NORME din 18 noiembrie 2014de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 8 decembrie 2014  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.053 din 18 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 891 din 8 decembrie 2014.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, și reglementează modul de acordare a garanțiilor în numele și în contul statului de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., aferente finanțărilor acordate persoanelor fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru achiziția de autoturisme noi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, denumit în continuare Programul, de către instituțiile de credit sau instituțiile financiare nebancare eligibile, plafonul anual al garanțiilor, modalitatea și condițiile de acordare, condițiile de eligibilitate ale finanțatorilor, regulile de gestionare a garanțiilor.(2) Programul are următoarele caracteristici:a) caracter național, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al țării;b) caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a finanțărilor contractate de persoanele fizice pentru achiziția unui autoturism nou.(3) Pentru anul 2014, plafonul total al garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 50 milioane lei.(4) Pentru anul 2015, plafonul garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 350 milioane lei. (la 17-02-2015, Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 81 din 10 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015. ) (5) Pentru anul 2016, plafonul garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 88/2015, este de 100 milioane lei, din diferența neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2015. (la 07-04-2016, Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 233 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 7 aprilie 2016. ) (6) Pentru anul 2017, plafonul garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 88/2015, este de 50 milioane lei, din diferența neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2016. (la 13-02-2017, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 44 din 9 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 februarie 2017 ) (7) Pentru anul 2018, plafonul garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 88/2015, este de 10 milioane lei, din diferența neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2017. (la 30-01-2018, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 20 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 30 ianuarie 2018 ) (8) Pentru anul 2019, plafonul garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 88/2015, cu modificările și completările ulterioare, este de 10 milioane lei. (la 11-07-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019 )  +  Articolul 2(1) F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanțatori a plafonului alocat și să efectueze realocări între finanțatori în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al Ministerului Finanțelor Publice, denumit în continuare M.F.P.(2) Sursa de plată a garanțiilor emise în numele și în contul statului este bugetul de stat.(3) Costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului, care este suportat de către beneficiar, se compune din rata dobânzii stabilite pe baza indicelui de referință pentru creditele acordate consumatorilor, denumit în continuare IRCC, plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator și cheltuielile obligatorii legate de finanțare, în toate etapele finanțării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităților de publicitate, prima de garantare, penalitățile percepute conform contractului de finanțare. (la 05-06-2019, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 343 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 05 iunie 2019 ) (4) Finanțatorii sunt obligați să mențină costurile de finanțare prevăzute la alin. (3) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile Programului.(5) Formalitățile de înscriere/radiere în/din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, denumită în continuare AEGRM, a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului achiziționat în cadrul Programului, prevăzută de art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., și a finanțatorilor, se efectuează de către finanțatori.(6) Finanțatorii acceptați în Program implementează măsurile reglementate de prezentele norme pe baza unor instrucțiuni generale elaborate de către F.N.G.C.I.M.M.  +  Capitolul II Definiții  +  Articolul 3În sensul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) condițiile Programului - criteriile de eligibilitate și condițiile generale și specifice pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii și finanțatorii pe toată perioada de implementare a Programului și de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul acestuia, descrierea, acordarea, monitorizarea și plata garanției;b) finanțare garantată - credit/finanțare acordat/acordată persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani la data solicitării finanțării și capacitate deplină de exercițiu, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de finanțare, care acoperă maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în factura proformă; garanția acordată de stat acoperă un procent de maximum 50%;c) convenție privind implementarea Programului - document-cadru, prevăzut la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între M.F.P. și F.N.G.C.I.M.M., care cuprinde, în principal, termenii și condițiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. și clauze privind drepturile și obligațiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor acordate în cadrul Programului;d) instrucțiuni generale - document-cadru aprobat de F.N.G.C.I.M.M. în termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de aplicare, care stabilește cadrul general aplicabil finanțatorilor în privința gestionării garanțiilor în cadrul Programului;e) soldul finanțării garantate - soldul finanțării principalului exigibil la data cererii de plată a garanției sau la data de referință pentru plata comisionului de administrare;f) perioada de valabilitate a garanției - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanției și data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului.g) trecerea la restanță a finanțării garantate - declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate în conformitate cu normele interne ale finanțatorului ca urmare a producerii riscului de credit, prin desființarea beneficiului graficului de rambursare a finanțării garantate și notificarea adresată beneficiarului de a plăti soldul principalului nerambursat, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului încheiat cu finanțatorul. (la 07-11-2016, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 )  +  Articolul 4Data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului este:a) data scadentă prevăzută în contractul de finanțare plus încă 60 de zile calendaristice;b) data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată;c) data la care M.F.P. plătește valoarea de executare a garanției;d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către finanțator a obligațiilor referitoare la plata garanției;e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării finanțatorului cu privire la renunțarea la garanție.  +  Capitolul III Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii Programului  +  Articolul 5Beneficiarul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții specifice ale Programului:a) are calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul;b) la data aprobării finanțării îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, și respectă condițiile Programului;c) la data aprobării finanțării îndeplinește condițiile Programului prevăzute la art. 2^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare;d) face dovada cu copia facturii proforme emise de vânzător că autoturismul care se achiziționează în cadrul Programului este nou și are un preț de vânzare care se încadrează în limitele prevăzute la art. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 88/2015, cu modificările și completările ulterioare, este produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 6, după caz, și este achiziționat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor. (la 11-07-2019, Litera d) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019 ) e) îndeplinește condițiile specifice de finanțare ale finanțatorului;f) se obligă să nu înstrăineze, fără acordul finanțatorului, autoturismul nou achiziționat în cadrul Programului pe toată durata de valabilitate a garanției; în cazurile și în condițiile prevăzute la art. 20 poate fi aprobată înstrăinarea autoturismului, preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra autoturismului sau novarea obiectului garanției, după caz.  +  Articolul 6Persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu la data solicitării finanțării, care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 88/2015, cu modificările și completările ulterioare, și respectă condițiile generale ale Programului, pot beneficia de finanțări destinate achiziționării de autoturisme noi cu un avans de minimum 5% din prețul de achiziție a autoturismului nou pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic, de minimum 25% din prețul de achiziție a autoturismului nou pentru autoturismele hibrid, respectiv de minimum 30% pentru autoturismul electric hibrid și pur electric, în funcție de tipul de autoturism nou care se achiziționează în cadrul Programului. Garanția statului este în procent de maximum 50% din finanțarea acordată. (la 11-07-2019, Articolul 6 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019 )  +  Articolul 7(1) La data achiziționării autoturismului, beneficiarul are obligația de a încheia o poliță de asigurare tip CASCO pentru autoturismul nou achiziționat în cadrul Programului care acoperă cel puțin riscurile de avarii și furt, fără franșiză pentru daunele totale de avarii și furt și cu o franșiză de maximum 100 euro, echivalent în lei, pentru daunele parțiale de avarii și furt. Obligația subzistă pe toată perioada de valabilitate a garanției.(2) În caz de nerespectare de către beneficiar a obligației prevăzute la alin. (1), finanțatorul are dreptul de a proceda la încheierea poliței de asigurare pe cheltuiala proprie, în numele și în contul beneficiarului, și de a recupera cheltuielile respective de la beneficiar prin orice modalitate prevăzută de lege, inclusiv prin includerea acestora în ratele de credit lunare.(3) Pentru asigurarea respectării obligației prevăzute la alin. (1), finanțatorul poate solicita plata în avans a primei de asigurare aferente unei perioade de maximum 3 luni.  +  Articolul 7^1(1) Un beneficiar al Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național poate achiziționa un autoturism nou în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute la art. 5.(2) În cazul garanțiilor solicitate pentru achiziționarea unui autoturism nou în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi de către beneficiarul prevăzut la alin. (1), valorile facilităților acordate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, cu modificările și completările ulterioare, și prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prima de casare, ecobonusul și ecotichetul sunt acceptate pentru justificarea achitării avansului din prețul de achiziție a autoturismului nou, așa cum este prevăzut la art. 2^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 88/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 7^1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019 )  +  Capitolul IV Criteriile de eligibilitate și condițiile Programului pentru finanțatori  +  Articolul 8Criteriile de eligibilitate pentru finanțatorii care acordă finanțare garantată pentru achiziționarea unui autoturism nou în cadrul Programului sunt următoarele:a) se încadrează în categoria instituțiilor de credit sau a instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special al IFN-urilor deschis și ținut de Banca Națională a României, inclusiv unitățile teritoriale ale acesteia;b) au acoperire teritorială la nivel național și/sau județean;c) acordă finanțări în lei destinate achiziționării de autoturisme noi în cadrul Programului în favoarea beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și condițiile generale și specifice ale Programului;d) finanțatorii au obligația prevederii exprese în contractele de finanțare a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu IRCC și separat a costurilor cu comisioanele legate de finanțare; (la 05-06-2019, Litera d) din Articolul 8 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 343 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 05 iunie 2019 ) e) nu percep comision de rambursare anticipată;f) solicită un avans de minimum 5%, 25% sau, după caz, de 30% beneficiarilor eligibili conform art. 2^1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 88/2015, cu modificările și completările ulterioare, care acoperă diferența dintre prețul de achiziție al autoturismului nou conform facturii proforme și finanțarea garantată; (la 11-07-2019, Litera f) din Articolul 8 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019 ) g) durata maximă a finanțărilor este de 60 de luni;h) contractul de finanțare nu conține clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanțator a acestuia;i) au prevăzut în contractul de finanțare clauze care obligă beneficiarul să depună la finanțator cartea de identitate a autoturismului în original, finanțatorul având obligația de a efectua demersurile necesare în vederea eliberării de copii legalizate ale acesteia la cererea beneficiarului și de a notifica beneficiarul în cazul în care nu a procedat la depunerea cărții de identitate a autoturismului, în original, în termenul prevăzut în contractul de finanțare;j) acceptă să efectueze formalitățile de înscriere/radiere în/din AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziționat în cadrul Programului în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., și a finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare. Înscrierea ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziționat în cadrul Programului se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale mobiliare se face în baza acordului F.N.G.C.I.M.M. și al finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare.  +  Articolul 9Costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului este suportat de beneficiar și se compune din:a) rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 3% pe an; marja include și nivelul total al comisioanelor percepute de către finanțator și cheltuielile obligatorii legate de finanțare, în toate etapele finanțării; marja nu include costul asigurării, costul aferent efectuării formalităților de publicitate, prima de garantare, penalitățile percepute conform contractului de finanțare; (la 05-06-2019, Litera a) din Articolul 9 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 343 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 05 iunie 2019 ) b) prima de garantare, compusă din comisionul de risc datorat M.F.P., care se plătește de către beneficiar, și comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M., care se recuperează de la beneficiar prin finanțator. Comisionul de risc se calculează de către finanțator ca procent aplicat la suma garantată în cadrul Programului și se achită o singură dată, la acordarea garanției, pentru toată perioada de valabilitate a garanției. Comisionul de administrare este calculat la soldul finanțării garantate. Nivelul comisionului de administrare se negociază anual între M.F.P. și F.N.G.C.I.M.M. și se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget, conform legii.  +  Articolul 10(1) Formula de calcul al comisionului de risc este după cum urmează:comision de risc = (valoarea garanției * procent comision * [nr. luni de finanțare*1) + 2 luni*2)])/62 Notă
  *1) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanția, exclusiv ultima lună de finanțare.
  *2) Cele 2 luni suplimentare acoperă cele 2 luni de valabilitate a garanției peste perioada de finanțare.
  (2) Formula de calcul al comisionului de administrare este după cum urmează:a) pentru primul an de garantare, pentru intervalul cuprins între data acordării și 31 decembrie a anului respectiv:comision de administrare = [valoarea garanției * procent comision * nr. luni de garantare din anul respectiv*1)]/12; Notă
  *1) Inclusiv luna în care se acordă garanția.
  b) pentru următorii ani întregi de garantare:comision de administrare = soldul garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision;c) pentru ultima fracțiune de an de garantare:comision de administrare = (soldul garanției la 31 decembrie al anului anterior * procent comision * (nr. luni de finanțare din anul respectiv + 2 luni*2)])/12 Notă
  *2) Cele 2 luni suplimentare acoperă cele 2 luni de valabilitate a garanției peste perioada de finanțare.
   +  Capitolul V Implementarea Programului  +  Articolul 11(1) Finanțatorul transmite F.N.G.C.I.M.M., direct sau prin unitățile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanției guvernamentale, după aprobarea finanțării de către structurile sale competente.(2) Solicitarea de garantare se transmite de către finanțator împreună cu următoarele documente în copie certificată de către finanțator pentru conformitatea cu originalul:a) documentul de identitate a beneficiarului, precum și documentele de identitate a codebitorului/codebitorilor garant/ garanți, după caz;b) factura proforma emisă de către persoana juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor;c) certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent, aflat în termenul de valabilitate la data depunerii solicitării de garantare, din care să rezulte că beneficiarul nu are restanțe la plata sumelor datorate bugetului general consolidat. În cazul în care beneficiarul înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat, certificatele amintite sunt însoțite de copiile certificate pentru conformitatea cu originalul a documentelor justificative, prin care aceste debite au fost achitate;d) Abrogată. (la 11-07-2019, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 11 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019 ) e) rezultatul consultării Biroului de credite, din care să rezulte îndeplinirea condiției de eligibilitate prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv faptul că la data solicitării/aprobării finanțării garantate beneficiarul nu înregistrează restanțe la plata altor credite bancare, emis cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii solicitării de garantare;f) dovada virării comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plată/a extrasului de cont sau copia chitanței, după caz, care atestă achitarea de către beneficiarul Programului a comisionului de risc în contul de venituri bugetare distinct deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care acesta este luat în evidență fiscală. F.N.G.C.I.M.M. are obligația verificării corectitudinii sumei datorate de către beneficiar la momentul solicitării garanției, precum și a verificării dovezii plății comisionului de risc datorat în scopul eliberării originalului contractului de garantare către finanțator.(3) F.N.G.C.I.M.M. analizează solicitarea de garantare pe baza informațiilor furnizate de finanțator și, potrivit reglementărilor proprii și prezentelor norme de aplicare, comunică finanțatorului decizia sa.  +  Articolul 12(1) După aprobarea garanției, F.N.G.C.I.M.M. transmite finanțatorului contractul de garantare în 4 exemplare originale.(2) Contractul de garantare se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget și cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părților, obiectul și durata contractului, termenii și condițiile de acordare și plată a garanției, obligațiile părților, valoarea maximă a garanției acordate în monedă națională, modalitatea de calcul și termenul de plată al primei de garantare, precum și celelalte drepturi și obligații ale părților.  +  Articolul 13(1) Garanția emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului are caracteristicile prevăzute de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare, cu modificările și completările ulterioare, de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, precum și de Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.(2) Garanția este plătibilă la prima cerere scrisă a finanțatorului, realizată în termenii și în condițiile prevăzute în prezentele norme de aplicare, în contractul de garantare și în instrucțiunile generale, și acoperă maximum 50% din principal, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de finanțare.(3) Valoarea garanției se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporțional cu procentul de garantare.  +  Articolul 14(1) În aplicarea prevederilor art. 4. alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, se acordă reprezentanților legali ai finanțatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităților de constituire/înscriere/radiere în AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou, achiziționat în cadrul Programului, în numele și în contul statului român, reprezentat prin M.F.P., proporțional cu procentul de garantare.(2) În aplicarea prevederilorart. 8. lit. j) se acordă F.N.G.C.I.M.M. un mandat special, în vederea emiterii acordului privind radierea din AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziționat în cadrul Programului, în numele și în contul statului român, reprezentat prin M.F.P., proporțional cu procentul de garantare. F.N.G.C.I.M.M. își va da acest acord după verificarea îndeplinirii condițiilor necesare radierii.  +  Articolul 15Garanția guvernamentală intră în vigoare la data semnării contractului de garantare și este valabilă pe durata finanțării, plus încă 60 de zile calendaristice.  +  Articolul 16(1) Finanțatorul și beneficiarul semnează contractul de garantare transmis de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 12 alin. (1).(2) Cesiunea drepturilor derivând din polițele de asigurare a autoturismelor noi achiziționate în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat prin M.F.P., și a finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare, se realizează conform normelor interne ale finanțatorului.(3) După verificarea plății avansului de către beneficiar și după semnarea documentelor contractuale prevăzute la alin. (1) și (2), finanțatorul virează în contul vânzătorului suma aferentă finanțării garantate.(4) Operațiunea de predare/primire a două exemplare originale ale contractelor de garantare valabil semnate potrivit prevederilor alin. (1) se efectuează săptămânal, centralizat, pe bază de proces-verbal încheiat între finanțator și F.N.G.C.I.M.M.(5) După virarea sumei aferente finanțării garantate în contul vânzătorului, potrivit alin. (3), în termen de 30 de zile de la această operațiune, finanțatorul înaintează o copie certificată a contractului de garantare către compartimentul de specialitate din cadrul unității administrației publice locale de care aparține beneficiarul, în vederea înscrierii în evidențele proprii a dreptului de ipotecă mobiliară în favoarea statului.(6) În perioada de valabilitate a garanției, orice cerere a beneficiarului de eliberare a documentelor necesare înstrăinării autoturismului ce face obiectul Programului se va soluționa de către compartimentul de specialitate din cadrul unității administrației publice locale, numai cu aprobarea scrisă a finanțatorului sau, după caz, a organului fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cadrul procedurii de executare silită.(7) La sfârșitul perioadei de valabilitate a garanției, finanțatorul înștiințează, în scris, compartimentul de specialitate din cadrul unității administrației publice locale de care aparține beneficiarul, cu privire la faptul că dreptul de ipoteca mobiliară în favoarea statului a încetat.  +  Articolul 17F.N.G.C.I.M.M. monitorizează garanțiile acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acțiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanției și încetarea valabilității acesteia, acțiuni constând în urmărirea periodică a stadiului derulării finanțării garantate, pe baza situațiilor furnizate de către finanțatori, conform prevederilor contractului de garantare.  +  Articolul 18Contractul de garantare poate fi modificat prin act adițional, pe parcursul derulării, numai în cazul în care modificările nu se referă la condițiile generale și specifice ale Programului.  +  Articolul 19(1) În cazul daunelor parțiale produse autoturismelor achiziționate în cadrul Programului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct service-ului autorizat care a efectuat reparația autoturismului sau beneficiarului Programului, în cazul în care acesta a efectuat plata reparației.(2) În cazul daunelor totale produse autoturismelor achiziționate în cadrul Programului, după ce M.F.P. a plătit finanțatorului suma rezultată din executarea garanției, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către finanțator și stat, reprezentat prin M.F.P., cu înștiințarea prealabilă a acestora, proporțional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanțării garantate restante, până la concurența creanțelor rezultate din trecerea la restanță a întregii finanțări garantate și plata garanției. (la 07-11-2016, Alineatul (2) din Articolul 19 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 ) (3) Suma încasată de M.F.P., prin unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (2), se face venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct. (la 07-11-2016, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 ) (4) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra autoturismelor achiziționate în cadrul Programului, înainte de depunerea de către finanțator la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, acoperă integral soldul finanțării garantate, la solicitarea finanțatorului M.F.P. își exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către finanțator, cu condiția ca finanțatorul să nu solicite executarea garanției și să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanțării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M. și se află în curs de soluționare în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1), acordul M.F.P. privind încasarea despăgubirilor de către finanțator este emis sub condiția retragerii cererii de plată și utilizării despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea integrală a finanțării garantate restante în cadrul Programului. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute în cadrul acestui alineat, acordul M.F.P. se consideră desființat cu efect retroactiv. (la 07-11-2016, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 ) (5) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care finanțatorul le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (4) nu acoperă integral soldul finanțării garantate în cadrul Programului, la solicitarea finanțatorului M.F.P. își exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către finanțator, cu condiția utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea parțială a finanțării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M. și se află în curs de soluționare în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1), acordul M.F.P. privind încasarea despăgubirilor de către finanțator este emis sub condiția retragerii cererii de plată și utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurator pentru rambursarea parțială a finanțării garantate restante în cadrul Programului. Finanțatorul poate depune cererea de plată, în conformitate cu prevederile art. 22 pentru diferența rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporțional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la acest alineat, acordul se consideră desființat cu efect retroactiv. (la 07-11-2016, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 ) (6) În situația valorificării autoturismului avariat ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea autoturismului avariat, beneficiarul/asiguratorul, după caz, virează sumele încasate către finanțator și stat, reprezentat prin M.F.P., proporțional cu procentul de garantare, în condițiile alin. (2), sau după caz, către finanțator în condițiile alin. (4) sau (5), până la concurența soldului finanțării garantate, respectiv a creanțelor/ei rezultate din trecerea la restanță a întregului sold al finanțării garantate și plata garanției. (la 07-11-2016, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 ) (7) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăți în legătură cu drepturile izvorâte din polița de asigurare a autoturismului achiziționat în cadrul Programului, precum și în cazul încasării sumei menționate la alin. (6), finanțatorul are obligația înștiințării F.N.G.C.I.M.M. și M.F.P. cu privire la natura și valoarea sumelor virate, precum și cu privire la data efectuării plății în contul M.F.P. deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale. (la 07-11-2016, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 ) (8) Dacă M.F.P. a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanției și înscrisul se află în curs de întocmire la F.N.G.C.I.M.M., acesta diminuează creanța rezultată prin plată și informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (7) și data încasării lor. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.N.G.C.I.M.M. și transmis la Agenția Națională de Administrare Fiscală, M.F.P. informează Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (7) și data încasării lor. (la 07-11-2016, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 )  +  Articolul 20(1) Finanțatorul își exprimă acordul în nume și în cont propriu și în numele și în contul statului, pentru preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra autoturismului achiziționat în cadrul Programului de către:a) orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novație, sub condiția menținerii garanțiilor instituite prin lege asupra autoturismului și cu aprobarea F.N.G.C.I.M.M. privind eligibilitatea beneficiarului care preia finanțarea garantată și autoturismul; saub) unul dintre soți, ca efect al partajului sau aplicării regimului matrimonial al separației/comunității matrimoniale de bunuri, după caz, în condițiile legii.(2) Finanțatorul își poate exprima acordul în nume și în cont propriu și în numele și în contul statului pentru înstrăinarea autoturismului achiziționat în cadrul Programului, sub condiția achitării integrale a soldului finanțării garantate.(3) În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru înlocuirea autoturismului nou achiziționat în cadrul Programului, finanțatorul își poate exprima acordul în nume și în cont propriu și în numele și în contul statului, pentru novarea obiectului garanției.  +  Articolul 21(1) În cazul în care beneficiarul Programului nu își îndeplinește obligațiile de plată care îi revin în baza contractului de finanțare, finanțatorul poate solicita executarea garanției emise de F.N.G.C.I.M.M. Plata valorii de executare a garanției se efectuează din bugetul de stat.(2) Colectarea și recuperarea sumelor plătite ca urmare a executării garanțiilor acordate în cadrul Programului se realizează de organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dobânzile și penalitățile de întârziere prevăzute la art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, aplicate creanțelor rezultate din plata garanțiilor, se calculează de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 22(1) Cererea de plată se depune de către finanțator în perioada de valabilitate a garanției, ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului, împreună cu următoarele documente:a) documentul de identitate al beneficiarului și al codebitorului/codebitorilor garanți; se transmit cele mai recente documente aflate în posesia finanțatorului, în copie certificată de finanțator pentru conformitate cu originalul;b) cartea de identitate a autoturismului în original sau copia notificării transmise de finanțator beneficiarului, în cazul în care acesta nu a procedat la depunerea cărții de identitate a autoturismului în original în termenul prevăzut în contractul de finanțare, care nu poate depăși termenul de scadență a celei de-a doua rate de credit conform graficului de rambursare inițial, precum și dovada transmiterii acesteia în copie certificată. Notificarea se transmite într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de prezentare a cărții de identitate în original, prevăzut în contractul de finanțare;c) copia procesului-verbal încheiat între finanțator și F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 16 alin. (4) sau cele două exemplare originale ale contractului de garantare, în cazul în care până la transmiterea cererii de plată nu s-a procedat la transmiterea acestora către F.N.G.C.I.M.M.;d) contractul de finanțare, inclusiv anexele, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;e) avizul de înscriere în AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziționat în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., precum și în favoarea finanțatorilor, proporțional cu procentul de garantare, valabilă până la stingerea tuturor obligațiilor de plată aferente finanțării garantate acordate în cadrul Programului, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor art. 8 lit. j) din prezentele norme de aplicare;f) copia poliței de asigurare tip CASCO valabilă la data transmiterii cererii de plată a garanției, din care trebuie să rezulte respectarea condițiilor prevăzute la art. 7;g) extrasul contului curent sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de finanțator pentru conformitate cu originalul;h) extrasul contului de credit al beneficiarului și/sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanțare până la data formulării cererii de plată, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanțării garantate nerambursate și data trecerii la restanță a acesteia, serviciul datoriei aferent principalului, precum și, după caz, modalitatea de utilizare a valorii despăgubirilor încasate de finanțator de la asigurator în condițiile art. 19 alin. (5), respectiv a sumelor rezultate din valorificarea autoturismului avariat ca urmare a producerii unei daune totale în condițiile art. 19 alin. (6), în copie certificată de finanțator pentru conformitate cu originalul. (la 07-11-2016, Litera h) din Articolul 22 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 816 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 ) i) notificarea finanțatorului către beneficiar și codebitor/codebitori garant/garanți semnatar/semnatari al/ai contractului de garantare cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate și la data acesteia, însoțită de dovada transmiterii, în copii certificate pentru conformitate cu originalul; din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului și codebitorului/codebitorilor garant/garanți cu cel puțin 15 zile înainte de data declarării exigibilității anticipate;j) declarația pe propria răspundere a beneficiarului finanțării garantate, din care să rezulte că, la data solicitării creditului garantat, nu a mai deținut în proprietate un autoturism, bun nou, completată cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii solicitării de garantare. (la 11-07-2019, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 22 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 470 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 11 iulie 2019 ) Notă
  Potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 470 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 571 din 11 iulie 2019, dispozițiile art. 22 alin. (1) lit. j) se aplică exclusiv în cazul garanțiilor acordate până la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.
  (2) Documentația care trebuie să însoțească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat și opisat.
   +  Articolul 23(1) În termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată.(2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii de către finanțator a tuturor documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzută la art. 22 în perioada de valabilitate a garanției.(3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanției, în condițiile transmiterii incomplete a documentelor care însoțesc cererea de plată prevăzută la art. 22 sau în afara perioadei de valabilitate a garanției. În cazul respingerii cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. restituie finanțatorului cartea de identitate a autoturismului, în original.(4) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției se comunică finanțatorului și M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original.(5) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată și documentele care o însoțesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puțin 60 de zile calendaristice de restanță la plata principalului.(6) Plata garanției se face de către M.F.P. într-un cont unic al finanțatorului, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată.(7) Sumele garantate de F.N.G.C.I.M.M. se plătesc finanțatorului de către M.F.P. și se recuperează de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la beneficiarul finanțării garantate, în condițiile legii.  +  Articolul 24(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plății.(2) F.N.G.C.I.M.M. întocmește un înscris prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia, care se transmite debitorului beneficiar al finanțării garantate, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (1).(3) Înscrisul prevăzut la alin. (2) împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate, însoțit de contractul de garantare în original, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea colectării și recuperării creanței bugetare, în condițiile legii.(4) Documentația care se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală conform prevederilor alin. (3) va cuprinde copia documentului de identitate al beneficiarului și/sau codebitorului/codebitorilor garant/garanți, copia poliței de asigurare tip CASCO, cartea de identitate a autoturismului sau duplicat al acesteia, după caz, copia avizului de înscriere în AEGRM a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziționat în cadrul Programului, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., precum și în favoarea finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare.(5) În cazul în care beneficiarul nu a pus la dispoziția finanțatorului cartea de identitate a autoturismului ce face obiectul Programului, F.N.G.C.I.M.M. va transmite o cerere de eliberare a unui duplicat la Registrul Auto Român competent în eliberarea acestui document.  +  Articolul 25(1) Anterior plății de către M.F.P., în termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului ulterior trecerii la restanță a întregii finanțări garantate, finanțatorul transmite solicitarea de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanției printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de admitere/respingere a cererii de plată.(2) Addendumul se comunică finanțatorului și M.F.P. în ziua aprobării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., pe fax sau prin poștă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită și documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plății de către M.F.P. și fără a se depăși termenul maxim de 30 de zile calendaristice prevăzut la art. 23 alin. (6) pentru efectuarea plății garanției.(3) Finanțatorul poate aproba retragerea cererii de plată în condițiile prevăzute în normele și procedurile sale interne și cu respectarea condițiilor Programului.(4) F.N.G.C.I.M.M. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanției, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către finanțator.  +  Articolul 26(1) Organele fiscale teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală aplică procedura de executare silită asupra bunului mobil reprezentat de autoturismul achiziționat în cadrul Programului.(2) Sumele provenite din valorificarea bunului mobil achiziționat în cadrul Programului, asupra căruia a fost instituită ipoteca legală mobiliară proporțional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, atât în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., cât și a finanțatorului, se eliberează și se distribuie proporțional cu procentul de garantare, stabilit potrivit legii, după deducerea cheltuielilor de executare silită efectuate de organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) Sumele recuperate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în contul creanței reprezentând valoarea de executare a garanțiilor plătite de către M.F.P., precum și obligațiile accesorii aferente acestora se fac venit la bugetul de stat.(4) La cererea finanțatorului, Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite o informare privind stadiul procedurilor de valorificare a bunului care face obiectul contractului de garantare, în cadrul procedurii de executare silită.
   +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 27În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de aplicare, finanțatorii transmit F.N.G.C.I.M.M. și M.F.P. cererile de înscriere în Program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica în legătură cu finanțările acordate în cadrul Programului, precum și valoarea estimată a garanțiilor care urmează să fie acordate în cadrul Programului.  +  Articolul 27^1Finanțatorii care nu au transmis cererile de înscriere în Program, nivelul costurilor totale pe care le vor aplica în legătură cu finanțările acordate în cadrul Programului, precum și valoarea estimată a garanțiilor care urmează să fie acordate în cadrul Programului în termenul prevăzut la art. 27, le pot transmite F.N.G.C.I.M.M. și M.F.P. până la 2 martie 2015. (la 17-02-2015, Art. 27^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 81 din 10 februarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 17 februarie 2015. )  +  Articolul 28Finanțatorii transmit o declarație pe propria răspundere, semnată și asumată de reprezentanții legali ai acestora, care să conțină angajamentul de respectare a încadrării costului finanțării cu garanție guvernamentală în marja maximă de 3% peste indicele IRCC. (la 05-06-2019, Articolul 28 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 343 din 30 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 05 iunie 2019 ) ------