ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006  Luând în considerare importanța îndeplinirii în termen a angajamentelor asumate de România în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv a transpunerii în termenul asumat, în legislația românească, a documentelor comunitare din domeniul transporturilor, inclusiv în ceea ce privește permisul de conducere și documentele de înmatriculare ale vehiculului, aspecte cuprinse în Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană noiembrie 2005 - decembrie 2006,în vederea respectării angajamentelor Guvernului României, asumate prin Programul de guvernare pe perioada 2005-2008, referitoare la simplificarea procedurilor de emitere a actelor administrative în cadrul serviciilor și utilităților publice,având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente în vederea simplificarii accentuate a procedurilor administrative legate de înmatricularea vehiculelor, creând posibilitatea de a asigura cetățenilor un serviciu de înmatriculare rapid, de calitate, transparent, cat mai puțin costisitor și în cel mai scurt timp posibil prin reducerea birocratiei,ținând cont de iminenta intrare în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și faptul ca modificările care vor fi aduse în acest context vor afecta dispoziții a căror aplicabilitate este condiționată de modificarea legislației secundare,în considerarea faptului ca aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, se modifica și se completează după cum urmează:1. Abrogat. (la 20-01-2007, Punctul 1. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 2. La articolul 6, punctul 15 va avea următorul cuprins:15. unități de asistența medicală autorizate - unitatile sanitare cu personal calificat și cu dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaților la obtinerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau de tramvai, autorizate de autoritatea de sănătate publică judeteana sau de cea a municipiului București, după caz; (la 20-01-2007, Punctul 15. din Articolul 6, Punctul 2., Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 2^1. La articolul 6, după punctul 16 se introduc trei noi puncte, punctele 16^1-16^3, cu urmatorul cuprins:16^1 inmatriculare/înregistrare - operațiunea administrativa prin care se atesta ca un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/înregistrării este certificatul de inmatriculare/înregistrare și numărul de inmatriculare/înregistrare atribuit;16^2. inmatriculare/înregistrare permanenta - operațiunea de inmatriculare/înregistrare prin care se atribuie certificat de inmatriculare/înregistrare și numar de inmatriculare/ înregistrare pentru o perioadă nedeterminata;16^3. inmatriculare temporara - operațiunea de inmatriculare prin care se acordă certificat de inmatriculare și numar de inmatriculare pentru o perioadă determinata;». (la 20-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 2^2. La articolul 6, punctul 34 va avea urmatorul cuprins:34. detinator mandatat - persoana fizica sau juridica care folosește un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere; (la 20-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 2^3. La articolul 6, după punctul 35 se introduce punctul 35^1 cu urmatorul cuprins:35^1 vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodata înmatriculat; (la 20-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Proprietarii de vehicule sau detinatorii mandatați ai acestora sunt obligati să le înmatriculeze sau să le inregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulatie, conform prevederilor legale.(2) Inmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea în circulatie până la scoaterea definitivă din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiții, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, și presupune urmatoarele operațiuni:a) înscrierea în evidentele autorităților competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar;b) transcrierea în evidentele autorităților competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.(3) Operațiunile prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului și ale proprietarului și condiționeaza eliberarea de către autoritățile competente, potrivit legii, a unui certificat de inmatriculare, precum și a plăcuțelor cu numărul de inmatriculare atribuit și transcrierile necesare în certificatul de inmatriculare și în cartea de identitate a vehiculului.(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu în evidentele autorităților competente simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar.(5) Solicitanții unei operațiuni de inmatriculare a unui vehicul în evidentele autorităților competente, potrivit legii, trebuie să faca dovada certificării autenticității vehiculului de către Registrul Auto Roman, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Certificarea autenticității vehiculului contine și atestarea faptului ca acesta nu figurează în baza de date ca fiind furat.(6) Dovada certificării vehiculului nu se impune în cazul vehiculelor noi pentru solicitanții operațiilor de inmatriculare.(7) Cu ocazia realizării oricarei operațiuni privind inmatricularea unui vehicul, verificarea efectuării inspecției tehnice periodice și a asigurarii obligatorii de raspundere civila, respectiv a valabilității acestora, se poate face și pe cale informatica, în condițiile stabilite prin protocol incheiat între autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administrației și Internelor cu atribuții de organizare și coordonare a activității de evidenta și eliberare a certificatelor de inmatriculare și a plăcuțelor cu numere de inmatriculare și Registrul Auto Roman, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.(8) Autoritățile competente sa realizeze operațiunile de inmatriculare a vehiculelor pot incasa de la solicitanți toate taxele și tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operațiuni.(9) Societățile abilitate sa comercializeze vehicule noi și societățile de leasing din România pot solicita, pe cale informatica, inmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicații informatice puse la dispoziție, în condițiile stabilite prin protocol, de către autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administrației și Internelor cu atribuții de organizare și coordonare a activității de evidenta și eliberare a certificatelor de inmatriculare și a plăcuțelor cu numere de inmatriculare.(10) Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorității competente înscrierea în certificatul de inmatriculare sau de înregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului. (la 20-01-2007, Articolul 11 din Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 4. Alineatul (4) al articolului 13 va avea următorul cuprins:(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci li se poate elibera pentru acestea autorizații și numere pentru proba.5. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Odata cu realizarea operațiunilor de inmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă elibereaza proprietarului sau deținătorului mandatat un certificat de inmatriculare, conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum și plăcuțe cu numărul de inmatriculare. (la 20-01-2007, Alineatul (1) din Articolul 15 , Punctul 5. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 6. După alineatul (1) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) La cererea scrisa a proprietarului unui vehicul, în certificatul de inmatriculare sau de înregistrare se poate inscrie și o altă persoană decat proprietarul, specificîndu-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menționarea în certificatul de inmatriculare sau de înregistrare și a datelor de identificare ale deținătorului mandatat. (la 20-01-2007, Alineatul (1^1) din Articolul 15, Punctul 6., Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 7. Articolul 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulație a acestora, la cererea proprietarului, în următoarele cazuri:a) proprietarul dorește retragerea definitivă din circulație a vehiculului și face dovada depozitarii acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii;b) proprietarul face dovada dezmembrarii, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrarii;c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;d) în cazul furtului vehiculului.(2) Radierea din evidenta a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condițiile legii.(3) Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziție a autorității administrației publice locale, fără stăpân sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziției respective.8. Articolul 21 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie trebuie să aibă cunoștințele și indemanarea necesare conducerii și să fie apti din punct de vedere medical și psihologic.(2) Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie vor fi verificați periodic din punct de vedere medical și al capacităților psihologice, în condițiile stabilite de reglementarile în vigoare. (la 20-01-2007, Articolul 21 din Punctul 8. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 9. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate și a calităților fizice necesare unui conducător de autovehicul sau tramvai.(2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de către Ministerul Sănătății Publice și se aproba prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Examinarea medicală se realizează în vederea:a) aprobării prezentării la examen pentru obținerea permisului de conducere;b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducătorii de autovehicule și de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanță de urgență; (la 20-01-2007, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 22 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) c) verificării periodice, conform reglementărilor în vigoare.(4) Examinarea medicală se realizează în unități de asistența medicală autorizate, existente la nivelul fiecarui judet, care au obligația luării în evidenta a solicitantului sau a conducătorului de autovehicul ori de tramvai de către medicul de familie. (la 20-01-2007, Alineatul (4) din Articolul 22 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) (5) Lista unităților de asistența medicală autorizate se stabileste și se actualizeaza prin ordin al ministrului sănătății publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 20-01-2007, Alineatul (5) din Articolul 22 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) (6) Medicul de familie, atunci când constata ca o persoană din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătății publice emis conform alin. (2), va solicita unității de asistența medicală autorizate examenul de specialitate necesar. În cazul în care unitatea de asistența medicală autorizata a stabilit ca persoana este inapta medical pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunică aceasta imediat politiei rutiere pe a carei raza teritoriala își desfășoară activitatea. (la 20-01-2007, Alineatul (6) din Articolul 22 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) (7) Verificarea medicală se efectuează în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliția rutiera și poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură.(9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituțiile medico-legale, la solicitarea și pe cheltuiala părților interesate.10. După alineatul (3) al articolului 23 se introduc cinci noi alineate, alineatele (3^1)-(3^5), cu următorul cuprins:(3^1) Pregătirea teoretica și practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacităților psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Evaluarea psihologica este obligatorie în vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducătorii de autovehicule și de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanță de urgență. (la 20-01-2007, Alineatul (3^1) din Articolul 23, Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) (3^2) Conducătorii de autovehicule sau de tramvaie, deținători ai certificatului de atestare profesionala, vor fi evaluați periodic din punct de vedere al capacităților psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, în condițiile stabilite de reglementarile în vigoare. (la 20-01-2007, Alineatul (3^2) din din Articolul 23, Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) (3^3) Evaluarea psihologică se efectuează în condițiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, în condițiile legii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3^4) Evaluarea psihologica se realizează în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul instituțiilor abilitate. (la 20-01-2007, Alineatul (3^4) din Articolul 23, Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) (3^5) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste și se actualizeaza prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 20-01-2007, Alineatul (3^5) din Articolul 23, Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 11. Alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:(4) Persoanele care solicită prezentarea la examen pentru obținerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârsta, să fie apte din punct de vedere medical și să facă dovada pregătirii teoretice și practice prin cursuri organizate de unități autorizate, potrivit legii.12. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:(2) Forma și conținutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.13. Alineatul (3) al articolului 27 se abroga.14. Articolul 28 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Evidenta permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de către poliția rutiera pe a carei raza titularii își au domiciliul sau reședința.14^1. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 39Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.» (la 20-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 15. Abrogat. (la 20-01-2007, Punctul 15. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 16. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 40Regulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de marfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depășite ori care transporta marfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementarile în vigoare. (la 20-01-2007, Punctul 16. din Articolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 17. Alineatul (2) al articolului 66 va avea următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică conducătorilor de autovehicule aparținând Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării și Serviciului Roman de Informații.18. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 79(1) Conducătorii vehiculelor implicati într-un accident de circulatie în urma caruia a rezultat numai avarierea vehiculelor respective sunt obligati să le scoata imediat în afara părții carosabile ori, dacă nu este posibil, să le deplaseze cat mai aproape de bordura sau de acostament, semnalizandu-le corespunzător.(2) Dacă cel puțin unul dintre vehiculele implicate în accident nu poate fi deplasat la unitatea de politie, conducătorii implicati sunt obligati sa anunte imediat și sa astepte politia în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului și eliberarii autorizatiei de reparatie.(3) În situația în care vehiculele avariate pot fi deplasate fără riscul de a periclita siguranța circulației, conducătorii acestora se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de politie pe a carei raza a avut loc evenimentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului și eliberarii autorizatiei de reparatie.(4) Pentru conducătorii de vehicule care s-au deplasat la politie cu vehiculele avariate, politia este obligata sa intocmeasca documentele de constatare a accidentului și sa elibereze autorizatia de reparatie. (la 20-01-2007, Punctul 18. din Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 19. Abrogat. (la 20-01-2007, Punctul 19. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 20. Abrogat. (la 20-01-2007, Punctul 20. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 21. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 80^1Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrari de reparatii la vehicule avariate au obligația sa tina evidenta proprie a reparatiilor executate, conform prevederilor legale, și sa comunice imediat, la cererea politiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta. (la 20-01-2007, Articolul 80^1 din Punctul 21. , Articolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 22. Alineatul (1) al articolului 81 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 81(1) În vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea societatilor din domeniul asigurarilor, autoritatea care are în evidenta vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică acestora datele referitoare la proprietarii sau detinatorii mandatați ai vehiculelor. (la 20-01-2007, Alineatul (1) din Articolul 81 , Punctul 22. , Articolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 23. După alineatul (2) al articolului 81 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) La solicitarea politiei rutiere, societățile de asigurare comunică acesteia date referitoare la constatarile tehnice din dosarele înregistrate în evidentele acestora privind stabilirea pierderilor materiale rezultate în urma accidentelor de circulatie sau a altor evenimente rutiere. (la 20-01-2007, Alineatul (3) din Articolul 81, Punctul 23. , Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 24. Alineatele (1)-(3) și (6) ale articolului 82 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 82(1) Autovehiculele și remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condițiile cerute pentru a fi admise în circulația internationala, iar conducătorii lor poseda permis de conducere valabil în condițiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau care este eliberat de autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori Spațiului Economic European sau a cărui valabilitate este recunoscută în aceste state pe bază de reciprocitate.(2) Autovehiculele și remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat și pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute în Convenția asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 și ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.(3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat într-un stat care nu este membru al Convenției asupra circulației rutiere, prevăzută la alin. (2), trebuie să posede și permis de conducere internațional.....................................................................(6) Autovehiculele înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Convenției asupra circulației rutiere, prevăzută la alin. (2), sunt obligate sa poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea.25. Alineatul (1) al articolului 83 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 83(1) Persoanele care domiciliază în alte state, aflate temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacă poseda permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite în Convenția asupra circulației rutiere, prevăzută la art. 82 alin. (2), sau a cărui valabilitate este recunoscută pe bază de reciprocitate.26. Alineatele (1) și (5) ale articolului 88 vor avea următorul cuprins:(1) Recoltarea probelor biologice se face în unitatile de asistența medicală autorizate sau în institutii medico-legale și se efectueaza numai în prezenta unui reprezentant al politiei rutiere. (la 20-01-2007, Alineatul (1) din Articolul 88, Punctul 26. , Articolul I a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) ..................................................................(5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic certificat și depistata ca având o concentrație de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de către unitățile sau instituțiile medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii imbibatiei de alcool în sânge.27. Abrogat. (la 20-01-2007, Punctul 27. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 28. La articolul 96 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (4);29. Alineatul (4) al articolului 97 va avea următorul cuprins:(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către politia rutiera dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o unitate de asistența medicală autorizata. (la 20-01-2007, Alineatul (4) din Articolul 97, Punctul 29. , Articolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 29^1. La articolul 100, litera g) a alineatului (3) va avea urmatorul cuprins:g) nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (2) sau (3), după caz. (la 20-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 29^2. La alineatul (1) al articolului 102, punctele 7 și 18 se abroga. (la 20-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 30. La articolul 102 alineatul (1), după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 38, cu următorul cuprins:38. nerespectarea obligației de comunicare prevăzute la art. 80^1 și la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete. (la 20-01-2007, Punctul 38. din Articolul 102, Punctul 30., Articolul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 31. La articolul 105, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu următorul cuprins:29. nerespectarea obligației de comunicare prevăzute la art. 80^1 și la art. 81 alin. (3) sau comunicarea de date inexacte ori incomplete. (la 20-01-2007, Punctul 29. din Articolul 105, Punctul 31., Articolul I a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 31^1. Alineatul (5) al articolului 111 va avea urmatorul cuprins:(5) În situațiile prevăzute la art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) și la art. 101 alin. (3), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioadă de 15 zile. (la 20-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) 32. La articolul 114 alineatul (1), litera c) se abroga.33. La articolul 116, alineatul (1) partea introductivă și alineatul (3) litera a) vor avea următorul cuprins:(1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) și la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obținerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre situațiile următoare:.................................................................a) este apta din punct de vedere medical;34. La articolul 122, după litera p) se introduce o noua litera, litera q), cu următorul cuprins:q) elaborează, în condițiile legii, norme privind evaluarea capacităților psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor.35. La articolul 125, litera c) va avea următorul cuprins:c) elaborează norme privind examinarea medicală a conducătorilor de autovehicule și tramvaie, precum și norme privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicatiei etilice și a stării de influența a produselor și substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule și tramvaie;36. La articolul 136, literele b) și d) vor avea următorul cuprins:b) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (3^3) și (3^5) și ale art. 66 alin. (3); (la 20-01-2007, Litera b) din Articolul 136, Punctul 36., Articolul I a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 ) ..................................................................d) Ministerul Sănătății Publice, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) și (7), art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (2) și ale art. 125 lit. a);37. La articolul 136, litera e) se abroga.38. La articolul 91 și la articolul 102 alineatul (1) punctul 7, normele de trimitere la articolul 22 alineatul (5) se considera a fi făcute la articolul 22 alineatul (6).  +  Articolul IITermenul prevăzut la art. II din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006, se proroga până la data de 1 decembrie 2006.  +  Articolul III(1) Prevederile art. I intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006.(2) Prin excepție de la alin. (1), următoarele prevederi intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană:a) prevederile art. 21 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 8 din prezenta ordonanță de urgență;b) prevederile art. 22 alin. (1), (3), (4) și (7) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 9 din prezenta ordonanță de urgență;c) prevederile art. 23 alin. (3^1)-(3^5) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, astfel cum a fost completată prin art. I pct. 10 din prezenta ordonanță de urgență;d) dispozițiile art. 23 alin. (4) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 11 din prezenta ordonanță de urgență;e) dispozițiile art. 116 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicată, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 33 din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IVVehiculele înmatriculate anterior datei prevăzute la art. III alin. (1) sunt considerate înmatriculate continuu, astfel încât orice transmitere ulterioară a dreptului de proprietate asupra unui vehicul se va transcrie în evidentele autorităților competente, potrivit legii, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VLa data prevăzută la art. III alin. (2), examinarea psihologică efectuată anterior acestei date este considerată evaluare psihologică.  +  Articolul V^1Până la data de 31 martie 2007, Guvernul va inainta Parlamentului pentru dezbatere și adoptare un proiect de lege privind constatarea amiabila în caz de accidente de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale. (la 20-01-2007, Actul a fost completat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007 )  +  Articolul VIOrdonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolaescu
  p. Ministrul apărării,
  Corneliu Dobritoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocanea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  București, 6 septembrie 2006.Nr. 63.------------