ORDIN nr. 66 din 4 iunie 2019pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 10/2016 privind stabilirea procedurilor de selecție în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu și alte aspecte organizatorice
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 10 iunie 2019    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului afacerilor interne nr. 10/2016 privind stabilirea procedurilor de selecție în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu și alte aspecte organizatorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:(2^1) La propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, în baza solicitării directorului Centrului de Excelență și cu acordul scris al cadrului militar aflat în misiune, ministrul afacerilor interne poate aproba prelungirea, cu cel mult 12 luni, a misiunii cadrului militar în cauză.(2^2) Propunerea are la bază o evaluare efectuată la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în funcție de criterii specifice precum activitatea cadrului militar aflat în misiune, aprecierea acestuia pe timpul misiunii cu calificative de cel puțin «foarte bun», coordonarea sau implicarea în proiecte dezvoltate de Centrul de Excelență a căror perioadă de derulare depășește finalul turului de serviciu inițial.(2^3) Prevederile art. 25 se aplică în mod corespunzător pentru aprobarea prelungirii misiunii în condițiile alin. (2^1).2. În cuprinsul ordinului, sintagmele „Direcția afaceri europene și relații internaționale“ și „Departamentul de Informații și Protecție Internă“ se înlocuiesc cu sintagmele „Direcția generală afaceri europene, Schengen și relații internaționale“, respectiv „Direcția generală de protecție internă“, iar acronimele „DAERI“ și „DIPI“ se înlocuiesc cu acronimele „DGAESRI“, respectiv „DGPI“.  +  Articolul IIDispozițiile referitoare la prelungirea misiunii în condițiile art. I se aplică și cadrelor militare ale Jandarmeriei Române care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt trimise în misiune la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor interne,
    Carmen Daniela Dan
    București, 4 iunie 2019.Nr. 66.-----