ORDIN nr. 858 din 20 mai 2019pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.134/2005
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019  Având în vedere Referatul Direcției transport rutier nr. 10.415 din 20.03.2019, prin care se supune spre aprobare Ordinul ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.134/2005,în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) pct. I lit. b) din Normele de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.134/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 și 97 bis din 1 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul 1 punctul 1.3 litera a), sintagma: „1 ianuarie 2017“ se înlocuiește cu sintagma: „1 ianuarie 2019“.2. La capitolul 1 punctul 1.3, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) RNTR 1 - Reglementări privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România;3. La capitolul 1 punctul 1.4.6 litera a), sintagma: „EN 590:2013 + AC:2014“ se înlocuiește cu sintagma: „EN 590:2013 + A1:2017“.4. La capitolul 3 punctul 3.11, după ultimul paragraf se adaugă un nou paragraf, cu următorul cuprins:Certificatul de agreare pentru un vehicul EX/III destinat transportului substanțelor explozive în cisternă în conformitate cu punctul 9.7.9 din ADR trebuie să conțină la rubrica 11 următoarea mențiune: «Vehicul în conformitate cu punctul 9.7.9 din ADR destinat transportului substanțelor explozive în cisternă.5. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.2 în tabel, poziția 9.2.2.6 coloana a doua, sintagma: „Conexiuni electrice“ se înlocuiește cu sintagma: „Conexiuni electrice între autovehicule și remorci“.6. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.2 în tabel, poziția 9.2.5 coloana a doua, sintagma: „DISPOZITIVE“ se înlocuiește cu sintagma: „DISPOZITIV“.7. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.2 punctul 9.2.2.2.1, al doilea paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Cablurile trebuie să fie adecvate condițiilor în care se prevede a fi utilizate, în special condițiile de temperatură și de compatibilitate cu fluidele.8. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.2 punctul 9.2.2.6.2, sintagma: „EN 15207:2014^1)“ se înlocuiește cu sintagma: „EN 15207:2014“.9. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.2 punctul 9.2.2.9.1 litera a), sintagma: „părțile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 sau 18“ se înlocuiește cu sintagma: „părțile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 26 sau 28“.10. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.2, punctul 9.2.5 se modifică și va avea următorul cuprins:9.2.5. Dispozitiv de limitare a vitezeiAutovehiculele (purtătoare și tractoarele pentru semiremorci) cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone trebuie echipate cu un dispozitiv de limitare a vitezei sau cu o funcție de limitare a vitezei, conform prescripțiilor tehnice din Regulamentul ONU nr. 89^9), cu modificările ulterioare. Dispozitivul de limitare a vitezei sau funcția de limitare a vitezei va fi reglat(ă) astfel încât viteza să nu depășească 90 km/h.11. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.2 punctul 9.2.7.1, sintagma: „GPL“ se înlocuiește cu sintagma: „GNL“.12. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.7, punctul 9.7.3 se modifică și va avea următorul cuprins:9.7.3. Mijloace de fixare9.7.3.1. Mijloacele de fixare trebuie concepute pentru a rezista la solicitările statice și dinamice în condiții normale de transport. Mijloacele de fixare includ orice cadre de susținere utilizate pentru montarea echipamentului de structură (a se vedea definiția de la punctul 1.2.1) pe vehicul.9.7.3.2. Mijloacele de fixare utilizate pe vehiculele-cisternă, vehiculele-baterie și vehiculele care transportă containere-cisternă, cisterne demontabile, cisterne mobile, CGEM sau CGEM UN trebuie să fie capabile să absoarbă, la încărcarea maximă admisă, următoarele forțe statice aplicate separat:– pe direcția de deplasare: de două ori masa totală înmulțită cu accelerația gravitațională (g)^1);– orizontal, perpendicular pe direcția de deplasare: masa totală înmulțită cu accelerația gravitațională (g)1);– vertical, de jos în sus: masa totală înmulțită cu accelerația gravitațională (g)^1);– vertical, de sus în jos: de două ori masa totală înmulțită cu accelerația gravitațională (g)^1).NOTĂ:Prescripțiile prezentului punct nu se aplică dispozitivelor de blocare prin răsucire conforme cu ISO 1161:2016 (Containere din seria 1 - Piese de colț și piese de fixare intermediare - Specificații). Cu toate acestea, prescripțiile se aplică cadrelor și altor dispozitive utilizate pentru susținerea unor astfel de mijloace de fixare pe vehicul.9.7.3.3. Pentru vehiculele cisternă, vehiculele-baterie și vehiculele care transportă cisterne demontabile, mijloacele de fixare trebuie să reziste la solicitările minime, așa cum sunt definite la punctele 6.8.2.1.11-6.8.2.1.13, 6.8.2.1.15 și 6.8.2.1.16.13. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.7 punctul 9.7.3.2 se introduce nota de subsol^1), cu următorul cuprins:^1) Pentru calcule g = 9,81 m/s^2.14. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.7 punctul 9.7.4, sintagma: „Legarea la pământ a vehiculelor FL“ se înlocuiește cu sintagma: „Legarea electrică a vehiculelor FL“.15. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.7 punctul 9.7.5.2, nota de subsol ^1) se renumerotează ca nota de subsol ^2).16. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.7 punctul 9.7.8.2, sintagma: „părțile 1, 2, 5, 6, 7, 11 sau 18“ se înlocuiește cu sintagma: „părțile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 18, 26 sau 28“.17. În anexa nr. 1 la reglementări, la capitolul 9.8 punctul 9.8.3, sintagma: „Legarea la pământ a MEMU“ se înlocuiește cu sintagma: „Legarea electrică a MEMU“.18. În tot cuprinsul reglementărilor sintagma: „CEEONU“ se înlocuiește cu sintagma: „ONU“.  +  Articolul IIRegia Autonomă „Registrul Auto Român“ va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2019.
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoș-Virgil Titea,
  secretar de stat
  București, 20 mai 2019.Nr. 858.------