ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 5 mai 2014  Notă
  Art. 7, 8 și 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, prevăd următoarele:
  ”Articolul 7
  În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei propune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
  Articolul 8
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 5 mai 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  2. Articolele 1-8 și 10 se abrogă.
  Articolul 9
  La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 7, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.”
  Notă
  În temeiul art. 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, s-a publicat HOTĂRÂREA nr. 531 din 24 iulie 2019 în Monitorul Oficial nr. 634 din 31 iulie 2019.
  Prin urmare, modificările aduse prin OUG nr. 30/2019 intră în vigoare la data de 31 iulie 2019.
  (la 31-07-2019, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) Având în vedere necesitatea reglementării unor măsuri pentru înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S.) prin reorganizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțat prin bugetul Ministerului Economiei, cu atribuții specifice, în principal, în domeniul privatizării operatorilor economici,având în vedere necesitatea constituirii D.P.A.P.S. ca unitate în subordinea Ministerului Economiei, cu rol coordonator în elaborarea și monitorizarea implementării strategiilor de privatizare pentru operatorii economici cu capital de stat,luând în considerare că scopul proiectului îl constituie unitatea și coerența procesului de privatizare, se constituie D.P.A.P.S. ca instituție în subordinea Ministerului Economiei, cu atribuții de elaborare și monitorizare a implementării strategiilor de privatizare a operatorilor economici cu capital de stat, luarea deciziei de privatizare realizându-se la inițiativa D.P.A.P.S. cu consultarea ministerului de resort, prin ordin comun emis de ministrul economiei și conducătorul instituției publice implicate/hotărâre a Guvernului pentru operatorii economici de interes strategic,întrucât prin înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului se urmărește asigurarea unității și coerenței procesului de privatizare, astfel încât să se asigure dezideratul programului de guvernare în condiții de eficiență și rentabilizare a companiilor de stat care să devină competitive pe piețele pe care acestea activează atât la nivel național, cât și la nivel regional,având în vedere actualul context economic în care se impune adoptarea unor măsuri rapide pentru asigurarea respectării întocmai și la termen a prevederilor angajamentelor statului român referitoare la privatizarea și restructurarea operatorilor economici, asumate față de Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană,întrucât față de Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană au fost asumate de către statul român angajamente ale căror termene de realizare se împlinesc în semestrul al II-lea al anului 2014, precum cele referitoare la privatizarea și restructurarea Societății Comerciale "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București și restructurarea în vederea privatizării a Societății "C.F.R. Marfă" - S.A.,întrucât respectarea angajamentelor față de instituțiile financiare internaționale necesită asigurarea unui cadru normativ coerent de funcționare a Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului care să creeze condițiile pentru îndeplinirea angajamentelor sus-menționate, oferind astfel continuitate și coerență actului de administrare a participațiilor statului,având în vedere necesitatea aplicării unitare a politicilor guvernamentale și eficientizarea activității operatorilor economici cu capital de stat, prin preluarea, în numele statului, a unor active, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare,necesitatea reglementării unor măsuri referitoare la preluarea în proprietatea statului a unor active este prioritară în contextul angajamentelor asumate de statul român față de instituțiile financiare internaționale, întrucât va asigura unitate și coerență procesului de privatizare, astfel încât să se asigure dezideratul programului de guvernare în condiții de eficiență și rentabilizare a companiilor de stat care să devină competitive pe piețele pe care acestea activează atât la nivel național, cât și la nivel regional,întrucât neadoptarea de urgență a măsurilor de reorganizare propuse poate conduce la întârzieri sau nerespectarea angajamentelor statului român asumate față de Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană referitoare la privatizarea și restructurarea operatorilor economici, ceea ce motivează urgența reglementării, precum și faptul că, în ceea ce privește caracterul de urgență, acesta este dat și de necesitatea adoptării de măsuri pentru eficientizarea activității economice a operatorilor economici, precum și sporirea atractivității pentru privatizare a unor noi societăți, care să funcționeze pe structuri viabile și pe principii economice competitive, fapt de natură a duce la creșterea încasărilor la bugetul statului, atât din privatizare, cât și din taxele și impozitele încasate,o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată este determinată de omisiunile din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, referitoare la concesiunile în materia serviciului public de distribuție a gazelor naturale, în sensul stabilirii faptului că prin hotărâre a Guvernului se va aproba cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum și conținutul-cadru al caietului de sarcini, elaborate de autoritatea contractantă, precum și în sensul definirii ministerului de resort în acest domeniu. Astfel, calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului ori pentru activitățile sau serviciile publice de interes național. Serviciul de distribuție a gazelor naturale este un serviciu public de interes național pentru care Ministerul Economiei este minister de resort, sens în care este necesară inserarea unor dispoziții similare celor instituite în cuprinsul titlului I al Legii nr. 123/2012, cu modificările ulterioare. Având în vedere împlinirea condiției tranzitorii instituite de art. 200 alin. (4) din Legea nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, privind adaptarea cadrului de reglementare în materie, este necesară emiterea de noi reglementări în domeniul concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale, în condițiile legii, care să statueze ministerul de resort îndrituit legal cu elaborarea normelor specifice, sus-menționate, precum și natura actului prin care se stabilesc normele,fără completarea Legii energiei și a gazelor naturale în conformitate cu cele sus-menționate, concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale nu se va putea realiza, lipsind statul de încasarea redevenței aferente prestării serviciului, în condițiile legii,deoarece aspectele sus-menționate vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se propune adoptarea măsurilor cuprinse în prezenta ordonanță de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul IAbrogat. (la 31-07-2019, Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 1Abrogat. (la 31-07-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 31-07-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Capitolul IIAbrogat. (la 31-07-2019, Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 31-07-2019, Articolul 3 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 31-07-2019, Articolul 4 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 31-07-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 31-07-2019, Articolul 6 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 31-07-2019, Articolul 7 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 31-07-2019, Articolul 8 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 06-06-2015, Art. 9 a fost abrogat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. )  +  Articolul 10Abrogat. (la 31-07-2019, Articolul 10 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Capitolul IIIMăsuri privind finanțarea activității Ministerului Economiei. Bugetul de venituri și cheltuieli (la 31-07-2019, sintagma: Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 11(1) Asigurarea finanțării cheltuielilor curente și de capital necesare funcționării Ministerului Economiei se realizează prin bugetul Ministerului Economiei, aprobat în condițiile legii. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (2) Asigurarea finanțării cheltuielilor legate de îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 3 și 4 se realizează prin bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (3) Prevederile art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.(4) Finanțarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Ministerul Economiei, pentru operatorii economici aflați sub autoritatea acestuia, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți, inclusiv filialele acestora, ce fac obiectul prezenței ordonanțe de urgență, se asigură din bugetul aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei. (la 06-06-2015, Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (5) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților de privatizare, Ministerul Economiei reține permanent la dispoziția sa o sumă din veniturile încasate din vânzarea acțiunilor la care acesta derulează procesul de privatizare, precum și din alte venituri incluse potrivit legii în bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare, sumă ce reprezintă jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (5^1) Din veniturile încasate de Ministerul Economiei se acoperă cheltuielile efectuate, se reîntregește suma care rămâne permanent la dispoziția acestuia, prevăzută la alin. (5), diferența urmând a se vira lunar la Ministerul Finanțelor Publice, în contul curent general al Trezoreriei Statului sau în contul de valută, după caz, deschis la Banca Națională a României, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele respective. (la 06-06-2015, Alin. (5^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (6) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2006, aprobată prin Legea nr. 186/2008, în situația în care în cadrul exercițiului financiar al anului 2014 Ministerul Economiei nu încasează venituri din vânzarea acțiunilor societăților, societăților naționale și companiilor naționale pentru care derulează procesul de pregătire și realizare a privatizării sau sumele încasate din vânzarea acțiunilor sunt insuficiente, poate reține suma prevăzută la alin. (5) din dividendele încasate de la societățile, societățile naționale și companiile naționale la care exercită calitatea de acționar în numele statului, precum și din dividendele încasate de la operatorii economici care sunt în proces de privatizare. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (7) Pentru anul curent, bugetul aferent activității de privatizare se constituie prin preluarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al O.P.S.P.I. și alte sume constituite conform legii.(8) În bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei pentru anul în curs, cheltuielile de administrare și privatizare vor fi estimate cel puțin la nivelul maxim aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul precedent al O.P.S.P.I. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 12Societățile și companiile naționale, precum și celelalte societăți pentru care Ministerul Economiei exercită atribuții ce decurg din calitatea de acționar al statului vor vărsa dividendele cuvenite Ministerului Economiei în condițiile legii, iar aceste sume se varsă integral la bugetul de stat. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 13(1) Disponibilitățile rezultate din gestionarea bugetului aferent activității de privatizare, precum și alte sume aflate în conturile O.P.S.P.I., inclusiv garanții de participare, garanții de bună execuție, garanții pentru plata prețului acțiunilor aferente activității de privatizare, se transferă în conturile Ministerului Economiei în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), pe baza unui protocol de predare-preluare.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 3 alin. (5) se autorizează Ministerul Economiei să repartizeze creditele bugetare aprobate pentru funcționarea O.P.S.P.I. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 06-06-2015, Art. 14 a fost abrogat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. )  +  Capitolul IV Măsuri pentru eficientizarea activității de privatizare, precum și pentru dezvoltarea activității economice a operatorilor economici cu capital de stat  +  Articolul 15(1) Ministerul Economiei poate înființa, în condițiile legii, în numele statului, societăți cu capital de stat, în România și în străinătate. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (1^1) De asemenea, Ministerul Economiei poate participa cu respectarea cadrului legal în vigoare din domeniul societar la majorarea capitalului social al societăților, la care Ministerului Economiei exercită, în numele statului, calitatea de acționar. (la 06-06-2015, Alin. (1^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (2) Decizia privind înființarea de societăți sau majorarea capitalului social are ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică și de oportunitate, care se fundamentează pe următoarele principii: (la 06-06-2015, Partea introductivă a alin. (2) al art. 15 a fost modificată de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) a) promovarea concurenței între operatorii economici;b) garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu al acestora;c) asigurarea transparenței fondurilor publice alocate și utilizarea eficientă a acestora;d) dezvoltarea regională fundamentată pe considerente sociale, economice și de mediu;e) evitarea apariției unor situații de natură să determine conflicte sociale ori manifestări ale concurenței neloiale.(3) Drepturile și obligațiile statului rezultând din calitatea de acționar/asociat la societățile înființate potrivit alin. (1) vor fi exercitate de către Ministerul Economiei. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (4) Exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor statului prevăzute la alin. (3) de către Ministerul Economiei prin alte instituții publice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 16(1) Ministerul Economiei poate prelua pe bază de justificări fundamentate, conform principiilor din prezenta ordonanță de urgență, în numele statului, în condițiile legii, active și active funcționale, definite conform art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 , aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 06-06-2015, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (2) Valorificarea activelor preluate în condițiile alin. (1) se va realiza în urma evaluării acestora de către o persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii, la prețul pieței. (la 06-06-2015, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (3) Activele pot fi constituite ca aport la capitalul social al unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat în cadrul unor proceduri de majorare a capitalului social al acestora.(4) Majorarea capitalului social, în condițiile alin. (3), se va realiza ulterior evaluării activelor de către o persoană fizică sau juridică autorizată, în condițiile legii. (la 06-06-2015, Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (5) Dispozițiile alin. (1) și (3) se aplică cu respectarea principiului utilizării eficiente a fondurilor publice.(6) Decizia privind preluarea în proprietate a activelor și decizia privind efectuarea aportului potrivit prevederilor alin. (3) au ca temei o analiză economico-financiară, efectuată pe criterii de eficiență, rentabilitate, a activității operatorilor economici cu capital de stat sau în vederea realizării unor strategii de privatizare, vânzare de active sau atragere de investiții, cu garantarea tratamentului egal și nediscriminatoriu al operatorilor economici.  +  Articolul 17(1) Finanțarea cheltuielilor legate de operațiunile prevăzute la art. 15 și 16 se asigură din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei, aprobat în condițiile legii. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (2) Costurile evaluărilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4), ale studiilor de fezabilitate necesare, precum și orice alte costuri legate de activitatea Ministerului Economiei. desfășurată în vederea administrării și valorificării activelor preluate se asigură din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei, aprobat în condițiile legii. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (3) Drepturile și obligațiile statului decurgând din acțiunile dobândite în condițiile art. 15 și 16 vor fi exercitate de către Ministerul Economiei. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 06-06-2015, Art. 18 a fost abrogat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. )  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 19(1) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5) Ministerul Economiei se subrogă în toate drepturile și obligațiile O.P.S.P.I. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (2) Procedurile de privatizare, restructurare, dizolvare și lichidare inițiate de către O.P.S.P.I. pentru societățile din portofoliul Ministerului Economiei, inclusiv pentru filialele acestora, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se preiau și se continuă de către Ministerul Economiei, cu respectarea etapelor desfășurate până la data preluării acestora. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (3) Abrogat. (la 06-06-2015, Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. ) (4) Contractele de consultanță de specialitate în legătură cu procedurile menționate la alin. (2), încheiate de către O.P.S.P.I., aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se preiau și se continuă de către Ministerul Economiei, cu respectarea etapelor desfășurate până la data preluării acestora. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (5) Procedurile derulate în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inițiate de către O.P.S.P.I., se preiau și se continuă de Ministerului Economiei, în calitate de autoritate publică tutelară, cu respectarea etapelor desfășurate până la data preluării acestora. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (6) Abrogat. (la 06-06-2015, Alin. (6) al art. 19 a fost abrogat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. )  +  Articolul 20(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetul Ministerului Economiei pe anul în curs corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Ministerului Economiei.(2) Se autorizează Ministerul Economiei să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.(3) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1), finanțarea cheltuielilor de personal, de organizare și funcționare ale Ministerului Economiei se asigură din bugetul Ministerului Economiei. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (4) În baza execuției bugetare aferente cheltuielilor de personal, de organizare și funcționare ale O.P.S.P.I., întocmită la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 3 alin. (5), creditele bugetare ale O.P.S.P.I. aprobate pe anul 2015 și neconsumate se transferă către Ministerul Economiei. (la 31-07-2019, sintagma: D.P.A.P.S. a fost înlocuită de Articolul 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019 ) (la 06-06-2015, Art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. )  +  Articolul 21Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizare și funcționare a D.P.A.P.S., atribuțiile de instituție publică implicată se exercită în continuare de către O.P.S.P.I., prin personalul de specialitate al acestora. Notă
  Conform art. 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“, respectiv D.P.A.P.S., se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.
   +  Articolul 22Începând cu data prevăzută la art. 21, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie" se înlocuiește cu sintagma "Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului". Notă
  Conform art. 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 14 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 23 mai 2019, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului“, respectiv D.P.A.P.S., se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Economiei“.
   +  Articolul 23La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5) se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-06-2015, Art. 23 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 123 din 29 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015. )  +  Articolul 24(1) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 100, după punctul 58 se introduce un nou punct, punctul 58^1, cu următorul cuprins:58^1. Autoritate concedentă pentru serviciul public de distribuție gaze - Ministerul Economiei, minister de resort;2. La articolul 104, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru serviciul public de interes național menționat la alin. (1).(1^2) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum și conținutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile legii, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) În cuprinsul Legii nr. 123/2012, cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Economiei".

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Constantin Niță
  Ministrul delegat pentru energie,
  Răzvan-Eugen Nicolescu
  Ministrul transporturilor,
  Dan-Coman Șova
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Alexandru-Răzvan Cotovelea
  Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  București, 23 aprilie 2014.Nr. 20.-------