ORDIN nr. 1.045 din 4 iulie 2019pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.406/2006
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019    Având în vedere prevederile:– Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările ulterioare,luând în considerare Referatul comun de aprobare al Direcției management și structuri sanitare și Centrului de resurse umane în sănătate publică nr. S.P. 8.601 din 4.07.2019,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.406/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 30 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Persoanele cărora le-a încetat contractul de administrare în ultimii 2 ani, în condițiile stabilite la art. 5 lit. b), c) sau d), nu pot participa la concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu.2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de către unitățile la care au fost angajate sau de către Colegiul Medicilor din România nu pot participa la concursurile sau la examenele pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu.(6) În situația în care persoanele prevăzute la alin. (5) contestă conform legii sancțiunea aplicată fie de unitatea angajatoare, fie de Colegiul Medicilor din România, interdicția prevăzută la alin. (5) produce efecte de la data la care hotărârea judecătorească rămâne definitivă.3. La articolul 16 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) în situația prevăzută la art. 1 alin. (6), un document, certificat de grefă, emis de instanța judecătorească competentă, din care să reiasă existența pe rolul instanței a unui litigiu cu privire la sancțiunea aplicată;  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 4 iulie 2019.Nr. 1.045.----