INSTRUCȚIUNI din 25 octombrie 2018de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 835 din 25 octombrie 2018
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.214 din 22 mai 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 11 iunie 2019  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 835/2.214/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 476 din 11 iunie 2019.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele instrucțiuni se aplică beneficiarilor care solicită autorității de management rambursarea cheltuielilor eligibile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată eligibilă, reprezentând taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (denumit în continuare FEPAM) și din fonduri publice naționale prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 (denumit în continuare POPAM 2014-2020), în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020.Operațiunea propusă spre finanțare/finanțată din FEPAM prin POPAM 2014-2020 înseamnă operațiunea propusă spre finanțare/finanțată din contribuția financiară a Uniunii Europene FEPAM și din cofinanțarea publică.  +  Capitolul II Depunerea declarațiilor privind nedeductibilitatea și nerecuperabilitatea taxei pe valoarea adăugată  +  Articolul 2La depunerea cererii de finanțare, solicitantul finanțării din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 și din fonduri publice naționale depune la autoritatea de management, ca anexă, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanțare, denumită „Declarație privind eligibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 și din fonduri publice naționale“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucțiuni.  +  Articolul 3(1) La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii finanțării din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 și din fonduri publice naționale au obligația depunerii la autoritatea de management a unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, denumită „Declarație privind nedeductibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 și din fonduri publice naționale“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele instrucțiuni.(2) La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii finanțării din FEPAM prin POPAM 2014-2020 și din fonduri publice naționale au obligația depunerii la autoritatea de management a unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 2, denumită „Declarație privind eligibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 și din fonduri publice naționale“, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele instrucțiuni.  +  Articolul 4Direcția generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM asigură includerea anexelor nr. 1, 2 și 3 la prezentele instrucțiuni în ghidurile solicitantului pentru cererile de proiecte finanțate prin FEPAM prin POPAM 2014-2020 și din fonduri publice naționale.  +  Articolul 5Direcția generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM verifică, pe baza datelor existente în cadrul Registrului persoanelor impozabile înregistrate în scop de T.V.A., registrul disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, dacă solicitantul nu a avut calitatea de persoană înregistrată în scopuri de T.V.A., conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru întreaga perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în declarația privind nedeductibilitatea T.V.A. și data la care persoana impozabilă a depus declarația menționată la art. 3 alin. (1).  +  Capitolul III Procedura de certificare a declarației privind caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare  +  Articolul 6Direcția generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM transmite, trimestrial, organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului copia „Declarației privind nedeductibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020 și din fonduri publice naționale“ depuse de contribuabilul plătitor care are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de T.V.A., conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în anumite perioade sau pe întreaga perioadă cuprinsă între data emiterii facturilor înscrise în această declarație și data depunerii declarației.  +  Articolul 7Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin structurile teritoriale, dispune controale la contribuabilii selectați pe baza analizei de risc în vederea verificării corectitudinii datelor declarate pe propria răspundere de reprezentantul legal al persoanei înregistrate în scopuri de T.V.A.  +  Articolul 8În situația neconfirmării datelor declarate pe propria răspundere de reprezentantul legal al persoanelor înregistrate în scopuri de T.V.A., în urma controalelor fiscale efectuate în baza analizei de risc de către organele fiscale, actul de control cu rezultatele verificării va fi transmis Direcției generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.  +  Anexa nr. 1la instrucțiuni
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare
  din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime
  2014-2020 și din fonduri publice naționale
   +  Anexa nr. 2la instrucțiuni
  DECLARAȚIE
  privind nedeductibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate
  din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime
  2014-2020 și din fonduri publice naționale
   +  Anexa nr. 3la instrucțiuni
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea T.V.A. aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate
  din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime
  2014-2020 și din fonduri publice naționale
  -----