HOTĂRÂRE nr. 762 din 16 septembrie 2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sebeș - Turda" - Lot 4
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 7 octombrie 2015  Notă
  Art. I si III din HOTĂRÂREA nr. 466 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 748 din 7 octombrie 2015, prevăd:
  „Articolul I
  Se aprobă suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sebeș-Turda“ - Lot 4, cu suma totală de 2,27 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (POIM), articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
  Articolul III
  (1) Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.
  (2) Suma prevăzută la art. I se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii”.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Autostrada Sebeș-Turda", cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sebeș- Turda" - Lot 4, potrivit planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*). Notă
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
   +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sebeș-Turda" - Lot 4, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Unirea și Mirăslău din județul Alba, respectiv Moldovenești, Mihai Viteazu și Călărași din județul Cluj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național «Autostrada Sebeș-Turda» - Lot 4, prevăzută la art. 1, aflate pe raza localităților Unirea și Mirăslău din județul Alba, respectiv Moldovenești, Mihai Viteazu și Călărași din județul Cluj, sunt în cuantum total de 779 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 , de la capitolul 84.01 «Transporturi», subcapitolul 03 «Transport Rutier» - titlul 58 - «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», articolul 58.03 - «Programe din Fondul de Coeziune - FC». (la 05-04-2016, Art. 3 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 218 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 5 aprilie 2016. )  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 6Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Iulian-Ghiocel Matache
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 16 septembrie 2015.Nr. 762.  +  Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele proprietate privatăsituate pe amplasamentul suplimentar allucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada Sebeș-Turda"- Lot 4 pe raza localităților Mirăslău, Unirea dinjudețul Alba, respectiv Moldovenești,Călărași și Mihai Viteazu din județul Cluj, proprietarii saudeținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.Județul U.A.T. Numele proprietarului Tarlaua Parcela Categoria de folosință Nr. cad./Topo CF Suprafața acte (mp) Suprafața de expropriat (mp) Intravilan/ ExtravilanValoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010 (lei)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1Alba Mirăslău BIRO KAROL, BIRO MARIA, SZOKE MARIA 1251889/84Arabil --6.359,0065,00extravilan89,70
  2Alba Mirăslău POPA AMOS 1251889/85Arabil --3.193,00210,00extravilan289,80
  3Alba Mirăslău MOLNAR STEFAN 1251889/86Arabil --3.193,00217,00extravilan299,46
  4Alba Mirăslău BIRO IOAN 1251889/87Arabil --3.287,00220,00extravilan303,60
  5Alba Mirăslău BIRO ARPAD 1251889/88Arabil --3.287,00216,00extravilan298,08
  6Alba Mirăslău SZOKE ALEXANDRU 1251889/89Arabil --6.575,00424,00extravilan585,12
  7Alba Mirăslău HORVATH IOAN 1251889/90Arabil --3.107,00239,00extravilan329,82
  8Alba Mirăslău SZANTO IOAN 1251889/91Arabil --3.107,00257,00extravilan354,66
  9Alba Mirăslău HORVATH MIHAIL 1251889/92Arabil --3.495,00339,00extravilan467,82
  10Alba Mirăslău VARGA ILEANA 1251889/93Arabil --3.496,00304,00extravilan419,52
  11Alba Mirăslău HORVATH IOAN 1251889/94Arabil --1.807,0017,00extravilan23,46
  12Alba Mirăslău PASTOR LEONTINA, STEF SIMION 1251889/95Arabil --1.807,0015,00extravilan20,70
  13Alba Mirăslău MUCSI DIONISIE 1251889/96Arabil --3.610,0022,00extravilan30,36
  14Alba Mirăslău BOLDEA RODICA 1251889/97Arabil --7.266,0014,00extravilan19,32
  15Alba Unirea PACURAR IOAN 1692298/1Arabil --5.200,00362,00extravilan416,30
  16Alba Unirea OPREA AUREL 1692298/3Arabil --2.900,001.573,00extravilan1.808,95
  17Alba Unirea OPREA VIOREL 1692298/4Arabil --2.900,001.084,00extravilan1.246,60
  18Alba Unirea PACURAR MARIA 1692298/5Arabil --2.900,0012,00extravilan13,80
  19Alba Unirea STEFAN IULIU 1692315/1Pășune --9.300,00849,00extravilan976,35
  20Alba Unirea STEFAN IULIU 1692318/2Arabil --8.100,001.853,00extravilan2.130,95
  21Alba Unirea POPA LEONTINA 1692318/1Arabil --4.450,004,00extravilan4,60
  22Alba Unirea BOARIU LEONTINA 1702324/2/1Pășune --10.800,00291,00extravilan334,65
  23Alba Unirea POPA LEONTINA 1702324/2/2Pășune --17.000,00163,00extravilan187,45
  24Alba Unirea POPA LEONTINA 1702324/1Pășune --18.300,0081,00extravilan93,15
  25Alba Unirea OPREA TRAIAN, OPREA VIOREL, FANAT ANA,OPREA IOAN, ILIAN VIRGIL1702336/20Arabil --5.800,00497,00extravilan571,55
  26Alba Unirea CHIRA CORNEL, GARBO LETITIA, CHIRA DOMNOSIE 1702336/19/2Arabil --1.100,00186,00extravilan213,90
  27Alba Unirea ROSCA IULIU, MOISE ANA 1702336/19/2aArabil --1.800,00117,00extravilan134,55
  28Alba Unirea URS MARIA 1702236/18/2Arabil --5.800,00144,00extravilan165,60
  29Alba Unirea MARIAN ANA 1702336/18/2aArabil --8.700,00217,00extravilan249,55
  30Alba Unirea DAMIAN IOAN, TONT MARIA,ILEA SUSANA 1702236/17Arabil --2.200,0056,00extravilan64,40
  31Alba Unirea CACOVEAN S. VIRGIL 1702336/16Arabil --3.200,00104,00extravilan119,60
  32Alba Unirea OPREA VASILE, OPREA ARTENIE, MIHAILA ANA, CIOBANU EMILIA 1702236/15Arabil --2.200,00208,00extravilan239,20
  33Alba Unirea OPREA VIOREL, OPREA IRONIM, UTIU OTILIA, OPREA IOAN 1702336/14Arabil -711292.200,0068,00extravilan78,20
  34Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 1702333Pășune --864,00extravilan993,60
  35Alba Unirea SUCIU IRONIM 1702336/3Arabil --4.300,00103,00extravilan118,45
  36Alba Unirea SAVU DUMITRU STEFAN 1702336/2Arabil --9.000,00881,00extravilan1.013,15
  37Alba Unirea CACOVEAN ROMUL 1902619/3Vie --1.500,00161,00extravilan185,15
  38Alba Unirea HARD SILVIU 1902619/4Arabil --5.200,0020,00extravilan23,00
  39Alba Unirea BARBU DORIN 1902619/5Arabil --17.400,00730,00extravilan839,50
  40Alba Unirea IEGAR EUGENIA 1902613/6Arabil --5.000,0040,00extravilan46,00
  41Alba Unirea VOICU VIORICA 1902613/7Arabil --5.000,0040,00extravilan46,00
  42Alba Unirea CSIKI ALEXANDRU 1902613/8Arabil --5.000,0040,00extravilan46,00
  43Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR UNIREA 1902613/9/1Arabil --5.000,0040,00extravilan46,00
  44Alba Unirea APA IULIU, VINCZE ANA 1902613/58Arabil --5.000,0040,00extravilan46,00
  45Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 1902613/9/3Arabil --5.007,0051,00extravilan58,65
  46Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 1902613/9/4Arabil --5.000,002,00extravilan2,30
  47Alba Unirea VOICA LEON 1902613/15Arabil --5.000,002,00extravilan2,30
  48Alba Unirea CISMAS IOAN 1902613/16Arabil --5.000,0044,00extravilan50,60
  49Alba Unirea SZABO MARIA 1902613/17Arabil --5.000,0041,00extravilan47,15
  50Alba Unirea TURCU SABIN 1902613/18Arabil --5.000,0041,00extravilan47,15
  51Alba Unirea MOLDOVAN PARASCHIVA 1902613/19Arabil --5.000,0029,00extravilan33,35
  52Alba Unirea LACATUS IULIANA 1902613/20Arabil --5.000,0010,00extravilan11,50
  53Alba Unirea CORDEA ILEANA 1872607/45Arabil --5.000,0051,00extravilan58,65
  54Alba Unirea HERCHI VIORICA 1872607/46Arabil --5.000,0070,00extravilan80,50
  55Alba Unirea POPA ELENA 1872607/47Arabil --5.000,0062,00extravilan71,30
  56Alba Unirea BARSAN RAVECA 1872607/48Arabil --5.000,0051,00extravilan58,65
  57Alba Unirea COCSIS ILEANA 1872607/49Arabil --5.000,008,00extravilan9,20
  58Alba Unirea SZABO LIDIA 1872607/51Arabil --5.000,0020,00extravilan23,00
  59Alba Unirea KIRALY PAVEL 1822522/8Arabil --7.200,00397,00extravilan456,55
  60Alba Unirea DRAGOMIR VICTOR, DRAGOMIR IONEL, CHIRILA LIVIA, CRISAN AURELIA 1822522/7Pășune --8.700,00444,00extravilan510,60
  61Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 1822522/3Arabil --43.749,00850,00extravilan977,50
  62Alba Unirea NAPRADEAN EMILIA 1822522/4Arabil -7072434.100,00495,00extravilan569,25
  63Alba Unirea POPA EMIL, POPA SUSANA 74863/1/1/1Arabil -7075212.400,001.136,00extravilan1.306,40
  64Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 74863/1/1/1aArabil --3.074,00564,00extravilan648,60
  65Alba Unirea S.C. COMPACT CONSTRUCT -S.R.L. 74863/1/1/2Arabil -7077066.800,006.183,00extravilan7.110,45
  66Alba Unirea S.C. COMPACT CONSTRUCT -S.R.L. 74863/1/1/2Arabil -7077066.800,00772,00extravilan887,80
  67Alba Unirea MAIER GHEORGHE 74851/1/6Arabil --4.300,0066,00extravilan75,90
  68Alba Unirea GIURGIU EMANOIL 74851/1/7Arabil --2.200,00141,00extravilan162,15
  69Alba Unirea PETRIDEAN ARGHIL 74851/1/8Arabil --1.500,001,00extravilan1,15
  70Alba Unirea PETRIDEAN ARGHIL 74851/1/8Arabil --1.500,0034,00extravilan39,10
  71Alba Unirea S.C. COMPACT CONSTRUCT -S.R.L. 74851/1/14Arabil -7077164.300,0012.243,00extravilan14.079,45
  72Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 74851/1/1/44Arabil --10.157,00145,00extravilan166,75
  73Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 71842Pășune --9.735,002.035,00extravilan2.340,25
  74Alba Unirea S.C. LAIER ROM - S.R.L. CLUJ-NAPOCA 691516/1,1517/2/2/1Curți, construcții-7092179.388,0019,00intravilan196,65
  75Alba Unirea S.C. LAIER ROM - S.R.L. CLUJ-NAPOCA 691516/1,1517/2/2/1Curți, construcții-7092179.388,002.732,00intravilan28.276,20
  76Alba Unirea S.C. LAIER ROM - S.R.L. CLUJ-NAPOCA 701516/1,1517/2/2/1Curți, construcții-7092179.388,00611,00intravilan6.323,85
  77Alba Unirea MAIER GHEORGHE 74859/41Fânețe --1.700,00557,00extravilan640,55
  78Alba Unirea NEIC ARGHIR 74859/40Fânețe --800,00622,00extravilan715,30
  79Alba Unirea TATAR VASILE 74859/39Fânețe --800,00564,00extravilan648,60
  80Alba Unirea FRANC VIORICA 74859/38Pășune --400,00260,00extravilan299,00
  81Alba Unirea FRANC ILARIE 74859/37Fânețe --400,00245,00extravilan281,75
  82Alba Unirea POPA AURELIA 74859/36Fânețe --1.400,00739,00extravilan849,85
  83Alba Unirea LASLO SILVIA 74859/35Arabil --400,00178,00extravilan204,70
  84Alba Unirea TATAR STEFAN 74859/34Fânețe --400,00163,00extravilan187,45
  85Alba Unirea TATAR IOAN 74859/33Arabil --800,00281,00extravilan323,15
  86Alba Unirea TATAR VASILE 74859/32Fânețe --800,00222,00extravilan255,30
  87Alba Unirea POPA MARIA, TATAR MIHAI,TATAR IOAN, TATAR SAVETA, TATAR VASILE, MOLDOVAN SILVIA 74859/31Fânețe --800,00163,00extravilan187,45
  88Alba Unirea TATAR MIHAI 74859/30Fânețe --800,00111,00extravilan127,65
  89Alba Unirea BRASOVEAN OLIMPIA 74859/29Fânețe --800,0091,00extravilan104,65
  90Alba Unirea NICOARA ROMUL 74859/28Arabil --700,0067,00extravilan77,05
  91Alba Unirea TURCU MARIA 74859/27/2Fânețe --500,0041,00extravilan47,15
  92Alba Unirea MIREA ROZALIA 74859/27/1Fânețe --500,0044,00extravilan50,60
  93Alba Unirea IONAS IONEL 74859/26Fânețe --500,0049,00extravilan56,35
  94Alba Unirea POPA AUREL 74859/25Fânețe --500,0054,00extravilan62,10
  95Alba Unirea PETRIDEAN ARGHIL 74859/24/1Fânețe --300,0035,00extravilan40,25
  96Alba Unirea POPA EFREM 74859/24/2Fânețe --300,0037,00extravilan42,55
  97Alba Unirea POPA ILARIE, JUDE CALIN,JUDE ARGHIL 74859/23Arabil --300,0039,00extravilan44,85
  98Alba Unirea POPA LIVIA 74859/22Arabil --200,0025,00extravilan28,75
  99Alba Unirea POPA SILVIU 74859/21Fânețe --200,0029,00extravilan33,35
  100Alba Unirea POPA AURELIA 74859/20Fânețe --200,0030,00extravilan34,50
  101Alba Unirea GIURGIU AUREL 74859/19Fânețe --200,0031,00extravilan35,65
  102Alba Unirea MIRCEA MARIA 74859/18Arabil --200,0031,00extravilan35,65
  103Alba Unirea TATAR MIHAI 74859/17Fânețe --200,0032,00extravilan36,80
  104Alba Unirea MOLDOVAN VASILE, MACAVEI MARIA 74859/16Arabil --200,0033,00extravilan37,95
  105Alba Unirea NICOARA VIRGIL 74859/15Fânețe --100,0017,00extravilan19,55
  106Alba Unirea POPA MARIA 74859/14Fânețe --400,0069,00extravilan79,35
  107Alba Unirea CRAI VIORICA 74859/13Fânețe --500,0091,00extravilan104,65
  108Alba Unirea POPA ILARIE 74859/12Fânețe --400,0076,00extravilan87,40
  109Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 74859/12aFânețe --2.656,00595,00extravilan684,25
  110Alba Unirea LASLO ILARIE 74859/11Fânețe --2.700,00121,00extravilan139,15
  111Alba Unirea POPA LUCRETIA 74859/10Fânețe --800,00248,00extravilan285,20
  112Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 69832/9aPășune --1.700,001.025,00extravilan1.178,75
  113Alba Unirea NICOARA VALENTIN 69832/10Arabil --1.700,001.700,00extravilan1.955,00
  114Alba Unirea GIURGIU AUREL 69832/11Fânețe --400,00400,00extravilan460,00
  115Alba Unirea POPA ILARIE 69832/12Fânețe --400,00400,00extravilan460,00
  116Alba Unirea POPA SILVIU 69832/13Pășune --400,00400,00extravilan460,00
  117Alba Unirea PETRIDEAN STELUTA 69832/14Pășune --800,00800,00extravilan920,00
  118Alba Unirea POPA ILARIE, JUDE CALIN,JUDE ARGHIL 69832/15Arabil --800,00800,00extravilan920,00
  119Alba Unirea PETRIDEAN ARGHIL 69832/16/1Fânețe --300,00300,00extravilan345,00
  120Alba Unirea POPA EFREM 69832/16/2Pășune --1.400,001.400,00extravilan1.610,00
  121Alba Unirea PETRIDEAN VICTOR 69832/17Pășune --3.500,003.500,00extravilan4.025,00
  122Alba Unirea PAROHIA ORTODOXĂ DUMBRAVA 69832/18Pășune --900,00890,00extravilan1.023,50
  123Alba Unirea FRANC ILARIE, FRANCU CORNEL, FRANC AUREL, TAT EMILIA, FRANC IULIU,CAMPEAN ANUTA 69832/19Arabil --2.000,002.000,00extravilan2.300,00
  124Alba Unirea POPA ROMANUT, POPA GHEORGHE 69832/20Arabil --2.700,002.700,00extravilan3.105,00
  125Alba Unirea PETRIDEAN EMIL 69832/21Pășune --3.500,003.239,00extravilan3.724,85
  126Alba Unirea ROMAN ELISABETA 69833/2Fânețe --1.100,0017,00extravilan19,55
  127Alba Unirea TATAR VASILE 69833/3Arabil --500,0046,00extravilan52,90
  128Alba Unirea TATAR VASILE 69833/3Arabil --500,005,00extravilan5,75
  129Alba Unirea CORNEA IOAN, CORNEA VIRGIL, CORNEA VIOREL, VERDES ELISABETA, RADU CORNELIA 69833/4Fânețe --500,0073,00extravilan83,95
  130Alba Unirea CORNEA IOAN, CORNEA VIRGIL, CORNEA VIOREL, VERDES ELISABETA, RADU CORNELIA 69833/4Fânețe --500,0028,00extravilan32,20
  131Alba Unirea TATAR IOAN 69833/5Arabil --500,0099,00extravilan113,85
  132Alba Unirea TATAR IOAN 69833/5Arabil --500,0030,00extravilan34,50
  133Alba Unirea TATAR IULIUT 69833/6Fânețe --500,00123,00extravilan141,45
  134Alba Unirea TATAR IULIUT 69833/6Fânețe --500,0028,00extravilan32,20
  135Alba Unirea POPA ILARIE 69833/7Fânețe --600,00172,00extravilan197,80
  136Alba Unirea POPA ILARIE 69833/7Fânețe --600,0032,00extravilan36,80
  137Alba Unirea TATAR IOAN, TATAR VASILE69833/8Fânețe --1.200,00418,00extravilan480,70
  138Alba Unirea TATAR IOAN, TATAR VASILE69833/8Fânețe --1.200,0062,00extravilan71,30
  139Alba Unirea CRISAN VICTOR 69833/9Pășune --1.200,00508,00extravilan584,20
  140Alba Unirea CRISAN VICTOR 69833/9Pășune --1.200,0063,00extravilan72,45
  141Alba Unirea CRISAN ARGHIR 69833/10Arabil --1.200,00601,00extravilan691,15
  142Alba Unirea CRISAN ARGHIR 69833/10Arabil --1.200,00123,00extravilan141,45
  143Alba Unirea PETRIDEAN ILARIE 69833/11Pășune --1.200,00635,00extravilan730,25
  144Alba Unirea PETRIDEAN ILARIE 69833/11Pășune --1.200,00124,00extravilan142,60
  145Alba Unirea MOLDOVAN ILARIE 69833/12Pășune --1.200,00515,00extravilan592,25
  146Alba Unirea MOLDOVAN ILARIE 69833/12Pășune --1.200,00144,00extravilan165,60
  147Alba Unirea MOLDOVAN VIOREL, MOLDOVAN VASILE, PETRIDEAN LIVIA 69833/13Arabil --1.200,00115,00extravilan132,25
  148Alba Unirea MOLDOVAN VIOREL, MOLDOVAN VASILE, PETRIDEAN LIVIA 69833/13Arabil --1.200,00211,00extravilan242,65
  149Alba Unirea TURCU AUREL 69833/14Fânețe --200,0089,00extravilan102,35
  150Alba Unirea TURCU ILARIE 69833/15Pășune --200,00200,00extravilan230,00
  151Alba Unirea POPA AUREL 69833/16Pășune --600,00600,00extravilan690,00
  152Alba Unirea IONAS IONEL 69833/17Fânețe --600,00600,00extravilan690,00
  153Alba Unirea TURCU AUREL 69833/18Fânețe --600,00600,00extravilan690,00
  154Alba Unirea NICOARA ROMUL 69833/19Arabil --600,00600,00extravilan690,00
  155Alba Unirea BRASOVEAN OLIMPIA 69833/20Pășune --600,00600,00extravilan690,00
  156Alba Unirea TATAR MIHAI 69833/21Pășune --600,00600,00extravilan690,00
  157Alba Unirea POPA MARIA, TATAR MIHAI,TATAR IOAN, TATAR SAVETA, TATAR VASILE, MOLDOVAN SILVIA 69833/22Pășune --600,00600,00extravilan690,00
  158Alba Unirea TATAR VASILE 69833/23Fânețe --600,00600,00extravilan690,00
  159Alba Unirea TATAR IOAN 69833/24Arabil --600,00591,00extravilan679,65
  160Alba Unirea TATAR STEFAN 69833/25Pășune --300,00258,00extravilan296,70
  161Alba Unirea LASLO SILVIA 69833/26Arabil --300,00223,00extravilan256,45
  162Alba Unirea POPA ILARIE 69833/27Fânețe --1.200,00552,00extravilan634,80
  163Alba Unirea FRANC VIORICA 69833/28Pășune --300,0053,00extravilan60,95
  164Alba Unirea MIREA ILARIE 69833/29Pășune --300,0020,00extravilan23,00
  165Alba Unirea ROMAN ELISABETA 69835/1Arabil --1.500,0017,00extravilan19,55
  166Alba Unirea TURCU AUREL 69835/2Arabil --1.400,0096,00extravilan110,40
  167Alba Unirea TATAR IOAN, TATAR VASILE 69835/3Arabil --400,0030,00extravilan34,50
  168Alba Unirea CRISAN VICTOR 69835/4Pășune --400,0034,00extravilan39,10
  169Alba Unirea PETRIDEAN ILARIE 69835/5Pășune --400,0052,00extravilan59,80
  170Alba Unirea NISTOR IOAN 69835/6Arabil --800,00341,00extravilan392,15
  171Alba Unirea PETRIDEAN LEOTENZIA 69835/7Arabil --800,0088,00extravilan101,20
  172Alba Unirea TATAR SILVIA 69835/8Arabil --800,00137,00extravilan157,55
  173Alba Unirea NICOARA VIRGIL 69835/9Pășune --1.600,00138,00extravilan158,70
  174Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 69835/10Pășune --3.126,0010,00extravilan11,50
  175Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 69835/10Pășune --3.126,00171,00extravilan196,65
  176Alba Unirea BISERICA ORTODOXĂ DUMBRAVA 43496/2Pășune --5.200,00905,00extravilan1.040,75
  177Alba Unirea BISERICA ORTODOXĂ DUMBRAVA 43496/1Pășune --14.000,00412,00extravilan473,80
  178Alba Unirea BISERICA ORTODOXĂ DUMBRAVA 43496/1Pășune --14.000,0056,00extravilan64,40
  179Alba Unirea BISERICA ORTODOXĂ DUMBRAVA 43495/1Arabil --30.800,00334,00extravilan384,10
  180Alba Unirea BISERICA ORTODOXĂ DUMBRAVA 43495/1Arabil --30.800,0044,00extravilan50,60
  181Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 43495/2Arabil --70.500,003.487,00extravilan4.010,05
  182Alba Unirea BISERICA ORTODOXĂ DUMBRAVA 44500/1Pășune --82.830,0032,00extravilan36,80
  183Alba Unirea BISERICA ORTODOXĂ DUMBRAVA 44500/1Pășune --82.830,00129,00extravilan148,35
  184Alba Unirea TATAR IOAN 42480/41Arabil --1.500,007,00extravilan8,05
  185Alba Unirea CRAIU OLIMPIE, PETRIDEANSILVIU 42480/40/1Arabil --1.400,00109,00extravilan125,35
  186AlbaUnireaBOCAN VICTOR42480/40/3A--1.500,00246,00extravilan282,90
  187Alba Unirea BERAR AUREL 42480/39Arabil --1.500,00425,00extravilan488,75
  188Alba Unirea PETRIDEAN VICTOR 42480/38Arabil --1.700,00450,00extravilan517,50
  189Alba Unirea MITREA LUCRETIA, POPA ELEONORA, CORNEA LUCRETIA 42480/36Arabil --1.500,00416,00extravilan478,40
  190Alba Unirea GIURGIU ILEANA 42480/35Arabil --1.500,00400,00extravilan460,00
  191Alba Unirea TATAR MARIA, GIURGIU EMANOIL, GIURGIU AUREL 42480/34Arabil --1.500,00445,00extravilan511,75
  192Alba Unirea PETRIDEAN VICTOR 42480/33Arabil --1.700,00393,00extravilan451,95
  193Alba Unirea POPA AUREL 42480/32Arabil --1.700,00416,00extravilan478,40
  194Alba Unirea NEIC AUREL, CIUNGRADI MATILDA 42480/31Arabil --1.700,00422,00extravilan485,30
  195Alba Unirea BARABAS ELENA 42480/30/2Arabil --800,00240,00extravilan276,00
  196Alba Unirea FRANC IACOB 42480/30/1Arabil --800,00237,00extravilan272,55
  197Alba Unirea CORNEA EMIL, CORNEA VIRGIL, FERDENANT LEONTINA 42480/29Arabil --1.700,00492,00extravilan565,80
  198Alba Unirea PETRIDEAN MARIA, PETRIDEAN ARGHIL, PETRIDEAN GHEORGHE 42480/28Arabil --1.800,00505,00extravilan580,75
  199Alba Unirea CRAI OLIMPIA 42480/27/2Arabil --900,00248,00extravilan285,20
  200Alba Unirea POPA MARIA 42480/27/1Livadă --900,00248,00extravilan285,20
  201Alba Unirea TURCU CORNELIA, RUSU MARIA 42480/26Arabil --1.800,00451,00extravilan518,65
  202Alba Unirea TURCU MARIA, NICOARA VIRGIL, CIUNGRADI VASILE 42480/25Arabil --1.800,00407,00extravilan468,05
  203Alba Unirea CORNEA VASILE 42480/24/2Arabil --900,00246,00extravilan282,90
  204Alba Unirea PETRIDEAN ARGHIL 42480/24/1Arabil --900,00246,00extravilan282,90
  205Alba Unirea PETRIDEAN AUREL 42480/23Arabil --1.900,00520,00extravilan598,00
  206Alba Unirea PETRIDEAN MARIA 42480/22Arabil --1.900,00520,00extravilan598,00
  207Alba Unirea MOLDOVAN VASILE, MACAVEI MARIA 42480/21Arabil --1.900,00520,00extravilan598,00
  208Alba Unirea NICOARA ROMUL 42480/20/2Arabil --900,00246,00extravilan282,90
  209Alba Unirea BRASOVEAN OLIMPIA 42480/20/1Arabil --1.900,00442,00extravilan508,30
  210Alba Unirea TATAR ROZALIA 42480/19Arabil --900,00257,00extravilan295,55
  211Alba Unirea PETRIDEAN VICTOR 42480/19/1Arabil --1.000,00284,00extravilan326,60
  212Alba Unirea TATAR STEFAN 42480/18Arabil --1.900,00356,00extravilan409,40
  213AlbaUnireaTATAR SILVIA42480/17/3A--1.900,00160,00extravilan184,00
  214Alba Unirea IONAS VIOREL, IONAS GHEORGHE, TIFRA VALERIA, CIUBOTARU OLIVIA 42480/16/2Arabil --1.000,0016,00extravilan18,40
  215Alba Unirea GLIGOR VETURIA 39455/1/19Arabil --7.200,00430,00extravilan494,50
  216Alba Unirea PETRIDEAN ARGHIL 39455/1/18Arabil --2.400,00159,00extravilan182,85
  217Alba Unirea BARBOS TEODOR 39455/1/17/2Arabil --1.200,0092,00extravilan105,80
  218Alba Unirea BARBOS VICTOR 39455/1/17/1Arabil --1.200,00104,00extravilan119,60
  219Alba Unirea PETRIDEAN ARGHIR 39455/1/16Arabil --1.200,00111,00extravilan127,65
  220Alba Unirea CIUNGRADI IOAN 39455/1/16/1Arabil --1.200,00118,00extravilan135,70
  221Alba Unirea MOLDOVAN PETRU, MIRCEA ILIANA 39455/1/15Arabil --2.400,00241,00extravilan277,15
  222Alba Unirea TATAR ANA 39455/1/14Arabil --2.400,00240,00extravilan276,00
  223Alba Unirea PETRIDEAN VIRGIL, PETRIDEAN AUREL 39455/1/13Arabil --1.200,00119,00extravilan136,85
  224Alba Unirea TATAR ELEONORA 39455/1/12Arabil --1.200,00118,00extravilan135,70
  225Alba Unirea TATAR IOAN 39455/1/11Arabil --1.200,00121,00extravilan139,15
  226Alba Unirea TATAR STEFAN 39455/1/10Arabil --1.200,00128,00extravilan147,20
  227Alba Unirea TURCU MARIA 39455/1/9Arabil --2.400,00265,00extravilan304,75
  228Alba Unirea BARBOS ANA 39455/1/8Arabil --2.400,00255,00extravilan293,25
  229Alba Unirea CORNEA VICTORIA 39455/1/7/1Arabil --1.500,00133,00extravilan152,95
  230Alba Unirea CORNEA VICTORIA 39455/1/7/1Arabil --1.500,004,00extravilan4,60
  231Alba Unirea IENEI AUREL 39455/1/7Arabil --1.500,00136,00extravilan156,40
  232Alba Unirea IENEI AUREL 39455/1/7Arabil --1.500,0017,00extravilan19,55
  233Alba Unirea FRANC AUREL FILIP 39455/1/6Arabil --3.200,00359,00extravilan412,85
  234Alba Unirea FRANC AUREL FILIP 39455/1/6Arabil --3.200,0074,00extravilan85,10
  235Alba Unirea MOLDOVAN ARGHIL, MAIER OLIMPIA, MOLDOVAN VASILE 39455/1/5Arabil --3.200,00590,00extravilan678,50
  236Alba Unirea MOLDOVAN ARGHIL, MAIER OLIMPIA, MOLDOVAN VASILE 39455/1/5Arabil --3.200,00136,00extravilan156,40
  237Alba Unirea POPA AUREL 39455/1/4Arabil --3.200,00450,00extravilan517,50
  238Alba Unirea POPA AUREL 39455/1/4Arabil --3.200,008,00extravilan9,20
  239Alba Unirea PETRIDEAN AURELIA 39455/1/3Arabil --3.200,00644,00extravilan740,60
  240Alba Unirea PETRIDEAN AURELIA 39455/1/3Arabil --3.200,00106,00extravilan121,90
  241Alba Unirea TURCU AUREL 39455/1/2Arabil --3.200,002.458,00extravilan2.826,70
  242Alba Unirea CORNEA ARGHIL 39455/1/1/2Arabil --1.600,001.600,00extravilan1.840,00
  243Alba Unirea CORNEA ARGHIL, TATAR FLORENTINA, CORNEA ROZALIA 39455/1/1/1Arabil --1.600,00174,00extravilan200,10
  244Alba Unirea CORNEA ARGHIL, TATAR FLORENTINA, CORNEA ROZALIA 39455/1/1/1Arabil --1.600,001.101,00extravilan1.266,15
  245Alba Unirea PARDUTIU AUREL DOREL 39455/2/10Arabil --1.900,00500,00extravilan575,00
  246Alba Unirea GHIRISEAN FELICIA, TATAR OLIMPIA, ILEA VIRGIL, ILEA IULIU 39455/2/11Arabil --1.900,00106,00extravilan121,90
  247Alba Unirea ILEA VISTIAN 39455/2/12Arabil --2.200,00102,00extravilan117,30
  248Alba Unirea POPA SABINA 39455/2/13/2Arabil --1.200,0046,00extravilan52,90
  249Alba Unirea POPA MARIA 39455/2/13/1Arabil --1.200,0039,00extravilan44,85
  250Alba Unirea SALAGEAN VICTORIA 39455/2/14Arabil --1.400,0037,00extravilan42,55
  251Alba Unirea POPA MARIA 39455/2/15/2Arabil --900,0019,00extravilan21,85
  252Alba Unirea SALAJAN EMANOIL 39455/2/15/1Arabil --900,0013,00extravilan14,95
  253Alba Unirea MIRCEA IOAN, BOZDOC LENUTA, MIRCEA LIVIU, MIRCEA SILVIU 39455/2/16Arabil --1.900,009,00extravilan10,35
  254Alba Unirea ILEA ANICA 39455/2/20Arabil --2.600,0020,00extravilan23,00
  255Alba Unirea ILEA GHEORGHE 39455/2/21Arabil --2.600,001.857,00extravilan2.135,55
  256Alba Unirea CRISAN MARIA 39455/2/7Arabil --2.000,0013,00extravilan14,95
  257Alba Unirea CRISAN MARIA 39455/2/8Arabil --2.000,00141,00extravilan162,15
  258Alba Unirea MAN VALERIA 39455/2/8/1Arabil --2.000,00207,00extravilan238,05
  259Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 39455/2/8/2Arabil --5.768,0092,00extravilan105,80
  260Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 41472/3/3Arabil --1.033,00965,00extravilan1.109,75
  261Alba Unirea GARDUS RUBIN 41472/3/2Arabil --3.000,002.251,00extravilan2.588,65
  262Alba Unirea PARDUT MARIA 41472/3/1Arabil --3.000,002.001,00extravilan2.301,15
  263Alba Unirea SUCIU MARIA 41472/2Arabil --3.000,002.202,00extravilan2.532,30
  264AlbaUnireaBELEA MARIA41472/1/2A--3.000,001.403,00extravilan1.613,45
  265Alba Unirea POPA IACOB 42472/1/9Arabil --500,0033,00extravilan37,95
  266Alba Unirea POPA IACOB 42472/1/10Arabil --500,0078,00extravilan89,70
  267Alba Unirea TOLAI VICTORIA, CHINCHES MARIOARA, HETEA SILVIA 42472/1/11Arabil --500,00124,00extravilan142,60
  268Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR**) UNIREA 42472/1/11aArabil --359,00126,00extravilan144,90
  269Alba Unirea SUSMAN TAVIA, POPA VASILE, POPA IOAN 42472/1/12Arabil --500,00222,00extravilan255,30
  270Alba Unirea SUSMAN TANIA 42472/1/13/1Arabil --500,00229,00extravilan263,35
  271Alba Unirea POPA IACOB 42472/1/13/2Arabil --500,00271,00extravilan311,65
  272Alba Unirea SUCIU EMIL 42472/1/14Arabil --500,00283,00extravilan325,45
  273Alba Unirea SUCIU SILVIA 42472/1/15Arabil --500,00275,00extravilan316,25
  274Alba Unirea MIREA IOAN 42472/1/16Arabil --500,00277,00extravilan318,55
  275Alba Unirea PARDUT ELENA 42472/1/17Arabil --500,00318,00extravilan365,70
  276Alba Unirea MIREA IOAN 42472/1/18Arabil --500,0068,00extravilan78,20
  277Alba Unirea POPA MELANIA, POPA SILVIA 41472/4/5Arabil --1.500,0011,00extravilan12,65
  278Alba Unirea MOLDOVAN CORNEL 41472/4Arabil --1.100,0042,00extravilan48,30
  279Alba Unirea APIAN SIMION 41472/5Arabil --1.100,0076,00extravilan87,40
  280Alba Unirea POPA FLORENTINA 41472/6Arabil --1.200,00103,00extravilan118,45
  281Alba Unirea TATAR OLIMPIA, GHIRISAN FELICIA, ILEA VIRGIL, ILEA IULIU 41472/7/2Arabil --1.500,00163,00extravilan187,45
  282Alba Unirea GHIRISAN FELICIA 41472/7/1Arabil --1.500,00199,00extravilan228,85
  283Alba Unirea CHINCES CANDIN GHEORGHE,CHINCES TANASIE, CHINCESROZALIA 41472/8Arabil --1.500,00249,00extravilan286,35
  284Alba Unirea MOLDOVAN PETRU, MIRCEA ILIANA 41472/9Arabil --1.100,00223,00extravilan256,45
  285Alba Unirea MOLDOVAN ROZALIA 41472/10Arabil --1.100,00257,00extravilan295,55
  286Alba Unirea TATAR IOAN 41472/11Arabil --700,00180,00extravilan207,00
  287Alba Unirea SUSMAN IOAN 41472/12Arabil --700,00193,00extravilan221,95
  288Alba Unirea RATIU SIMION, RATIU VICTORIA 41472/13Arabil --900,00268,00extravilan308,20
  289Alba Unirea POPA CELESTIN IULIUS, POCSE MONICA VICTORIA, CATINAS POMPILIA 41472/14Arabil --2.100,00707,00extravilan813,05
  290Alba Unirea TOLAI VICTORIA, CHINCHES MARIOARA, HETEA SILVIA 41472/15Arabil --2.800,001.094,00extravilan1.258,10
  291Alba Unirea POPA IACOB 41472/16Arabil --2.800,001.266,00extravilan1.455,90
  292Alba Unirea MAIER MARIA 41472/17Arabil --1.400,00698,00extravilan802,70
  293Alba Unirea MAIER MARIA 42472/17Arabil --1.400,009,00extravilan10,35
  294Alba Unirea MIREA IACOB, RATIU MARIA41472/18Arabil --1.000,00729,00extravilan838,35
  295Alba Unirea MIREA MARIA 41472/19Arabil --1.000,00817,00extravilan939,55
  296Alba Unirea MOLDOVAN ROZALIA 41472/20Arabil --2.000,001.591,00extravilan1.829,65
  297Alba Unirea POPA ELENA 41472/21Arabil --2.000,001.307,00extravilan1.503,05
  298Alba Unirea POPA ELENA 41472/21Arabil --2.000,00140,00extravilan161,00
  299Alba Unirea CHINCES IACOB, PREDA LETITIA, MOLDOVAN FELICIA, OARA SORIN 41472/22Arabil --1.200,00716,00extravilan823,40
  300Alba Unirea CHINCES IACOB, PREDA LETITIA, MOLDOVAN FELICIA, OARA SORIN 41472/22Arabil --1.200,0085,00extravilan97,75
  301Alba Unirea CHINCES AMBROZIE 41472/23Arabil --1.200,00662,00extravilan761,30
  302Alba Unirea CHINCES AMBROZIE 41472/23Arabil --1.200,0092,00extravilan105,80
  303Alba Unirea GHIRISAN IULIU 41472/24Arabil --2.400,001.101,00extravilan1.266,15
  304Alba Unirea GHIRISAN IULIU 41472/24Arabil --2.400,00246,00extravilan282,90
  305Alba Unirea MOLDOVAN ZORITA 41472/25Arabil --2.200,00512,00extravilan588,80
  306Alba Unirea MOLDOVAN ZORITA 41472/25Arabil --2.200,00338,00extravilan388,70
  307Alba Unirea ILEA ANA 41472/26/3Arabil --1.200,0055,00extravilan63,25
  308Alba Unirea ILEA ANA 41472/26/3Arabil --1.200,00188,00extravilan216,20
  309Alba Unirea MIRCEA EMANOIL 41472/26/2Arabil --1.200,00191,00extravilan219,65
  310Alba Unirea OSVADA SILVIU 41472/27Arabil --1.200,00191,00extravilan219,65
  311Alba Unirea MIREA LEONTINA 41472/28Arabil --900,00140,00extravilan161,00
  312Alba Unirea PARDUT LUDOVICA 41472/29Arabil --2.400,00357,00extravilan410,55
  313Alba Unirea POPA VASILE 41472/30Arabil --1.400,00197,00extravilan226,55
  314Alba Unirea POPA MARIA 41472/31Arabil --700,0095,00extravilan109,25
  315Alba Unirea SALAGEAN IOAN, SALAGEAN VASILE, BARBAT MARIA, SALAGEAN MARIA 41472/32Arabil --700,0093,00extravilan106,95
  316Alba Unirea BOIER EMIL 41472/33Arabil --800,00102,00extravilan117,30
  317Alba Unirea POPA VASILE 41472/34Arabil --800,0098,00extravilan112,70
  318Alba Unirea BARBOS IOAN 41472/35Arabil --3.000,00314,00extravilan361,10
  319Alba Unirea BARBOS PETRU 41472/36Arabil --3.000,00168,00extravilan193,20
  320Alba Unirea MUNTEAN VICTORIA 41472/37Arabil --1.500,0020,00extravilan23,00
  321Alba Unirea MUNTEAN ILARIE 41472/38Arabil --1.500,001,00extravilan1,15
  322Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR **) UNIREA 40463/9Arabil --1.671,00extravilan1.921,65
  323Alba Unirea MOLDOVAN CORNEL 40463/3/3Arabil --1.200,00256,00extravilan294,40
  324Alba Unirea PACURAR LIVIU, CRISAN SILVIA, HOPARTEAN MARIA 40463/3/2Arabil --3.500,003.266,00extravilan3.755,90
  325Alba Unirea HERMAN SILVIA 40463/2Arabil --4.900,004.155,00extravilan4.778,25
  326Alba Unirea HERMAN VALENTIN 40463/1Arabil --5.000,00134,00extravilan154,10
  327Alba Unirea ALBA SUSANA 40463/3/1Arabil --2.200,001.433,00extravilan1.647,95
  328Alba Unirea MAN IOAN 40463/4Arabil --1.500,00965,00extravilan1.109,75
  329Alba Unirea POPA EMANOIL 40463/5Arabil --1.700,001.197,00extravilan1.376,55
  330Alba Unirea PARDUT SIMION 40463/6Arabil --1.700,001.574,00extravilan1.810,10
  331Alba Unirea TATAR IRONIM 40463/7Arabil --1.700,001.700,00extravilan1.955,00
  332Alba Unirea COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR **) UNIREA 40463/8Arabil --3.476,001.663,00extravilan1.912,45
  333Alba Unirea SUSMAN AUGUSTA 31377/4Arabil --2.000,003,00extravilan3,45
  334Alba Unirea CRISAN MARIA 31365/23Arabil --1.500,0093,00extravilan106,95
  335Alba Unirea GARBO SILVIA 31365/24Arabil --1.500,00295,00extravilan339,25
  336Alba Unirea MOGA LUCRETIA 31365/20Arabil --1.000,0033,00extravilan37,95
  337Alba Unirea POPA MARIA 31365/19Arabil --1.000,0094,00extravilan108,10
  338Alba Unirea POPA MARIA 31365/19Arabil --1.000,0013,00extravilan14,95
  339Alba Unirea SALAGEAN IOAN, SALAGEAN VASILE, BARBAT MARIA, SALAGEAN MARIA 31365/18Arabil --1.000,001,00extravilan1,15
  340Alba Unirea SALAGEAN IOAN, SALAGEAN VASILE, BARBAT MARIA, SALAGEAN MARIA 31365/18Arabil --1.000,008,00extravilan9,20
  341Alba Unirea GHIRISAN GHEORGHE 31365/17Arabil --1.500,002,00extravilan2,30
  342Alba Unirea GHIRISAN GHEORGHE 31365/17Arabil --1.500,003,00extravilan3,45
  343Alba Unirea LAZAR SILVIA 31365/16Arabil --3.500,004,00extravilan4,60
  344Alba Unirea MOLDOVAN ELISABETA 31365/15Arabil --2.900,002,00extravilan2,30
  345Alba Unirea RATIU SIMON, RATIU VICTORIA 31365/4Arabil --1.100,003,00extravilan3,45
  346Alba Unirea POPA IACOB, HERMAN MARIA, POPA SIMION 31365/5Arabil --1.100,0020,00extravilan23,00
  347Alba Unirea APIAN VASILE 31365/6Arabil --1.100,0045,00extravilan51,75
  348Alba Unirea BARBAT TANASE 31365/7Arabil --2.100,00138,00extravilan158,70
  349Alba Unirea POPA SILVIU 31365/8Arabil --3.200,00133,00extravilan152,95
  350Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Szilagyi Rozalia) 67303Arabil --11.100,00111,00extravilan51,06
  351Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Părduțiu Paraschiva) 67304Arabil --11.100,00683,00extravilan314,18
  352Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Nagy Anton) 6731Arabil --4.300,00245,00extravilan112,70
  353Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești 6730/1Arabil --1.473,0011,00extravilan5,06
  354Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Popa Emil) 67-Arabil --30.300,0065,00extravilan29,90
  355Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Kadar Marton) 67-Arabil --7.000,00346,00extravilan159,16
  356Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Kadar Marton) 67-Arabil --7.000,0090,00extravilan41,40
  357ClujMoldoveneștiCONSILIUL LOCAL MOLDOVENEȘTI67-A--2.900,00354,00extravilan109,92
  358Cluj MOLDOVENEȘTI Mirea Victoria 6748/2Arabil --1.000,00148,00extravilan68,08
  359Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Biro Alexandru) 67-Arabil --1.000,00160,00extravilan73,60
  360Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Cuc Ioan) 67-Arabil --1.000,00170,00extravilan78,20
  361Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Szabo Domokos) 67-Arabil --1.300,00236,00extravilan108,56
  362Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Fodor Iuliana) 67-Arabil --1.500,00344,00extravilan158,24
  363Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești 67-Arabil --1.980,0069,00extravilan31,74
  364Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Szabo Francisc) 67-Arabil --2.900,00535,00extravilan246,10
  365Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Szabo Ileana) 67-Arabil --2.900,00284,00extravilan130,64
  366Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești 67-Arabil --1.632,0039,00extravilan17,94
  367Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Copil Alexandru) 67-Arabil --3.600,00100,00extravilan46,00
  368Cluj MOLDOVENEȘTI Nagy Ana, Csep Rozalia 67-Arabil --3.400,0035,00extravilan16,10
  369Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Szilagy Nicolae) 67-Arabil --7.500,001.032,00extravilan474,72
  370Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Gagea Emil) 67-Arabil --6.000,00836,00extravilan384,56
  371Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Crisan Valer) 67-Arabil --5.800,00864,00extravilan397,44
  372Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Gherman Gheorghe) 67-Arabil --2.592,00252,00extravilan115,92
  373Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Banyai Janos) 67-Arabil --600,0046,00extravilan21,16
  374Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Banyai Dezso) 67-Arabil --1.000,0078,00extravilan35,88
  375Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Csegezi Francisc) 67-Arabil --9.578,0083,00extravilan38,18
  376Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Szilagy Dominic, Szilagy Katalin) 67-Arabil --8.000,00103,00extravilan47,38
  377Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Domahidi Maria) 67-Arabil --5800187,00extravilan86,02
  378ClujMoldoveneștiCONSILIUL LOCAL MOLDOVENEȘTI67-A--12.240,00187,00extravilan58,06
  379Cluj MOLDOVENEȘTI Burian Ioan 67144Arabil --16.100,00889,00extravilan408,94
  380Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Gherman Iancu) 67-Arabil --2.900,00135,00extravilan62,10
  381Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Domahidi Ioan) 67-Arabil --5.800,00228,00extravilan104,88
  382Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Bacso Ferencz) 67-Arabil --5.800,00246,00extravilan113,16
  383Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Miclaus Alexandru) 67-Arabil --5.800,00246,00extravilan113,16
  384Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Szilagyi Miki) 67-Arabil --5.800,00221,00extravilan101,66
  385Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Koronca Wilma) 67-Arabil --5.800,00206,00extravilan94,76
  386Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Szilagyi Dominic) 67-Arabil --5.800,00217,00extravilan99,82
  387Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Apaczai Arpad) 67-Arabil --2.900,00107,00extravilan49,22
  388Cluj MOLDOVENEȘTI Maier Gavrila 67150Arabil --2.800,00104,00extravilan47,84
  389Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Szabo Ferencz) 67-Arabil --5.800,00205,00extravilan94,30
  390Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Csep Ilus) 67-Arabil --2.900,00105,00extravilan48,30
  391Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Apaczai Pal) 67-Arabil --5.800,00213,00extravilan97,98
  392Cluj MOLDOVENEȘTI Marton Ioan 67-Arabil --2.900,00112,00extravilan51,52
  393Cluj MOLDOVENEȘTI Haver Julianna 67-Arabil --2.900,00115,00extravilan52,90
  394Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Bartha Miklos) 67-Arabil --5.800,00235,00extravilan108,10
  395Cluj MOLDOVENEȘTI Gherman Alexandru 67144Arabil --11.600,00535,00extravilan246,10
  396Cluj MOLDOVENEȘTI Proprietar necunoscut*) 67163Arabil 356-7.300,00188,00extravilan86,48
  397Cluj MOLDOVENEȘTI Gherman Gheorghe 67142Arabil --2.900,0060,00extravilan27,60
  398Cluj MOLDOVENEȘTI Szabo Marta 67141Arabil --7.000,00117,00extravilan53,82
  399Cluj MOLDOVENEȘTI Szabo Susanna 67139Arabil 50063500635.500,003,00extravilan1,38
  400Cluj MOLDOVENEȘTI Szasz Alexandru 67138Arabil --7.000,00296,00extravilan136,16
  401Cluj MOLDOVENEȘTI Proprietar necunoscut*) 67139/1Arabil --1.767,00208,00extravilan95,68
  402Cluj MOLDOVENEȘTI Proprietar necunoscut*) 67-Arabil ---385,00extravilan177,10
  403Cluj MOLDOVENEȘTI Proprietar necunoscut*) 67-Arabil ---505,00extravilan232,30
  404Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Cuc Mihai, Cuc Iuliana)67-Arabil --5.800,0036,00extravilan16,56
  405Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Biro Mihail) 67-Arabil --2.000,00103,00extravilan47,38
  406Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Petrus Ioan) 67-Arabil --2.000,00162,00extravilan74,52
  407Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Negrea Gavrila) 67-Arabil --2.000,00207,00extravilan95,22
  408Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Banyai Wilma) 67-Arabil --3.200,00742,00extravilan341,32
  409Cluj MOLDOVENEȘTI Babaioana Dumitru, Babaioana Rafina 57-Fânețe 5015239344.300,0014.190,00extravilan5.874,66
  410Cluj MOLDOVENEȘTI Babaioana Dumitru, Babaioana Rafina 57-Fânețe 5015239344.300,005.610,00extravilan2.322,54
  411Cluj MOLDOVENEȘTI Kiss Andrei 5791Fânețe 51869518699.300,004.419,00extravilan1.829,47
  412Cluj MOLDOVENEȘTI Kiss Ela 5792Fânețe 516655166511.600,001.554,00extravilan643,36
  413Cluj MOLDOVENEȘTI Crisan Ioan 5793Fânețe --25.200,00170,00extravilan70,38
  414Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești 57101Fânețe --6.868,002.001,00extravilan828,41
  415Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești 58101Fânețe --6.868,001.633,00extravilan676,06
  416Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești 58102Fânețe --15.951,0096,00extravilan39,74
  417Cluj MOLDOVENEȘTI Marton Andrei 5812Arabil 52783527834.000,007,00extravilan3,22
  418Cluj MOLDOVENEȘTI Apaczai Arpad 5813Arabil 52784527844.000,0036,00extravilan16,56
  419Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Nagy Francisc) 5814Arabil 52816528164.000,0042,00extravilan19,32
  420Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Nagy Toma) 5814/1Arabil 52817528174.000,0036,00extravilan16,56
  421Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Solomon Ilonka) 5815Arabil 52818528184.000,0011,00extravilan5,06
  422Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Palfi Geza) 5820Arabil 528205282020.000,0037,00extravilan17,02
  423Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Szabo Gizella) 5821Arabil 528215282111.000,0068,00extravilan31,28
  424Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Gal Vilhelm) 5822Arabil 528225282214.500,00122,00extravilan56,12
  425Cluj MOLDOVENEȘTI Kontos Stefan, Baconyi Iulianna 5823Arabil 52787527878.800,0049,00extravilan22,54
  426Cluj MOLDOVENEȘTI Csegezi Iosif 5824Arabil 52788527888.600,0023,00extravilan10,58
  427Cluj MOLDOVENEȘTI Apaczai Elena 5836Arabil 52789527894.000,002,00extravilan0,92
  428Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Szabo Gabi) 5838Arabil 52827528272.000,001,00extravilan0,46
  429Cluj MOLDOVENEȘTI Fodor Paul 5872Arabil 52797527974.000,008,00extravilan3,68
  430Cluj MOLDOVENEȘTI Fodor Paul 5872Arabil 52797527974.000,001,00extravilan0,46
  431Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Csep Iosif) 5856Arabil 52828528284.000,0017,00extravilan7,82
  432Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Csep Iosif) 5856Arabil 52828528284.000,001,00extravilan0,46
  433Cluj MOLDOVENEȘTI Szilagyi Ludovic 5840Arabil 52798527984.000,0026,00extravilan11,96
  434Cluj MOLDOVENEȘTI Szilagyi Ludovic 5840Arabil 52798527984.000,002,00extravilan0,92
  435Cluj MOLDOVENEȘTI Marton Andrei 5842Arabil 52799527998.000,0080,00extravilan36,80
  436Cluj MOLDOVENEȘTI Marton Andrei 5842Arabil 52799527998.000,003,00extravilan1,38
  437Cluj MOLDOVENEȘTI Ilyes Etelca 5841Arabil 52800528004.000,0053,00extravilan24,38
  438Cluj MOLDOVENEȘTI Ilyes Etelca 5841Arabil 52800528004.000,001,00extravilan0,46
  439Cluj MOLDOVENEȘTI Haver Emma 5844Arabil 528015280121.000,00424,00extravilan195,04
  440Cluj MOLDOVENEȘTI Haver Emma 5844Arabil 528015280121.000,005,00extravilan2,30
  441Cluj MOLDOVENEȘTI Marton Antoniu, Haver Gizella 5846Arabil 52802528024.000,00104,00extravilan47,84
  442Cluj MOLDOVENEȘTI Marton Antoniu, Haver Gizella 5846Arabil 52802528024.000,001,00extravilan0,46
  443Cluj MOLDOVENEȘTI Szabo Iosif, Koronka Iuliska 5847Arabil 52803528033.000,0078,00extravilan35,88
  444Cluj MOLDOVENEȘTI Szabo Iosif, Koronka Iuliska 5847Arabil 52803528033.000,001,00extravilan0,46
  445Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Todea (egyedfi)) 5848Arabil 528295282912.000,00306,00extravilan140,76
  446Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Todea (egyedfi)) 5848Arabil 528295282912.000,002,00extravilan0,92
  447Cluj MOLDOVENEȘTI Apaczai Andrei 5849Arabil 52804528048.000,00201,00extravilan92,46
  448Cluj MOLDOVENEȘTI Apaczai Andrei 5849Arabil 52804528048.000,001,00extravilan0,46
  449Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Apaczai Nicolae) 5850Arabil 52830528306.000,00150,00extravilan69,00
  450Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Apaczai Nicolae) 5850Arabil 52830528306.000,001,00extravilan0,46
  451Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Apaczai Nicolae) 5851Arabil 52832528328.000,00198,00extravilan91,08
  452Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Apaczai Nicolae) 5851Arabil 52832528328.000,002,00extravilan0,92
  453Cluj MOLDOVENEȘTI Banyai blaziu 5849Arabil 53172531724.000,0099,00extravilan45,54
  454Cluj MOLDOVENEȘTI Banyai blaziu 5849Arabil 53172531724.000,002,00extravilan0,92
  455Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești 5849/1Arabil 500,0012,00extravilan5,52
  456Cluj MOLDOVENEȘTI Apaczai Arpad 5857Arabil 52805528052.500,0062,00extravilan28,52
  457Cluj MOLDOVENEȘTI Apaczai Arpad 5857Arabil 52805528052.500,001,00extravilan0,46
  458Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Banyai Alexandru) 5853Arabil 52831528313.000,0074,00extravilan34,04
  459Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Banyai Alexandru) 5853Arabil 52831528313.000,001,00extravilan0,46
  460Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Bacso Iuliana) 5854Arabil 528305283011.000,00266,00extravilan122,36
  461Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Bacso Iuliana) 5854Arabil 528305283011.000,007,00extravilan3,22
  462Cluj MOLDOVENEȘTI Haver Ghizela 5855Arabil 52806528063.600,0086,00extravilan39,56
  463Cluj MOLDOVENEȘTI Haver Ghizela 5855Arabil 52806528063.600,003,00extravilan1,38
  464Cluj MOLDOVENEȘTI Csep Ioan 5856Arabil 52807528077.200,00170,00extravilan78,20
  465Cluj MOLDOVENEȘTI Csep Ioan 5856Arabil 52807528077.200,004,00extravilan1,84
  466Cluj MOLDOVENEȘTI Barta Ioan 5857Arabil 52808528086.000,00140,00extravilan64,40
  467Cluj MOLDOVENEȘTI Barta Ioan 5857Arabil 52808528086.000,002,00extravilan0,92
  468Cluj MOLDOVENEȘTI Csep Joszef 5848Arabil 52809528098.000,00184,00extravilan84,64
  469Cluj MOLDOVENEȘTI Csep Joszef 5848Arabil 52809528098.000,002,00extravilan0,92
  470Cluj MOLDOVENEȘTI Nagy Gheza 5859Arabil 52810528105.400,00123,00extravilan56,58
  471Cluj MOLDOVENEȘTI Nagy Gheza 5859Arabil 52810528105.400,001,00extravilan0,46
  472Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Nagy Gavrila) 5860Arabil 52833528335.500,00124,00extravilan57,04
  473Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Nagy Gavrila) 5860Arabil 52833528335.500,001,00extravilan0,46
  474Cluj MOLDOVENEȘTI Gal Vilhelm 5835Arabil 52811528115.800,00130,00extravilan59,80
  475Cluj MOLDOVENEȘTI Gal Vilhelm 5835Arabil 52811528115.800,002,00extravilan0,92
  476Cluj MOLDOVENEȘTI Banyai Stefan 5898Arabil 52812528123.000,0067,00extravilan30,82
  477Cluj MOLDOVENEȘTI Banyai Stefan 5898Arabil 52812528123.000,001,00extravilan0,46
  478Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Szilagi Francisc) 5861Arabil 528355283511.000,00252,00extravilan115,92
  479Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Szilagi Francisc) 5861Arabil 528355283511.000,003,00extravilan1,38
  480Cluj MOLDOVENEȘTI Szilagyi Irma, Olcsvari Zefi, Szekely Giza, Csongvai Anna 5864Arabil 52813528135.000,00119,00extravilan54,74
  481Cluj MOLDOVENEȘTI Szilagyi Irma, Olcsvari Zefi, Szekely Giza, Csongvai Anna 5864Arabil 52813528135.000,001,00extravilan0,46
  482Cluj MOLDOVENEȘTI Barta Ana 5862Arabil 52814528143.000,0073,00extravilan33,58
  483Cluj MOLDOVENEȘTI Barta Ana 5862Arabil 52814528143.000,001,00extravilan0,46
  484Cluj MOLDOVENEȘTI Nagy Arpad, Nagy Dominic5829Arabil 53127531275.800,00144,00extravilan66,24
  485Cluj MOLDOVENEȘTI Nagy Arpad, Nagy Dominic5829Arabil 53127531275.800,005,00extravilan2,30
  486Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Haver Eugen) 5865Arabil 52837528375.000,00128,00extravilan58,88
  487Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Haver Eugen) 5865Arabil 52837528375.000,005,00extravilan2,30
  488Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Olcsvari Dominic) 5866Arabil 52838528385.800,00151,00extravilan69,46
  489Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Olcsvari Dominic) 5866Arabil 52838528385.800,006,00extravilan2,76
  490Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești 5867Arabil 528395283926.919,00421,00extravilan193,66
  491Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești 5867Arabil 528395283926.919,0016,00extravilan7,36
  492Cluj MOLDOVENEȘTI Bojan Alecsandru 58181Fânețe 511365113612.211,00419,00extravilan173,47
  493Cluj MOLDOVENEȘTI Bojan Alecsandru 58181Fânețe 511365113612.211,00380,00extravilan157,32
  494Cluj MOLDOVENEȘTI Bojan Alecsandru 58180Fânețe 51137511377.373,001.050,00extravilan434,70
  495Cluj MOLDOVENEȘTI Bojan Alecsandru 58180Fânețe 51137511377.373,001.115,00extravilan461,61
  496Cluj MOLDOVENEȘTI Ardius Iuliana, Pop Victoria, Ardius Gheorghe, Pardut Ileana 58169/1Arabil --15.600,0059,00extravilan27,14
  497Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul local Moldovenești 5869Arabil --15.654,00687,00extravilan316,02
  498Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul local Moldovenești 58179Fânețe --5.470,00504,00extravilan208,66
  499Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul local Moldovenești 58179Fânețe --5.470,00443,00extravilan183,40
  500Cluj MOLDOVENEȘTI Egei Pal, Mate Gizela, Szabo Ana 58177/1Fânețe --2.600,00402,00extravilan166,43
  501Cluj MOLDOVENEȘTI Egei Pal, Mate Gizela, Szabo Ana 58177/1Fânețe --2.600,00619,00extravilan256,27
  502Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul local Moldovenești 58179/1Fânețe --10.280,002.855,00extravilan1.181,97
  503Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul local Moldovenești 58179/1Fânețe --10.280,00441,00extravilan182,57
  504Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul local Moldovenești 61171/2Pășune --185.728,0068,00extravilan28,15
  505Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul local Moldovenești 61171/1Pășune --16.447,009,00extravilan3,73
  506Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul local Moldovenești 61171/1Pășune --16.447,001.126,00extravilan466,16
  507Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul local Moldovenești 61171/1Pășune --16.447,002.564,00extravilan1.061,50
  508Cluj MOLDOVENEȘTI Szabo Karoly, Szabo Ioan, Palacean Ileana, Szbo Iosif, Szabo Stefan61119/1Pășune --6.000,00256,00extravilan105,98
  509Cluj MOLDOVENEȘTI Szabo Karoly, Szabo Ioan, Palacean Ileana, Szbo Iosif, Szabo Stefan61119/1Pășune --6.000,00464,00extravilan192,10
  510Cluj MOLDOVENEȘTI Balogh Ioan 61119/1Pășune 52925529253.000,00112,00extravilan46,37
  511Cluj MOLDOVENEȘTI Balogh Ioan 61119/1Pășune 52925529253.000,00213,00extravilan88,18
  512Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. TI TRUST INVEST 61-Fânețe 280-6.000,00193,00extravilan79,90
  513Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. TI TRUST INVEST 61-Fânețe 280-6.000,00229,00extravilan94,81
  514Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. TI TRUST INVEST 61118/1Fânețe 28923653.000,0080,00extravilan33,12
  515Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. TI TRUST INVEST 61118/1Fânețe 28923653.000,00136,00extravilan56,30
  516Cluj MOLDOVENEȘTI Benke Ioan 61118Fânețe --6.000,00253,00extravilan104,74
  517Cluj MOLDOVENEȘTI Benke Ioan 61118Fânețe --6.000,00991,00extravilan410,27
  518Cluj MOLDOVENEȘTI Simonfi Dominic 61117Pășune --8.700,00608,00extravilan251,71
  519Cluj MOLDOVENEȘTI Simonfi Dominic 61117Pășune --8.700,00833,00extravilan344,86
  520Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Balogh Iuliu) 61116/1Pășune --3.000,00319,00extravilan132,07
  521Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Balogh Iuliu) 61116/1Pășune --3.000,00105,00extravilan43,47
  522Cluj MOLDOVENEȘTI Crisan Ioan și soția Crisan Ileana 61116Pășune 522015220110.000,001.150,00extravilan476,10
  523Cluj MOLDOVENEȘTI Crisan Ioan și soția Crisan Ileana 61116Pășune 522015220110.000,004,00extravilan1,66
  524Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. TI TRUST INVEST - S.R.L. 61115/1Pășune 3482423800,0093,00extravilan38,50
  525Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Simonfi Iosif) 61115Pășune --700,0087,00extravilan36,02
  526Cluj MOLDOVENEȘTI Peszler Samoila 61114Pășune --1.500,00182,00extravilan75,35
  527Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. TI TRUST INVEST - S.R.L. 61113Fânețe 28823662.500,00310,00extravilan128,34
  528Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Csegezi Ida) 61112/2Pășune --4.300,00551,00extravilan228,11
  529Cluj MOLDOVENEȘTI Csegezi Ida 61112/1Pășune --4.400,00591,00extravilan244,67
  530Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Csegezi Gyula) 61111Pășune --5.800,00823,00extravilan340,72
  531Cluj MOLDOVENEȘTI Biro Borbala, Biro Dominic 61110Pășune --2.000,00307,00extravilan127,10
  532Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Biro Dominic) 61110/1Pășune --900,00145,00extravilan60,03
  533Cluj MOLDOVENEȘTI Cons. Loc. Moldovenești (Csep Nicolae) 61109Pășune --1.400,00236,00extravilan97,70
  534Cluj MOLDOVENEȘTI Csep Nicolae 61109/1Pășune --1.500,00278,00extravilan115,09
  535Cluj MOLDOVENEȘTI Nemeth Ana, Baranyai Iulianna, Simonfi Gyula 61108Pășune --2.000,00563,00extravilan233,08
  536Cluj MOLDOVENEȘTI Simonfi Iuliu 61107Pășune --1.800,00985,00extravilan407,79
  537Cluj MOLDOVENEȘTI Simonfi Iosif 61104Pășune --18.000,00388,00extravilan160,63
  538Cluj MOLDOVENEȘTI Kiss Rozalia, Simonfi Margareta 61103Pășune --7.300,0099,00extravilan40,99
  539Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. TI TRUST INVEST - S.R.L. 61-Fânețe 31323808.300,003.158,00extravilan1.307,41
  540Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul local Moldovenești 61110/2Pășune --7.436,003.599,00extravilan1.489,99
  541Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. TI TRUST INVEST - S.R.L. 60-Pășune 50490504905.200,00485,00extravilan200,79
  542Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. TI TRUST INVEST - S.R.L. 60-Pășune 50490504905.200,00161,00extravilan66,65
  543Cluj MOLDOVENEȘTI Palfi Domokos 60105/1Fânețe 515675156724.400,004.295,00extravilan1.778,13
  544Cluj MOLDOVENEȘTI Asociația Proprietarii Mici Bădeni 2006 --Pășune 48125341.095.529,5326.914,00extravilan11.142,40
  545Cluj MOLDOVENEȘTI Asociația Proprietarii Mici Bădeni 2006 --Pășune 48125341.095.529,5317.834,00extravilan7.383,28
  546Cluj MOLDOVENEȘTI Turdean Emil, Turdean Elisabeta, Szekely Marton, Szekely Elisabeta 45-Pășune 4145190288.200,0010.418,00extravilan4.313,05
  547Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul Local Moldovenești 451/3Pășune --1.712,00125,00extravilan51,75
  548Cluj MOLDOVENEȘTI Proprietari neidentificați*) 45-Arabil ---586,00extravilan269,56
  549Cluj MOLDOVENEȘTI Balogh Ludovic, Balogh Estera, Biro Estera 46107Arabil --4.200,003.292,00extravilan1.514,32
  550Cluj MOLDOVENEȘTI Szekely Ileana 46108Arabil --6.500,005.703,00extravilan2.623,38
  551Cluj MOLDOVENEȘTI Komaromi Stefan 46109Arabil --3.000,001.973,00extravilan907,58
  552Cluj MOLDOVENEȘTI Simonfi Mihai 46110Arabil --5.000,003.121,00extravilan1.435,66
  553Cluj MOLDOVENEȘTI Mezei Iuliu, Nagy Iuliana 46110/1Arabil --8.600,004.856,00extravilan2.233,76
  554Cluj MOLDOVENEȘTI Horvath Dominic, HorvathPaul, Horvath Nicolae, Szekely Anna 46110/2Arabil --11.600,005.414,00extravilan2.490,44
  555Cluj MOLDOVENEȘTI Fogarosi Ilona 46111Arabil --5.800,002.161,00extravilan994,06
  556Cluj MOLDOVENEȘTI Calugar C-tin Daniel (cumpărat de la Balogh Ana) 46112Arabil --8.000,001.053,00extravilan484,38
  557Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul Local Moldovenești 451/2Arabil --4.123,0026,00extravilan11,96
  558Cluj MOLDOVENEȘTI PESZLER KAROLY DOMOKOS și soția PESZLER ERZSEBET 46-Arabil 5765/2,5766/2,5767/2,5768/2,5769/2 44519.500,008.650,00extravilan3.979,00
  559Cluj MOLDOVENEȘTI PESZLER KAROLY DOMOKOS și soția PESZLER ERZSEBET 46-Arabil 5765/2,5766/2,5767/2,5768/2,5769/2 44517.700,007.682,00extravilan3.533,72
  560Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul Local Moldovenești 461/1Arabil --8.429,003.275,00extravilan1.506,50
  561Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul Local Moldovenești 461/1Arabil --8.429,002.555,00extravilan1.175,30
  562Cluj MOLDOVENEȘTI Konya Ilona 46-Arabil --8.500,001.096,00extravilan504,16
  563Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul Local Moldovenești 391/1Neproductiv---3.152,00extravilan434,98
  564Cluj MOLDOVENEȘTI Biserica Reformată Bădeni 391Arabil 52263522631.543,00679,00extravilan312,34
  565Cluj MOLDOVENEȘTI Biserica Reformată Bădeni 391Arabil 52263522631.543,00228,00extravilan104,88
  566Cluj MOLDOVENEȘTI Biserica Reformată Bădeni 391Arabil 52262522621.543,0018.352,00extravilan8.441,92
  567Cluj MOLDOVENEȘTI Biserica Reformată Bădeni 391Arabil 52262522621.543,002.519,00extravilan1.158,74
  568Cluj MOLDOVENEȘTI Asociația Proprietarii Mici Bădeni 2006 --Pășune 459-763.493,009.059,00extravilan3.750,43
  569Cluj MOLDOVENEȘTI Biserica Ortodoxă Bădeni392Arabil --35.000,00236,00extravilan108,56
  570Cluj MOLDOVENEȘTI Biserica Ortodoxă Bădeni392Arabil --35.000,008.813,00extravilan4.053,98
  571Cluj MOLDOVENEȘTI Bodoczi Gizela, BaranyaiGhizela, Blenyesi Irina,391/2Arabil --37.300,002.614,00extravilan1.202,44
  572Cluj MOLDOVENEȘTI Mezei Gizella, Mezei Gyula, Nagy Iulianna 3836Arabil 353533769.700,00472,00extravilan217,12
  573Cluj MOLDOVENEȘTI Mezei Gizella, Mezei Gyula, Nagy Iulianna 3836Arabil 353533769.700,002.955,00extravilan1.359,30
  574Cluj MOLDOVENEȘTI Mezei Iuliu, Nagy Iuliana 3823Arabil 52871-5.700,00122,00extravilan56,12
  575Cluj MOLDOVENEȘTI Mezei Iuliu, Nagy Iuliana 3823Arabil 52871-5.700,001.417,00extravilan651,82
  576Cluj MOLDOVENEȘTI Palfi Ilona 3834Arabil 52870-5.800,0091,00extravilan41,86
  577Cluj MOLDOVENEȘTI Palfi Ilona 3834Arabil 52870-5.800,001.035,00extravilan476,10
  578Cluj MOLDOVENEȘTI Koncz Dezideriu 3833Arabil 52869-5.700,0053,00extravilan24,38
  579Cluj MOLDOVENEȘTI Koncz Dezideriu 3833Arabil 52869-5.700,00858,00extravilan394,68
  580Cluj MOLDOVENEȘTI Kiss Pal 3832Arabil 352-15.000,0028,00extravilan12,88
  581Cluj MOLDOVENEȘTI Kiss Pal 3832Arabil 352-15.000,0040,00extravilan18,40
  582Cluj MOLDOVENEȘTI Kiss Pal 3832Arabil 352-15.000,002.140,00extravilan984,40
  583Cluj MOLDOVENEȘTI Balogh Dominic 3831Arabil 52868-12.500,001.192,00extravilan548,32
  584Cluj MOLDOVENEȘTI Balogh Dominic 3831Arabil 52868-12.500,001.734,00extravilan797,64
  585Cluj MOLDOVENEȘTI Trenca Ioan, Trenca Gizella 3830Arabil 508955089512.000,001.136,00extravilan522,56
  586Cluj MOLDOVENEȘTI Trenca Ioan, Trenca Gizella 3830Arabil 508955089512.000,001.385,00extravilan637,10
  587Cluj MOLDOVENEȘTI Vasarhely Ana 3824Arabil 52867-4.800,00443,00extravilan203,78
  588Cluj MOLDOVENEȘTI Vasarhely Ana 3824Arabil 52867-4.800,00502,00extravilan230,92
  589Cluj MOLDOVENEȘTI Dragan Valentin 3827Arabil 52866528665.800,00514,00extravilan236,44
  590Cluj MOLDOVENEȘTI Dragan Valentin 3827Arabil 52866528665.800,00567,00extravilan260,82
  591Cluj MOLDOVENEȘTI Fulop Susana, Palfi Emma, Egei Gizella, Palfi Ileana, Pop Hajnul, Ardelean Aurelia3826Arabil 52865-1.400,00121,00extravilan55,66
  592Cluj MOLDOVENEȘTI Fulop Susana, Palfi Emma, Egei Gizella, Palfi Ileana, Pop Hajnul, Ardelean Aurelia3826Arabil 52865-1.400,00131,00extravilan60,26
  593Cluj MOLDOVENEȘTI Kiss Tamas 3825Arabil 50419504195.200,00473,00extravilan217,58
  594Cluj MOLDOVENEȘTI Kiss Tamas 3825Arabil 50419504195.200,00462,00extravilan212,52
  595Cluj MOLDOVENEȘTI Capusan Nicolae, Capusan Camelia 3822Arabil 522355223515.600,00962,00extravilan442,52
  596Cluj MOLDOVENEȘTI Capusan Nicolae, Capusan Camelia 3822Arabil 522355223515.600,00982,00extravilan451,72
  597Cluj MOLDOVENEȘTI Nemeth Ana, Baranyai Iulianna, Simonfi Gyula 3821Arabil 52864-4.600,00305,00extravilan140,30
  598Cluj MOLDOVENEȘTI Nemeth Ana, Baranyai Iulianna, Simonfi Gyula 3821Arabil 52864-4.600,00230,00extravilan105,80
  599Cluj MOLDOVENEȘTI Szilagyi Irma, Nagy Dezideriu 3820Arabil 52863-10.000,00349,00extravilan160,54
  600Cluj MOLDOVENEȘTI Szilagyi Irma, Nagy Dezideriu 3820Arabil 52863-10.000,00403,00extravilan185,38
  601Cluj MOLDOVENEȘTI Balogh Gavrila 3819Arabil 5485330920.600,00542,00extravilan249,32
  602Cluj MOLDOVENEȘTI Balogh Gavrila 3819Arabil 5485330920.600,00877,00extravilan403,42
  603Cluj MOLDOVENEȘTI Bodoczi Gheorghe 3818Arabil 559-10.000,00265,00extravilan121,90
  604Cluj MOLDOVENEȘTI Bodoczi Gheorghe 3818Arabil 559-10.000,00443,00extravilan203,78
  605Cluj MOLDOVENEȘTI Turdean Rozalia 3817Arabil 452-17.700,00397,00extravilan182,62
  606Cluj MOLDOVENEȘTI Turdean Rozalia 3817Arabil 452-17.700,00784,00extravilan360,64
  607Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul Local Moldovenești 3816Arabil 52890-5.700,00116,00extravilan53,36
  608Cluj MOLDOVENEȘTI Consiliul Local Moldovenești 3816Arabil 52890-5.700,00227,00extravilan104,42
  609Cluj MOLDOVENEȘTI Serbanescu Romeo Gelu 3836Arabil 50921509215.700,00110,00extravilan50,60
  610Cluj MOLDOVENEȘTI Serbanescu Romeo Gelu 3836Arabil 50921509215.700,00206,00extravilan94,76
  611Cluj MOLDOVENEȘTI Vana Vasile 3814Arabil 530-6.900,00125,00extravilan57,50
  612Cluj MOLDOVENEȘTI Vana Vasile 3814Arabil 530-6.900,00222,00extravilan102,12
  613Cluj MOLDOVENEȘTI Balogh Ana, Balogh Samoila, Nemeth Emma 3813Arabil 52862-17.100,00305,00extravilan140,30
  614Cluj MOLDOVENEȘTI Balogh Ana, Balogh Samoila, Nemeth Emma 3813Arabil 52862-17.100,00557,00extravilan256,22
  615Cluj MOLDOVENEȘTI Dragan Valentin 3812Arabil 512585125810.200,00261,00extravilan120,06
  616Cluj MOLDOVENEȘTI Dragan Valentin 3812Arabil 512585125810.200,00235,00extravilan108,10
  617Cluj MOLDOVENEȘTI Rotar Dan Valentin și Alina Gabriela 3811Arabil 507745077412.000,00283,00extravilan130,18
  618Cluj MOLDOVENEȘTI Rotar Dan Valentin și Alina Gabriela 3811Arabil 507745077412.000,00279,00extravilan128,34
  619ClujMoldoveneștiS.C. TOTAL SERV - S.R.L., CREDIT EUROPE BANK ROMANIA - S.A.--Cc50654-30.000,00733,00intravilan11.707,17
  620ClujMoldoveneștiS.C. TOTAL SERV - S.R.L., CREDIT EUROPE BANK ROMANIA - S.A.--Cc50654-30.000,00635,00intravilan10.630,89
  621Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. TOTALSERV - S.R.L. 3810Curți- construcții506535065328.000,00317,00intravilan5.799,99
  622Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. TOTALSERV - S.R.L. 3810Curți- construcții506535065328.000,00212,00intravilan3.878,86
  623Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. TOTALSERV - S.R.L. 3810Curți- construcții506535065328.000,002,00intravilan36,59
  624Cluj MOLDOVENEȘTI Kaszas Ana 389/1Arabil --7566,00124,00extravilan57,04
  625Cluj MOLDOVENEȘTI Bodoczi Gizela, Kovacs Eleonora, Szigethi Anna 389/2Arabil 522005220010000,00171,00extravilan78,66
  626Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. Midtown Retail - S.R.L. 389/1Arabil 502615026131700,001.059,00extravilan487,14
  627Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. Midtown Retail - S.R.L. 38-Arabil 502625026227734,0091,00extravilan41,86
  628Cluj MOLDOVENEȘTI Bolog Aurelian, Bolog Corina Gabriela 386Arabil 509905099020000,00534,00extravilan245,64
  629Cluj MOLDOVENEȘTI Bolog Aurel 385Arabil 218-20000,00599,00extravilan275,54
  630Cluj MOLDOVENEȘTI Copandean Razvan Liviu Copandean Stanca Diana 384Arabil 207-15000,00481,00extravilan221,26
  631Cluj MOLDOVENEȘTI Palfi D. Domokos, Palfi Eniko 384Arabil 201-15020,00130,00extravilan59,80
  632Cluj MOLDOVENEȘTI S.C. OBERMAIR CONSTRUCȚII ȘI IMOBILIARE - S.R.L. 381Curți- construcții504145041471.600,00904,00intravilan16.540,04
  633Cluj MOLDOVENEȘTI Cseke Iudith 3839Arabil 52873-10.000,00218,00extravilan100,28
  634Cluj MOLDOVENEȘTI Kiss Ida, Barducz Ludovic 3837Arabil 52872-20.000,003.436,00extravilan1.580,56
  635Cluj MOLDOVENEȘTI Fogarosi Ferencz 36158Arabil --4.100,00175,00extravilan80,50
  636Cluj CĂLĂRAȘI KISS ELEMER 11Arabil 575041217.200,0014.911,00extravilan3.429,53
  637Cluj CĂLĂRAȘI DUNCA DAN NICOLAE, DUNCAMARIA 12Arabil 40208919.800,0017.801,00extravilan4.094,23
  638Cluj CĂLĂRAȘI ROTAR DAN VALENTIN, DUNCA DAN NICOLAE, DUNCAMARIA 13Arabil 50079500792.800,002.573,00extravilan591,79
  639Cluj CĂLĂRAȘI ROTAR DAN VALENTIN, DUNCA DAN NICOLAE, DUNCAMARIA 14Arabil 50080500805.700,005.286,00extravilan1.215,78
  640Cluj CĂLĂRAȘI NAGY BLAZIU 15Arabil --9.400,008.863,00extravilan2.038,49
  641Cluj CĂLĂRAȘI ROTAR DAN VALENTIN, DUNCA DAN NICOLAE, DUNCAMARIA 16Arabil 79503835.300,005.077,00extravilan1.167,71
  642Cluj CĂLĂRAȘI SZASZ IMRE 17Arabil --20.400,0020.052,00extravilan4.611,96
  643Cluj CĂLĂRAȘI PAAP AGNETA 18Arabil --7.000,006.956,00extravilan1.599,88
  644Cluj CĂLĂRAȘI ROTAR DAN VALENTIN, ROTAR ALINA GABRIELA, DUNCA DAN NICOLAE, DUNCAMARIA 19Arabil 785038515.100,0014.818,00extravilan3.408,14
  645ClujCălărașiTURDEAN EMIL, TURDEAN HILDA--A50259-6.400,005.210,00extravilan1.617,71
  646Cluj CĂLĂRAȘI DENGYEL EMMA 111Arabil 50260502603.100,001.037,00extravilan238,51
  647Cluj CĂLĂRAȘI DENGYEL EMMA 111Arabil 50260502603.100,00498,00extravilan114,54
  648Cluj CĂLĂRAȘI PROPRIETAR NECUNOSCUT*) 1Arabil 83-4.900,001.446,00extravilan332,58
  649Cluj CĂLĂRAȘI PROPRIETAR NECUNOSCUT*) 1Arabil 83-4.900,0017,00extravilan3,91
  650Cluj CĂLĂRAȘI PROPRIETAR NECUNOSCUT*) Arabil 42-5.700,001.405,00extravilan323,15
  651Cluj CĂLĂRAȘI PROPRIETAR NECUNOSCUT*) Arabil -11.400,001.890,00extravilan434,70
  652Cluj CĂLĂRAȘI PROPRIETAR NECUNOSCUT*) Arabil 45-5.900,00206,00extravilan47,38
  653Cluj CĂLĂRAȘI ROTAR DAN VALENTIN, ROTAR ALINA GABRIELA, DUNCA DAN NICOLAE, DUNCAMARIA 151Arabil 635037411.400,006.663,00extravilan1.532,49
  654Cluj CĂLĂRAȘI BALOGH LUDOVIC 152Arabil --4.900,002.283,00extravilan525,09
  655Cluj CĂLĂRAȘI ROTAR DAN VALENTIN, ROTAR ALINA GABRIELA, DUNCA DAN NICOLAE, DUNCAMARIA 153Arabil 76503755.700,002.343,00extravilan538,89
  656ClujCălărașiROTAR DAN VALENTIN, ROTAR ALINA GABRIELA, DUNCA DAN NICOLAE, DUNCA MARIA--A55 (50372)-5.700,001.979,00extravilan614,48
  657Cluj CĂLĂRAȘI Blaga Teodor, Blaga Maria Florentina, CerneaVasile, Cernea Elena 155Arabil 50256502564.300,00953,00extravilan219,19
  658Cluj CĂLĂRAȘI Blaga Teodor, Blaga Maria Florentina, CerneaVasile, Cernea Elena 155Arabil 50256502564.300,0098,00extravilan22,54
  659Cluj CĂLĂRAȘI TURDEAN EMIL, TURDEAN HILDA 156Arabil 34504148.300,001.552,00extravilan356,96
  660Cluj CĂLĂRAȘI ȚURCAN TEODOR MANUEL, ȚURCAN ADINA BEATRICE 157Arabil 925033411.400,001.508,00extravilan346,84
  661Cluj CĂLĂRAȘI ROTAR DAN VALENTIN, ROTAR ALINA GABRIELA, DUNCA DAN NICOLAE, DUNCAMARIA 158Arabil 64503695.700,00444,00extravilan102,12
  662Cluj CĂLĂRAȘI TORDAI ROZALIA 159Arabil --11.400,00192,00extravilan44,16
  663Cluj MIHAI VITEAZUS.C. KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ 43-Curți- construcții5334253342394.146,002.165,00intravilan41.603,72
  664Cluj MIHAI VITEAZUS.C. KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ 43-Curți- construcții5334253342394.146,001.459,00intravilan28.036,87
  665Cluj MIHAI VITEAZUPAPP EVA MARGARETA 43-Arabil 527555275584.000,0064,00extravilan29,44
  666ClujMihai ViteazuPAPP EVA MARGARETA43-A52755-84.000,0053.897,00extravilan16.735,02
  667Cluj MIHAI VITEAZUCONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU 43-Arabil --33.000,0014.930,00extravilan6.867,80
  668Cluj MIHAI VITEAZUFULOP BLAZIU 43267Arabil 535085350810.500,004.027,00extravilan1.852,42
  669Cluj MIHAI VITEAZUMACAVEIU IOAN 43262Arabil --6.000,002.162,00extravilan994,52
  670Cluj MIHAI VITEAZUKOMAROMI LUDOVIC 43263Arabil --11.500,003.933,00extravilan1.809,18
  671Cluj MIHAI VITEAZUMOLDOVAN IDA 43264Arabil --9.100,002.906,00extravilan1.336,76
  672Cluj MIHAI VITEAZUMACAVEIU IOAN 43265Arabil --12.400,0014,00extravilan6,44
  673Cluj MIHAI VITEAZUMACAVEIU IOAN 43265Arabil --12.400,003.548,00extravilan1.632,08
  674Cluj MIHAI VITEAZUTOTEZAN ILEANA 43266Arabil --15.300,00622,00extravilan286,12
  675Cluj MIHAI VITEAZUTOTEZAN ILEANA 43266Arabil --15.300,003.386,00extravilan1.557,56
  676Cluj MIHAI VITEAZUBOTEZAN NICOLAE 43267Arabil --21.700,002.672,00extravilan1.229,12
  677Cluj MIHAI VITEAZUBOTEZAN NICOLAE 43267Arabil --21.700,001.903,00extravilan875,38
  678Cluj MIHAI VITEAZUBUFNEA NASTASIA, BUFNEA PARASCHIVA 43268Arabil --8.000,001.543,00extravilan709,78
  679Cluj MIHAI VITEAZUNOVAK GHIZELA 43269Arabil --6.600,001.531,00extravilan704,26
  680Cluj MIHAI VITEAZUNAGY BERTA, KOMAROMI PAVEL 43270Arabil --15.500,004.590,00extravilan2.111,40
  681Cluj MIHAI VITEAZURAK ISTVAN (Baika) 43271Arabil --20.000,008.291,00extravilan3.813,86
  682Cluj MIHAI VITEAZUTOTH ELENA 43273Arabil --6.600,003.391,00extravilan1.559,86
  683Cluj MIHAI VITEAZULUCA EUGEN 43274Arabil --5.800,003.279,00extravilan1.508,34
  684ClujMihai ViteazuSIMION VALERIA, TURDEAN MONICA, TURDEAN DANIEL43275A834 (51182)-53.581,0049.845,00extravilan15.476,87
  685Cluj MIHAI VITEAZUPAROHIA REFORMATĂ MIHAI VITEAZU 43-Arabil 5330753307123.700,0061.733,00extravilan28.397,18
  686Cluj MIHAI VITEAZUPAROHIA UNITARIANĂ MIHAIVITEAZU 43-Arabil 5298752987170.100,00130.913,00extravilan60.219,98
  687Cluj MIHAI VITEAZUPASCU MIRCEA 43352Arabil 24565372255.000,0048.533,00extravilan22.325,18
  688Cluj MIHAI VITEAZUKORONDI ARPAD 43355Arabil 5.781,00extravilan2.659,26
  689Cluj MIHAI VITEAZUSandor Gabriella Camila 43356Arabil 527545275443.500,0013.068,00extravilan6.011,28
  690ClujMihai ViteazuCUTCAN ELENA HORTENSIA DOINA43357A--25.300,0010.692,00extravilan3.319,87
  691Cluj MIHAI VITEAZUCSECS ALEXANDRU 43358Arabil 21.000,0015.996,00extravilan7.358,16
  692Cluj MIHAI VITEAZUBOGDAN OCTAVIA CORNELIA 43359Arabil 25875372318.000,0017.049,00extravilan7.842,54
  693Cluj MIHAI VITEAZUARKOSI PAVEL 43360Arabil 26005372414.800,0014.007,00extravilan6.443,22
  694Cluj MIHAI VITEAZUPETEAN EMILIA, PETEAN DANEL 43361Arabil 519485194811.600,0010.929,00extravilan5.027,34
  695ClujMihai ViteazuBAJKA OLIVER43362A51164-10.800,0010.146,00extravilan3.150,33
  696Cluj MIHAI VITEAZUBABAIOANA DUMITRU, BABAIOANA RAFILA 43364Arabil 2426537219.200,008.455,00extravilan3.889,30
  697Cluj MIHAI VITEAZUBABAIOANA DUMITRU, BABAIOANA RAFILA 43365Arabil 2457-8.200,007.437,00extravilan3.421,02
  698Cluj MIHAI VITEAZUBALINT PARASCHIVA 43363Arabil --8.837,007.767,00extravilan3.572,82
  699Cluj MIHAI VITEAZUKOMAROMI LUDOVIC 43366Arabil --8.100,007.059,00extravilan3.247,14
  700Cluj MIHAI VITEAZUNEMES EMIL 43367Arabil --7.800,006.627,00extravilan3.048,42
  701Cluj MIHAI VITEAZUMOLNAR PANNA, VETESI LADISLAU 43368Arabil 2641511957.400,006.082,00extravilan2.797,72
  702Cluj MIHAI VITEAZUSZOLOSI LAURENTIU 43369Arabil --6.300,004.984,00extravilan2.292,64
  703Cluj MIHAI VITEAZUHELLER ADRIAN NICOLAE, HELLER AURICA EUGENIA 43370Arabil 2369537275.700,004.333,00extravilan1.993,18
  704Cluj MIHAI VITEAZURATIU CARMEN 43371Arabil 2682522205.700,004.140,00extravilan1.904,40
  705Cluj MIHAI VITEAZUKEREKI PAVEL, KEREKI ANA43372Arabil --5.200,003.577,00extravilan1.645,42
  706Cluj MIHAI VITEAZUGORGAN VASILE DAN, GORGAN MARGARETA GINA 43-Arabil 29265097815.600,009.274,00extravilan4.266,04
  707Cluj MIHAI VITEAZUGORGAN VASILE DAN, GORGAN MARGARETA GINA 43378Arabil 52802528022.800,001.383,00extravilan636,18
  708Cluj MIHAI VITEAZUS.C. DLOUHY SRL 43-Arabil 29275097721.700,006.116,00extravilan2.813,36
  709Cluj MIHAI VITEAZUCONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU 43-Arabil --4.000,003,00extravilan1,38
  710Cluj MIHAI VITEAZUCONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU 43135/1Arabil --9.041,002.339,00extravilan1.075,94
  711Cluj MIHAI VITEAZUIGNA IOAN 43135Arabil 211537263.000,00973,00extravilan447,58
  712Cluj MIHAI VITEAZUGHERMAN ANICA 43134Arabil 210537253.000,001.062,00extravilan488,52
  713Cluj MIHAI VITEAZUFULOP I. 43131Arabil 207-3.000,001.146,00extravilan527,16
  714Cluj MIHAI VITEAZUSZILAGYI C. ROZALIA 43130Arabil 206-5.000,002.097,00extravilan964,62
  715Cluj MIHAI VITEAZUFULOP FERENCZ 43127Arabil 203-5.000,002.406,00extravilan1.106,76
  716Cluj MIHAI VITEAZUCENAN MARIOARA 43126Arabil 796502604.687,002.324,00extravilan1.069,04
  717Cluj MIHAI VITEAZULUCA MIHAI, LUCA VASILE,LUCA DANILA 43123Arabil 794502592.053,00680,00extravilan312,80
  718Cluj MIHAI VITEAZUCABULEA MINODORA 43122Arabil 792502751.688,00347,00extravilan159,62
  719Cluj MIHAI VITEAZUMUNCANCIU VASILE 43119Arabil 790502891.254,0032,00extravilan14,72
  720Cluj MIHAI VITEAZUERCEANU ELVIRA 43276Arabil 831501769.911,009.911,00extravilan4.559,06
  721Cluj MIHAI VITEAZUCIMPEAN ALEXANDRU, CIMPEAN OLGA 43277Arabil 828506958.459,008.459,00extravilan3.891,14
  722Cluj MIHAI VITEAZUBOLOG AURELIAN, BOLOG CORINA GABRIELA 43279Arabil 825502015.170,005.171,00extravilan2.378,66
  723Cluj MIHAI VITEAZUKONYA FRANCISC 43281Arabil 822501642.446,002.446,00extravilan1.125,16
  724Cluj MIHAI VITEAZUCOTEA PETRU 43282Arabil 819501672.742,002.718,00extravilan1.250,28
  725Cluj MIHAI VITEAZUBOBOIA GHEORGHE, VANA NICOLAE, VANA RADU,RADULESCU MARIA 43283Arabil 818502391.067,001.065,00extravilan489,90
  726Cluj MIHAI VITEAZUMOLDOVAN IOSIF F. VICENTIU 43284Arabil 81350486158,00160,00extravilan73,60
  727Cluj MIHAI VITEAZUCIMPEAN ALEXANDRU, CIMPEAN OLGA 43277Arabil 830506971.861,001.861,00extravilan856,06
  728Cluj MIHAI VITEAZUERCEANU ELVIRA 43276Arabil 83350177576,00577,00extravilan265,42
  729Cluj MIHAI VITEAZUBOLOG AURELIAN, BOLOG CORINA GABRIELA 43279Arabil 827502021.878,001.878,00extravilan863,88
  730Cluj MIHAI VITEAZUKONYA FRANCISC 43281Arabil 824501651.131,001.131,00extravilan520,26
  731Cluj MIHAI VITEAZUCOTEA PETRU 43282Arabil 821501681.540,001.540,00extravilan708,40
  732Cluj MIHAI VITEAZUBOBOIA GHEORGHE, VANA NICOLAE, VANA RADU,RADULESCU MARIA 43283Arabil 81650238901,00901,00extravilan414,46
  733ClujMihai ViteazuMOLDOVAN IOSIF VICENTIU43284A50487-2.074,002.071,00extravilan643,05
  734Cluj MIHAI VITEAZUDEZSI MOISA 43285Arabil 812504911.124,001.124,00extravilan517,04
  735Cluj MIHAI VITEAZUROSU OVIDIU STEFAN, STIRB ELVIRA 43287Arabil 810507221.411,001.411,00extravilan649,06
  736ClujMihai ViteazuCADAR VASILE, CADAR NICOLAE, CADAR MARIA,FILIMON VICTORIA, HUDREA CLAUDIU, HUDREA DAN, OARGA VICTORIA43288A808-2.042,001.637,00extravilan508,29
  737Cluj MIHAI VITEAZUCONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU 43-Arabil --1.150,001.150,00extravilan529,00
  738Cluj MIHAI VITEAZUDRAGHICI VIORICA 43289Arabil 806/2537095.982,005.982,00extravilan2.751,72
  739Cluj MIHAI VITEAZUFUSER ROZALIA 43290Arabil 804/2-8.042,008.042,00extravilan3.699,32
  740Cluj MIHAI VITEAZUZEICU MARIA 43291Arabil 801/2-9.054,009.053,00extravilan4.164,38
  741Cluj MIHAI VITEAZUPOPESCU ADRIAN LIVIU, POPESCU BOGDANA FLAVIA 43-Arabil 1683537205.500,005.087,00extravilan2.340,02
  742Cluj MIHAI VITEAZUFUSER ROZALIA 43290Arabil 802/2-3.010,003.010,00extravilan1.384,60
  743Cluj MIHAI VITEAZUCONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU 43-Arabil ---13.535,00extravilan6.226,10
  744Cluj MIHAI VITEAZUBERINDEI G. ANA 4387Arabil 163-36,0036,00extravilan16,56
  745Cluj MIHAI VITEAZUBAYKA L. IOAN 4386Arabil 161-312,00312,00extravilan143,52
  746Cluj MIHAI VITEAZUCONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU 43-Arabil --100,00100,00extravilan46,00
  747Cluj MIHAI VITEAZUFERENCZ I. BALINT 4383Arabil 157-404,00404,00extravilan185,84
  748Cluj MIHAI VITEAZUBEKO M. STEFAN 4382Arabil 155-553,00553,00extravilan254,38
  749Cluj MIHAI VITEAZUDEME IRMA 4379Arabil 151-1.212,001.212,00extravilan557,52
  750Cluj MIHAI VITEAZUCRISAN V. STEFAN 4378Arabil 149-898,00898,00extravilan413,08
  751Cluj MIHAI VITEAZUMARCU S. MARIA 4375Arabil 145-1.023,001.023,00extravilan470,58
  752Cluj MIHAI VITEAZUGODO B. IDA 4374Arabil 143-1.145,001.145,00extravilan526,70
  753Cluj MIHAI VITEAZUTOP T. DUMITRU 4371Arabil 139-2.174,002.174,00extravilan1.000,04
  754Cluj MIHAI VITEAZUOARA I. DOCHIA 4370Arabil 137-1.463,001.208,00extravilan555,68
  755Cluj MIHAI VITEAZUTOLEA I. IOAN 4367Arabil 133-765,00494,00extravilan227,24
  756Cluj MIHAI VITEAZUTOLEA VICTOR 4366Arabil 864-1.369,00695,00extravilan319,70
  757ClujMihai ViteazuVARGA C. MARIA4363A129-2.958,001.017,00extravilan315,78
  758Cluj MIHAI VITEAZUPUSI L. IOSIF 4362Arabil 127-1.929,00457,00extravilan210,22
  759Cluj MIHAI VITEAZUFULOP ISTVAN 4359Arabil 5261252612