HOTĂRÂRE nr. 462 din 3 iulie 2019privind reaprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajare râu Cracău la Slobozia, județul Neamț"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 10 iulie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reaprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare râu Cracău la Slobozia, județul Neamț“, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române“, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Anexa nr. II/3 la Hotărârea Guvernului nr. 165/2012 privind aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investiții prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor și de mediu, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 iulie 2019.Nr. 462.  +  ANEXĂ(Anexa nr. II/3 la Hotărârea Guvernului nr. 165/2012)
  Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
  ai obiectivului de investiții „Amenajare râu Cracău la Slobozia, județul Neamț“
  Titular: Ministerul Apelor și PădurilorBeneficiar: Administrația Națională „Apele Române“ - A.B.A. SiretAmplasament: în bazinul hidrografic al râului Siret, subbazinul râului Bistrița. Lucrările propuse sunt amplasate pe râul Cracău, în zona de vărsare a acestuia în râul Bistrița, în zona satului Slobozia, orașul Roznov, județul Neamț.
  Indicatori tehnico-economici
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):mii lei69.039
  (în prețuri valabile la 28.08.2018, 1 euro = 4,6474 lei),
  din care:
  construcții-montajmii lei60.028
  Valoarea investiției rest de executat (inclusiv TVA):mii lei57.159
  din care:
  construcții-montajmii lei50.797
  Capacități:
  - regularizare albie existentă râu Cracăukm3,500
  - amenajare albie nouă deviată râu Cracăukm5,059
  - poduribuc.2
  Durata de execuție: rest de executatluni5
  Factori de risc:Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.Finanțarea investiției:Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române“, precum și alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----