HOTĂRÂRE nr. 616 din 28 iulie 2015privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului «Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului» desfășurat în perioada 2015-2021
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 4 august 2015  (la 09-05-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 280 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 09 mai 2018 ) (la 11-07-2019, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 468 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (1) lit. m) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 71.953,00 mii lei pentru acțiunile multianuale necesare programului «Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului» desfășurat în perioada 2015-2021, în scopul realizării obligațiilor de raportare către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului. (la 11-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 468 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019 ) (2) Lista subprogramelor cuprinzând serviciile de colectare, prelucrare și creare de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului aferente programului conform alin. (1) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Suma prevăzută la art. 1 se acordă pentru pozițiile 1-8 și 10-22 beneficiarului Ministerul Mediului și pentru pozițiile 9 și 23-55 beneficiarului Ministerul Apelor și Pădurilor, care contractează realizarea studiilor prevăzute în anexă, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind achizițiile publice.(2) Fondurile necesare pentru realizarea acțiunilor multianuale de colectare, prelucrare și creare de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului desfășurate în perioada 2015-2021, prevăzute la art. 1, se suportă din sumele aprobate pentru categoria de proiecte și programe pentru protecția mediului «Efectuarea de monitorizări, studii și cercetări în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaționale, directive europene sau alte reglementări naționale sau internaționale, precum și cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice» prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale Fondului pentru mediu aprobate anual pentru perioada 2015-2021. (la 11-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 468 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019 ) (la 09-05-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 280 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 09 mai 2018 )  +  Articolul 3Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor coordonează implementarea acțiunilor multianuale cuprinzând serviciile de colectare, prelucrare și creare de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului desfășurate în perioada 2015-2021, prevăzute la art. 1 alin. (2). (la 11-07-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 468 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019 )  +  Articolul 4Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor derulează, urmăresc, controlează și răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fondurilor alocate potrivit prezentei hotărâri. (la 09-05-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 280 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 09 mai 2018 )  +  Articolul 5Suma alocată din bugetul Fondului pentru mediu, potrivit art. 1, se gestionează în conformitate cu prevederile art. 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu, cu completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 28 iulie 2015.Nr. 616.  +  AnexăLISTA SUBPROGRAMELORcuprinzând serviciile de colectare, prelucrare și crearede mecanisme și instrumente de promovare a datelor șiinformațiilor necesare întocmirii rapoartelor cătreComisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu șiSecretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecțieimediului, care se finanțează prin bugetul Fondului pentru mediu
  Nr.crt.Denumirea studiuluiValoareatotală- mii lei -
  012
  1.Studiu privind elaborarea, respectiv actualizarea la nivel național și pe sectoare a prognozelor de emisii de poluanți atmosferici, considerând 2050 ca an-țintă 450,00
  2.Studiu privind determinarea încărcărilor și nivelurilor critice specifice ecosistemelor de la nivel național, conform prevederilor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi (CLRTAP) 2.350,00
  3.Studiu privind estimarea emisiilor de metale grele pentru anul de bază 1989 și repartizarea pe gridul EMEP a emisiilorde metale grele și poluanți organici persistenți, aferente anului 2005, în formatele de raportare solicitate, conform obligațiilor asumate prin ratificarea protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi privind metalele grele și poluanții organici persistenți 150,00
  4.Studiu privind evaluarea calității aerului prin modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer 3.850,00
  5.Studiu privind evaluarea raportului cost-beneficiu pentru aplicarea derogărilor de la valorile-limită de emisie (VLE) și criteriile de stabilire a costurilor disproporționat de mari în comparație cu beneficiile pentru mediu 150,00
  6.Studiu privind elaborarea ghidurilor pentru stabilirea regulilor general obligatorii în concordanță cu prevederile art. 17 al Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, pentru categoriile de activități industriale care fac obiectul Legii nr. 278/2013300,00
  7.Studiu privind reactualizarea Planului Național de Implementare a prevederilor Convenției privind poluanții organici persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 600,00
  8.Studiu privind calcularea bugetelor de azot, eficiența utilizării azotului și surplusurilor de azot, în vederea stabilirii de măsuri pentru limitarea emisiilor de NH(3) 350,00
  9.Studiu privind evaluarea stării de impermeabilizare a iazurilor de decantare provenite din activitățile miniere 4.000,00
  10.Studiu privind diseminarea la nivel național a modalității de elaborare a dosarului privind acordarea etichetei UE ecologice pe diferite produse/servicii, respectiv a modalității de elaborare a declarației de mediu conform cerințelor sistemului UE de management de mediu și audit (EMAS) 400,00
  11.Abrogată.
  12.Studiu privind administrarea Sectorului Folosința terenurilor, schimbarea folosinței terenurilor și silvicultură al INEGES (CRF Sector 4) în acord cu obligațiile sub Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și cu cele sub Protocolul de la Kyoto5.600,00
  13.Studiu privind elaborarea elementelor parte a Raportului asupra politicilor și măsurilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a Raportului privind proiecțiile emisiilor de gaze cu efect de seră, rapoarte sub art. 13 și 14 din Regulamentul nr. 525/2013 560,00
  14.Studiu privind Planul național de implementare al Convențieide la Minamata privind mercurul 800,00
  15.Abrogată.
  16.Abrogată.
  17.Abrogată.
  18.Studiu privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, care să ofere informații complete necesare raportării datelor, conform Deciziei 2005/293/CE 250,00
  19.Studiu privind generarea deșeurilor de echipamente electriceși electronice 350,00
  20.Studiu privind costurile de colectare, tratare, valorificareși eliminare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a deșeurilor de baterii și acumulatori 550,00
  21.Abrogată.
  22.Evaluarea stării populațiilor de sturioni sălbatici în Dunăre în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru conservarea acestora și a eficienței programelor anuale de populare de susținere cu specii de sturioni amenințate1.380,00
  23.Studiu privind identificarea terenurilor agricole degradate și potențial poluate care pot face obiectul împăduririlor 7.500,00
  24.Studiu privind calculul compensațiilor ce trebuie acordate proprietarilor de păduri încadrate în tipurile funcționale T1 și T2, inclusiv Natura 2000 100,00
  25.Studiu pentru elaborarea Strategiei naționale privind prevenirea și combaterea deșertificării și degradării terenurilor 2019-20302.728,00
  26.Abrogat
  27.Studiu privind reactualizarea delimitării fondurilor cinegetice din România 3.460,00
  28.Studiu pentru fundamentarea amplasamentelor perdelelor forestiere de protecție 12.900,00
  29.Studiu privind programul de monitoring integrat al ecosistemului marin Marea Neagră conform cerințelor Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin (2008/56/CE)4.375,00
  30.Studiu privind dezvoltarea setului de indicatori operaționali care să măsoare progresul în vederea atingerii stării ecologice bune ale ecosistemului marin conform cerințelor Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin 200,00
  31.Elaborarea Listei roșii a speciilor marine vulnerabile în scopul elaborării unui act normativ privind protecția lor conform cerințelor Convenției de la București 100,00
  32.Studiul presiunilor din surse de pe uscat de la litoralul românesc al Mării Negre în contextul implementării Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin 100,00
  33.Studiu privind elaborarea programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a Mării Negre conform art. 13 al Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin 400,00
  34.Abrogată.
  35.Studiu privind analiza prefezabilității lucrărilor pentru facilitarea migrării ihtiofaunei pentru baraje cu înălțimi mai mari de 15 m. Studii de caz 250,00
  36.Abrogată.
  37.Abrogată.
  38.Abrogată.
  39.Abrogată.
  40.Studiu privind actualizarea/elaborarea metodologiei de evaluare a stării ecologice/potențialului ecologic pentru corpurile de apă tranzitorii și costiere 150,00
  41.Studiu pentru crearea unei baze de date informatizate pentruevidența barajelor și acumulărilor pentru retenții de apă, lucrărilor hidrotehnice speciale și barajelor și depozitelorde deșeuri industriale din România - REBAR 200,00
  42.Studiu privind crearea unei baze de date pentru evidența și starea digurilor de apărare împotriva inundațiilor - REDIG 200,00
  43.Studiu privind impactul asupra mediului al realizării de microhidrocentrale pe cursurile de apă din România 200,00
  44.Studiu privind condițiile de delimitare a albiei minore pe cursurile de apă interioare ale României. Propunere de metodologie de delimitare a albiilor minore 300,00
  45.Studiu privind soluții de asigurare a continuității cursurilor de apă pentru protecția biodiversității în secțiunile pe care se realizează lucrări hidrotehnice care creează biefări (căderi hidraulice) 300,00
  46.Studiu privind soluții moderne, eficiente și rapide pentru reabilitarea operativă a sistemelor de protecție împotriva inundațiilor 300,00
  47.Studiu privind realizarea unor norme, ghiduri sau recomandări pentru reducerea riscului obiectivelor aflate înzone inundabile 400,00
  48.Studiu privind starea de siguranță a construcțiilor hidrotehnice aflate în execuție și nefinalizate 500,00
  49.Studiu pentru realizarea unui standard unitar pentru dimensionarea și verificarea hidraulică a infrastructurilor de protecție împotriva inundațiilor în condițiile bazinelor hidrografice amenajate 1.000,00
  50.Studiu-suport pentru elaborarea normelor și regulilor utilizării terenurilor în zonele inundabile, inclusiv a procedurii de codificare a construcțiilor din aceste zone șireguli de adaptare a acestora pentru diminuarea pagubelor produse de inundații 800,00
  51.Studiu-suport pentru reglementarea utilizării albiilor minore ale râurilor și ale terenurilor limitrofe 500,00
  52.Studiu-suport pentru definirea proiectelor de interes național și de interes local, precum și a modului lor de elaborare și de finanțare 500,00
  53.Studiu privind monitoringul calității componentelor fizico- chimice și biologice din Delta Dunării și zona costieră adiacentă în contextul impactului transfrontier al canaluluiBâstroe și analiza consecințelor asupra mediului în Rezervația BDD 2.400,00
  54.Studiu-suport pentru definirea normelor de clasificare a obiectivelor din punctul de vedere al gradului de protecție la inundații ce trebuie asigurat sau al riscului social acceptat 1.000,00
  55.Studiu privind identificarea pădurilor virgine și cvasivirgine din România în vederea înscrierii în «Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine» 2.580,00
  56.Studiu de fundamentare a măsurilor naționale de implementare în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat al Comisiei de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului3.020,00
  57.Studiu privind estimarea populațiilor de carnivore mari și pisică sălbatică din România (Ursus arctos și Canis lupus, Lynx lynx și Felis silvestris) în vederea menținerii într-o stare favorabilă de conservare și pentru stabilirea numărului de exemplare din speciile strict protejate pentru care se acordă cotă de intervenție anului 2019 și 2020 (Ursus arctos și Canis lupus)590,00
  58.Completarea și consolidarea rețelei Natura 2000900,00
  59.Elaborarea și aprobarea de ghiduri, norme tehnice și instrucțiuni privind gestionarea deșeurilor prin activități de tratare mecano-biologică, compostare și digestie anaerobă și asigurarea utilizării la capacitate maximă a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale care se vor construi în cadrul implementării Planului național de gestionare a deșeurilor1.610,00
  60.Evaluarea stării populațiilor de sturioni sălbatici în Dunăre în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru conservarea acestora și a eficienței programelor anuale de populare de susținere cu specii de sturioni amenințate1.380,00
  (la 11-07-2019, Anexa a fost modificată de Punctele 5-7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 468 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019 )
  ------