REZOLUȚIE MEPC.292(71) din 7 iulie 2017privind Linii directoare din 2017 pentru verificarea de către Administrație a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019  Notă
  Conținută de ORDINUL nr. 856 20 mai 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 475 din 11 iunie 2019.

  REZOLUȚIA MEPC.292(71)
  (adoptată la 7 iulie 2017)
  LINII DIRECTOARE DIN 2017
  pentru verificarea de către Administrație a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor
  Comitetul pentru protecția mediului marin,amintind articolul 38(a) al Convenției privind crearea Organizației Maritime Internaționale referitor la funcțiile Comitetului pentru protecția mediului marin (Comitetul) conferite acestuia prin convențiile internaționale pentru prevenirea și controlul poluării marine de la nave,amintind, de asemenea, că prin Rezoluția MEPC.203(62) Comitetul a adoptat amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (includerea regulilor referitoare la randamentul energetic al navelor în anexa VI la MARPOL),luând notă de faptul că amendamentele la anexa VI la MARPOL menționate mai sus, care au inclus în anexă un nou capitol 4 privind regulile referitoare la randamentul energetic al navelor, au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013, luând notă, de asemenea, de faptul că, prin Rezoluția MEPC.278(70), a adoptat amendamente la anexa VI la MARPOL referitoare la sistemul de colectare a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor, care se așteaptă să intre în vigoare la 1 martie 2018, după ce vor fi considerate ca fiind acceptate la 1 septembrie 2017,luând notă, în continuare, de faptul că regula 22A.7 din anexa VI la MARPOL prevede că datele privind consumul de combustibil lichid al navelor trebuie să fie verificate în conformitate cu procedurile stabilite de Administrație, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizație,recunoscând că amendamentele la anexa VI la MARPOL menționate mai sus impun adoptarea de linii directoare relevante pentru implementarea efectivă și uniformă a regulilor și pentru a oferi suficient timp industriei pentru a se pregăti,luând în considerare, la cea de-a șaptezeci și una sesiune a sa, proiectul Liniilor directoare din 2017 pentru verificarea de către Administrație a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor,1. adoptă Linii directoare din 2017 pentru verificarea de către Administrație a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor (Liniile directoare din 2017), astfel cum sunt prezentate în anexa la prezenta rezoluție;2. invită administrațiile să ia în considerare Liniile directoare din 2017 anexate atunci când elaborează și adoptă actele normative naționale care dau forță și pun în aplicare dispozițiile stabilite în regula 22A din anexa VI la MARPOL, astfel cum a fost amendată;3. solicită părților la anexa VI la MARPOL și altor guverne membre să aducă Liniile directoare din 2017 din anexă în atenția comandanților de nave, navigatorilor, proprietarilor de nave, operatorilor de nave, precum și oricăror altor părți interesate;4. este de acord să țină sub observație Liniile directoare din 2017, în lumina experienței acumulate prin implementarea lor.  +  ANEXĂla Rezoluția MEPC.292(71)
  LINII DIRECTOARE DIN 2017
  pentru verificarea de către Administrație a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor
  1. Introducere1.1 Regula 22A din anexa VI la MARPOL instituie Baza de date a IMO privind consumul de combustibil lichid al navelor, ce va fi administrată de Organizație, către care fiecare Administrație va transmite datele relevante pentru navele lor înregistrate, având un tonaj brut de 5000 sau mai mare. Regula 22A.7 specifică faptul că „datele trebuie să fie verificate în conformitate cu procedurile stabilite de către Administrație, cu luarea în considerare a liniilor directoare ce urmează a fi elaborate de către Organizație“. Prezentul document conține liniile directoare menționate în respectiva regulă și urmărește să ajute administrațiile să își elaboreze propriul program de verificare.1.2 O procedură de verificare a datelor ar trebui să asigure fiabilitatea datelor colectate, minimizând costurile și sarcinile asociate pentru navă și Administrație.2. DefinițiiÎn sensul prezentelor Linii directoare se aplică definițiile din anexa VI la MARPOL.3. Responsabilități3.1 Responsabilitățile administrațiilor și navelor sunt stabilite în anexa VI la MARPOL. Prezentele Linii directoare nu le modifică și nu creează alte noi obligații.3.2 În cadrul sistemului de colectare a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor, așa cum este specificat în anexa VI la MARPOL, o administrație poate autoriza o organizație^1 să primească datele de la o navă, să verifice dacă aceste date sunt conforme cu cerințele, să emită Declarația de conformitate, să transmită datele Organizației și să efectueze orice alte acțiuni autorizate de către Administrație în legătură cu Baza de date a OMI privind consumul de combustibil lichid al navelor. În toate cazurile, Administrația își asumă întreaga responsabilitate pentru toate sarcinile îndeplinite de Administrație sau de orice altă organizație legal autorizată de aceasta (denumită în continuare „Administrația“).^1 Se face referire la Liniile directoare pentru autorizarea organizațiilor care acționează în numele Administrației, adoptate de Organizație prin Rezoluția A.739(18), astfel cum a fost modificată prin Rezoluția MSC.208(81), precum și la Specificațiile privind funcțiile de inspecție și certificare ale organizațiilor recunoscute care acționează în numele Administrației, adoptate de Organizație prin Rezoluția A.789(18), așa cum ar putea fi modificată de Organizație.4. Verificarea datelor raportate4.1 Pentru a facilita verificarea datelor, Administrația trebuie să indice documentația suplimentară pe care o navă ar trebui să o prezinte împreună cu raportul său anual de date. Specificarea acestei documentații se poate face pentru fiecare navă, ca parte a evaluării Planului de colectare a datelor^2, sau poate fi făcută ca o declarație de politică generală sau prin alte instrumente de politică pe care Administrația le consideră adecvate. Documentația suplimentară destinată facilitării verificării datelor poate include următoarele, precum și alte documente pe care Administrația le consideră relevante:.1 o copie a Planului de colectare a datelor al navei;.2 rezumate ale notelor de livrare a buncărului (BDN-uri), suficient de detaliate pentru a arăta că tot combustibilul lichid consumat de navă este luat în evidență (a se vedea exemplul de formular pentru rezumatul BDN-urilor prezentat în apendicele 1);.3 rezumate ale datelor dezagregate privind consumul de combustibil lichid, distanța parcursă și orele în care nava a făcut parcursul, într-un format specificat de către Administrație (a se vedea exemplul de formular pentru rezumatul datelor prezentat în apendicele 2);.4 informații pentru a demonstra că nava a respectat Planul de colectare a datelor prevăzut în SEEMP, inclusiv informații privind lipsa datelor și modul în care acestea au fost completate, precum și modul în care a fost rezolvată problema care a cauzat lipsa de date; și.5 copii ale documentelor care conțin informații privind cantitatea de combustibil lichid consumat, distanța parcursă și orele în care nava a făcut parcursul pentru voiajurile navei efectuate în perioada de raportare (de exemplu, jurnalul de bord oficial al navei, registrul hidrocarburilor, notele de livrare a buncărului, rapoartele de sosire/zilnice de prânz/plecare etc.).^2 Se face referire la Liniile directoare din 2016 pentru elaborarea planului de management al randamentului energetic al navei (SEEMP), adoptate prin Rezoluția MEPC.282(70).4.2 În plus față de documentația descrisă la paragraful 4.1, Administrația poate solicita unei nave să prezinte documentația necesară pentru a efectua o examinare detaliată a consumului său anual de combustibil lichid, a distanței parcurse și a orelor în care nava a făcut parcursul. Administrația poate solicita ca această documentație să fie prezentată de toate navele sau de un subgrup de nave aflate sub jurisdicția sa. Această documentație poate fi utilizată de către Administrație pentru a verifica dacă nava a respectat metodologia specificată în Planul său de colectare a datelor, cu scopul de a confirma:.1 coerența datelor raportate și a valorilor calculate, inclusiv cu perioadele de raportare anterioare (dacă este cazul), prin recalcularea valorilor raportate anual utilizând datele de bază etc.;.2 exhaustivitatea datelor (de exemplu, efectuarea unui test substanțial bazat pe concordanța, recalcularea și verificarea încrucișată a documentelor, de exemplu cu jurnalul de bord oficial și/sau rapoartele de sosire/zilnice de prânz/plecare, recalcularea orelor în care nava a făcut parcursul și a cantităților totale de combustibil lichid utilizat și a distanței parcurse); și.3 fiabilitatea și exactitatea datelor [de exemplu, verificarea faptului că procedurile privind calitatea datelor descrise în Planul de colectare a datelor (a se vedea secțiunea 9 din exemplul de model pentru Planul de colectare a datelor, așa cum este prevăzut în apendicele 2 din Liniile directoare din 2016 pentru elaborarea planului de management al randamentului energetic al navei (SEEMP)), au fost implementate corect, efectuarea de vizite la fața locului (de obicei la sediile Companiei și nu la navă) pentru a supune încercărilor sistemele, procesele și activitățile de control] prin coroborarea datelor privind consumul de combustibil lichid cu distanța parcursă și orele în care nava a făcut parcursul, prin compararea consumului de combustibil lichid raportat cu cel preconizat pentru dimensiunea, profilul operațional și caracteristicile tehnice ale navei și/sau prin compararea consumului de combustibil lichid raportat cu combustibilul total buncherat etc.4.3 În cazul în care Administrația va identifica orice discrepanță în datele raportate, aceasta trebuie comunicată Companiei în timp util pentru corecție. După primirea de la Companie a datelor corectate și finalizarea verificării cu rezultat satisfăcător, Administrația va emite Declarația de conformitate.  +  APENDICE 1
  Exemplu de rezumat al notelor de livrare a buncărului
  Data operațiunilor (zz/ll/aaaa)Tipul/Masa (tone metrice) combustibilului lichidDescriere
  DO/GOLFOHFOLPG (P)LPG (B)LNGAltele (CF)
  (1) BDN
  09/01/2019
  02/05/2019150
  08/07/2019
  09/10/2019
  10/12/2019300
  (1) Cantitatea anuală livrată004500000
  (2) Corecții efectuate pentru a ține cont de cantitatea de combustibil rămas în rezervor
  01/01/2019400
  31/12/2019200
  (2) Corecții efectuate pentru a ține cont de cantitatea de combustibil rămas în rezervor002000000Diferența dintre cantitatea de combustibil rămas în rezervor la începutul și la sfârșitul perioadei de colectare a datelor
  (3) Alte corecții
  30/03/2019
  15/09/2019
  31/12/2019
  (3) Alte corecții anuale0000000
  Consumul anual de combustibil
  Consumul anual de combustibil (1+2+3)006500000
  Observații explicative:Dacă datele privind livrarea buncărului/corecțiile aduse au fost înregistrate într-un sistem electronic de raportare al Companiei, se acceptă ca datele să fie transmise în formatul existent, în loc să fie trimise în prezentul format.
   +  APENDICE 2
  Exemplu de rezumat al datelor colectate
  De la data (zz/ll/aaaa)Până la data* (zz/ll/aaaa)Distanța parcursă (mile marine)Orele în care nava a făcut parcursul (hh:mm)Consumul de combustibil (tone metrice)
  DO/GOLFOHFOLPG (P)LPG (B)LNGAltele (CF)
  01/01/201921024:0023190000
  02/01/201928324:0020200
  03/01/201932124:0020180
  04/01/201922124:0010190
  05/01/201932018:0020130
  06/01/201930224:0020170
  07/01/201921024:0010190
  08/01/201930224:0010200
  09/01/201928024:0020210
  10/01/20195001:003020
  11/01/201919824:0030210
  30/12/201932024:0000200000
  31/12/201921324:0010170000
  Total anual
  * În cazul datelor de bază zilnice, această coloană va fi lăsată necompletată.Observații explicative:Dacă datele menționate în prezentul format au fost înregistrate într-un sistem electronic de raportare al Companiei, se acceptă ca datele să fie transmise în formatul existent, în loc să fie trimise în prezentul format.
  -----