ORDIN nr. 3.933 din 23 mai 2017privind aprobarea termenelor de plată și a modalităților de raportare a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenții și cursanții străini instituțiilor de învățământ superior de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017  În temeiul art. 206 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Instituțiile de învățământ superior de stat efectuează plata semestrial, în valută, a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenții și cursanții străini către Ministerul Educației Naționale.(2) Instituțiile de învățământ superior de stat efectuează plățile astfel:a) până la data de 25 a lunii iulie pentru sumele încasate în semestrul I al anului financiar curent;b) până la data de 31 decembrie pentru sumele încasate în semestrul al II-lea al anului financiar curent. (la 12-06-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 4.217 din 4 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 478 din 12 iunie 2019 )  +  Articolul 2Conducerea instituțiilor de învățământ superior de stat răspunde de exactitatea calculelor privind cuantumul de 5% ce se transferă la Ministerul Educației Naționale.  +  Articolul 3Instituțiile de învățământ superior de stat au obligația ca la data depunerii situațiilor financiare ale trimestrului al II-lea și a celor anuale să prezinte în notele la situațiile financiare „Situația sumelor încasate de la studenții și cursanții străini în semestrul .... anul ....“, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4(1) Instituțiile de învățământ superior de stat care înregistrează restanțe în plata către Ministerul Educației Naționale a cuantumului de 5% din încasările în valută provenite din taxele achitate de studenții și cursanții străini de la data intrării în vigoare a prevederilor art. 206 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și până la data de 31 decembrie 2016 au obligația de a efectua plata acestor restanțe până la data de 30 iunie 2017.(2) Instituțiile de învățământ superior de stat transmit Ministerului Educației Naționale, la data depunerii situațiilor financiare pentru trimestrul al II-lea al anului 2017, în format letric, situația privind sumele încasate în perioada 2014-2016 de la studenții și cursanții străini și a plăților efectuate către Ministerul Educației Naționale, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcția generală învățământ universitar și Direcția generală economică din cadrul Ministerului Educației Naționale și instituțiile de învățământ superior de stat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase
  București, 23 mai 2017.Nr. 3.933.  +  Anexa nr. 1
  SITUAȚIA
  sumelor încasate de la studenții și cursanții străini în semestrul ..... anul .....
  Moneda tranzacției Sume încasate în valută de către instituția de învățământ superior de stat Sume de virat în valută către Ministerul Educației Naționale (5%)
  0 1 2
  EUR
  USD
  Ordonator de credite, .......................... Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ..........................
   +  Anexa nr. 2
  SITUAȚIA
  sumelor încasate în perioada 2014-2016 de la studenții și cursanții străini și a plăților efectuate către Ministerul Educației Naționale
  Moneda tranzacțieiAnul în care au fost încasate sumele în valutăSume încasate în valută de către instituția de învățământ superior de stat Sume de virat în valută către Ministerul Educației Naționale (5%) Sume virate în valută Ministerului Educației Naționale Sume de plată la data de 30 iunie 2017Observații
  0 1 2 3 4 5 = 3 - 4 6
  EUR 2014
  EUR 2015
  EUR 2016
  Subtotal în EUR xxx
  USD 2014
  USD 2015
  USD 2016
  Subtotal în USD xxx
  Ordonator de credite, ............................ Conducătorul compartimentului financiar-contabil, .........................................
  ----