REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005 privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 bis din 1 februarie 2006  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2.134 din 8 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 97 din 1 februarie 2006.
  Notă
  *) Potrivit pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 494/2017, în tot cuprinsul reglementărilor, sintagma OX se abrogă. Eliminarea sintagmei OX a fost realizată direct în textul formei consolidate.
  Notă
  Potrivit pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 475 din 11 iunie 2019, sintagma: „CEEONU“ se înlocuiește cu sintagma: „ONU“. Modificarea sintagmei a fost realizată direct în textul formei consolidate.
   +  Capitolul 1Obiectul și domeniul de aplicare. Abrevieri și definiții1.1. Prezentele reglementări definesc cerințele privind agrearea și inspecția tehnică periodică a vehiculelor din categoriile N și O destinate transportului anumitor mărfuri periculoase, precum și omologarea de tip a acestor vehicule în ceea ce privește caracteristicile constructive speciale pentru transportul anumitor mărfuri periculoase.1.1.1. Categoriile de vehicule N și O sunt cele definite în RNTR 2.1.2. Prezentele reglementări definesc, de asemenea, cerințele privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor din categoriile N și O echipate cu suprastructuri destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze, precum și a remorcilorcisternă lente destinate transportului anumitor mărfuri periculoase.1.3. În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:a) ADR - Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, restructurat, în vigoare de la 1 ianuarie 2019, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994, cu modificările și completările ulterioare; (la 01-07-2019, Litera a), Punctul 1.3 din Capitolul 1 a fost modificată, prin înlocuirea unei sintagme, de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) b) CGEM - Container pentru gaze, cu elemente multiple;c) abrogată; (la 01-07-2015, Lit. c), pct 1.3., capitolul 1 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015. ) d) ME - Ministerul Economiei;e) RAR - Regia Autonomă "Registrul Auto Român";f) Regulamentul ONU nr. 13 - Regulamentul ONU nr. 13 "Prescripții uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N și O în ceea ce privește frânarea"; (la 01-07-2019, sintagma: CEEONU a fost înlocuită de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) g) Regulamentul ONU nr. 105 - Regulamentul ONU nr. 105 "Prescripții uniforme referitoare la omologarea vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase în ceea ce privește caracteristicile specifice de construcție"; (la 01-07-2019, sintagma: CEEONU a fost înlocuită de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) h) RNTR 1 - Reglementări privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România; (la 01-07-2019, Litera h) din Punctul 1.3. , Capitolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) i) RNTR 2 - Reglementări privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea;j) RNTR 7 - Reglementări privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere.1.4. În sensul prezentelor reglementări, termenii următori se definesc astfel:1.4.1. agreare ADR: certificarea acordată de RAR care atestă că un vehicul individual destinat transportului de mărfuri periculoase îndeplinește prescripțiile specifice din partea 9 din anexa B la ADR pentru vehiculele de tip EX/II, EX/III, FL,AT sau MEMU;1.4.2. masa maximă: masa maximă tehnic admisibilă (masa totală maximă autorizată);1.4.3. unitate mobilă pentru fabricarea explozivilor (MEMU): un vehicul care are montată o unitate destinată fabricării explozivilor din mărfuri periculoase care nu sunt explozivi și încărcării acestora în găuri de mină. Unitatea se compune din diverse cisterne și containere pentru transportul în vrac, din echipamente pentru fabricarea explozivilor, precum și din pompe și accesoriile acestora. MEMU poate avea compartimente speciale pentru explozivi ambalați. Deși definiția MEMU include expresia "fabricării explozivilor din mărfuri periculoase care nu sunt explozivi și încărcării acestora în găuri de mină", prescripțiile pentru MEMU se aplică numai transportului, și nu fabricării și încărcării explozivilor";1.4.4. vehicul: orice vehicul complet, incomplet sau completat destinat transportului rutier de mărfuri periculoase;1.4.5. vehicul EX/II sau vehicul EX/III: vehicul destinat transportului de substanțe sau obiecte explozive (clasa 1);1.4.6. vehicul FL:a) vehicul destinat transportului de lichide având un punct de aprindere care nu depășește 60° C [cu excepția combustibililor diesel ce satisfac standardul EN 590:2013 A1:2017, motorinei și uleiului de încălzire (ușor) - nr. ONU 1202 - cu un punct de aprindere definit în standardul EN 590:2013 A1:2017], în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisternă sau cisterne mobile cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc; sau (la 01-07-2019, sintagma: EN 590:2013 AC:2014 a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) b) vehicul destinat transportului de gaze inflamabile, în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc; sauc) vehicul-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 mc, destinat transportului de gaze inflamabile; saud) vehicul destinat transportului de peroxid de hidrogen, stabilizat sau în soluție apoasă stabilizată, conținând peste 60% peroxid de hidrogen (clasa 5.1, nr. ONU 2015), în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containere-cisternă sau cisterne mobile cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc; (la 01-07-2017, Punctul 1.4.6 din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 ) c) vehicul-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 mc, destinat transportului de gaze inflamabile; (la 01-07-2017, Punctul 1.4.7 din Capitolul 1 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 ) 1.4.8. vehicul AT:a) vehicul, altul decât un vehicul EX/III, FLsau MEMU, destinat transportului de mărfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc ori în containerecisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc; sau (la 28-08-2013, Lit. a), punctul 1.4.8, capitolul 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.044 din 19 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 28 august 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) b) vehicul-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 mc, altul decât un vehicul FL;1.4.9. vehicul complet: orice vehicul care nu necesită nicio altă completare (de exemplu, autoutilitare furgon, camioane, autotractoare, remorci, construite într-o singură etapă);1.4.10. vehicul incomplet: orice vehicul care necesită completarea în cel puțin o etapă (de exemplu, șasiu-cabină, remorcă șasiu);1.4.11. vehicul completat: orice vehicul care este rezultatul unui proces de omologare în mai multe etape (de exemplu, șasiu sau șasiu-cabină, echipat cu caroserie);1.4.12. vehicul omologat de tip: orice vehicul care a fost omologat în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 105. (la 01-07-2015, Pct. 1.4.12, capitolul 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015. ) 1.5. Capitolele: 9.2 - Prescripții referitoare la construcția vehiculelor, 9.3 - Prescripții suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanțelor și obiectelor explozive (clasa 1) în colete, 9.7 - Prescripții suplimentare referitoare la vehiculecisternă (cisterne fixe), vehicule-baterie și vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de mărfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FLși AT) și 9.8 - Prescripții suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate din partea 9 din anexa B la ADR sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul 2Omologarea de tip a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase2.1. La cererea producătorului vehiculului sau a reprezentantului acestuia, vehiculele EX/II, EX/III, FL,AT și MEMU pot fi omologate de tip de către RAR în ceea ce privește caracteristicile specifice vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase, conform prevederilor din Regulamentul ONU nr. 105. (la 01-07-2015, Pct. 2.1, capitolul 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015. ) 2.2. Prescripțiile tehnice aplicabile din cap. 9.2 din anexa B la ADR sunt considerate ca fiind îndeplinite dacă a fost eliberat un certificat de omologare de tip de către RAR sau de către o altă autoritate competentă, conform Regulamentului ONU nr. 105, cu condiția ca prescripțiile tehnice ale regulamentului menționat să corespundă celor ale cap. 9.2 din anexa B la ADR și ca nicio modificare a vehiculului să nu afecteze valabilitatea acestuia. (la 01-07-2015, Pct. 2.2, capitolul 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015. ) 2.3. În cazul vehiculelor MEMU, marca de omologare de tip aplicată în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 105 poate fi marca de omologare prevăzută pentru un vehicul MEMU sau cea pentru un vehicul EX/III. Vehiculele MEMU trebuie desemnate ca atare numai în certificatul de agreare emis conform pct. 3.4.  +  Capitolul 3Agrearea vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase3.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL,AT și MEMU trebuie să efectueze anual o verificare tehnică ce include efectuarea simultană a:a) agreării, care are drept scop verificarea îndeplinirii cerințelor precizate în partea 9 cap. 9.2, 9.3, 9.7 și 9.8 din anexa B la ADR, după caz; șib) inspecției tehnice periodice conform celor precizate la pct. 4.1.3.2. Agrearea vehiculelor de tipul EX/II, EX/III, FL,AT și MEMU se efectuează de către reprezentanțele RAR pentru:a) vehiculele complete sau completate noi, fabricate sau importate;b) vehiculele complete sau completate care au mai fost înmatriculate anterior în altă țară și care se află la prima înmatriculare în România;c) vehiculele înmatriculate în România.3.3. Agrearea vehiculelor care au fost supuse unor modificări constructive cu scopul de a fi transformate în vehicule pentru transportul anumitor mărfuri periculoase (vehicule EX/II, EX/III, FL,AT și MEMU) este admisă numai dacă modificarea respectivă a fost efectuată într-un atelier autorizat de către RAR în acest scop și dacă vehiculele respective îndeplinesc cerințele specifice pentru omologarea individuală prevăzute în RNTR 7.3.4. Conformitatea îndeplinirii de către vehiculele EX/II, EX/III, FL,AT și MEMU a cerințelor precizate în partea 9 cap. 9.2, 9.3, 9.7 și 9.8 din anexa B la ADR, după caz, este atestată printr-un certificat de agreare ADR emis de către RAR.3.5. Certificatul de agreare poate fi emis numai dacă pentru suprastructură este prezentat documentul întocmit de către organismul competent desemnat de către ME, care atestă că respectiva suprastructură specializată corespunde constructiv și funcțional cerințelor specifice precizate în ADR, și numai dacă sunt îndeplinite și cerințele referitoare la inspecția tehnică periodică generală conform celor precizate la pct. 4.1.3.6. Atunci când vehiculele trebuie echipate cu un sistem de frânare de încetinire, producătorul (constructorul) vehiculului sau reprezentantul acestuia trebuie să elibereze o declarație de conformitate cu prescripțiile pertinente din anexa 5 la Regulamentul ONU nr. 13. Această declarație trebuie prezentată la prima verificare tehnică în vederea eliberării certificatului de agreare.3.7. Abrogat. (la 01-07-2017, Punctul 3.7 din Capitolul 3 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 ) 3.8. Certificatul de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase se eliberează de către RAR deținătorului vehiculului, individual și la cererea scrisă a acestuia, și este valabil maximum un an, cu posibilitate de prelungire.Dacă certificatul există deja, acesta va fi completat cu următoarea dată la care valabilitatea acestuia încetează; dacă cel existent nu mai poate fi prelungit, se eliberează un nou certificat.3.9. Termenul de valabilitate al certificatului de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase nu poate depăși termenul menționat în documentele emise de către organismul competent pentru suprastructură.3.10. În cazul unităților de transport formate dintr-un autovehicul tractor și o remorcă sau semiremorcă se eliberează câte un certificat de agreare pentru fiecare vehicul în parte.3.11. Modelele certificatelor de agreare sunt prevăzute în anexele nr. 4, 5 și 6.Certificatele prevăzute în anexele nr. 4, 5 și 6 sunt valabile pentru transportul în trafic internațional și național de mărfuri periculoase și vor fi barate cu o diagonală de culoare roz. Titlul documentului "Certificat de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase" și conținutul rubricii 11 a acestuia trebuie redactate, în funcție de alegerea solicitantului, fie în limbile română și engleză (conform modelului prevăzut în anexa nr. 4), fie în limbile română și franceză (conform modelului prevăzut în anexa nr. 5), fie în limbile română și germană (conform modelului prevăzut în anexa nr. 6).Certificatul de agreare pentru un vehicul-cisternă pentru deșeuri care operează sub vid trebuie să conțină mențiunea următoare: "vehicul-cisternă pentru deșeuri care operează sub vid", în cazul în care această mențiune este specificată în documentul pentru suprastructură întocmit de către organismul competent desemnat de către ME.Certificatul de agreare pentru un vehicul EX/III destinat transportului substanțelor explozive în cisternă în conformitate cu punctul 9.7.9 din ADR trebuie să conțină la rubrica 11 următoarea mențiune: „Vehicul în conformitate cu punctul 9.7.9 din ADR destinat transportului substanțelor explozive în cisternă”. (la 01-07-2019, Capitolul 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 )  +  Capitolul 4Inspecția tehnică periodică a vehiculelor care transportă anumite mărfuri periculoase4.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL,AT și MEMU pentru care se eliberează certificat de agreare trebuie supuse unei inspecții tehnice periodice generale, efectuată pentru a verifica dacă sunt corespunzătoare cerințelor generale referitoare la inspecția tehnică periodică, în conformitate cu reglementările RNTR 1 în vigoare. Această inspecție tehnică periodică se efectuează de către RAR prin reprezentanțele sale teritoriale.4.2. Reprezentanțele RAR efectuează, de asemenea, inspecțiile tehnice periodice la:a) remorcile-cisternă lente destinate transportului anumitor mărfuri periculoase;b) vehiculele din categoriile N și O echipate cu suprastructuri destinate exclusiv pentru transportul de butelii de gaze.4.3. Perioada de valabilitate a inspecției tehnice periodice este de maximum un an, fără a depăși termenul menționat în documentele pentru suprastructură emise de către organismul competent desemnat de către ME.4.4. La prezentarea vehiculelor menționate la pct. 4.1 și 4.2 la inspecția tehnică periodică, deținătorul va prezenta în plus față de documentele precizate în reglementările RNTR 1 și următoarele documente:a) certificatul de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase, pentru vehiculele menționate la pct. 4.1, dacă acesta a fost eliberat anterior;b) documentul emis de către organismul competent desemnat de către ME, în termen de valabilitate, pentru suprastructurile specializate montate pe vehiculele menționate la pct. 4.1 și 4.2.  +  Capitolul 5Dispoziții finale și tranzitorii5.1. Dispozițiile tranzitorii aplicabile vehiculelor destinate transportului rutier de mărfuri periculoase sunt cele precizate în partea 1 cap. 1.6.5 din anexa A la ADR.5.2. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele reglementări.  +  Anexa nr. 1la reglementări(cuprinzând cap. 9.2, 9.3, 9.7 și 9.8 din partea 9 din anexa B la ADR)  +  Capitolul 9.2Prescripții referitoare la construcția vehiculelor9.2.1. Conformitatea cu prescripțiile prezentului capitol9.2.1.1. Vehiculele EX/II, EX/III, FL și AT trebuie să corespundă prescripțiilor prezentului capitol, conform tabelului de mai jos.Pentru alte vehicule decât vehiculele EX/II, EX/III, FL și AT:– prescripțiile de la punctul 9.2.3.1.1 (echipament de frânare în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 13 sau Directiva 71/320/CEE) se aplică la toate vehiculele înmatriculate pentru prima dată (sau care au intrat în exploatare, dacă înmatricularea nu este obligatorie) după 30 iunie 1997;– prescripțiile de la punctul 9.2.5 (dispozitiv de limitare a vitezei în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 89 sau Directiva 92/24/CE) se aplică la toate autovehiculele cu o masă maximă mai mare de 12 tone, înmatriculate pentru prima dată după 31 decembrie 1987, și la toate autovehiculele cu masa maximă mai mare de 3,5 tone, dar mai mică sau egală cu 12 tone, înmatriculate pentru prima dată după 31 decembrie 2007.
  SPECIFICAȚII TEHNICE VEHICULE OBSERVAȚII
  EX/II EX/III AT FL
  9.2.2. ECHIPAMENT ELECTRIC
  9.2.2.1. Dispoziții generale X X X X
  9.2.2.2.1 Cabluri X X X X
  9.2.2.2.2 Protecție suplimentară X*a) X X*b) X *a) Aplicabil vehiculelor cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone înmatriculate pentru prima dată (sau care au intrat în exploatare, dacă înmatricularea nu este obligatorie) după 31 martie 2018. *b) Aplicabil vehiculelor înmatriculate pentru primadată (sau care au intrat în exploatare, dacă înmatricularea nu este obligatorie) după 31 martie 2018.
  9.2.2.3 Siguranțe și disjunctoareX*b) X X X *b) Aplicabil vehiculelor înmatriculate pentru primadată (sau care au intrat în exploatare, dacă înmatricularea nu este obligatorie) după 31 martie 2018.
  9.2.2.4 Baterii X X X X
  9.2.2.5 Iluminare X X X X
  9.2.2.6 Conexiuni electrice între autovehicule și remorciX*c) X X*b)X *b) Aplicabil vehiculelor înmatriculate pentru primadată (sau care au intrat în exploatare, dacă înmatricularea nu este obligatorie) după 31 martie 2018. *c) Aplicabil autovehiculelor destinate să tracteze remorci cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone și remorcilor cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone înmatriculate pentru prima dată (sau care au intrat în exploatare, dacă înmatricularea nu este obligatorie) după 31 martie 2018.
  9.2.2.7 Tensiune X X
  9.2.2.8 Întrerupătorul principal al bateriei X X
  9.2.2.9 Circuite alimentate în permanență
  9.2.2.9.1 X
  9.2.2.9.2 X
  9.2.3 ECHIPAMENT DE FRÂNARE
  9.2.3.1 Dispoziții generale X X X X
  Sistem de frânare antiblocare X*e) X*d),*e) X*d),*e) X*d),*e) *d) Aplicabil autovehiculelor (tractoare și purtătoare) cu o masă maximă mai mare de 16 tone și autovehiculelor autorizate să tracteze remorci (remorci complete, semiremorci și remorci cu axă centrală) cu o masă maximă mai mare de 10 tone. Autovehiculele trebuie să fie echipate cu un sistem de frânare antiblocare de categoria 1. Aplicabil remorcilor (remorci complete, semiremorci și remorci cu axă centrală) cu o masă maximă mai mare de 10 tone. Remorcile trebuie să fie echipate cu un sistem de frânare antiblocare de categoria A. *e) Aplicabil tuturor autovehiculelor, precum și remorcilor cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone înmatriculate pentru prima dată (sau care au intrat în exploatare, dacă înmatricularea nu este obligatorie) după 31 martie 2018.
  Sistem de frânare de X*f) X*g) X*g) X*g) *f) Aplicabil autovehiculelor cu o masă maximă mai mare de 16 tone sau autorizate să tracteze remorci cu o masă maximă mai mare de 10 tone înmatriculate pentru prima dată după 31 martie 2018. Sistemul de frânare de încetinire trebuie să fie de tip IIA. *g) Aplicabil autovehiculelor cu o masă maximă mai mare de 16 tone sau autorizate să tracteze remorci cu o masă maximă mai mare de 10 tone. Sistemul de frânare de încetinire trebuie să fie de tip IIA.
  9.2.4 PREVENIREA RISCURILOR DE INCENDIU
  9.2.4.3 Rezervoare de combustibilX X X
  9.2.4.4 Motor X X X
  9.2.4.5 Sistem de evacuare X X X
  9.2.4.6 Frâna de încetinire a vehiculului X*f) X X X *f) Aplicabil autovehiculelor cu o masă maximă mai mare de 16 tone sau autorizate să tracteze remorci cu o masă maximă mai mare de 10 tone înmatriculate pentru prima dată după 31 martie 2018. Sistemul de frânare de încetinire trebuie să fie de tip IIA.
  9.2.4.7 Dispozitive de încălzire cu combustie
  9.2.4.7.1 9.2.4.7.2 9.2.4.7.5 X*h) X*h) X*h) X*h) *h) Aplicabil autovehiculelor echipate după 30 iunie1999. Conformitate obligatorie nu mai târziu de 1 ianuarie 2010 pentru vehiculele echipate înainte de 1 iulie 1999. Se utilizează data primei înmatriculări atunci când data echipării nu este disponibilă.
  9.2.4.7.3 9.2.4.7.4 X*h) *h) Aplicabil autovehiculelor echipate după 30 iunie1999. Conformitate obligatorie nu mai târziu de 1 ianuarie 2010 pentru vehiculele echipate înainte de 1 iulie 1999. Se utilizează data primei înmatriculări atunci când data echipării nu este disponibilă.
  9.2.4.7.6 X X
  9.2.5 DISPOZITIV DE LIMITARE A VITEZEI X*i) X*i) X*i) X*i) *i) Aplicabil autovehiculelor cu masa maximă mai mare de 12 tone, înmatriculate pentru prima dată după 31 decembrie 1987, și la toate autovehiculele cu masa maximă mai mare de 3,5 tone, dar mai mică sau egală cu 12 tone, înmatriculate pentru prima dată după 31 decembrie 2007.
  9.2.6 DISPOZITIVE DE CUPLARE ALE AUTOVEHICULELOR ȘI REMORCILOR X X X*j) X*j) *j) Aplicabil dispozitivelor de cuplare ale autovehiculelor și remorcilor înmatriculate (sau care au intrat în exploatare, dacă înmatricularea nu este obligatorie) pentru prima dată după 31 martie 2018.
  9.2.7 PREVENIREA ALTOR RISCURI CAUZATE DE COMBUSTIBILI X X
  (la 01-07-2019, Tabelul de la Capitolul 9.2 din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctele 5 și 6 ale Articolului I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 )
  9.2.1.2. MEMU trebuie să satisfacă prescripțiile din prezentul capitol aplicabile vehiculelor EX/III.
  9.2.2. Echipament electric9.2.2.1. Dispoziții generaleInstalația electrică trebuie să fie proiectată, construită și protejată astfel încât să nu provoace nicio aprindere sau niciun scurtcircuit, în condiții normale de utilizare a vehiculelor.Instalația electrică, în ansamblul său, trebuie să satisfacă prescripțiile de la pct. 9.2.2.2 până la pct. 9.2.2.9, conform tabelului de la pct. 9.2.1.9.2.2.2. Cablaj9.2.2.2.1. CabluriNiciun cablu al circuitului electric nu trebuie să transmită un curent de o intensitate mai mare decât cea pentru care a fost proiectat. Conductorii trebuie să fie izolați în mod corespunzător.Cablurile trebuie să fie adecvate condițiilor în care se prevede a fi utilizate, în special condițiile de temperatură și de compatibilitate cu fluidele. (la 01-07-2019, Al doilea paragraf al Punctului 9.2.2.2.1. din Punctul 9.2.2.2. , Punctul 9.2.2. , Capitolul 9.2 , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) Cablurile trebuie să fie conforme cu ISO 6722-1:2011 Cor 01:2012 sau ISO 6722-2:2013.Cablurile trebuie să fie fixate sigur și poziționate astfel încât să fie protejate față de solicitările mecanice și termice.9.2.2.2.2. Protecție suplimentarăCablurile situate în spatele cabinei șoferului și pe remorci trebuie protejate suplimentar pentru a reduce la minimum riscurile accidentale de aprindere sau scurtcircuit în cazul unui impact sau deformări.Protecția suplimentară trebuie să fie adecvată condițiilor normale de utilizare a vehiculului.Protecția suplimentară se consideră conformă dacă sunt utilizate cabluri multifilare conforme cu ISO 14572:2011 sau se utilizează unul din exemplele din figurile de la 9.2.2.2.2.1 la 9.2.2.2.2.4 de mai jos sau orice altă configurație care prezintă o protecție similară adecvată.Cablurile senzorilor de viteză de la roți nu au nevoie de protecție suplimentară.Vehiculele EX/II care sunt van-uri cu pereți rigizi construite într-o singură etapă și la care cablajul din spatele cabinei șoferului este protejat de caroserie sunt considerate ca îndeplinind cerința referitoare la protecția suplimentară.Figura 9.2.2.2.2.1Figura 9.2.2.2.2.2Figura 9.2.2.2.2.3Figura 9.2.2.2.2.49.2.2.3. Siguranțe și disjunctoareToate circuitele trebuie protejate prin siguranțe fuzibile sau disjunctoare automate, cu excepția următoarelor circuite:– de la bateria de pornire la sistemul de pornire la rece;– de la bateria de pornire la alternator;– de la alternator la cutia cu siguranțe fuzibile sau disjunctoare;– de la bateria de pornire la demarorul motorului;– de la bateria de pornire la cutia de comandă a sistemului de frânare de încetinire (a se vedea punctul 9.2.3.1.2), dacă acest sistem este electric sau electromagnetic;– de la bateria de pornire la mecanismul electric de ridicare a axei.Circuitele neprotejate de mai sus trebuie să fie cât mai scurte posibil.9.2.2.4. BateriiBornele bateriei trebuie să fie izolate electric sau bateria trebuie acoperită cu un capac izolator.Bateriile care pot produce gaze inflamabile și care nu sunt situate sub capota motorului trebuie instalate într-o cutie ventilată.9.2.2.5. IluminareNu trebuie utilizate surse de lumină cu dulie filetată.9.2.2.6. Conexiuni electrice dintre autovehicule și remorci9.2.2.6.1. Conexiunile electrice trebuie să fie proiectate astfel încât să prevină:– pătrunderea umezelii și a murdăriei; părțile conectate trebuie să aibă cel puțin gradul de protecție IP54 conform standardului CEI 60529;– debranșarea accidentală; conectoarele trebuie să îndeplinească prescripțiile de la punctul 5.6 din ISO 4091:2003.9.2.2.6.2. Prescripțiile de la punctul 9.2.2.6.1 se consideră a fi îndeplinite:– pentru conectoarele standardizate pentru scopuri specifice în conformitate cu ISO 12098:2004^1), ISO 7638:2003^1), EN 15207:2014 sau ISO 25981:2008^1); Notă
  ^1) ISO 4009, la care se face referință în acest standard, nu trebuie aplicat.
  (la 01-07-2019, sintagma: EN 15207:2014^1) a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 )
  – în cazul în care conexiunile electrice fac parte dintr-un sistem automat de cuplare (a se vedea Regulamentul ONU nr. 55^2)). Notă
  ^2) Regulamentul ONU nr. 55 (Prescripții uniforme referitoare la omologarea componentelor mecanice de cuplare ale ansamblurilor de vehicule).
  9.2.2.6.3. Conexiunile electrice folosite pentru alte scopuri care țin de buna funcționare a vehiculelor și echipamentelor acestora pot fi folosite cu condiția să corespundă prescripțiilor de la pct. 9.2.2.6.1.
  9.2.2.7. TensiuneTensiunea nominală a sistemului electric nu trebuie să depășească 25 V c.a. sau 60 V c.c.Tensiuni superioare sunt admise în părțile izolate galvanic ale sistemului electric cu condiția ca aceste părți să nu fie localizate la mai puțin 0,5 metri de exteriorul compartimentului de încărcare sau al cisternei.În plus, sistemele care funcționează la o tensiune mai mare de 1000 V c.a. sau 1500 V c.c. trebuie amplasate într-o cutie închisă.Utilizarea surselor de lumină cu xenon este permisă numai în cazul în care acestea au startere integrate.9.2.2.8. Întrerupătorul principal al bateriei9.2.2.8.1. Un întrerupător pentru întreruperea circuitelor electrice trebuie montat cât mai aproape posibil de baterie. Dacă se utilizează un întrerupător monopolar, acesta trebuie plasat pe conductorul de alimentare, și nu pe cel de legare la masă.9.2.2.8.2. Un dispozitiv de comandă pentru facilitarea funcțiilor de deconectare și reconectare ale întrerupătorului trebuie instalat în cabina conducătorului auto. Acesta trebuie să fie ușor accesibil pentru conducătorul auto și semnalizat distinct. Acest dispozitiv trebuie protejat împotriva acționării involuntare, fie printr-un capac de protecție, fie cu un dispozitiv de comandă cu mișcare dublă, fie prin alte mijloace corespunzătoare. Pot fi instalate dispozitive de comandă suplimentare, cu condiția ca acestea să fie identificate în mod distinct și protejate împotriva unei acționări involuntare. Dacă dispozitivul (dispozitivele) de comandă este (sunt) acționat(e) electric, circuitele dispozitivului (dispozitivelor) de comandă trebuie să respecte prescripțiile de la pct. 9.2.2.9.9.2.2.8.3. Întrerupătorul trebuie să întrerupă circuitele într-un interval de 10 secunde după acționarea dispozitivului de comandă.9.2.2.8.4. Întrerupătorul trebuie plasat într-o cutie având un grad de protecție IP65 conform standardului CEI 60529.9.2.2.8.5. Conexiunile electrice la întrerupător trebuie să aibă un grad de protecție IP54 conform standardului CEI 60529. Totuși, acest lucru nu este necesar dacă aceste conexiuni se află în interiorul unei cutii, care poate fi cea a bateriei. În acest caz este suficientă protejarea acestor conexiuni împotriva scurtcircuitelor prin intermediul unui capac din cauciuc, de exemplu.9.2.2.9. Circuite alimentate în permanență9.2.2.9.1. a) Acele părți ale instalației electrice, inclusiv conductorii, care trebuie să rămână sub tensiune atunci când întrerupătorul bateriei este deschis, trebuie să aibă caracteristici adecvate pentru utilizarea în zone periculoase. Acest echipament trebuie să satisfacă dispozițiile generale ale standardului CEI 60079, părțile 0 și 14^3) și dispozițiile suplimentare aplicabile ale standardului CEI 60079, părțile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15, 18, 26 sau 28. Notă
  ^3) Dispozițiile standardului CEI 60079, partea 14, nu prevalează asupra dispozițiilor prezentei părți
  (la 01-07-2019, sintagma: părțile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 sau 18 a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 )
  b) Pentru aplicarea standardului CEI 60079, partea 14^3), trebuie utilizată clasificarea următoare:Echipamentul electric aflat permanent sub tensiune, inclusiv conductorii, care nu este supus prescripțiilor pct. 9.2.2.4 și 9.2.2.8 trebuie să satisfacă prescripțiile aplicabile zonei 1 pentru echipamentul electric în general sau prescripțiile aplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat în cabina conducătorului auto. Trebuie îndeplinite prescripțiile aplicabile grupei de explozie IIC, clasa de temperatură T6.Totuși, pentru echipamentul electric aflat în permanență sub tensiune, instalat într-un mediu unde temperatura determinată de echipamentul neelectric situat în același mediu depășește limita de temperatură T6, clasa de temperatură a echipamentului electric aflat sub tensiune în permanență trebuie să fie cel puțin T4.c) Conductorii de alimentare pentru echipamentul electric aflat în permanență sub tensiune fie trebuie să îndeplinească prescripțiile standardului CEI 60079, partea 7 („Securitate crescută“), și să fie protejați de o siguranță sau întrerupător automat al circuitului plasat cât mai aproape posibil de sursa de alimentare, fie, în cazul unui „echipament de siguranță intrinsec“, trebuie să fie protejați printr-un dispozitiv de siguranță plasat cât mai aproape posibil de sursa de alimentare.
  9.2.2.9.2. Conexiunile de derivație ale întrerupătorului principal al bateriei pentru echipamentul electric care trebuie să rămână sub tensiune atunci când întrerupătorul bateriei este deschis trebuie protejate împotriva supraîncălzirii printr-o metodă adecvată, cum ar fi o siguranță fuzibilă, un întrerupător sau un dispozitiv de siguranță (limitator de curent).
  9.2.3. Echipament de frânare9.2.3.1. Dispoziții generale9.2.3.1.1. Autovehiculele și remorcile destinate să constituie o unitate de transport pentru mărfuri periculoase trebuie să îndeplinească toate prescripțiile tehnice aplicabile din Regulamentul ONU nr. 13^4), cu modificările ulterioare, conform datelor de aplicare specificate în acesta. Notă
  ^4) Regulamentul ONU nr. 13 (Prescripții uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N și O în ceea ce privește frânarea).
  9.2.3.1.2. Vehiculele EX/II, EX/III, FL și AT trebuie să îndeplinească dispozițiile din anexa 5 a Regulamentului ONU nr. 13^4). Notă
  ^4) Regulamentul ONU nr. 13 (Prescripții uniforme referitoare la omologarea vehiculelor din categoriile M, N și O în ceea ce privește frânarea).
  9.2.3.2. (Abrogat)
  9.2.4. Prevenirea riscurilor de incendiu9.2.4.1. Dispoziții generaleDispozițiile tehnice de mai jos se aplică conform tabelului de la pct. 9.2.1.9.2.4.2. (Abrogat)9.2.4.3. Rezervoare de combustibilRezervoarele de combustibil pentru alimentarea motorului vehiculului trebuie să corespundă următoarelor prescripții:a) în caz de scurgere în condiții normale de transport, combustibilul lichid sau faza lichidă a combustibilului gazos trebuie să se scurgă către sol și nu trebuie să vină în contact cu încărcătura sau cu părțile calde ale vehiculului;b) rezervoarele pentru combustibili lichizi trebuie să respecte prescripțiile Regulamentului ONU nr. 34^5); rezervoarele care conțin benzină trebuie echipate cu un dispozitiv antiflacără eficient, care să se adapteze la orificiul de umplere, sau cu un dispozitiv care permite menținerea acestui orificiu închis ermetic. Rezervoarele pentru GNL și GNC trebuie să îndeplinească prescripțiile aplicabile ale Regulamentului ONU nr. 110^6). Rezervoarele pentru GPL trebuie să îndeplinească prescripțiile Regulamentului ONU nr. 67^7); Notă
  ^5) Regulamentul CEE-ONU nr. 34 (Prescripții uniforme referitoare la omologarea vehiculelor în ceea ce privește riscurile de incendiu).
  ^6) Regulamentul ONU nr. 110 [Prescripții uniforme referitoare la omologarea:I. Componentelor specifice ale autovehiculelor care utilizează în sistemele lor de propulsie gaz natural comprimat (GNC) și/sau gaz natural lichefiat (GNL);II. Vehiculelor în ceea ce privește instalarea componentelor specifice de un tip omologat pentru utilizarea gazului natural comprimat (GNC) și/sau a gazului natural lichefiat (GNL) în sistemul lor de propulsie].
  ^7) Regulamentul ONU nr. 67 (Prescripții uniforme referitoare la omologarea:I. Echipamentelor specifice pentru vehiculele din categoria M și N, care utilizează gaz petrolier lichefiat în sistemul de propulsie;II. Vehiculelor din categoria M și N dotate cu echipamente specifice pentru utilizarea gazului petrolier lichefiat în sistemul lor de propulsie, în ceea ce privește instalarea unui astfel de echipament).
  c) orificiile de descărcare ale dispozitivelor de siguranță și/sau ale supapelor de siguranță ale rezervoarelor de combustibil care conțin combustibili gazoși trebuie să fie orientate într-o altă direcție decât cea a prizelor de aer, a rezervoarelor de combustibil, a încărcăturii sau a părților calde ale vehiculului și nu trebuie să afecteze suprafețele închise, alte vehicule, sistemele montate la exterior care au prize de aer (de exemplu, sistemele de aer condiționat), admisia motorului sau evacuarea motorului. Conductele sistemului de alimentare nu trebuie fixate pe rezervorul cisternei care conține încărcătura.
  9.2.4.4. MotorMotorul care propulsează vehiculul trebuie echipat și amplasat astfel încât să se evite orice pericol pentru încărcătură ca urmare a încălzirii sau aprinderii. Utilizarea GNC sau GNL drept combustibil este permisă numai dacă componentele specifice pentru GNC și GNL sunt omologate în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 110^6) și îndeplinesc prescripțiile de la pct. 9.2.2. Instalarea pe vehicul trebuie să respecte prescripțiile de la pct. 9.2.2 și prescripțiile tehnice ale Regulamentului ONU nr. 110^6). Utilizarea GPL drept combustibil este permisă numai dacă componentele specifice sunt omologate în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 67^7) și îndeplinesc prescripțiile de la pct. 9.2.2. Instalarea pe vehicul trebuie să respecte prescripțiile de la pct. 9.2.2 și prescripțiile tehnice ale Regulamentului ONU nr. 67^7). Notă
  ^7) Regulamentul ONU nr. 67 (Prescripții uniforme referitoare la omologarea:I. Echipamentelor specifice pentru vehiculele din categoria M și N, care utilizează gaz petrolier lichefiat în sistemul de propulsie;II. Vehiculelor din categoria M și N dotate cu echipamente specifice pentru utilizarea gazului petrolier lichefiat în sistemul lor de propulsie, în ceea ce privește instalarea unui astfel de echipament).
  În cazul vehiculelor EX/II și EX/III, motorul trebuie să fie un motor cu aprindere prin comprimare care folosește numai combustibili lichizi cu punct de aprindere mai mare de 55° C. Gazele nu trebuie utilizate.
  9.2.4.5. Sistem de evacuareSistemul de evacuare (inclusiv tubulatura de evacuare) trebuie direcționat sau protejat astfel încât să se evite orice pericol pentru încărcătură ca urmare a încălzirii sau aprinderii. Părțile sistemului de evacuare situate direct sub rezervorul de combustibil (diesel) trebuie să se găsească la o distanță de cel puțin 100 mm sau să fie protejate printr-un ecran termic.9.2.4.6. Frâna de încetinire a vehicululuiVehiculele echipate cu un sistem de frânare de încetinire care emite temperaturi ridicate, plasat în spatele peretelui din spate al cabinei, trebuie prevăzute cu un ecran termic între acest sistem și cisternă sau încărcătură, fixat solid și astfel dispus încât să permită evitarea oricărei încălziri, chiar locală, a peretelui cisternei sau a încărcăturii. În plus, acest ecran termic trebuie să protejeze sistemul de frânare împotriva scurgerilor, chiar accidentale, ale produsului transportat. Se va considera drept satisfăcătoare o protecție care are, de exemplu, un ecran cu pereți dubli.9.2.4.7. Dispozitive de încălzire cu combustie9.2.4.7.1. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să îndeplinească prescripțiile tehnice aplicabile din Regulamentul ONU nr. 122^8), cu modificările ulterioare, în conformitate cu datele de aplicare specificate în acesta, precum și prevederile de la pct. 9.2.4.7.2 până la pct. 9.2.4.7.6 aplicabile conform tabelului de la pct. 9.2.1. Notă
  ^8) Regulamentul ONU nr. 122 (Prescripții uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M, N și O în ceea ce privește sistemele lor de încălzire).
  9.2.4.7.2. Dispozitivele de încălzire cu combustie și conductele lor de evacuare a gazelor trebuie concepute, amplasate și protejate sau acoperite astfel încât să prevină orice risc inacceptabil de încălzire ori de aprindere a încărcăturii. Această prescripție se consideră satisfăcută dacă rezervorul și sistemul de evacuare ale dispozitivului sunt conforme cu dispozițiile similare celor prescrise pentru rezervoarele de combustibil și sistemele de evacuare ale vehiculelor de la pct. 9.2.4.3 și respectiv pct. 9.2.4.5.9.2.4.7.3. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să poată fi scoase din funcțiune cel puțin prin următoarele metode:a) întrerupere manuală deliberată din cabina conducătorului auto;b) oprirea motorului vehiculului; în acest caz, dispozitivul de încălzire poate fi repus în funcțiune manual de către conducătorul auto;c) pornirea unei pompe de alimentare de pe autovehiculul pentru substanțele periculoase transportate.9.2.4.7.4. O funcționare reziduală este permisă după ce dispozitivele de încălzire au fost scoase din funcțiune. Pentru metodele de la pct. 9.2.4.7.3 lit. b) și c), alimentarea cu aer de combustie trebuie să fie întreruptă prin măsuri adecvate, după un ciclu de funcționare reziduală de maximum 40 de secunde. Trebuie utilizate numai dispozitive de încălzire cu combustie pentru care s-a demonstrat că schimbătorul de căldură rezistă la un ciclu de funcționare reziduală redus de 40 secunde pe durata utilizării normale.9.2.4.7.5. Dispozitivul de încălzire cu combustie trebuie pus în funcțiune manual. Dispozitivele de programare sunt interzise.9.2.4.7.6. Sistemele de încălzire cu combustie care utilizează combustibili gazoși nu sunt permise.
  9.2.5. Dispozitiv de limitare a vitezeiAutovehiculele (purtătoare și tractoarele pentru semiremorci) cu o masă maximă mai mare de 3,5 tone trebuie echipate cu un dispozitiv de limitare a vitezei sau cu o funcție de limitare a vitezei, conform prescripțiilor tehnice din Regulamentul ONU nr. 89^9), cu modificările ulterioare. Dispozitivul de limitare a vitezei sau funcția de limitare a vitezei va fi reglat(ă) astfel încât viteza să nu depășească 90 km/h. (la 01-07-2019, Punctul 9.2.5. din Capitolul 9.2 , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) 9.2.6. Dispozitive de cuplare ale autovehiculelor și remorcilorDispozitivele de cuplare ale autovehiculelor și remorcilor trebuie să îndeplinească prescripțiile Regulamentului ONU nr. 55^2), cu modificările ulterioare, conform datelor de aplicare specificate în acesta. Notă
  ^2) Regulamentul ONU nr. 55 (Prescripții uniforme referitoare la omologarea componentelor mecanice de cuplare ale ansamblurilor de vehicule).
  9.2.7. Prevenirea altor riscuri cauzate de combustibili9.2.7.1. Sistemele de alimentare cu GNL ale motoarelor trebuie să fie echipate și situate astfel încât să fie evitat orice pericol pentru încărcătură care poate fi cauzat de faptul că gazul este refrigerat. (la 01-07-2019, sintagma: GPL a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) (la 01-07-2017, Capitolul 9.2 din Anexa 1 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 )
   +  Capitolul 9.3Prescripții suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanțelor și obiectelor explozive (clasa 1) în colete9.3.1. Materiale care trebuie utilizate pentru construcția caroseriei vehiculelorÎn componența caroseriilor nu trebuie să intre materiale susceptibile de a forma combinații periculoase cu substanțele explozive transportate.9.3.2. Dispozitive de încălzire cu combustie9.3.2.1. Dispozitive de încălzire cu combustie pot să fie instalate în vehicule EX/II și EX/III pentru încălzirea cabinei conducătorului auto sau a motorului.9.3.2.2. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să îndeplinească prescripțiile de la pct. 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 și 9.2.4.7.6.9.3.2.3. Întrerupătorul dispozitivului de încălzire poate fi instalat în exteriorul cabinei conducătorului auto.Nu este necesar să se demonstreze că schimbătorul de căldură al dispozitivelor de încălzire rezistă la un ciclu redus de funcționare reziduală.9.3.2.4. Niciun dispozitiv de încălzire cu combustie, rezervor de carburant, surse de energie, priză de aer de combustie sau de aer de încălzire și nicio ieșire a țevilor de evacuare necesare funcționării unui dispozitiv de încălzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentul de încărcare.9.3.3. Vehicule EX/IIVehiculele trebuie concepute, construite și echipate astfel încât substanțele și obiectele explozive să fie protejate de riscuri exterioare și de intemperii. Ele trebuie să fie închise sau acoperite cu o prelată. Prelata trebuie să fie rezistentă la sfâșiere și realizată dintr-un material impermeabil și greu inflamabil*1). Ea trebuie întinsă bine, astfel încât să închidă suprafața de încărcare pe toate laturile.----------*1) În cazul inflamabilității, această cerință va fi considerată îndeplinită dacă, în concordanță cu procedura specificată în standardul ISO 3795:1989 "Vehicule rutiere, tractoare și mașini agricole și forestiere - Determinarea comportamentului la ardere al materialelor interioare", eșantioane ale prelatelor au o viteză de ardere care nu depășește 100 mm/min.Toate deschiderile compartimentului pentru încărcătură al vehiculelor acoperite trebuie să fie prevăzute cu uși sau panouri ajustate care pot fi zăvorâte. Compartimentul conducătorului auto trebuie separat de compartimentul pentru încărcătură printr-un perete fără interstiții.9.3.4 Vehicule EX/III9.3.4.1. Vehiculele trebuie concepute, construite și echipate astfel încât substanțele și obiectele explozive să fie protejate de riscuri exterioare și de intemperii. Aceste vehicule trebuie să fie închise. Compartimentul conducătorului auto trebuie separat de compartimentul pentru încărcătură printr-un perete fără interstiții. Suprafața de încărcare nu trebuie să prezinte interstiții. Pot fi instalate puncte de ancorare pentru reținerea încărcăturii. Toate îmbinările trebuie să fie etanșe. Toate deschiderile trebuie să poată fi zăvorâte. Ele trebuie plasate și construite astfel încât să se suprapună la îmbinări.9.3.4.2. Caroseria trebuie să fie realizată din materiale rezistente la căldură și la flacără, cu o grosime minimă de 10 mm. Materialele clasificate în clasa B-s3-d2 conform standardului EN 13501-1:2007 + A1: 2009 sunt considerate ca îndeplinind această cerință.Dacă materialul utilizat pentru caroserie este metalic, tot interiorul caroseriei trebuie acoperit cu materiale care îndeplinesc aceeași cerință. (la 01-07-2015, Pct. 9.3.4.2 de la capitolul 9.3 din anexa 1 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. ) 9.3.5. Motorul și compartimentul pentru încărcăturăMotorul unui vehicul EX/II sau EX/III trebuie să fie plasat în fața peretelui din față al compartimentului pentru încărcătură; totuși, el poate fi plasat sub compartimentul de încărcare, cu condiția ca instalarea sa să fie astfel realizată încât căldura emisă în exces să nu constituie niciun risc pentru încărcătură prin creșterea temperaturii la suprafața interioară a compartimentului pentru încărcătură peste 80°C.9.3.6. Surse de căldură externe și compartimentul pentru încărcăturăSistemul de evacuare al vehiculelor EX/II și EX/III sau alte părți ale acestor vehicule complete sau completate trebuie construite și amplasate astfel încât căldura emisă în exces să nu constituie un risc pentru încărcătură prin creșterea temperaturii la suprafața interioară a compartimentului pentru încărcătură peste 80°C.9.3.7. Echipament electric9.3.7.1. Instalația electrică trebuie să satisfacă prescripțiile pertinente de la pct. 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.2.2.8 și 9.2.2.9.2.9.3.7.2. Instalația electrică situată în compartimentul pentru încărcătură trebuie protejată împotriva prafului cu un grad de protecție cel puțin IP54 în conformitate cu standardul CEI 60529 sau echivalent. Pentru transportul articolelor sau obiectelor din grupa de compatibilitate J trebuie prevăzută o protecție cel puțin IP65 în conformitate cu standardul CEI 60529 sau echivalent.9.3.7.3. Niciun cablaj nu trebuie să fie poziționat în interiorul compartimentului pentru încărcătură. Echipamentul electric accesibil din interiorul compartimentului pentru încărcătură trebuie să fie protejat suficient de impactul mecanic din interior. (la 01-07-2017, Punctul 9.3.7 din Capitolul 9.3 , Anexa 1 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 )  +  Capitolul 9.7Prescripții suplimentare referitoare la vehicule-cisternă (cisterne fixe), vehicule-baterie și vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de mărfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 mc sau în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate mai mare de 3 mc (vehicule EX/III, FLși AT)9.7.1. Prescripții generale9.7.1.1. În afara vehiculului propriu-zis sau a elementelor sistemului de rulare utilizate în locul acestuia, un vehiculcisternă cuprinde unul sau mai multe rezervoare, echipamentele lor și piesele de legătură la vehicul sau la sistemul de rulare.9.7.1.2. Odată atașată o cisternă demontabilă la vehiculul purtător, ansamblul trebuie să corespundă prescripțiilor referitoare la vehiculele-cisternă.9.7.2. Prescripții referitoare la cisterne9.7.2.1. Cisternele fixe sau demontabile metalice trebuie să corespundă prescripțiilor pertinente din cap. 6.8.9.7.2.2. Elementele vehiculelor-baterie și CGEM trebuie să corespundă prescripțiilor pertinente din cap. 6.2 în cazul buteliilor, tuburilor, rezervoarelor sub presiune și cadrelor de butelii sau ale cap. 6.8 în cazul cisternelor.9.7.2.3. Containerele-cisternă metalice trebuie să corespundă prescripțiilor cap. 6.8; cisternele mobile trebuie să corespundă prescripțiilor cap. 6.7 sau, dacă este cazul, celor ale codului IMDG (a se vedea paragraful 1.1.4.2).9.7.2.4. Cisternele din material plastic ranforsat cu fibre trebuie să corespundă prescripțiilor cap. 6.9.9.7.2.5. Cisternele pentru deșeuri care operează sub vid trebuie să corespundă prescripțiilor cap. 6.10.9.7.3. Mijloace de fixare9.7.3.1. Mijloacele de fixare trebuie concepute pentru a rezista la solicitările statice și dinamice în condiții normale de transport. Mijloacele de fixare includ orice cadre de susținere utilizate pentru montarea echipamentului de structură (a se vedea definiția de la punctul 1.2.1) pe vehicul.9.7.3.2. Mijloacele de fixare utilizate pe vehiculele-cisternă, vehiculele-baterie și vehiculele care transportă containere-cisternă, cisterne demontabile, cisterne mobile, CGEM sau CGEM UN trebuie să fie capabile să absoarbă, la încărcarea maximă admisă, următoarele forțe statice aplicate separat:– pe direcția de deplasare: de două ori masa totală înmulțită cu accelerația gravitațională (g)^1);– orizontal, perpendicular pe direcția de deplasare: masa totală înmulțită cu accelerația gravitațională (g)1);– vertical, de jos în sus: masa totală înmulțită cu accelerația gravitațională (g)^1);– vertical, de sus în jos: de două ori masa totală înmulțită cu accelerația gravitațională (g)^1).NOTĂ:Prescripțiile prezentului punct nu se aplică dispozitivelor de blocare prin răsucire conforme cu ISO 1161:2016 (Containere din seria 1 - Piese de colț și piese de fixare intermediare - Specificații). Cu toate acestea, prescripțiile se aplică cadrelor și altor dispozitive utilizate pentru susținerea unor astfel de mijloace de fixare pe vehicul.^1) Pentru calcule g = 9,81 m/s^2. (la 01-07-2019, Punctul 9.7.3. din Capitolul 9.7 , Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) 9.7.3.3. Pentru vehiculele cisternă, vehiculele-baterie și vehiculele care transportă cisterne demontabile, mijloacele de fixare trebuie să reziste la solicitările minime, așa cum sunt definite la punctele 6.8.2.1.11-6.8.2.1.13, 6.8.2.1.15 și 6.8.2.1.16. (la 01-07-2019, Punctul 9.7.3. din Capitolul 9.7 , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) 9.7.4. Legarea electrică a vehiculelor FL (la 01-07-2019, sintagma: Legarea la pământ a vehiculelor FL a fost înlocuită de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) Cisternele metalice sau din material plastic ranforsat cu fibre ale vehiculelor-cisternă FL și elementele vehiculelor-baterie FL trebuie legate la șasiul vehiculului prin intermediul cel puțin al unei bune conexiuni electrice. Orice contact metalic care ar putea provoca o coroziune electrochimică trebuie evitat.NOTĂ: A se vedea, de asemenea, pct. 6.9.1.2 și 6.9.2.14.3.9.7.5. Stabilitatea vehiculelor-cisternă9.7.5.1. Lățimea totală a suprafeței de sprijin pe sol (distanța dintre punctele exterioare de contact cu solul ale pneurilor dreapta și stânga ale aceleiași axe) trebuie să fie cel puțin egală cu 90% din înălțimea centrului de greutate al vehiculului-cisternă încărcat. Pentru vehiculele articulate, masele pe axe ale unității purtătoare a semiremorcii încărcate nu trebuie să depășească 60% din masa totală a ansamblului vehiculului articulat complet.9.7.5.2. În plus, vehiculele-cisternă cu cisterne fixe, de capacitate mai mare de 3 mc, destinate transportului de substanțe periculoase în stare lichidă sau topită și încercate la o presiune mai mică de 4 bari, trebuie să fie conforme prescripțiilor tehnice ale Regulamentului ONU nr. 111*1) referitoare la stabilitatea laterală, modificat, conform datelor de aplicare specificate. Aceste prescripții se aplică vehiculelorcisternă înmatriculate pentru prima dată începând cu 1 iulie 2003.---------^2) Regulamentul ONU nr. 111: Prescripții referitoare la omologarea vehiculelor-cisternă din categoriile N și O în ceea ce privește stabilitatea la răsturnare. (la 01-07-2019, Nota de subsol a fost renumerotată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) 9.7.6. Protecția spate a vehiculelorPartea din spate a vehiculului trebuie prevăzută, pe toată lățimea cisternei, cu o bară de protecție suficient de rezistentă la impactul din spate. Între peretele spate al cisternei și partea din spate a barei de protecție trebuie să existe un spațiu de cel puțin 100 mm (această distanță fiind măsurată față de cel mai din spate punct al peretelui cisternei sau de accesoriile proeminente în contact cu substanța transportată). Vehiculele cu rezervoare basculante pentru transportul substanțelor pulverulente sau granuloase și cisternele pentru deșeuri care operează sub vid, cu rezervor basculant, care se descarcă prin partea din spate, nu trebuie să fie prevăzute cu bară de protecție dacă echipamentele spate ale rezervoarelor au în compunere un mijloc de protecție a rezervoarelor care le protejează în același mod ca și bara de protecție.NOTA 1: Această prescripție nu se aplică vehiculelor utilizate pentru transportul substanțelor periculoase în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM.NOTA 2: Pentru protecția cisternelor împotriva deteriorării în urma unui impact lateral sau răsturnării, a se vedea pct. 6.8.2.1.20 și 6.8.2.1.21, iar pentru cisternele mobile, pct. 6.7.2.4.3 și 6.7.2.4.5.9.7.7. Dispozitive de încălzire cu combustie9.7.7.1. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să corespundă prescripțiilor de la 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 și următoarelor prescripții:a) întrerupătorul poate fi instalat la exteriorul cabinei conducătorului auto;b) dispozitivul de încălzire poate fi scos din funcțiune din exteriorul compartimentului pentru încărcătură; șic) nu este necesar să se demonstreze că schimbătorul de căldură al dispozitivului de încălzire rezistă la un ciclu redus de funcționare reziduală.În plus, pentru vehiculele FL, trebuie să fie îndeplinite prescripțiile de la 9.2.4.7.3 și 9.2.4.7.4.9.7.7.2. Dacă vehiculul este destinat transportului de mărfuri periculoase pentru care este prescrisă o etichetă conform modelelor nr. 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 sau 5.2, niciun rezervor de combustibil, nicio sursă de energie, priză de aer de combustie sau de aer de încălzire și nicio ieșire a țevilor de evacuare necesare funcționării unui dispozitiv de încălzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentul pentru încărcătură. Se va asigura ca ieșirea pentru aerul cald să nu fie obturată de încărcătură. Temperatura la care încărcătura este supusă nu trebuie să depășească 50 oC. Aparatele de încălzire instalate în interiorul compartimentelor pentru încărcătură trebuie concepute astfel încât să împiedice aprinderea unei atmosfere explozive în condițiile de exploatare.9.7.8. Echipamentul electric9.7.8.1. Instalația electrică a vehiculelor FL trebuie să satisfacă prescripțiile pertinente de la pct. 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.8 și 9.2.2.9.1. (la 01-07-2017, Primul paragraf al pct. 9.7.8.1 din Capitolul 9.7 , Anexa 1 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 ) Totuși, orice suplimentări sau modificări ale instalației electrice trebuie să corespundă prescripțiilor aplicabile echipamentului electric din grupa și clasa de temperatură pertinente, conform substanțelor de transportat.NOTĂ: Pentru dispozițiile tranzitorii, a se vedea pct. 1.6.5.9.7.8.2. Echipamentul electric al vehiculelor FL, situat în zonele în care există sau poate exista o atmosferă explozivă într-o proporție care necesită luarea de măsuri speciale, trebuie să posede caracteristici adecvate pentru utilizarea în zone periculoase. Acest echipament trebuie să satisfacă dispozițiile generale ale standardului CEI 60079, părțile 0 și 14, și dispozițiile suplimentare aplicabile din standardul CEI 60079, părțile 1, 2, 5, 6, 7, 11, 18, 26 sau 28*2). Echipamentul electric trebuie să corespundă prescripțiilor aplicabile echipamentului electric din grupa și clasa de temperatură pertinente, conform substanțelor de transportat.Pentru aplicarea standardului CEI 60079 partea 14*2) trebuie utilizată următoarea clasificare: (la 01-07-2019, sintagma: părțile 1, 2, 5, 6, 7, 11 sau 18 a fost înlocuită de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) *2) Abrogat. (la 01-07-2015, Nota de subsol *2) de la capitolul 9.7 din anexa 1 a fost abrogată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015. ) ZONA 0------Interiorul compartimentelor cisternei, accesoriile de încărcare și de golire și tubulatura de recuperare a vaporilorZONA 1------Interiorul casetelor de protecție pentru echipamentul utilizat la încărcare și golire și zona situată la mai puțin de 0,5 m de dispozitivele de aerisire și supapele de decompresiune9.7.8.3. Echipamentul electric aflat în permanență sub tensiune, inclusiv conductorii, situat în afara zonelor 0 și 1, trebuie să satisfacă prescripțiile care se aplică zonei 1 pentru echipamentul electric în general sau prescripțiile aplicabile zonei 2 pentru echipamentul electric situat în cabina conducătorului auto, conform CEI 60079 partea 14*2) . Echipamentul electric trebuie să corespundă prescripțiilor aplicabile echipamentului electric din grupa și clasa de temperatură pertinente, conform substanțelor de transportat.---------*2) Ca alternativă, pot fi aplicate dispozițiile generale ale standardului european EN 50014 și dispozițiile suplimentare ale standardelor EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 sau 50028.9.7.9 Prescripții suplimentare de siguranță referitoare la vehiculele EX/III9.7.9.1 Vehiculele EX/III trebuie să fie echipate cu sisteme automate pentru stingerea incendiilor la compartimentul motor.9.7.9.2 Protecția încărcăturii împotriva incendiului cauzat de pneuri trebuie asigurată prin scuturi termice din metal. (la 28-08-2013, Punctul 9.7.9, capitolul 9.7 din anexa 1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.044 din 19 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 28 august 2013. )  +  Capitolul 9.8Prescripții suplimentare referitoare la MEMU complete sau completate9.8.1. Prescripții generaleÎn afara vehiculului propriu-zis sau a elementelor sistemului de rulare utilizate în locul acestuia, o MEMU cuprinde una sau mai multe cisterne și containere pentru transportul în vrac, echipamentele lor și piesele de legătură la vehicul sau la sistemul de rulare.9.8.2. Prescripții referitoare la cisterne și la containerele pentru transportul în vracCisternele, containerele pentru transportul în vrac și compartimentele speciale pentru coletele de explozivi ale MEMU trebuie să corespundă prescripțiilor din cap. 6.12.9.8.3. Legarea electrică a MEMU (la 01-07-2019, sintagma: Legarea la pământ a MEMU a fost înlocuită de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 858 din 20 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019 ) Cisternele, containerele pentru transportul în vrac și compartimentele speciale pentru coletele de explozivi, din metal sau din material plastic ranforsat cu fibre, trebuie legate la șasiul vehiculului prin intermediul cel puțin al unei bune conexiuni electrice. Trebuie evitat orice contact metalic care ar putea provoca o coroziune electrochimică sau care ar putea reacționa cu mărfurile periculoase transportate în cisterne sau în containerele pentru transportul în vrac.9.8.4. Stabilitatea MEMULățimea totală a suprafeței de sprijin pe sol (distanța dintre punctele exterioare de contact cu solul ale pneurilor dreapta și stânga ale aceleiași axe) trebuie să fie cel puțin egală cu 90% din înălțimea centrului de greutate al vehiculului încărcat. Pentru vehiculele articulate, masele pe axe ale unității purtătoare a semiremorcii încărcate nu trebuie să depășească 60% din masa totală a ansamblului vehiculului articulat complet.9.8.5. Protecția spate a MEMUPartea din spate a vehiculului trebuie prevăzută, pe toată lățimea cisternei, cu o bară de protecție suficient de rezistentă la impactul din spate. Între peretele spate al cisternei și partea din spate a barei de protecție trebuie să existe un spațiu de cel puțin 100 mm (această distanță fiind măsurată față de cel mai din spate punct al peretelui cisternei sau de echipamentele de protecție ori accesoriile în contact cu substanța transportată). Vehiculele cu rezervoare basculante care se descarcă prin partea din spate nu trebuie să fie prevăzute cu bară de protecție dacă echipamentele spate ale rezervoarelor au în compunere un mijloc de protecție a rezervoarelor care le protejează în același mod ca și bara de protecție.NOTĂ: Această prescripție nu se aplică la MEMU ale căror cisterne sunt protejate într-un mod adecvat împotriva impactului din spate prin alte mijloace, cum ar fi echipamente sau conducte care nu conțin mărfuri periculoase.9.8.6. Dispozitive de încălzire cu combustie9.8.6.1. Dispozitivele de încălzire cu combustie trebuie să corespundă prescripțiilor de la 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5, 9.2.4.7.6 și următoarelor prescripții:a) întrerupătorul poate fi instalat la exteriorul cabinei conducătorului auto;b) dispozitivul de încălzire trebuie să poată fi scos din funcțiune din exteriorul compartimentului MEMU; șic) nu este necesar să se demonstreze că schimbătorul de căldură al dispozitivului de încălzire rezistă la un ciclu redus de funcționare reziduală.9.8.6.2. Niciun rezervor de combustibil, nicio sursă de energie, priză de aer de combustie sau de aer de încălzire și nicio ieșire a țevilor de evacuare necesare funcționării unui dispozitiv de încălzire cu combustie nu trebuie instalate în compartimentele pentru încărcătură care conțin cisterne. Se va asigura ca ieșirea pentru aerul cald să nu fie obturată. Temperatura la care este supus oricare echipament nu trebuie să depășească 50oC. Aparatele de încălzire instalate în interiorul compartimentelor trebuie concepute astfel încât să împiedice aprinderea unei atmosfere explozive în condițiile de exploatare.9.8.7. Prescripții suplimentare referitoare la siguranță9.8.7.1. MEMU trebuie să fie echipate cu sisteme automate pentru stingerea incendiilor la compartimentul motor.9.8.7.2. Protecția încărcăturii împotriva incendiului cauzat de pneuri trebuie asigurată prin scuturi termice din metal.9.8.8. Prescripții suplimentare referitoare la securitateEchipamentele pentru fabricarea explozivilor și compartimentele speciale ale MEMU trebuie prevăzute cu dispozitive de zăvorâre.
   +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 01-07-2017, Anexa 2 a fost abrogată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 )  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 01-07-2017, Anexa 3 a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 494 din 5 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 19 mai 2017 )  +  Anexa nr. 4la reglementări(față)ROMÂNIA REGISTRULMINISTERUL TRANSPORTURILOR (SIGLĂ) AUTOȘI INFRASTRUCTURII ROMÂN┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING ││ CERTAIN DANGEROUS GOODS ││ This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions ││ prescribed by the European Agreement concerning the Internațional Carraige of Dangerous ││ Goods by Road (ADR) ││ CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE CARE TRANSPORTĂ ANUMITE MĂRFURI PERICULOASE ││ Acest certificat atestă ca vehiculul definit mai jos îndeplinește condițiile cerute de ││ Acordul european pentru transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR) │├──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┤│1. Seria numărul │2. Constructor: │3. Nr. identificare al │4. Nr. înmatriculare:││ │ │ vehiculului: │ │├──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┤│5. Numele și sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Definirea vehiculului*1): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Încadrarea (încadrările) vehiculului conform pct. 9.1.1.2 al ADR*2): ││ EX/II EX/III FL AT MEMU │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Sistemul frânei de încetinire*3): ││ [ ] Nu este aplicabil acestui vehicul. ││ [ ] Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientă pentru o masă a unității││ de transport de: t*4). │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternă/vehicul-baterie (dacă este cazul): ││9.1. Constructorul suprastructurii: ││9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.4. Anul fabricației suprastructurii: ││9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR: ││9.6. Dispoziții speciale TC și TE conf. pct. 6.8.4 din ADR (dacă sunt aplicabile)*6): │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Mărfurile periculoase autorizate pentru transport: ││Vehiculul îndeplinește condițiile cerute pentru transportul mărfurilor periculoase admise ││conform încadrării (încadrărilor) de la pct. 7 ││10.1. În cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3) ││ [ ] mărfuri din Clasa 1 inclusiv grupa de compatibilitate J ││ [ ] mărfuri din Clasa 1 exclusiv grupa de compatibilitate J ││10.2. În cazul unui vehicul cisternă/vehicul baterie*3): ││ [ ] pot fi transportate numai substanțele permise conform codului cisternei și ││ tuturor dispozițiilor speciale indicate la pct. 9*5) ││ sau ││ [ ] pot fi transportate numai următoarele substanțe (Clasa, nr. ONU, și, dacă este ││ cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficială a mărfii transportate): ││ ││Pot fi transportate numai substanțele care nu sunt susceptibile de a reacționa periculos ││cu materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor și invelișurilor de protecție (dacă ││este aplicabil). │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Remarks - Observații: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Valabil până la: Ștampila emitentului ││ ││ Localitatea, data, semnătura ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘*1) conform definițiilor autovehiculelor și remorcilor din categoriile N și O așa cum sunt definite în Rezoluția de ansamblu pentru construcția de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 2007/46/CE. (la 01-07-2015, Nota de subsol *1) din anexa 4 la reglementări (față) a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015. ) *2) Se va (vor) bara simbolizarea (simbolizarile) neadecvată(e).*3) Se va bifa mențiunea valabilă.*4) Se va înscrie valoarea constructivă corectă. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximă autorizată înscrisă în documentele de înmatriculare.*5) Substanțele admise pentru cisternele cu codul menționat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ținând seama de dispozițiile speciale, dacă există.*6) Nu este necesar când substanțele autorizate sunt precizate la pct. 10.2. (verso)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│13. Prelungiri ale valabilității: ││ │├───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ Valabilitate prelungită până la: │Ștampila emitentului, locul, data, ││ │ semnătura. ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘NOTĂ: Acest certificat trebuie să fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacă vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, așa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilității sale sau dacă vehiculul suferă modificări ale uneia sau mai multe caracteristici principale.  +  Anexa nr. 5la reglementări(față) ROMÂNIA REGISTRUL MINISTERUL TRANSPORTURILOR (SIGLĂ) AUTO ȘI INFRASTRUCTURII ROMÂN┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CERTIFICAT D'AGREMENT POUR LES VEHICULES TRANSPORTANT CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES ││ Ce certificat atteste que le vehicule designe ci-apres remplit les conditions ││ requises par l'Accord europeen relatif au transport internațional ││ de merchandises dangereuses par route (ADR) ││ CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE CARE TRANSPORTĂ ANUMITE MĂRFURI PERICULOASE ││ Acest certificat atestă că vehiculul definit mai jos îndeplinește condițiile cerute de ││ Acordul european pentru transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR) │├──────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┤│1. Seria numărul │2. Constructor: │3. Nr. identificare al │4. Nr. înmatriculare: ││ │ │ vehiculului: │ │├──────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┤│5. Numele și sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Definirea vehiculului*1): │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Încadrarea (încadrările) vehiculului conform pct. 9.1.1.2 al ADR*2): ││ EX/II EX/III FL AT MEMU │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Sistemul frânei de încetinire*3): ││[ ] Nu este aplicabil acestui vehicul. ││[ ] Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientă pentru o masă a unității de ││ transport de: t*4). │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternă/vehicul-baterie (dacă este cazul): ││9.1. Constructorul suprastructurii: ││9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.4. Anul fabricației suprastructurii: ││9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR: ││9.6. Dispoziții speciale TC și TE conf. pct. 6.8.4. din ADR (dacă sunt aplicabile)*6: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Mărfurile periculoase autorizate pentru transport: ││Vehiculul îndeplinește condițiile cerute pentru transportul mărfurilor periculoase admise ││conform încadrării (încadrărilor) de la pct. 7 ││10.1. În cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3) ││ [ ] mărfuri din Clasa 1 inclusiv grupa de compatibilitate J ││ [ ] mărfuri din Clasa 1 exclusiv grupa de compatibilitate J ││10.2. În cazul unui vehicul cisternă/vehicul baterie*3): ││ [ ] pot fi transportate numai substanțele permise conform codului cisternei și tuturor ││ dispozițiilor speciale indicate la pct. 9*5) ││ sau ││ [ ] pot fi transportate numai următoarele substanțe (Clasa, nr. ONU, și, dacă este ││ cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficială a mărfii transportate): ││ ││Pot fi transportate numai substanțele care nu sunt susceptibile de a reacționa periculos cu ││materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor și învelișurilor de protecție (dacă este ││aplicabil). │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Observations - Observații: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Valabil până la: Ștampila emitentului ││ ││ Localitatea, data, semnătura ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------*1) conform definițiilor autovehiculelor și remorcilor din categoriile N și O așa cum sunt definite în Rezoluția de ansamblu pentru construcția de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 2007/46/CE. (la 01-07-2015, Nota de subsol *1) din anexa 5 la reglementări (față) a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015. ) *2) Se va (vor) bara simbolizarea (simbolizarile) neadecvată(e).*3) Se va bifa mențiunea valabilă.*4) Se va înscrie valoarea constructivă corectă. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximă autorizată înscrisă în documentele de înmatriculare.*5) Substanțele admise pentru cisternele cu codul menționat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ținând seama de dispozițiile speciale, dacă există.*6) Nu este necesar când substanțele autorizate sunt precizate la pct. 10.2. (verso)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│13. Prelungiri ale valabilității: ││ │├───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┤│ Valabilitate prelungită până la: │Ștampila emitentului, locul, data, semnătura.││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ │└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘NOTĂ: Acest certificat trebuie să fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacă vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, așa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilității sale sau dacă vehiculul suferă modificări ale uneia sau mai multe caracteristici principale.  +  Anexa nr. 6la reglementări (față)ROMÂNIA REGISTRULMINISTERUL TRANSPORTURILOR SIGLA AUTOȘI INFRASTRUCTURII ROMÂN┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG FUR FAHRZEUGE ││ ZUR BEFORDERUNG BESTIMMTER GEFAHRLICHER GUTER ││ Mit dieser Bescheinigung wird bestatigt, dass das nachstehend bezeichnete Fahrzeug die ││ Anforderungen des Europaischen Ubereinkommens uber die Internaționale Beforderung ││ gefahrlicher Guter auf der Strasse (ADR) erfullt ││ CERTIFICAT DE AGREARE PENTRU VEHICULE ││ CARE TRANSPORTĂ ANUMITE MĂRFURI PERICULOASE ││ Acest certificat atestă că vehiculul definit mai jos îndeplinește condițiile cerute de ││ Acordul european pentru transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR) │├──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤│1. Seria numărul │2. Constructor: │3. Nr. identificare al │4. Nr. înmatriculare: ││ │ │ vehiculului: │ │├──────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┤│5. Numele și sediul transportatorului, utilizatorului sau proprietarului: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Definirea vehiculului*1): │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Încadrarea (încadrările) vehiculului conform pct. 9.1.1.2 al ADR*2): ││ EX/II EX/III FL AT MEMU │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Sistemul frânei de încetinire*3): ││[] Nu este aplicabil acestui vehicul. ││[] Eficacitatea conform pct. 9.2.3.1.2 din ADR este suficientă pentru o masă a unității ││ de transport de: t*4). │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Definirea suprastructurii(lor) tip cisternă/vehicul-baterie (dacă este cazul): ││9.1. Constructorul suprastructurii: ││9.2. Nr. de omologare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.3. Nr. de identificare al suprastructurii/componentelor vehiculului baterie: ││9.4. Anul fabricației suprastructurii: ││9.5. Codul suprastructurii conf. pct. 4.3.3.1 sau 4.3.4.1 din ADR: ││9.6. Dispoziții speciale TC și TE conform pct. 6.8.4 din ADR (dacă sunt aplicabile)*6): │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Mărfurile periculoase autorizate pentru transport: ││Vehiculul îndeplinește condițiile cerute pentru transportul mărfurilor periculoase admise ││conform încadrării (încadrărilor) de la pct. 7 ││10.1. În cazul unui vehicul EX/II sau EX/III*3) ││ [] mărfuri din Clasa 1 inclusiv grupa de compatibilitate J ││ [] mărfuri din Clasa 1 exclusiv grupa de compatibilitate J ││10.2. În cazul unui vehicul cisternă/vehicul baterie*3): ││ [] pot fi transportate numai substanțele permise conform codului-cisternă și tuturor ││ dispozițiilor speciale indicate la pct. 9*5) ││ sau ││ [] pot fi transportate numai următoarele substanțe (Clasa, nr. ONU, și, dacă este ││ cazul, grupa de ambalare sau denumirea oficială a mărfii transportate): ││ ││Pot fi transportate numai substanțele care nu sunt susceptibile de a reacționa periculos cu ││materialele carcasei, garniturilor, echipamentelor și învelișurilor de protecție (dacă este ││aplicabil). │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Bemerkungen - Observații: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Valabil până la: Ștampila emitentului ││ ││ Localitatea, data, semnătura ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------*1) conform definițiilor autovehiculelor și remorcilor din categoriile N și O așa cum sunt definite în Rezoluția de ansamblu pentru construcția de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 2007/46/CE. (la 01-07-2015, Nota de subsol *1) din anexa 6 la reglementări (față) a fost modificată de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 498 din 25 martie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015. ) *2) se va (vor) bara simbolizarea (simbolizările) neadecvată(e).*3) se va bifa mențiunea valabilă.*4) se va înscrie valoarea constructivă corectă. O valoare de 44 t nu va putea modifica masa maximă autorizată înscrisă în documentele de înmatriculare.*5) substanțele admise pentru cisternele cu codul menționat la pct. 9 sau pentru alt cod permis conform ierarhiei stabilite la pct. 4.3.3.1.2 sau 4.3.4.1.2, ținând seama de dispozițiile speciale, dacă există.*6) nu este necesar când substanțele autorizate sunt precizate la pct. 10.2 (verso)
  13. Prelungiri ale valabilității:
  Valabilitate prelungită până la: Ștampila emitentului, locul, data, semnătura.
  NOTA: Acest certificat trebuie să fie returnat emitentului atunci când vehiculul este scos din exploatare, dacă vehiculul este transferat altui transportator, utilizator sau proprietar, așa cum este specificat la poz. 5, la expirarea valabilității sale sau dacă vehiculul suferă modificări ale uneia sau mai multe caracteristici principale.
  ----------Reglementările au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa din ORDINUL nr. 396 din 1 aprilie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2009, potrivit art. I din același act normativ.