HOTĂRÂRE nr. 166 din 29 martie 2019pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 1 aprilie 2019  Notă
  Potrivit alin. (3) al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 335 din 30 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 429 din 30 mai 2019, în vederea restituirii taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a timbrului de mediu pentru autovehicule, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările și completările ulterioare, veniturile Fondului pentru mediu se suplimentează cu suma de 700.000 mii lei.
  Art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 415 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL 507 din 21 iunie 2019 prevede:
  Articolul 1
  (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu pe anul 2019, rectificat, este prevăzut în anexa nr. 2.
  (3) În vederea restituirii taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a timbrului de mediu pentru autovehicule, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările și completările ulterioare, veniturile Fondului pentru mediu se suplimentează cu suma de 650.000 mii lei.
  Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2^1 și art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, instituție publică finanțată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu pentru anul 2019 este prevăzut în anexa nr. 1a, iar bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2019 este prevăzut în anexa nr. 1b.(3) Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului și categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu pentru anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2.(4) Se aprobă Lista sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2a, și Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2019, prevăzută în anexa nr. 2b.  +  Articolul 2Pe parcursul execuției bugetare, în cazul în care necesitățile o impun, se autorizează conducătorul autorității publice centrale pentru protecția mediului să aprobe prin ordin efectuarea de virări de credite de angajament și credite bugetare între programele și proiectele prevăzute în anexa nr. 2a „Lista sumelor alocate proiectelor și programelor pentru protecția mediului finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2019“, precum și virări de credite de angajament și credite bugetare între programele și proiectele prevăzute în anexa nr. 2b „Lista sumelor alocate categoriilor de proiecte prioritare finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2019“, cu încadrarea în totalul sumelor aprobate.  +  Articolul 3(1) Suma de 1.100.000 mii lei va fi utilizată din excedent din anii precedenți pentru acoperirea deficitului determinat de restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, restituire prevăzută în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările ulterioare, precum și al Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările ulterioare.(2) Suma de 905.651 mii lei reprezentând deficit, prevăzută în anexa nr. 1a, se acoperă astfel: a) 238.000 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2a, se va acoperi din excedent din anii precedenți din venituri Alte impozite și taxe fiscale și Venituri din dobânzi;b) 667.651 mii lei, prevăzută în anexa nr. 2b, se va acoperi din excedent din anii precedenți din Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.  +  Articolul 4Lunar, Administrația Fondului pentru Mediu va întocmi execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu aferent lunii precedente, precum și pe proiecte și programe, pe care o va depune la Ministerul Mediului până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 5Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a și 2b*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1, 1a, 1b, 2, 2a și 2b sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 29 martie 2019.Nr. 166.  +  Anexa nr. 1ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2019
  (la 10-07-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 487 din 9 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 10 iulie 2019 )
   +  Anexa nr. 1aADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  al Fondului pentru mediu pentru anul 2019
  (la 10-07-2019, Anexa nr. 1a a fost modificată de Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 487 din 9 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 10 iulie 2019 )
   +  Anexa nr. 1b  +  Anexa nr. 2  +  Anexa nr. 2a  +  Anexa nr. 2b-----