ORDIN nr. 856 din 20 mai 2019privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucțiuni și linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.182(59), Rezoluția MEPC.184(59) și Rezoluția MEPC.259(68)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019  Văzând Referatul Direcției transport naval nr. 6.735/309 din 3.04.2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucțiuni și linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.182(59), Rezoluția MEPC.184(59) și Rezoluția MEPC.259(68),având în vedere prevederile noii reguli 22A.7 din anexa VI la MARPOL, implementate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 975/2018 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (Sistemul de colectare a datelor pentru consumul de combustibil al navelor), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.278(70) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 28 octombrie 2016,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 pct. 20, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor nr. 139/2014 pentru publicarea unor instrucțiuni și linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.182(59), Rezoluția MEPC.184(59) și Rezoluția MEPC.259(68), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 3 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:ORDINpentru publicarea unor instrucțiuni și linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.182(59), Rezoluția MEPC.184(59), Rezoluția MEPC.259(68) și Rezoluția MEPC.292(71)2. La articolul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) Rezoluția MEPC.292(71) din 7 iulie 2017 - Linii directoare din 2017 pentru verificarea de către Administrație a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor, prevăzută în anexa nr. 4.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Autoritatea Navală Română va desemna o persoană de contact responsabilă pentru comunicarea cu Secretariatul Organizației Maritime Internaționale în cazul în care apare vreo problemă legată de transmiterea datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor.4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.5. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoș-Virgil Titea,
  secretar de stat
  București, 20 mai 2019.Nr. 856.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 139/2014)REZOLUTIE MEPC.292(71)privind Linii directoare din 2017 pentru verificarea de către Administrație a datelor privind consumul de combustibil lichid al navelor