ORDIN nr. 627 din 5 septembrie 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) și ale art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,în baza Referatului de aprobare nr. 101.078 din 30 august 2006 al Direcției de creștere a animalelor și produse animaliere,ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană.  +  Articolul 2(1) Sprijinul direct se acordă producătorilor agricoli prevăzuți la art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 45/2006, în baza cererii-tip al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1a) și 1b).(2) Cererea va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 45/2006.(3) Arendașii, concesionarii și reprezentanții asociațiilor composesorale fac dovada exploatării suprafețelor de pajiști prin contract de arendare, contract de concesionare, contract de asociere composesorală și fac dovada plății arendei/redevenței sau a altor obligații contractuale, după caz, legate de folosința suprafeței de pajiști, aferente anului în curs, prin copie de pe borderoul de plată a arendei, adeverință de la Agenția Domeniilor Statului sau alte documente doveditoare, după caz.(4) Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct pe suprafața de pajiști este 30 aprilie 2007 inclusiv. (la 21-02-2007, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 85 din 14 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 21 februarie 2007 )  +  Articolul 3(1) Termenul de valabilitate a bonurilor valorice este 15 mai 2007 inclusiv. (la 21-02-2007, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 85 din 14 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 21 februarie 2007 ) (2) Sucursalele județene, respectiv a municipiului București, ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură primesc spre decontare bonuri valorice până la data de 18 mai 2007 inclusiv, după care acestea vor solicita, până la data de 22 mai 2007 inclusiv, ultima tranșă de plăți aferentă bonurilor valorice. (la 21-02-2007, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 85 din 14 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 21 februarie 2007 ) (3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură virează sumele cuvenite furnizorilor.  +  Articolul 4Bonurile valorice tipărite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 264/2006, și nedistribuite, existente în stoc la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, se redistribuie sucursalelor județene, respectiv a municipiului București, ale Agenției, la solicitarea acestora, în funcție de suprafețele de pajiști ale fiecărui județ, în vederea folosirii pentru acordarea sprijinului direct potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 45/2006.  +  Articolul 5Anexele nr. 1a) și 1b) fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  București, 5 septembrie 2006.Nr. 627.  +  Anexa nr. 1a) Comuna (orașul, municipiul) ................... Județul ....................................... Nr. de înregistrare ......... din ............. Aprobat. ──────── Directorul Sucursalei Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ........................................... (semnătura și ștampila) CERERE pentru acordarea sprijinului direct pe suprafața de pajiște în anul 2006 Subsemnatul/Subsemnata ............, domiciliat/domiciliată în localitatea ......., str. ..... nr. ......, județul .........., legitimat/legitimată cu B.I./C.I. seria ..... nr. ......, eliberat/ eliberată la data de ..... de către ......, CNP ........., în baza documentelor doveditoare anexate la prezenta cerere, dețin/exploatez ....... ha pajiști, dețin ...... capete animale din specia ........., asigur ....... încărcătură UVM/ha și solicit acordarea sprijinului direct în valoare totală de ....... lei, sub formă de bonuri valorice, pentru: - achiziționare de ........ kg semințe certificate de leguminoase și graminee perene în amestec, pentru ........ ha pajiști, în valoare de ......... lei; - achiziționare de ......... kg îngrășăminte (azot, fosfor, potasiu), pentru ......... ha pajiști, în valoare de ............. lei; - efectuarea lucrărilor de ....... pentru ...... ha pajiști, în valoare de ................... lei. Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale și pe baza celor prezentate solicit atribuirea sprijinului direct pe suprafața de pajiști deținută/exploatată în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații. Solicitant, ...................................... (numele și prenumele în clar, semnătura)  +  Anexa nr. 1b) Comuna (orașul, municipiul) ................ Județul .................................... Nr. de înregistrare ....... din ............ Aprobat. ──────── Directorul Sucursalei Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură .......................................... (semnătura și ștampila) CERERE pentru acordarea sprijinului direct pe suprafața de pajiște în anul 2006 Societatea Comercială/Societatea Agricolă/Asociația de crescători de bovine, ovine și caprine/Asociația composesorală ........., cu sediul în localitatea ......, str. ..... nr. ...., județul ......, CUI ........., reprezentată prin ........, în calitate de reprezentant legal, posesor al B.I./C.I. seria ..... nr. ....., CNP ......., în baza documentelor doveditoare anexate la prezenta cerere, dețin/exploatez .......... ha pajiști, dețin ....... capete animale din specia ....., asigur ....... încărcătură UVM/ha și solicit acordarea sprijinului direct în valoare totală de ...... lei, sub formă de bonuri valorice, pentru: - achiziționare de ....... kg semințe certificate de leguminoase și graminee perene în amestec, pentru ......... ha pajiști, în valoare de .................... lei; - achiziționare de ..... kg îngrășăminte (azot, fosfor, potasiu), pentru ........ ha pajiști, în valoare de ............ lei; - efectuarea lucrărilor de ........ pentru ........ ha pajiști, în valoare de ................... lei. Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale și pe baza celor prezentate solicit atribuirea sprijinului direct pe suprafața de pajiști deținută/exploatată în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații. Solicitant, ............................ (numele și prenumele în clar, semnătura și ștampila)------