REZOLUTIE MEPC nr. 182(59) din 17 iulie 2009Instrucțiunile din 2009 pentru prelevarea eșantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformității cu anexa VI revizuită la MARPOL
EMITENT
  • ORGANIZAȚIA MARITIMĂ INTERNAȚIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2014    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 139 din 19 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 3 martie 2014.
    Comitetul pentru protecția mediului marin,amintind articolul 38(a) al Convenției privind crearea Organizației Maritime Internaționale referitor la funcțiile Comitetului pentru protecția mediului marin conferite acestuia prin convențiile internaționale pentru prevenirea și controlul poluării marine,amintind, de asemenea, că anexa VI la MARPOL a intrat în vigoare la 19 mai 2005,amintind în continuare Rezoluția MEPC.96(47) prin care Comitetul a adoptat Instrucțiunile pentru prelevarea eșantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformității cu anexa VI la MARPOL 73/78,luând notă de faptul că anexa VI revizuită la MARPOL a fost adoptată prin Rezoluția MEPC.176(58) care este așteptată să între în vigoare la 1 iulie 2010,luând notă, de asemenea, de faptul că regula 18.8.1 referitoare la calitatea combustibilului lichid, în cadrul anexei VI revizuite la MARPOL, cere ca nota de livrare a buncherului să fie însoțită de un eșantion reprezentativ din combustibilul lichid livrat luând în considerare instrucțiunile care urmează a fi elaborate de către organizație,recunoscând necesitatea de a amenda Instrucțiunile pentru prelevarea eșantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformității cu anexa VI la MARPOL 73/78, în conformitate cu prevederile anexei VI revizuite la MARPOL,luând în considerare amendamentele la Instrucțiunile pentru prelevarea eșantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformității cu anexa VI la MARPOL 73/78 pregătite de către Subcomitetul pentru lichide și gaze în vrac la cea dea treisprezecea sa sesiune,1. adoptă Instrucțiunile din 2009 pentru prelevarea eșantioanelor de combustibil lichid pentru determinarea conformității cu anexa VI revizuită la MARPOL, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluție;2. invită guvernele să aplice instrucțiunile, astfel cum sunt amendate, începând de la 1 iulie 2010;3. anulează instrucțiunile adoptate prin Rezoluția MEPC.96(47) începând cu aceeași dată.  +  Anexăla Rezoluția MEPC.182(59)Instrucțiunile din 2009 pentru prelevarea eșantioanelorde combustibil lichid pentru determinarea conformitățiicu anexa VI revizuită la MARPOL1. PrefațăObiectivul primordial al acestor instrucțiuni este de a stabili o metodă agreată pentru obținerea unui eșantion reprezentativ din combustibilul lichid destinat combustiei care este livrat pentru a fi utilizat la bordul navelor.2. IntroducereBaza pentru aceste instrucțiuni este regula 18.5 din anexa VI la MARPOL 73/78, astfel cum a fost amendată prin Rezoluția MEPC.176(58), care prevede că pentru fiecare navă, ce se supune regulilor 5 și 6 ale acelei anexe, detaliile privind combustibilul lichid destinat combustiei, livrat navelor și utilizat la bordul acestora, trebuie să fie înregistrate prin intermediul unei note de livrare a buncherului, care trebuie să conțină cel puțin informațiile specificate în apendicele V la acea anexă. În conformitate cu regula 18.8.1 din anexa VI, nota de livrare a buncherului trebuie să fie însoțită de un eșantion reprezentativ de combustibil lichid livrat. Acest eșantion trebuie să fie folosit numai pentru determinarea conformității cu anexa VI la MARPOL 73/78.3. DefinițiiÎn scopul acestor instrucțiuni:3.1. Reprezentantul furnizorului este persoana de la bordul tancului de buncherare responsabilă de livrare și de documente sau, în cazul livrării directe de la uscat la navă, persoana responsabilă de livrare și de documente.3.2 Reprezentantul navei este comandantul navei sau ofițerul responsabil însărcinat cu primirea combustibilului de buncherare și a documentelor.3.3. Eșantionul reprezentativ este un specimen din produs ale cărui caracteristici fizice și chimice sunt identice cu caracteristicile medii ale volumului total care face obiectul prelevării de eșantioane.3.4. Eșantionul primordial este eșantionul reprezentativ de combustibil lichid livrat navei, prelevat de-a lungul perioadei buncherării prin echipamentul de prelevare amplasat la intrarea în manifoldul de buncherare al navei care se alimentează.3.5. Eșantionul conservat este eșantionul reprezentativ în conformitate cu regula 18.8.1 din anexa VI la MARPOL 73/78, din combustibilul lichid livrat navei, și care provine din eșantionul primordial.4. Metode de prelevare a eșantioanelor4.1. Eșantionul primordial ar trebui obținut prin una dintre următoarele metode:.1 cu valvulă de eșantionare manuală de curgere continuă; sau.2 cu valvulă de eșantionare automată cu reglare proporțională cu timpul; sau.3 cu valvulă de eșantionare automată cu reglare proporțională cu debitul.4.2. Echipamentul de eșantionare ar trebui să fie utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului sau cu prezentele instrucțiuni, după caz.5. Prelevarea eșantioanelor și integritatea acestora5.1. Ar trebui prevăzut un mijloc prin care să se realizeze sigilarea echipamentului de eșantionare pe întreaga perioadă de furnizare a buncherului.5.2. Ar trebui acordată atenție la:.1 montarea valvulei de eșantionare;.2 tipul de recipient destinat a primi eșantionul primordial;.3 starea curată și uscată a valvulei de eșantionare și a recipientului pentru eșantionul primordial înainte de utilizarea lor;.4 calibrarea mijlocului utilizat pentru reglarea debitului lichidului primit în recipientul pentru eșantionul primordial; și.5 metoda utilizată pentru a se asigura că eșantionul nu poate fi falsificat sau contaminat în timpul operațiunii de buncherare.5.3 Recipientul pentru eșantionul primordial ar trebui să fie fixat de echipamentul de prelevare a eșantioanelor și ar trebui să fie sigilat pentru a preveni orice falsificare sau orice fel de contaminare a eșantionului în timpul operațiunii de buncherare.6. Punctul de prelevare a eșantioanelorÎn scopul prezentelor instrucțiuni, un eșantion de combustibil lichid livrat unei nave ar trebui prelevat la intrarea în manifoldul de buncherare al navei care se alimentează și prelevarea ar trebui să fie făcută încontinuu în timpul întregii operațiuni de buncherare.*) Notă *) La paragraful 6 din prezentele instrucțiuni prin sintagma "prelevarea ar trebui să fie făcută încontinuu în timpul întregii operațiuni de buncherare" ar trebui înțeles că este vorba despre o colectare continuă a picăturilor eșantion de-a lungul întregului proces de livrare a combustibilului de buncherare, care corespunde fiecărei note de livrare a buncherului. Dacă nava primește o cantitate de combustibil de buncherare care necesită două note de livrare sau mai multe, munca de prelevare a eșantioanelor poate fi temporar întreruptă în scopul de a schimba recipientul destinat a primi eșantionul primordial și poate fi reluată imediat ce este nevoie.7. Manipularea eșantioanelor conservate7.1. Recipientul destinat să conțină eșantionul conservat ar trebui să fie curat și uscat.7.2. Imediat înainte de a umple recipientul destinat să conțină eșantionul conservat, întreaga cantitate de eșantion primordial ar trebui să fie bine agitată pentru a asigura omogenitatea acestuia.7.3. Eșantionul conservat ar trebui să fie într-o cantitate suficientă pentru a realiza încercările cerute, dar ar trebui să nu fie mai puțin de 400 ml. Recipientul ar trebui să fie umplut în proporție de 90%±5% din capacitate și să fie sigilat.8. Sigilarea eșantionului conservat8.1. Imediat după ce a fost colectat eșantionul conservat, ar trebui pus un sigiliu pentru a asigura securitatea privind inviolabilitatea, prevăzut cu un mijloc de identificare unic, de către reprezentantul furnizorului în prezența reprezentantului navei. O etichetă care conține informațiile de mai jos ar trebui să fie fixată pe recipientul care conține eșantionul conservat:.1 locul de unde și metoda prin care a fost prelevat eșantionul;.2 data la care a început livrarea;.3 numele tancului/instalației de buncheraj;.4 numele și numărul IMO ale navei alimentate;.5 semnătura și numele reprezentantului furnizorului și ale reprezentantului navei;.6 detalii privind identificarea sigiliului; și.7 calitatea buncherului.8.2. Pentru a facilita verificările, detaliile care permit identificarea sigiliului ar trebui, de asemenea, înregistrate și pe nota de livrare a buncherului.9. Depozitarea eșantioanelor conservate9.1. Eșantionul conservat ar trebui să fie păstrat într-un loc sigur, în afara locurilor în care se locuiește de la bordul navei, în care personalul nu riscă să fie expus la vaporii care ar putea fi degajați de eșantion. Ar trebui să fie luate măsuri de precauție înainte de a intră în locul în care este păstrat eșantionul.9.2. Eșantionul conservat ar trebui să fie depozitat într-un loc acoperit unde nu va fi expus la temperaturi ridicate, de preferință la temperatură joasă/la temperatura ambientului, și unde nu este expus direct luminii soarelui.9.3. În conformitate cu regula 18.8.1 din anexa VI la MARPOL 73/78, eșantionul ar trebui să fie păstrat sub controlul navei până când combustibilul lichid este consumat în mod substanțial, dar în orice caz pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la data livrării.9.4. Comandantul navei ar trebui să stabilească și să mențină un sistem pentru trasabilitatea eșantioanelor conservate.--------