ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 28 iunie 2006pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006  Urgența adoptării prezentului act normativ este determinată de necesitatea finalizării acțiunii de identificare și înregistrare a tuturor ecvinelor din România până la sfârșitul anului 2006, conform cerințelor Uniunii Europene, în vederea finalizării procesului de aderare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6^2, litera a) va avea următorul cuprins:a) apărarea sănătății animalelor, protecția animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranța alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale și protecția mediului, în raport cu creșterea animalelor, identificarea și înregistrarea animalelor, cu excepția ecvinelor;2. La articolul 9, litera i) va avea următorul cuprins:i) identificarea și înregistrarea animalelor, cu excepția ecvinelor;3. La articolul 10, litera i) va avea următorul cuprins:i) organizează, coordonează, gestionează și controlează activitatea privind identificarea și înregistrarea animalelor, cu excepția ecvinelor;4. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:(2) Pentru efectuarea unor activități sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, a acțiunilor privind identificarea și înregistrarea animalelor, cu excepția ecvinelor, precum și a altor acțiuni prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București pot angaja personal sanitar veterinar propriu sau pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii.5. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Autoritatea pune în aplicare la nivel național un sistem de identificare și înregistrare a animalelor, cu excepția ecvinelor, care să facă posibilă trasabilitatea animalelor și a materialului germinativ de origine animală, în corelație directă cu sistemul de etichetare și marcare utilizat pentru produsele și subprodusele obținute de la acestea.(2) Cu excepția ecvinelor, Autoritatea este coordonatorul activităților privind identificarea și înregistrarea animalelor și proprietarul sistemului informatic pentru identificarea și înregistrarea acestora.  +  Articolul IILa articolul 4 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 23 mai 2005, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) coordonarea identificării și înregistrării animalelor, cu excepția ecvinelor;  +  Articolul IIILegea zootehniei nr. 72/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 29 se introduc două noi articole, articolele 29^1 și 29^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 29^1(1) Coordonarea și organizarea identificării și înregistrării ecvinelor, precum și constituirea bazei de date pentru acestea se fac de către Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu».(2) Realizarea acțiunilor pentru identificarea și înregistrarea ecvinelor se face de către unitățile pentru ameliorare și reproducție în zootehnie din cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și cu asigurarea asistenței tehnice sanitare veterinare de către specialiștii direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București.(3) Procedura și modul de identificare și înregistrare a ecvinelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.  +  Articolul 29^2(1) Achiziționarea softului pentru realizarea bazei de date aferente identificării și înregistrării ecvinelor se face, în condițiile legii, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu».(2) Baza de date prevăzută la alin. (1) este proprietate publică a statului administrată de Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu».(3) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor poate folosi baza de date prevăzută la alin. (2).(4) Achiziționarea microcipurilor, cititoarelor de microcipuri, formularelor și a pașapoartelor pentru ecvine se face, în condițiile legii, de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. G.K. Constantinescu».(5) Finanțarea acțiunilor necesare realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1) și (4), precum și a celor prevăzute la art. 29^1 alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.(6) Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. G. K. Constantinescu» va preda Autorității Hipice Naționale softul, microcipurile și cititoarele pentru microcipuri, după achiziționare. (la 12-01-2007, Articolul 29^2 din Punctul 1. , Articolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 09 ianuarie 2007 ) 2. La articolul 42, litera e) va avea următorul cuprins:e) neprezentarea și nedeclararea pentru identificarea, individualizarea și înregistrarea animalelor;  +  Articolul IVAutoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va preda Autorității Hipice Naționale informațiile privind identificarea și înregistrarea ecvinelor existente, deținute de aceasta la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 12-01-2007, Articolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 09 ianuarie 2007 )  +  Articolul VLegea calului nr. 389/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, litera c) va avea următorul cuprins:c) herghelii de stat;2. La articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) herghelii private, persoane juridice.3. Abrogat. (la 12-01-2007, Punctul 3. din Articolul V a fost abrogat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 09 ianuarie 2007 ) 4. Abrogat. (la 12-01-2007, Punctul 4. din Articolul V a fost abrogat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 09 ianuarie 2007 ) 5. Abrogat. (la 12-01-2007, Punctul 5. din Articolul V a fost abrogat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 09 ianuarie 2007 ) 6. La articolul 15, punctul 29 va avea următorul cuprins:29. repartizează cheltuielile de întreținere a cabalinelor, aprobate prin bugetul de stat, după efectuarea lucrărilor de calificare și clasare pentru cabalinele care constituie Herghelia Națională;7. Abrogat. (la 12-01-2007, Punctul 7. din Articolul V a fost abrogat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 09 ianuarie 2007 ) 8. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34^1(1) Până la efectuarea lucrărilor de calificare și clasare organizate de Autoritatea Hipică Națională, cabalinele de rasă, proprietate publică a statului, constituite în turma de bază, aflate în patrimoniul genetic național și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, sunt incluse în categoria Herghelia Națională.(2) Prețurile pentru cabalinele trecute în categoria Herghelia Națională se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.(3) Cheltuielile pentru trecerea cabalinelor în categoria Herghelia Națională și pentru întreținerea acestora se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.(4) Cheltuielile finanțate de la bugetul de stat pentru întreținerea cabalinelor din categoria Herghelia Națională reprezintă norme de cheltuieli și cuprind cheltuielile pentru producerea, menținerea și îmbunătățirea calității fondului genetic, respectiv salariile îngrijitorilor de bază și auxiliari și contribuțiile aferente acestora, datorate de angajator potrivit legii, cheltuielile pentru furaje, materiale și obiecte de inventar, serviciile prestate de terți și cheltuielile indirecte.(5) Normele de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(6) Normele de cheltuieli se reactualizează anual în funcție de rata inflației din anul precedent și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(7) Cheltuielile pentru întreținerea cabalinelor din categoria Herghelia Națională, care rămân în proprietatea deținătorilor se decontează în condițiile respectării obligațiilor prevăzute în contractele încheiate în acest sens între Autoritatea Hipică Națională și deținători.(8) În sensul prezentei legi, prin deținători se înțelege persoanele fizice sau juridice, proprietari de cabaline de rasă, precum și persoanele juridice care au calitatea de crescător sau de administrator al cabalinelor de rasă din domeniul public al statului.(9) Cheltuielile pentru întreținerea cabalinelor prevăzute la alin. (1) și cuprinse în deconturile întocmite, începând cu luna ianuarie 2006, de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 564/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, pentru întreținerea cabalinelor din categoria Herghelia Națională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 19 septembrie 2006, se finanțează de la bugetul de stat și se decontează direct Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, cu avizul Autorității Hipice Naționale, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. (la 12-01-2007, Articolul 34^1 din Punctul 8. , Articolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 09 ianuarie 2007 ) 9. Abrogat. (la 12-01-2007, Punctul 9. din Articolul V a fost abrogat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 09 ianuarie 2007 ) 10. Abrogat. (la 12-01-2007, Punctul 10. din Articolul V a fost abrogat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 09 ianuarie 2007 ) 11. Abrogat. (la 12-01-2007, Punctul 11. din Articolul V a fost abrogat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 09 ianuarie 2007 ) 12. Abrogat. (la 12-01-2007, Punctul 12. din Articolul V a fost abrogat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 09 ianuarie 2007 ) 13. La anexa nr. 2, după articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1Autoritatea Hipică Națională utilizează pentru aparatul propriu 11 autoturisme pentru activități specifice, un microbuz și un autoturism de teren, consumul maxim de carburanți pentru un autovehicul fiind de 600 l/lună. (la 12-01-2007, Articolul V a fost completat de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 514 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 09 ianuarie 2007 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 28 iunie 2006.Nr. 49.------------