ORDIN nr. 254 din 1 iulie 2019pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind conținutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului și a Proiectului tehnic de refacere a mediului
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019  Având în vedere:– prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 143 lit. b) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;– prevederile art. 14 și ale art. 26 din anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului economiei nr. 202/2.881/2.348/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile tehnice privind conținutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului și a Proiectului tehnic de refacere a mediului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile generale din cadrul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și operatorii economici din industria minieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  București, 1 iulie 2019.Nr. 254.  +  ANEXĂ
  INSTRUCȚIUNI TEHNICE
  privind conținutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului și a Proiectului tehnic de refacere a mediului
  I. Planul de refacere a mediului1. Date generale1.1. Datele de identificare și de înregistrare ale operatorului economic1.2. Localizarea administrativ-teritorială și geografică și accesul la perimetrul de prospecțiune/explorare/exploatare1.3. Descrierea cadrului natural din zona perimetrului1.3.1. Date geologice generale privind regiunea1.3.2. Geologia zăcământului1.3.3. Solul, resursele de apă și conexiunile hidrodinamice1.3.4. Clima și calitatea aerului1.3.5. Elemente de ecologie terestră și acvatică și date privind distribuția populației1.4. Modul de încadrare a obiectivului în planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, alte scheme de amenajare2. Descrierea proiectului2.1. Descrierea principalelor faze ale activității propuse2.1.1. Organizare de șantier2.1.2. Amenajarea accesului în perimetrul de prospecțiune/explorare/exploatare2.1.3. Lucrări de pregătire2.1.4. Lucrări de prospecțiune/explorare/exploatare2.1.5. Descrierea principalelor faze ale activității de prelucrare-preparare2.1.6. Închiderea activității, lucrări de dezafectare2.2. Dotări cu utilaje și echipamente2.3. Deșeuri rezultate din activitatea de prospecțiune/explorare/exploatare2.3.1. Tipul deșeurilor și caracteristicile fizice și chimice ale acestora2.3.2. Colectarea și depozitarea deșeurilor miniere3. Prezentarea factorilor de mediu care pot fi afectați de activitatea minieră de prospecțiune/explorare/exploatare3.1. Relieful3.2. Aerul3.3. Solul și subsolul3.4. Apele de suprafață și apele subterane freatice3.5. Vegetația și fauna3.6. Așezările umane4. Deteriorări ale mediului generate ca urmare a lucrărilor propuse4.1. Stabilitatea suprafeței terenurilor, a versanților și taluzurilor de carieră/haldă4.2. Degradarea terenurilor prin excavații, depozitarea sterilelor miniere, desolificări etc.4.3. Stabilitatea, menținerea integrității structurale și impermeabilizarea iazurilor4.4. Impactul poluanților și al deșeurilor rezultate din activitatea extractivă, condiții de monitorizare a acestora4.4.1. Impactul activității asupra calității aerului (emisii de pulberi, gaze)4.4.2. Impactul asupra solului4.4.3. Poluarea apelor de suprafață și/sau a apelor subterane freatice4.5. Deteriorarea vegetației (defrișări, desolificări etc.)5. Măsuri pentru limitarea impactului asupra factorilor de mediu6. Propuneri privind valorificarea postînchidere a terenurilor și soluțiile alternative care să asigure reintegrarea perimetrului în peisajul local/regional7. Concluzii  +  Anexe1. Fișa de localizare a perimetrului de prospecțiune/explorare/exploatare ....., județul ....., la scara 1:25.000;2. Harta geologică a regiunii, la scara 1:25.000-1:200.000;3. Plan de încadrare în regiune, la scara 1:25.000-1:200.000.II. Proiectul tehnic de refacere a mediului1. Elemente generale1.1. Datele de identificare și de înregistrare ale operatorului economic1.2. Date privind obiectivul minier:– localizarea administrativ-teritorială și geografică a perimetrului– coordonatele punctelor de delimitare a perimetrului și suprafața acestuia– accesul în zonă, căile de comunicație– descrierea cadrului natural din zona perimetrului (relief, hidrologie, vegetație etc.)– siturile Natura 2000 din perimetru și/sau din zonele adiacente, ariile naturale protejate declarate la nivel național/internațional aflate în vecinătate, zonele cu regim special legal instituite și distanța față de fiecare dintre acestea1.3. Geologia regiunii și a zăcământului:– date geologice generale privind regiunea– cercetări geologice și lucrări miniere anterioare (scurt istoric)– geologia zăcământului și a zonei înconjurătoare– hidrogeologia zăcământului și a zonei înconjurătoare2. Prezentarea generală a obiectivului minier2.1. Descrierea programului de lucrări miniere (cu detalierea aspectelor care au impact semnificativ asupra mediului)2.2. Modalitatea de extracție (metoda de deschidere, pregătire și exploatare, haldarea materialului steril, protecția zăcământului) și prelucrare2.3. Deșeuri rezultate din activitatea de prospecțiune/explorare/exploatare2.3.1. Sursele, tipurile, volumele și/sau cantitățile de deșeuri generate2.3.2. Gestionarea deșeurilor extractive (colectare, transport, depozitare și/sau valorificare)2.3.3. Instalații de gestionare a deșeurilor (halde, iazuri), amplasament propus, principalele caracteristici tehnice și condițiile de funcționare a acestora în diversele faze de construcție și operare2.4. Stadiul actual al lucrărilor miniere2.5. Lucrări miniere programate în perioada următoare2.6. Lucrări de dezafectare programate2.7. Situația terenurilor la data elaborării proiectului și la finalul lucrărilor3. Deteriorări ale mediului generate de activitatea de prospecțiune/explorare/exploatare3.1. Stabilitatea suprafeței terenurilor, a versanților și taluzurilor de carieră/haldă3.2. Stabilitatea golurilor subterane și efectele acestora asupra suprafeței și mediului3.3. Degradarea terenurilor prin excavații, depozitarea sterilelor miniere, desolificări etc.3.4. Poluarea acviferelor de suprafață sau a apelor subterane freatice3.5. Degradarea calității aerului prin emisii de pulberi, noxe etc.3.6. Deteriorarea vegetației (defrișări, desolificări etc.)4. Lucrări de refacere a mediului4.1. Lucrări pentru stabilizarea versanților naturali, a taluzurilor de carieră/haldă4.2. Lucrări de rambleiere a excavațiilor4.3. Lucrări pentru asigurarea stabilității fizice și chimice și pentru ecologizarea haldelor de steril și/sau iazurilor de decantare4.4. Lucrări necesare dezafectării infrastructurii de pe amplasament4.5. Managementul apelor (colectare, drenare, epurare, deversare)4.6. Lucrări de decontaminare a terenurilor4.7. Lucrări de resolidificare a terenurilor4.8. Lucrări pentru refacerea vegetației (plantări, înierbări)4.9. Alte lucrări/măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor la momentul închiderii și după aceasta (inclusiv reabilitarea terenului și tratamentul aplicat contaminanților ulterior închiderii și, dacă este cazul, măsuri privind restaurarea biodiversității)5. Volumele fizice și valorice ale lucrărilor de refacere a mediului5.1. Lucrările de refacere a mediului necesare în perimetrul afectat și volumele fizice ale acestora5.2. Costurile unitare pe categorii de lucrări, inclusiv cele care privesc instalațiile de deșeuri5.3. Costurile anuale și costurile totale ale lucrărilor de refacere a mediului și a celor de monitorizare a factorilor de mediu, necesare pe toată perioada de funcționare a obiectivului, de închidere și postînchidere, inclusiv a celor care privesc instalațiile de deșeuri– Se va evidenția valoarea sumei aferente cotei de 10%, nereturnabilă în conformitate cu art. 35 și 44 din anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului economiei nr. 202/2.881/2.348/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanție financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere5.4. Sursele de finanțare a lucrărilor de refacere a mediului5.5. Devizul general privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea și monitorizarea postînchidere a perimetrului 6. Graficul de execuție a lucrărilor de refacere a mediului6.1. Corelarea execuției lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere6.2. Etapele de realizare a lucrărilor de refacere a mediului (cu detalierea activităților specifice pentru fiecare etapă)7. Monitorizarea7.1. Obiectivele programului de monitorizare7.1.1. Monitorizarea stabilității taluzurilor finale ale carierei și a golurilor de excavare7.1.2. Monitorizarea stabilității haldelor și iazurilor de decantare7.1.3. Monitorizarea deversărilor de ape din stațiile de tratare sau din colectori, inclusiv a canalelor de descărcare și a deversoarelor care deservesc aceste instalații7.1.4. Monitorizarea sistemului de tratare a apei, inclusiv a apelor contaminate și a levigatului din instalația de gestionare a deșeurilor7.1.5. Monitorizarea emisiilor în atmosferă (pulberi, emisii de gaz)7.1.6. Monitorizarea renaturării7.2. Perioada estimată a lucrărilor de monitorizare7.3. Lucrări de întreținere și/sau de refacere a unor lucrări7.4. Costurile lucrărilor de monitorizare  +  AnexeAnexe text:1. Deviz general privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea și monitorizarea postînchidere a perimetrului ........., în lei/euro la cursul de ...... lei/euro, din data de .....;– Se va întocmi un deviz general privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea și monitorizarea postînchidere pentru toată perioada concesiunii și câte unul pentru fiecare an de concesiune.2. Devize parțiale și antemăsurători/volumele fizice și valorice ale lucrărilor de refacere a mediului;3. Graficul de execuție a lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului și monitorizare postînchidere, din planul de refacere a mediului și din proiectul tehnic de refacere a mediului, pe etape de realizare/an; 4. Copia Certificatului de atestare a competenței tehnice a persoanei fizice/juridice care a întocmit planul de refacere a mediului și proiectul tehnic de refacere a mediului, emis de Agenția Națională pentru Resurse Minerale;Anexe grafice:1. Fișa de localizare a perimetrului de prospecțiune/ explorare/exploatare ....., județul ....., la scara 1:25.000;2. Harta geologică a regiunii, la scara 1:25.000-1:200.000;3. Plan de încadrare în regiune, la scara 1:25.000-1:200.000;4. Plan de situație cu amplasarea lucrărilor propuse, la scara 1:1.000-1:10.000;5. Alte planuri, secțiuni geologice/profile transversale, scheme de amplasare/realizare/construcție a lucrărilor sau de amplasare a punctelor de monitorizare a factorilor de mediu, precum și orice alte materiale grafice care sunt utile înțelegerii activității miniere și/sau proiectului tehnic de refacere a mediului prezentate.NOTE: 1. Planul de refacere a mediului și Proiectul tehnic de refacere a mediului se întocmesc de persoane juridice sau fizice atestate de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale și pot fi supuse revizuirii în funcție de evoluția și impactul în timp al activităților miniere. 2. Conținutul-cadru al Planului de refacere a mediului și al Proiectului tehnic de refacere a mediului este orientativ și oferă un model de abordare care are ca scop îndeplinirea tuturor cerințelor legale. El va fi adaptat în funcție de activitate (prospecțiune, explorare, exploatare de suprafață/subterană).
  -----