HOTĂRÂRE nr. 468 din 3 iulie 2019pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului" desfășurat în perioada 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului“ desfășurat în perioada 2015-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 4 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului «Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului» desfășurat în perioada 2015-20212. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 71.953,00 mii lei pentru acțiunile multianuale necesare programului «Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului» desfășurat în perioada 2015-2021, în scopul realizării obligațiilor de raportare către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului.3. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Fondurile necesare pentru realizarea acțiunilor multianuale de colectare, prelucrare și creare de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului desfășurate în perioada 2015-2021, prevăzute la art. 1, se suportă din sumele aprobate pentru categoria de proiecte și programe pentru protecția mediului «Efectuarea de monitorizări, studii și cercetări în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaționale, directive europene sau alte reglementări naționale sau internaționale, precum și cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice» prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale Fondului pentru mediu aprobate anual pentru perioada 2015-2021.4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor coordonează implementarea acțiunilor multianuale cuprinzând serviciile de colectare, prelucrare și creare de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului desfășurate în perioada 2015-2021, prevăzute la art. 1 alin. (2).5. În anexă, pozițiile 11, 15, 16, 17, 21, 34, 36, 37, 38 și 39 se abrogă.6. În anexă, pozițiile 22 și 29 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  22Evaluarea stării populațiilor de sturioni sălbatici în Dunăre în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru conservarea acestora și a eficienței programelor anuale de populare de susținere cu specii de sturioni amenințate1.380,00
  ……………………………………………………………………………………………………………
  29Studiu privind programul de monitoring integrat al ecosistemului marin Marea Neagră conform cerințelor Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin (2008/56/CE)4.375,00
  7. În anexă, după poziția 55 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 56-60, cu următorul cuprins:
  56.Studiu de fundamentare a măsurilor naționale de implementare în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat al Comisiei de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului3.020,00
  57.Studiu privind estimarea populațiilor de carnivore mari și pisică sălbatică din România (Ursus arctos și Canis lupus, Lynx lynx și Felis silvestris) în vederea menținerii într-o stare favorabilă de conservare și pentru stabilirea numărului de exemplare din speciile strict protejate pentru care se acordă cotă de intervenție anului 2019 și 2020 (Ursus arctos și Canis lupus)590,00
  58.Completarea și consolidarea rețelei Natura 2000900,00
  59.Elaborarea și aprobarea de ghiduri, norme tehnice și instrucțiuni privind gestionarea deșeurilor prin activități de tratare mecano-biologică, compostare și digestie anaerobă și asigurarea utilizării la capacitate maximă a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale care se vor construi în cadrul implementării Planului național de gestionare a deșeurilor1.610,00
  60.Evaluarea stării populațiilor de sturioni sălbatici în Dunăre în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru conservarea acestora și a eficienței programelor anuale de populare de susținere cu specii de sturioni amenințate1.380,00

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Melania-Gabriela Ciot,
  secretar de stat
  București, 3 iulie 2019.Nr. 468.-----