ORDONANȚĂ nr. 8 din 27 ianuarie 1998privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998  În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. k) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1Pentru realizarea politicii de dezvoltare și promovare a turismului prin valorificarea și protejarea potențialului turistic din România, se constituie Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului.Bugetul Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului se aproba ca anexa la legea bugetului de stat.  +  Articolul 2Din Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului se finanțează, total sau parțial, programele și activitățile de dezvoltare și promovare a produselor turistice din România, respectiv programele și activitățile de marketing și de promovare turistica, reprezentare și informare turistica în țara și în străinătate, creare și dezvoltare de produse turistice, alte activități de dezvoltare și promovare a turismului, activități de autorizare și control, în conformitate cu politica naționala în domeniul turismului. (la 30-03-2000, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 23 din 27 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 martie 2000 )  +  Articolul 3Fondul pentru promovarea și dezvoltarea turismului se constituie din următoarele surse:a) din contribuția pentru turism, stabilită la 3%, plătită de:– agenții economici deținători de capacități de cazare, indiferent de forma de proprietate, calculată asupra veniturilor încasate pentru serviciile turistice, inclusiv cele de alimentație publică, oferite în pachet, pe bază de bilet;– agențiile de turism, indiferent de forma de proprietate, calculată asupra veniturilor proprii, încasate sub forma de comision, din activitatea turistica.Plătitorii menționați mai sus, care și-au achitat contribuția la Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, beneficiază de cota redusă a taxei pe valoarea adăugată pentru serviciile turistice, inclusiv de alimentație publică, oferite în pachet, pe bază de bilet. De cota redusă a taxei pe valoarea adăugată beneficiază și agențiile de turism pentru comisionul încasat.Agenții economici din stațiunile balneoclimaterice nu datorează contribuția anuală la Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, pentru serviciile de cazare, masa și tratament prestate cumulat, a căror contravaloare se decontează pe bază de bilete de tratament.b) veniturile încasate de Oficiul de Autorizare și Control în Turism și de Oficiul de Promovare a Turismului, stabilite prin hotărâre a Guvernului;c) o parte din profitul net al Institutului Național de Formare și Management pentru Turism, stabilită de Ministerul Turismului*) o dată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli; Notă
  *) Atribuțiile Ministerului Turismului au fost preluate de Autoritatea Națională pentru Turism, conform prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 56/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.
  (la 30-03-2000, Litera c) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 23 din 27 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 martie 2000 )
  d) sponsorizări, în condițiile legii.
  (la 24-03-2003, ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 43 din 24 iulie 1998 a fost respinsă prin LEGEA nr. 61 din 11 martie 2003. Prin urmare, Articolul 3 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 32 din 26 februarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 5 martie 2001:
  ”Articolul IV
  (1) Sursele prevăzute la art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 43/1998 și ulterior aprobată și modificată prin Legea nr. 23/2000, precum și penalitățile și majorările de întârziere constituie venituri ale bugetului de stat.
  (2) Veniturile realizate din vânzarea acțiunilor emise de societățile comerciale din turism urmează regimul veniturilor din privatizare stabilit în condițiile legii.
  (3) Din bugetul de stat se asigura fonduri pentru finanțarea programelor de promovare și dezvoltare a turismului și a altor acțiuni, aprobate în condițiile legii.”
   +  Articolul 4Abrogat. (la 01-06-2002, Articolul 4 a fost abrogat de Litera h), Articolul 40, Capitolul 8 din LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 01 iunie 2002 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 01-06-2002, Alineatul 1 din Articolul 5 a fost abrogat de Litera h), Articolul 40, Capitolul 8 din LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 01 iunie 2002 ) Pentru neplata în termen a sumelor datorate de agenții economici se vor aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare. În acest sens controlul constituirii Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului se face de Oficiul de Autorizare și Control în Turism și de alte persoane de specialitate, conform legii, împuternicite de ministrul turismului*). Notă
  *) Președintele Autorității Naționale pentru Turism, conform Hotărârii Guvernului nr. 972/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998.
  (la 30-03-2000, Alineatul 2 din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 23 din 27 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 martie 2000 )
  Notă
  Prin ORDONANȚA nr. 43 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998, art. 5 a fost modificat și a rămas cu un singur alineat.
  LEGEA nr. 23 din 27 martie 2000 pentru aprobarea prezentei ordonanțe, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 martie 2000, nu a ținut cont de modificarea adusă prin ORDONANȚA nr. 43/1998 și a modificat alineatul 2 din articolul 5.
  La data de 24 martie 2003, ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 43 din 24 iulie 1998 a fost respinsă prin LEGEA nr. 61 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.
   +  Articolul 6Finanțarea și realizarea programelor și acțiunilor din Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului se fac pe baza Programului anual de marketing și promovare și a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice.Programul anual de dezvoltare a produselor turistice se elaborează de către Ministerul Turismului și se aproba de către Guvern, împreună cu Programul anual de marketing și promovare. (la 24-03-2003, ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 43 din 24 iulie 1998 a fost respinsă prin LEGEA nr. 61 din 11 martie 2003. Prin urmare, Articolul 6 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003 )  +  Articolul 6^1Abrogat. (la 24-03-2003, ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 43 din 24 iulie 1998 a fost respinsă prin LEGEA nr. 61 din 11 martie 2003. Prin urmare, Articolul 6^1 a fost abrogat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003 )  +  Articolul 7a) 70% pentru acțiunile de marketing, promovare și activități de autorizare și control în turism; (la 30-03-2000, Litera a) din Articolul 7 a fost modificată de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 23 din 27 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 martie 2000 ) b) 30% pentru acțiunile de creare și dezvoltare de produse turistice. (la 30-03-2000, Litera b) din Articolul 7 a fost modificată de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 23 din 27 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 martie 2000 ) Notă
  Prin ORDONANȚA nr. 43 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998, art. 7 a fost abrogat.
  LEGEA nr. 23 din 27 martie 2000 pentru aprobarea prezentei ordonanțe, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 martie 2000, nu a ținut cont de abrogarea realizată prin ORDONANȚA nr. 43/1998 și a modificat literele a) și b) din articolul 7.
  La data de 24 martie 2003, ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 43 din 24 iulie 1998 a fost respinsă prin LEGEA nr. 61 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.
   +  Articolul 8a) acoperirea cheltuielilor curente și de capital ale Oficiului de Autorizare și Control în Turism și ale Oficiului de Promovare a Turismului;b) activități de promovare, reprezentare și informare turistica, în țara și în străinătate;c) activități de cercetare a pieței turistice interne și internaționale;d) programe și activități de creare și dezvoltare de produse turistice;e) acoperirea a 50% din dobânda contractată la creditele pe termen mediu, obținute de la bănci pentru proiecte de investiții în turism. Acordarea acestor credite se va face prin intermediul băncilor, pe bază de convenție; (la 30-03-2000, Litera e) din Articolul 8 a fost modificată de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 23 din 27 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 martie 2000 ) f) acțiuni de constientizare, educare și formare a turistilor și a populației cu privire la turism, la protejarea și conservarea mediului înconjurător;g) programe de dezvoltare a sistemelor de informare turistica interna și internationala;h) programe și acțiuni de instruire și formare profesională;i) alte acțiuni aprobate de Guvern. (la 30-03-2000, Litera i) din Articolul 8 a fost modificată de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 23 din 27 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 martie 2000 ) Notă
  Prin ORDONANȚA nr. 43 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998, art. 8 a fost abrogat.
  LEGEA nr. 23 din 27 martie 2000 pentru aprobarea prezentei ordonanțe, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 martie 2000, nu a ținut cont de abrogarea realizată prin ORDONANȚA nr. 43/1998 și a modificat literele e) și i) din articolul 8.
  La data de 24 martie 2003, ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 43 din 24 iulie 1998 a fost respinsă prin LEGEA nr. 61 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.
   +  Articolul 9Criteriile pe baza cărora se vor aloca sumele din Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului, precum și metodologia de programare, de calcul și de raportare referitoare la acesta se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Turismului și de Ministerul Finanțelor, aprobate de Guvern, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe. (la 30-03-2000, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 23 din 27 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 martie 2000 ) Notă
  Prin ORDONANȚA nr. 43 din 24 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 27 iulie 1998, art. 9 a fost abrogat.
  LEGEA nr. 23 din 27 martie 2000 pentru aprobarea prezentei ordonanțe, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 30 martie 2000, nu a ținut cont de abrogarea realizată prin ORDONANȚA nr. 43/1998 și a modificat articolul 9.
  La data de 24 martie 2003, ORDONANȚA GUVERNULUI nr. 43 din 24 iulie 1998 a fost respinsă prin LEGEA nr. 61 din 11 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2003.
   +  Articolul 10Constituirea și gestionarea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului se efectuează de către Ministerul Turismului, ca ordonator principal de credite.  +  Articolul 11Sumele constituite ca venituri la Fondul special pentru promovarea și dezvoltarea turismului vor fi cheltuite în exclusivitate în scopul pentru care a fost constituit.  +  Articolul 12Controlul utilizării Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului se face conform legislației în vigoare.  +  Articolul 13Disponibilul existent la finele anului în contul Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului se reportează cu aceeași destinație pentru anul următor.  +  Articolul 14Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 1 februarie 1998. La această dată se abroga orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Akos Birtalan
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Daianu
  -------