HOTĂRÂRE nr. 1.314 din 14 octombrie 2008privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea obiectivului "Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Mogoșești-Siret, județul Iași"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008  (la 28-11-2008, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.483 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 28 noiembrie 2008 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 cu suma de 1.010 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, și alocarea acesteia bugetului local al comunei Mogoșești-Siret, județul Iași, pentru finanțarea obiectivului "Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Mogoșești-Siret, județul Iași", care cuprinde și locuințele reconstruite/strămutate în urma calamităților produse în luna iulie 2008. (la 28-11-2008, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.483 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 28 noiembrie 2008 )  +  Articolul 2(1) Ordonatorul principal de credite răspunde de modul utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozițiile legale.(2) Elaborarea documentațiilor tehnico-economice și executarea lucrărilor se vor contracta de către ordonatorii principali de credite, avându-se în vedere prevederile art. 122 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Până la avizarea documentațiilor tehnico-economice, potrivit legii, se aprobă deschiderea finanțării și începerea execuției lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ și valoric.(4) Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situațiilor de lucrări executate și însușite de către beneficiar.  +  Articolul 3Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat pe anul 2008.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 14 octombrie 2008.Nr. 1.314.-------