliana 1.537/21 A 401.1311.465939
  316Balinț Szasz Ileana, Kontor Iuliana 1.537/20 A 400.8211.462937
  317Balinț Ceausu Ana, Dobsa-Decany Clara, Mezo Margareta 1.537/19 A 400.796990634
  318Balinț Varga Tibor 1.537/18 A 400.7841.457934
  319Balinț Varga Tibor 1.537/17 A 401.4921.454932
  320Balinț Ceausu Ana, Dobsa-Decany Clara, Mezo Margareta 1.537/16 A 401.234985631
  321Balinț Szabo Francisc 1.537/15 A 401.2681.293829
  322Balinț Szabo Iuliana 1.537/14 A 401.2101.223784
  323Balinț Szabo Francisc 1.537/13 A 401.5201.277818
  324Balinț Guyas Maria, Erdodi Ecaterina, Bors Alexandru 1.537/12 A 400.943986632
  325Balinț Bancsi Karol 1.537/11 A 401.215987632
  326Balinț Feraru Victoria, Voros Iuliana 1.537/10 A 401.338989634
  327Balinț Guyas Alexandru 1.537/9 A 401.148974624
  328Balinț Siket Maria 1.537/8 A 401.174244156
  329Balinț Siket Maria 1.537/7 A 401.176749480
  330Balinț Guyas Alexandru 1.537/6 A 401.528977626
  331Balinț Paku Adela 1.537/5 A 400.693367235
  332Balinț Paku Stefan 1.537/4 A 401.3091.207773
  333Balinț Paku Maria 1.537/3 A 400.775421270
  334Balinț Bancsi Emeric, Bancsi Iosif, Bancsi Carol, Bancsi Stefan, Bancsi Alexandru, Borbiro Rozalia 1.537/2 A 401.3971.000641
  335Balinț Kiss Ecaterina, Kovacs Maria 1.537/1 A 401.342965618
  336Balinț Kiss Adalbert 1.533/46 A 400.6341.000641
  337Balinț Bakos Francisc, Bakos Alexandru, Bakos Ioan, Bakos Rozalia, Kovacs Rozalia, Cziriak Margareta 1.533/45 A 400.773982629
  338Balinț Babicsak Varvara 1.533/44 A 400.7331.9821.270
  339Balinț Farcas Iosif 1.533/43 A 401.3762.0171.293
  340Balinț Molnar Clara 1.533/42 A 401.505982629
  341Balinț Molnar Clara 1.533/41 A 401.283982629
  342Balinț Molnar Clara 1.533/40/2A 400.6361.9641.259
  343Balinț Kiss Adalbert 1.533/40/1A 401.530982629
  344Balinț Kiss Alexandru 1.533/39 A 401.354982629
  345Balinț Kiss Estera, Kiss Stefan, Bakos Victoria, Herczeg Rozalia 1.533/38 A 400.7241.9811.269
  346Balinț Gulyas Petru 1.533/37 A 401.378421270
  347Balinț Szabo Carol, Herczeg Elisabeta, Folvari Nagy Elisabeta 1.533/36 A 401.344421270
  348Balinț Sipos Iuliana 1.533/35 A 401.3161.8221.168
  349Balinț Bihari Ludovic, Kiss Vioara, Popa Iulian 1.533/34 A 401.4391.297831
  350Balinț Tesler Alexandru, Tesler Karol 1.533/33 A 401.2701.9801.269
  351Balinț Sandru Clara 1.533/32 A 401.2721.9621.257
  352Balinț Szabo Francisc 1.533/31 A 401.192998640
  353Balinț Szabo Francisc 1.533/30 A 400.741981629
  354Balinț Farkas Ana 1.533/29 A 400.6401.9791.268
  355Balinț Korka Elisabeta, Farcas Ecaterina 1.533/28 A 401.402665426
  356Balinț Korka Elisabeta, Farcas Ecaterina 1.533/27 A 401.314665426
  357Balinț Rista Iuliana 1.533/26 A 400.748665426
  358Balinț S.C. Gold World S.R.L. 1.533/25 A 401.1132.0311.30
  359Balinț Balogi Iosif 1.533/24 A 400.8121.015650
  360Balinț Bulya Iosif, Bulya Iuliana 1.533/23 A 401.5411.9791.268
  361Balinț Kiss Elisabeta 1.533/22 A 400.863999640
  362Balinț Bloher Maria, Meszaros Francisc 1.533/21 A 401.468491315
  363Balinț Bloher Maria, Meszaros Francisc 1.533/20 A 401.140491315
  364Balinț Comuna Balinț 1.533/19 A 401.576491315
  365Balinț Paku Stefan 1.533/18 A 401.496386247
  366Balinț Muscaliuc Elisabeta 1.533/17 A 401.4181.9841.271
  367Balinț Bakos Francisc, Bakos Alexandru, Bakos Ioan 1.533/16 A 400.8851.001641
  368Balinț Lintu Estera, Kiss Iuliana 1.533/15 A 401.3821.002642
  369Balinț Lintu Estera, Kiss Elena 1.533/14/1A 401.3841.9701.262
  370Balinț Bihari Ludovic, Kiss Vioara, Popa Iulian 1.533/14 A 401.2271.9751.266
  371Balinț Tesler Alexandru 1.533/12 A 401.2541.035663
  372Balinț Biro Ecaterina, Olah Valentin, Gori Emeric 1.533/11 A 400.8921.043668
  373Balinț Bakos Francisc, Bakos Alexandru, Bakos Ioan 1.533/10 A 400.7162.0461.311
  374Balinț Popa Emil, Popa Cornelia 1.533/9 A 401.0982.0241.297
  375Balinț Varga Ludovic, Varga Ioan, Kiss Maria 1.533/8 A 400.7142.0391.307
  376Balinț Szabo Ladislau 1.533/7/3A 401.1422.0331.303
  377Balinț Szabo Karol, Foldvary Nagy Elisabeta, Herczeg Elisabeta 1.533/7/2A 401.494688441
  378Balinț Kiss Alexandru 1.533/7/1A 401.2811.7371.113
  379Balinț Kiss Alexandru, Gruita Victoria, Kiss Iuliana 1.533/6 A 400.6441.6811.077
  380Balinț Kiss Rozalia, Kiss Estera, Herzeg Rozalia, Kiss Stefan, Bakos Victoria 1.533/5 A 400.8592.0411.308
  381Balinț Varga Lidia, Bodnar Mihai, Bodnar Ladislau 1.533/4 A 400.8341.047671
  382Balinț Regrut Iuliana 1.533/3 A 400.7601.029659
  383Balinț Fodor Francisc 1.533/2 A 401.5651.354868
  384Balinț Fodor Francisc 1.533/1 A 401.1831.352866
  385Balinț Fodor Francisc 1531 A 401.1901.8671.196
  386Balinț Comuna Balinț 1.528/1 A 401.064861552
  387Balinț Gerocs Iuliu Alexandru 1.528/2 A 401.3241.277818
  388Balinț Farkas Alexandru 1.528/3 A 401.3321.094701
  389Balinț Kiss Adalbert 1.528/4 A 401.153583374
  390Balinț Gyaraki Iuliana 1.528/5 A 401.426824528
  391Balinț Varga Elena, Nemeth Elisabeta 1.528/6 A 400.8811.094701
  392Balinț Orbulescu Paraschiva, Petnehazi Rozalia 1.528/7 A 400.8531.094701
  393Balinț Botyik Ioan 1.528/8 A 401.5011.7371.113
  394Balinț Rumel Ecaterina, Rumel Iosif 1.528/9 A 401.478831533
  395Balinț Rumel Ecaterina, Rumel Iosif 1.528/10 A 401.318832533
  396Balinț Sike Andrei 1.528/11 A 401.391833534
  397Balinț Lintu Estera, Kiss Elena 1.528/12 A 401.461834534
  398Balinț Sandru Clara 1.528/13 A 401.4282.5591.640
  399Balinț Bancsi Estera 1.528/14 A 401.2221.038665
  400Balinț Tesler Alexandru 1.528/15 A 401.4321.020654
  401Balinț Bancsi Estera 1.528/16 A 400.8571.020654
  402Balinț Bancsi Emeric, Bancsi Iosif, Bancsi Carol, Bancsi Stefan, Bancsi Alexandru, Borbiro Rozalia 1.528/17 A 400.817501321
  403Balinț Kovacs Alexandru 1.528/18 A 400.9071.021654
  404Balinț Farcas Emeric 1.528/19 A 400.6321.022655
  405Balinț Ianto Rozalia 1.528/20 A 401.2291.023656
  406Balinț Korka Elisabeta, Farkas Ecaterina 1.528/21/1A 401.3561.023656
  407Balinț Olaru Margareta 1.528/21/2A 400.6772.0121.289
  408Balinț Balogi Francisc 1.528/22 A 401.2762.0521.315
  409Balinț Sinka Maria 1.528/23 A 400.6841.027658
  410Balinț Voros Iuliana, Szabo Rfrancisc, Laki Iuliana 1.528/24 A 401.2522.0931.341
  411Balinț Balogh Laszlo 1.528/25 A 400.9451.046670
  412Balinț Herczeg Iosif 1.528/26 A 400.7381.008646
  413Balinț Herczeg Iosif 1.528/27 A 401.1801.027658
  414Balinț Tesler Alexandru 1.528/28 A 401.5122.0891.339
  415Balinț Tofalvi Zoltan 1.528/29 A 401.2971.025657
  416Balinț Varga Tibor 1.528/30/1A 400.6691.025657
  417Balinț S.C. Balint Agro S.R.L. 1.528/30/2A 400.980932597
  418Balinț Farkas Ana, Borbely Margareta, Dioszegi Susana 1.528/31 A 400.9401.024656
  419Balinț Balogi Iosif 1.528/32 A 401.2942.1031.348
  420Balinț Balogi Iosif 1.528/33 A 401.2002.1201.359
  421Balinț Comuna Balinț 1.528/34 A 401.025706452
  422Balinț S.C. Estal Group S.R.L. 1.528/35 A 401.100502322
  423Balinț S.C. Estal Group S.R.L. 1.528/36 A 401.121502322
  424Balinț Kantor Stefan 1.528/37 A 400.920502322
  425Balinț Kerestely Aurelia, Kontor Stefan, Dorogy Sofia 1.528/38 A 400.8062.1351.368
  426Balinț Comuna Balinț 1.528/39 A 401.028742475
  427Balinț S.C. Balint Agro S.R.L. 1.528/40/1A 400.9771.317844
  428Balinț Ianto Ioan, Rumel Elisabeta 1.528/40/2A 401.2911.075689
  429Balinț Herczeg Ludovic 1.528/40/3A 401.370723463
  430Balinț Herzeg Rozalia, Kiss Estera, Kiss Stefan, Bakos Victoria 1.528/41 A 400.915945606
  431Balinț Lenart Iuliana, Bakos Rozalia 1.528/42 A 400.757722463
  432Balinț Muscaliuc Elisaveta 1.528/43/1A 401.126722463
  433Balinț S.C. Balint Agro S.R.L. 1.528/43/2A 401.1051.037665
  434Balinț S.C. Balint Agro S.R.L. 1.528/44 A 400.9621.037665
  435Balinț Cziczeri Ludovic 1.528/45 A 401.245500320
  436Balinț Gulyas Stefan, Gulyas Ioan 1.528/46 A 401.567500320
  437Balinț Kadar Elena 1.528/47 A 401.447499320
  438Balinț Bakos Francisc, Bakos Alexandru, Bakos Ioan, Bakos Rozalia, Kovacs Rozalia, Cziriak Margareta 1.528/48 A 400.923499320
  439Balinț Farkas Alexandru 1.528/49 A 400.709499320
  440Balinț Balog Francisc 1.528/50 A 401.044536343
  441Balinț Dobsa Susana 1.528/51 A 401.300499320
  442Balinț Ianto Elisabeta 1.528/52 A 400.9262.1071.350
  443Balinț S.C. Estal Group S.R.L. 1.528/53 A 400.9592.0681.325
  444Balinț Botyik Ioan 1.528/54/1A 401.5542.1441.374
  445Balinț Tofalvi Vincze 1.528/54/2A 401.3111.036664
  446Balinț Tofalvi Iosif 1.528/55 A 401.4981.037665
  447Balinț Kiss Iosif, Kiss David, Kiss Alexandru, Jenei Elena, Kutasi Ecaterina 1.528/56 A 401.346500320
  448Balinț Szabo Francisc 1.528/58 A 400.8231.520974
  449Balinț Szabo Francisc 1.528/59 A 401.473556356
  450Balinț Farkas Mihai, Farkas Iosif, FarkasGyongy 1.528/60 A 400.9041.020654
  451Balinț Szabo Francisc A 401.5321.020654
  452Balinț Kozkas Irina, Kozkas Ioan 1.528/61 A 400.9911.021654
  453Balinț Botke Mihai, Cefan Margareta 1.528/62 A 401.1371.021654
  454Balinț Kiss Elisabeta 1.528/63 A 400.9884.0452.592
  455Balinț Buciu Maria 1.528/64 A 401.0042.0771.331
  456Balinț Jenei Elena 1.528/65 A 401.2422.0771.331
  457Balinț Varga Lidia, Bodnar Mihai, Bodnar Ladislau 1.528/66 A 400.8281.020654
  458Balinț Tesler Alexandru 1.528/67 A 401.1501.020654
  459Balinț Szabo Karol, Herczeg Elisabeta, Foldvari Nagy Elisabeta 1.528/68 A 401.4062.2311.430
  460Balinț Bors Paraschiva, Szatmari Alexandru 1.528/69 A 401.4412.5651.644
  461Balinț Szatmari Alexandru, Bors Paraschiva 1.528/70 A 400.7013.0831.976
  462Balinț Bancsi Estera 1.528/71 A 401.035863553
  463Balinț Bakos Francisc, Bakos Ioan, Bakos Rozalia, Bakos Alexandru, Kovacs Rozalia, Cziriak Margareta 1.521/1 A 400.7182.0171.293
  464Balinț Gyaraki Ioan 1.521/2 A 400.743492315
  465Balinț Gyaraki Ioan 1.521/3 A 400.768607389
  466Balinț Comuna Balinț 1.521/4 A 401.0841.311840
  467Balinț Primăria Balinț 1.521/5 A 400.972667427
  468Balinț Kadar Elena 1.521/6 A 401.212999640
  469Balinț Comuna Balinț 1.521/7 A 401.0382.2921.469
  470Balinț Nemeth Iosif 1.018 A 401.1943.5472.273
  471Balinț Nemeth Iosif, Vegh Eniko 1.014 A 400.9013.0931.982
  472Balinț Primăria Balinț 1.013 A 401.04110.4456.693
  473Balinț Primăria Balinț 1.023 DE 400.562390250
  474Balinț Primăria Balinț 1.025 DE 400.5612.6171.677
  475Balinț Primăria Balinț 1.008 DE 400.563956613
  476Balinț Primăria Balinț 1.055 DE 400.560473303
  477Balinț Primăria Balinț 1.084 DE 400.56410366
  478Balinț Comuna Balinț 1.060 NGL401.0576328
  479Balinț Comuna Balinț 1.538 NGL401.079390175
  480Balinț Primăria Balinț 1.534 DE 400.6203.2282.069
  481Balinț Primăria Balinț 1.527 DE 400.5672.3821.526
  482Balinț Primăria Balinț 1.524 DE 401.5872.9271.876
  483Balinț Primăria Balinț 1.520 DC 400.565743714
  484Balinț Primăria Balinț PDT400.581985458
  484^1Balinț Bublea Vasile A1012/3/3 A 400928 TP 17069/89 5020,50
  484^2Balinț Crașovan Cornel A1012/3/2 A 400627 TP 17069/71 6627,06
  484^3Balinț Nicolescu Constantin A1012/3/1 A 400850 7631,16
  484^4Balinț Mille Irina A1022/1 A 401350 6024,60
  484^5Balinț Blaj Maria A1035/13 A - TP 17070/29 197,79
  484^6Balinț Ionescu Ștefan A1035/14 A - TP 17069/39 3012,30
  484^7Balinț Drăgan Petru A1035/15 A - 8635,26
  484^8Balinț Brestovicea Cornelia, Marcu Constantin A1035/16 A 401163 TP 17070/16 4116,81
  484^9Balinț Thomatz Iosif, Gala Ioan, Jurma Ana Cornelia A1035/17 A 400728 16065,60
  484^10Balinț Truț Ștefan, Truț Liviu A1035/18 A 400725 10743,87
  484^11Balinț Mărgineanțu Livia A1035/22 A 400471 TP 1/76 12651,66
  484^12Balinț Corcheș Nicolae A1035/23 A 401013 9237,72
  484^13Balinț Ionescu Doru Gheorghe, Zămoșteanu Maria Elena A1035/24 A 401184 TP 2/53 5622,96
  484^14Balinț Nicolescu Adrian A1035/25 A 400473 TP 17069/43 13555,35
  484^15Balinț Salhan Ioan A1035/26 A 401429 TP 17069/48 6526,65
  484^16Balinț Ruja Ioan A1035/27 A 400864 TP 17069/45 8133,21
  484^17Balinț Cârnu Livia, Gruia Elisabeta A1035/28 A - TP 17069/49 2510,25
  484^18Balinț Cirnu Livia, Gruia Elisabeta A1007/9 A 401399 TP 17069/49 62,46
  484^19Balinț Șoimoșan Eva, Șoimoșan Pavel, Tătar Maria A1007/10 A 401000 TP 17069/28 3715,17
  484^20Balinț Bot Sofia, Bot Vasile A1007/11 A 401109 TP 17070/23 4518,45
  484^21Balinț Călina Cornelia Luiza, Capetan Livia A1007/12 A 400815 TP 1/91 3012,30
  484^22Balinț Mihăescu Nicolae A1007/13 A 401537 TP 17070/19 187,38
  484^23Balinț Popovici Elena A1007/14 A 401161 TP 1/98 41,64
  484^24Balinț Muntean Lucreția, Petcu Ana, Petcu Ioan A1009/21 A 401123 TP 17070/74 15061,50
  484^25Balinț Calițoiu Etelka A1009/22 A 400447 TP 1/78 4618,86
  484^26Balinț Muntean Dumitru Ioan A1005/9/2 A 401206 TP 17069/72 13454,94
  484^27Balinț Savu Ana, Sandru Livia A1005/10 A 400936 TP 17070/15 1258515,78
  484^28Balinț Calițoiu Etelka A1005/11 A 400597 TP 1/78 1148470,68
  484^29Balinț Ionescu Ana, Ionescu Daniela A1003/33 A - 315129,15
  484^30Balinț Călina Cornelia, Căpețan Livia A1003/32 A - 626256,66
  484^31Balinț Mărgineanțu Livia A1003/31 A - 1284526,44
  484^32Balinț Fetinger Sergiu A1003/30 A - TP 17069/55 1574645,34
  484^33Balinț Truț Liviu, Truț Ștefania A1003/29 A - 1314538,74
  484^34Balinț Munteanu Ioan A1003/28 A - 723296,43
  484^35Balinț Barboni Livia A1003/27 A - 1171480,11
  484^36Balinț Bublea Maria A1003/26 A - 822337,02
  484^37Balinț Savu Ioan A1003/25 A - TP 17070/73 1113456,33
  484^38Balinț Munteanu Maria A1003/7 A - 15362,73
  484^39Balinț Ioanovici Ioan A1003/6 A - 598245,18
  484^40Balinț Ioanovici Ioan A1003/5 A - TP 17069/74 687281,67
  484^41Balinț Stoicănescu Sofia A1003/4 A - TP 17070/77 577236,57
  484^42Balinț Munteanu Maria A1003/3 A - 812332,92
  484^43Balinț Jifcovici Ioan, Golomety Maria A1003/2 A - TP 17070/98 9840,18
  484^44Balinț Șelariu Elena A1003/1 A - TP 17070/81 3213,12
  484^45 Balinț Imobil - la dispoziția comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) F1050 F - - 19873,26
  484^46 Balinț Imobil - la dispoziția comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) F1051 F - - 16159,57
  484^47Balinț Bogdan Floare A1049/1 A - TP 17069/58 5522,55
  484^48Balinț Muntean Dumitru Ioan A1005/9/2 A 401208 TP 17069/72 359147,19
  484^49Balinț Savu Ana, Sandru Livia A1005/10 A 400938 TP 17070/15 615252,15
  484^50Balinț Calițoiu Etelka A1005/11 A 400599 TP 1/78 272111,52
  484^51Balinț Șandru Livia A1042/5 A - TP 17070/15 1395571,95
  484^52Balinț Munteanu Dumitru A1042/4/2 A - TP 17069/72 27001.107,00
  484^53Balinț Laichici Maria A1042/4/1 A - TP 17069/96 1931791,71
  484^54Balinț Bublea Elena A1042/3 A - TP 17069/76 735301,35
  484^55Balinț Bublea Maria A1042/2 A - 6426,24
  484^56Balinț Dumitru Persida A1042/1 A - TP 17069/88 208,20
  484^57 Balinț Imobil - la dispoziția comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) A1035/49 A - 124,92
  484^58Balinț Varga Petru A1597/4 A - 521213,61
  484^59Balinț Szep Iolanda, Szucz Victoria A1597/3 A - 1692693,72
  484^60Balinț Szep Iolanda, Szucz Victoria A1597/2/2 A - 2387978,67
  484^61Balinț Verba Matei A1597/2/1 A - TP 16914/16 1852759,32
  484^62Balinț Valko Alexandru A1597/1 A - TP 16914/68 712291,92
  484^63Balinț Fodor Francisc, Veer Iuliana A1533/2 A 401182 TP 16902/14 444182,04
  484^64Balinț Fodor Francisc, Veer Iuliana A1533/1 A 401189 TP 16902/14 39601.623,60
  484^65Balinț Gerocs Iuliu, Kovacs Alexandru A1528/1 A 401323 TP 16902/12 1202492,82
  485Belinț Mioc Ileana Marioara A 402.232865924
  486Belinț Crasta Livia A 402.2341.1151.191
  487Belinț Draghici Dimitrie A 402.236728778
  488Belinț Raicu Livia A 402.2381.7981.920
  489Belinț Gherga Ioan A 402.2404.9745.312
  490Belinț Andras Nicolae A 402.2437.0957.578
  491Belinț Hateg Viorica A 402.2467.8678.402
  492Belinț Cadariu Maria A 402.2492.4022.565
  493Belinț Malita Livia A 402.2511.2671.353
  494Belinț Matei Aurel A 402.2541.6881.803
  495Belinț Pava Constantin A 402.2571.8992.028
  496Belinț Primăria Belinț A 402.2602.8032.994
  497Belinț Moise Ioan Constantin A 402.2633.9174.183
  498Belinț Moioc Ioan A 402.2662.4722.640
  499Belinț Primăria Belinț A 402.2691.6911.806
  500Belinț Colicoe Ioan A 402.2721.1471.225
  501Belinț Popovici Maria A 402.2752.2432.396
  502Belinț Chica Ioan Vasile A 402.2041.2231.306
  503Belinț Primăria Belinț A 402.2071.6951.810
  504Belinț Gorog Emil A 402.2101.5911.699
  505Belinț Adam Elisabeta A 402.2131.0441.115
  506Belinț Jivanescu Elena A 402.2161.5921.700
  507Belinț Primăria Belinț PS 402.28012.05710.302
  508Belinț Primăria Belinț PS 402.2832.3852.038
  509Belinț Primăria Belinț A 402.2244.2214.508
  510Belinț Primăria Belinț A 402.2264.1604.443
  511Belinț