HOTĂRÂRE nr. 218 din 4 martie 2009privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 12 martie 2009  Notă
  Art. II și III din HOTĂRÂREA nr. 781 din 8 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 480 din 10 iulie 2009, prevăd:
  „Articolul IISe aprobă modificarea destinației sumei de 10 mii lei pusă la dispoziția Autorității Electorale Permanente prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2009 privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, de la titlul cheltuieli de personal la titlul bunuri și servicii.
  Articolul III(1) În termen de 60 de zile de la expirarea termenului de verificare a listelor electorale utilizate la secțiile de votare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009, prevăzut la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare, sumele puse la dispoziția Autorității Electorale Permanente, potrivit art. II, rămase neutilizate, se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.(2) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Autorității Electorale Permanente pe anul 2009”.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 23^1 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, în cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, se suplimentează bugetul Ministerului Administrației și Internelor, al Autorității Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicații Speciale, al Ministerului Afacerilor Externe, precum și al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, cu sumele din bugetul prevăzut la alin. (1).(3) Ministerul Administrației și Internelor repartizează instituțiilor prefectului sumele necesare pentru activitățile acestora legate de pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009.  +  Articolul 2(1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central se suportă din bugetul Ministerului Administrației și Internelor.(2) Sumele necesare pentru asigurarea serviciilor și echipamentelor de comunicații suplimentare față de cele deja existente la Serviciul de Telecomunicații Speciale, în vederea asigurării serviciilor de comunicații necesare Biroului Electoral Central și birourilor electorale județene, precum și birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București se suportă din bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale.(3) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind instruirea și informarea membrilor birourilor electorale și a celorlalți participanți la procesul electoral, precum și pentru alte activități specifice perioadei electorale, îndeplinite de Autoritatea Electorală Permanentă și filialele sale, se asigură din bugetul Autorității Electorale Permanente.(4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitățile specifice Ministerului Administrației și Internelor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 se asigură din bugetul Ministerului Administrației și Internelor.(5) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea și dotarea secțiilor de votare din străinătate, precum și pentru alte materiale necesare procesului electoral la aceste secții de votare se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.(6) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru dotarea și funcționarea biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 3(1) Ministerul Administrației și Internelor, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat, asigură achiziționarea hârtiei necesare pentru tipărirea buletinelor de vot la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009.(2) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie Administrației Naționale a Rezervelor de Stat de unde a fost ridicată, în termen de cel mult 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire.(3) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (2), facturată la prețul de înregistrare în contabilitate, se face de către Ministerul Administrației și Internelor în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor.(4) Ministerul Administrației și Internelor asigură imprimarea buletinelor de vot în vederea garantării securității acestor documente.  +  Articolul 4Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind editarea și tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor și pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii necesare pentru organizarea și funcționarea stațiilor de prelucrare, precum și cele pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în stațiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, al birourilor electorale județene, ale sectoarelor municipiului București, al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Național de Statistică.  +  Articolul 5Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru achiziționarea pachetului de aplicații și servicii informatice utilizate pentru centralizarea și stabilirea rezultatului alegerilor se suportă din bugetul Autorității Electorale Permanente.  +  Articolul 6Sumele necesare pentru închirierea de la operatorii publici a circuitelor telefonice și conexiunilor locale de comunicații de date, în vederea asigurării serviciilor de telefonie specială și de comunicații de date necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale județene și ale sectoarelor municipiului București se asigură din bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale, buget ce va cuprinde și:a) cheltuielile privind asigurarea serviciilor de telefonie și comunicații între birourile electorale ale secțiilor de votare și birourile electorale județene sau ale sectoarelor municipiului București pe raza cărora își desfășoară activitatea, în zonele în care autoritățile locale nu pot asigura mijloace de comunicații din surse proprii;b) sumele necesare organizării unui sistem informatic care să furnizeze în ziua alegerilor date privind prezența populației la vot, pe baza datelor transmise de birourile electorale ale secțiilor de votare cuprinse într-un eșantion reprezentativ la nivel județean și național.  +  Articolul 7(1) Instituțiile prefectului asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale județene, ale sectoarelor municipiului București și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare organizate în țară. Confecționarea ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare din străinătate se asigură de Instituția Prefectului Municipiului București.(2) Instituțiile prefectului asigură achiziționarea tușului, tușierelor și a celorlalte materiale necesare votării.  +  Articolul 8(1) În cadrul bugetului aprobat, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 se va realiza de către ordonatorii de credite, cu informarea periodică a Comisiei pentru transparență.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se compune din câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, din 2 reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și 2 reprezentanți ai Clubului Român de Presă.(3) Componența nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilește de către președintele Comisiei tehnice centrale, pe baza propunerilor formulate de partidele politice parlamentare, organizațiile neguvernamentale și de Clubul Român de Presă.(4) Comisia prevăzută la alin. (1) își desemnează președintele dintre membrii nominalizați potrivit alin. (3).  +  Articolul 9Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare și aflate în stare bună. Acolo unde bunurile materiale necesare dotării materiale corespunzătoare a secțiilor de votare nu se pot recupera, se vor achiziționa unele noi de către instituțiile prefectului, în baza centralizării necesarului și în limita fondurilor alocate.  +  Articolul 10(1) Pe toată perioada exercitării atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, instituțiile la care sunt angajați membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.(2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordă o indemnizație de 66 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Administrației și Internelor.(3) Statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar care participă la executarea operațiunilor generate de activitatea de la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizație de 50 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Administrației și Internelor.(4) Membrii birourilor electorale județene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, precum și cei ai biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate beneficiază de o indemnizație de 66 lei pe zi de activitate. Statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operațiunilor generate de activitatea acestor birouri electorale primesc o indemnizație de 50 lei pe zi de activitate(5) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora beneficiază de o indemnizație de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. Ceilalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare beneficiază de o indemnizație de 66 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile.(6) Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor, informaticienilor și personalului tehnic auxiliar al acestuia, care participă la realizarea operațiunilor legate de desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, precum și personalului Ministerului Administrației și Internelor, care este în misiune de pază la acest birou, li se asigură în fiecare zi de activitate 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea și gustări. Aceste cheltuieli se suportă din bugetul Ministerului Administrației și Internelor.(7) Membrilor birourilor electorale județene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și ai biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și statisticienilor, informaticienilor și personalului tehnic auxiliar al acestora, care participă la realizarea operațiunilor legate de desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009, precum și personalului Ministerului Administrației și Internelor, care este în misiune de pază la aceste birouri, li se asigură în fiecare zi de activitate 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea și gustări.(8) Membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și personalului Ministerului Administrației și Internelor, care este în misiune de pază la aceste birouri li se asigură în ziua votării 8 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea și gustări.(9) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (4) și (5) se face pe baza listelor de prezență avizate de președinții birourilor electorale.(10) Veniturile din indemnizațiile prevăzute la alin. (2)-(5) se impozitează conform prevederilor legale în vigoare.(11) Prin zi de activitate se înțelege munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi.(12) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (4) și (5), membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localități beneficiază de indemnizația de delegare, precum și de decontarea cheltuielilor de transport și cazare, potrivit reglementărilor în vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din instituțiile publice.(13) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (4), (5) și (12) și a cheltuielilor de protocol prevăzute la alin. (7) și (8) se asigură din bugetele instituțiilor prefectului, iar pentru biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și pentru secțiile de votare din străinătate plata indemnizațiilor și a cheltuielilor de protocol se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 11Cheltuielile pentru materialele necesare tipăririi listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea, a listelor electorale speciale și suplimentare, precum și a celorlalte tipizate se asigură de instituțiile prefectului, iar cheltuielile pentru selectarea și prelucrarea datelor privind cetățenii cu drept de vot, precum și cheltuielile pentru dotarea cu echipamentele și tehnica de calcul necesare desfășurării acestor activități se asigură de Ministerul Administrației și Internelor.  +  Articolul 12(1) Cheltuielile necesare în vederea transportului și distribuirii materialelor, documentelor și tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral se asigură de instituțiile prefectului, iar cele pentru transportul și distribuirea materialelor, documentelor și tipizatelor repartizate secțiilor de votare din străinătate se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.(2) Pentru organizarea și desfășurarea procesului electoral, consumul de carburanți și cheltuielile cu telefoanele, efectuate de autoritățile administrației publice implicate în organizarea alegerilor, se suplimentează cu 50% față de normativele în vigoare, în perioada martie-iunie 2009.  +  Articolul 13(1) Confecționarea ștampilelor cu mențiunea "Votat" și a timbrelor autocolante ce se aplică pe cărțile de identitate ale cetățenilor este asigurată de Ministerul Administrației și Internelor.(2) Ministerul Administrației și Internelor va repartiza ștampilele cu mențiunea "Votat" , buletinele de vot și timbrele autocolante către instituțiile prefectului, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, care, împreună cu primarii, respectiv cu reprezentanțele diplomatice ale României în străinătate, le vor distribui birourilor electorale ale secțiilor de votare.  +  Articolul 13^1Cheltuielile generate de activitatea de verificare a listelor electorale, utilizate la secțiile de votare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 7 iunie 2009, precum și de arhivarea electronică a acestora se suportă din bugetul Autorității Electorale Permanente. (la 10-07-2009, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 10 iulie 2009 )  +  Articolul 14(1) Sumele puse la dispoziția Ministerului Administrației și Internelor, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Național de Statistică, și Ministerului Afacerilor Externe și rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 10-07-2009, Alineatul (1) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 10 iulie 2009 ) (2) Ordonatorii de credite răspund de utilizarea corespunzătoare a sumelor puse la dispoziție pentru procesul electoral.  +  Articolul 15(1) Sumele alocate Ministerului Administrației și Internelor, pentru instituțiile prefectului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru desfășurarea procesului electoral se vor vira cu această destinație în bugetul fiecărei instituții a prefectului, iar decontarea cheltuielilor respective va fi efectuată cu respectarea prevederilor legale.(2) În termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (1), autoritățile administrației publice centrale și instituțiile prefectului, cărora le-au fost alocate fonduri potrivit anexei, comunică Autorității Electorale Permanente situația sumelor alocate și cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, materiale și de capital.  +  Articolul 16Ministerul Finanțelor Publice va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2009 și în volumul și structura bugetului Ministerului Administrației și Internelor, al Autorității Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicații Speciale, al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Național de Statistică, și al Ministerului Afacerilor Externe.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul
  administrației și internelor,
  Dan Nica
  p. Președintele Autorității
  Electorale Permanente,
  Marian Muhuleț
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 4 martie 2009.Nr. 218.  +  AnexăBUGETULde cheltuieli aferente alegerilor membrilor din Româniaîn Parlamentul European din anul 2009 - mii lei -
  Instituția Capitol Cheltuieli TOTAL
  PersonalBunuri șiservicii Active nefinanciare
  1. Ministerul Administrației și Internelor 51.046 30.015 1.596 82.657
  1. Aparatul propriu și instituțiile prefectului 51,0147.520 18.000 480 66.000
  2. Biroul Electoral Central 51,01570 890 60 1.520
  TOTAL CAP. 51.01: 51,0148.090 18.890 540 67.520
  1. Inspectoratul General al Poliției Române 61,012.800 7.403 0 10.203
  2. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române 61,0180 2.050 0 2.130
  3. Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidența Persoanelor 61,010 24 1.056 1.080
  4. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră 61,0130 310 0 340
  5. Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor61,010 750 0 750
  6. Inspectoratul General pentruSituații de Urgență 61,0146 588 0 634
  TOTAL CAP. 61.01: 61,012.956 11.125 1.056 15.137
  2. Secretariatul General al Guvernului 51,018 2.450 1.542 4.000
  - Institutul Național de Statistică 51,018 2.450 1.542 4.000
  3. Autoritatea Electorală Permanentă51,018453 4.986 5.447
  4. Serviciul de Telecomunicații Speciale 61,010 1.800 1.160 2.960
  5. Ministerul Afacerilor Externe 51,01500 3.150 50 3.700
  TOTAL GENERAL: 51.57237.858 9.334 98.764
  (la 10-07-2009, Punctul 3. din Anexă a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 781 din 8 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 10 iulie 2009 )
  ----------