ORDIN nr. 5.615 din 11 noiembrie 2010privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2011-2012
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 15 noiembrie 2010  În baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2011-2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Centrul Național de Evaluare și Examinare și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Kiraly Andrei Gheorghe,
  secretar de stat
  București, 11 noiembrie 2010.Nr. 5.615.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2011-2012
  În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor școlare și sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic (comisia de mobilitate), numită prin decizie a inspectorului școlar general, până la data de 3 ianuarie 2011, în următoarea componență:a) președinte - inspector școlar general adjunct cu atribuții în domeniul managementului resurselor umane;b) vicepreședinte - inspector școlar cu atribuții referitoare la managementul resurselor umane/inspector școlar cu managementul instituțional/inspector școlar de specialitate;c) secretari - inspectori școlari cu atribuții referitoare la managementul resurselor umane/inspectori școlari cu managementul instituțional/inspectori școlari de specialitate/ directori de unități de învățământ de nivel liceal;d) membri - inspectori școlari de specialitate/inspectori școlari/inspector responsabil pentru învățământul în limbile minorităților naționale/profesori metodiști, câte unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic și analistul programator de la inspectoratul școlar județean/al municipiului București.Comisia de mobilitate își desfășoară activitatea conform prezentului calendar și este abilitată să ia decizii și în afara perioadei prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situațiilor care pot să apară, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar, cu informarea și avizul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu excepția transferării pentru restrângere de activitate, pretransferării, întregirilor de normă didactică și completărilor de normă pe perioadă nedeterminată.Comisia de mobilitate județeană/a municipiului București își desfășoară activitatea pe durata unui an calendaristic.Reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivelul județului/municipiului București participă ca observatori la toate etapele mișcării personalului didactic de predare și pregătire/instruire practică din învățământul preuniversitar. În această calitate, au acces la documentele comisiei de mobilitate, au dreptul de a semnala președintelui comisiei de mobilitate eventualele nerespectări ale prevederilor legale și semnează alături de membrii comisiei de mobilitate documentele finale.I. Ca urmare a restructurării rețelei școlare, a transformării unor unități de învățământ în unități de alt nivel și a schimbării denumirii unităților de învățământ, inspectoratele școlare revizuiesc deciziile de restructurare a rețelei școlare și, în baza acestora și a art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări.Pentru cadrele didactice titulare la nivel gimnazial/școală de arte și meserii în unități cu clasele V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) și art. 10 alin. (1) lit. b^2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea acestora, inspectoratele școlare emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învățământ al unității, în funcție de postul/catedra ocupat/ocupată.Perioada: 3-21 ianuarie 2011II. Ordinea desfășurării etapelor mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2011-2012 este următoarea:1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2011:a) pentru limită de vârstă standard;b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare;Perioada: 24 ianuarie-4 februarie 2011c) cadrele didactice care doresc să își continue activitatea didactică în anul școlar 2011-2012, în condițiile prevăzute la art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, depun cererile la inspectoratele școlare județene/al municipiului București, însoțite de avizul consiliului profesoral al unității de învățământ;Perioada: 24 ianuarie-4 februarie 2011d) cadrele didactice titulare care solicită continuarea activității în învățământ, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, pot fi menținute ca titulare în funcția didactică peste vârsta standard de pensionare numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzătoare pentru soluționarea restrângerilor de activitate. Consiliul de administrație al inspectoratului școlar aprobă menținerea în activitate a cadrelor didactice peste vârsta standard de pensionare în funcție de: evoluția demografică, planurile de învățământ, dinamica resurselor umane, politicile de personal și evoluția planurilor de școlarizare;Perioada: 8-9 februarie 2011e) comunicarea acordului/refuzului de menținere în activitate sau a avizului de pensionare;Termen: 11 februarie 2011f) depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar;Perioada: 14-15 februarie 2011g) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 17 februarie 2011h) comunicarea rezultatelor la contestații.Termen: 18 februarie 20112. Constituirea catedrelor și încadrarea personalului didactic titular în învățământ (conform actului de numire/transfer) pentru anul școlar 2011-2012:a) la nivelul unităților de învățământ;b) la nivelul inspectoratului școlar.Perioada: 21 februarie-11 martie 20113. Soluționarea cererilor privind completările și întregirile normei didactice ale cadrelor didactice titulare pentru anul școlar 2011-2012:a) înregistrarea cererilor de întregire a normei didactice la inspectoratul școlar;Perioada: 14-15 martie 2011b) soluționarea în consiliul de administrație al inspectoratului școlar a cererilor de întregire a normei didactice, prin transferul cadrelor didactice titulare în două sau în mai multe unități de învățământ/specializări, într-o singură unitate de învățământ/ specializare și a situațiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) și (2) din Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.616/2010;Termen: 17 martie 2011c) afișarea la inspectoratele școlare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluționarea completărilor normei didactice în alte unități de învățământ;Termen: 21 martie 2011d) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar;Perioada: 22-23 martie 2011e) completarea de către comisia de mobilitate județeană/a municipiului București a normei didactice cu ore la altă/alte specializare/specializări la nivelul unității de învățământ, la solicitarea și cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an școlar;f) completarea, în ședință publică organizată de către comisia de mobilitate județeană/a municipiului București, a normei didactice cu ore la altă/alte unitate/unități de învățământ, la solicitarea și cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an școlar;Perioada: 24-28 martie 2011g) emiterea și comunicarea deciziilor de completare a normei didactice/transfer.Termen: 29 martie 20114. Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare și pretransferarea personalului didactic titular la cerere:a) afișarea la inspectoratele școlare a listei posturilor didactice/catedrelor care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2011;Termen: 21 martie 2011b) afișarea la inspectoratul școlar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, în baza hotărârii consiliului de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 30 martie 2011c) afișarea la inspectoratele școlare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2011;Termen: 6 aprilie 2011d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită transferarea pentru restrângere de activitate și pretransferarea la cerere de către comisia de mobilitate a inspectoratului școlar;Perioada: 7-21 aprilie 2011e) afișarea la inspectoratul școlar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită transferarea pentru restrângere de activitate și pretransferarea la cerere;Termen: 27 aprilie 2011f) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate de către inspectoratul școlar;Perioada: 28-29 aprilie 2011g) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea listelor finale;Termen: 3 mai 2011h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;Perioada: 4-5 mai 2011i) efectuarea, în ordine, mai întâi a transferărilor pentru restrângere de activitate și apoi a pretransferărilor, în aceeași ședință publică;Perioada: 6-10 mai 2011j) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar;Perioada: 11-12 mai 2011k) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 13 mai 2011l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;Termen: 16 mai 2011m) emiterea și comunicarea deciziilor de transfer pentru restrângere de activitate și de pretransfer.Termen: 17 mai 20115. Detașarea în interesul învățământului:a) înregistrarea de către inspectorii de specialitate a solicitărilor unităților de învățământ;Perioada: 18-23 mai 2011b) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;Perioada: 24-25 mai 2011c) discutarea și soluționarea propunerilor făcute de inspectorii școlari de specialitate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 27 mai 2011d) afișarea listei cadrelor didactice detașate în interesul învățământului la inspectoratele școlare;Termen: 30 mai 2011e) emiterea și comunicarea deciziilor de detașare în interesul învățământului.Termen: 31 mai 20116. Ocuparea prin concurs, detașare la cerere și suplinire a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar:a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile propuse pentru concurs de către comisia de mobilitate județeană/a municipiului București și afișarea acesteia la inspectoratul școlar;Termen: 30 mai 2011b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 31 mai 2011c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile stabilite de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acesteia la inspectoratul școlar și la centrele/unitățile de învățământ care organizează concurs;Termen: 6 iunie 2011d) comunicarea acordului/refuzului continuității cadrelor didactice pentru detașarea la cerere sau suplinire, în anul școlar 2011-2012, de către unitățile de învățământ la inspectoratul școlar;Perioada: 31 mai-6 iunie 2011e) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unității de învățământ/ centrului care organizează concurs, inclusiv pentru absolvenții promoției 2011, pentru cadrele didactice care solicită detașarea la cerere prin concurs/concurs specific, pentru candidații care solicită continuitate pentru suplinire și pentru candidații participanți la concursul național din iulie 2009 și/sau la concursul din iulie 2010, care au obținut minimum nota 7,00 (șapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desființate ca urmare a modificării planului de școlarizare/planului de învățământ/reorganizării rețelei școlare, precum și pentru candidații care solicită suplinire în baza notelor la concursul național din iulie 2009 și/sau la concursul din iulie 2010.Perioada: 14-24 iunie 2011Absolvenții promoției 2011 depun adeverința de absolvire și validează fișa de înscriere (prin semnătură).Termen: 7 iulie 2011NOTĂPentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică, absolvenții promoției 2011 care susțin examenul de licență/absolvire după data de 7 iulie 2011 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar numai după prezentarea adeverinței de absolvire.f) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar;Perioada: 27 iunie-1 iulie 2011g) verificarea și evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicită detașarea la cerere prin concurs specific, în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.616/2010;Perioada: 27-28 iunie 2011h) afișarea la centrele de concurs a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită detașarea la cerere prin concurs specific;Termen: 29 iunie 2011i) depunerea contestațiilor privind punctajele acordate la inspectoratul școlar;Perioada: 29-30 iunie 2011j) soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar;Termen: 1 iulie 2011k) comunicarea soluțiilor la contestații;Termen: 4 iulie 2011l) validarea obligatorie a fișelor de înscriere de către candidați, prin semnătură, sau de către împuterniciții acestora, prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare atrage anularea înscrierii la concurs;Perioada: 4-6 iulie 2011m) extragerea din aplicația Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a situației preliminare cu numărul total de posturi didactice/catedre vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile, pe specialități, și numărul total al candidaților înscriși;Termen: 7 iulie 2011n) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;În zilele de: 8 și 11 iulie 2011o) desfășurarea concursului (locul va fi anunțat public cu cel puțin 30 de zile înainte);Termen: 13 iulie 2011p) transmiterea situației statistice a derulării concursului (numărul candidaților prezenți și numărul candidaților absenți) la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;Termen: 13 iulie 2011, ora 12,00q) afișarea rezultatelor;Termen: 18 iulie 2011r) înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestațiilor;Perioada: 18-19 iulie 2011s) rezolvarea contestațiilor;Termen: 20 iulie 2011t) afișarea rezultatelor finale.Termen: 21 iulie 20116.1. Etapa I de repartizare - repartizarea în ședință publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învățământ, a candidaților care au obținut cel puțin nota 7,00 (șapte) la concursul din 13 iulie 2011 pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile:a) repartizarea în ședință publică, la nivelul centrului de concurs/unității de învățământ, a candidaților care au obținut cel puțin nota 7,00 (șapte) pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile;În zilele de: 22 și 25 iulie 2011b) reactualizarea și afișarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante titularizabile pe portalul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la inspectoratele școlare și la centrele/unitățile de învățământ care organizează concurs;Termen: 26 iulie 2011c) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.Termen: 5 august 20116.2. Etapa a II-a de repartizare - repartizarea candidaților care au obținut cel puțin nota 7,00 (șapte) la concursul din 13 iulie 2011 în alte centre de concurs/județe pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile rămase neocupate după prima etapă de repartizare:a) depunerea și înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților/opțiunilor candidaților pentru etapa de repartizare în alte centre de concurs/județe;Perioada: 27-28 iulie 2011b) repartizarea candidaților care au obținut cel puțin nota 7,00 (șapte) în alte centre de concurs/județe pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile rămase neocupate după prima etapă de repartizare;Termen: 29 iulie 2011c) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.Termen: 5 august 20116.3. Publicarea pe portalul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a listei cu posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante, inclusiv a celor titularizabile rămase neocupate care au devenit netitularizabile, și cu posturile didactice/catedrelor rezervate și afișarea acestora la inspectoratele școlare și la centrele de concurs. Afișarea listei candidaților repartizați pe portalul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la inspectoratele școlare și la centrele/unitățile de învățământ care organizează concurs.Termen: 30 iulie 20117. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate la nivel județean/al municipiului București de către cadre didactice titulare, prin detașarea în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată și detașarea la cerere, și de către cadre didactice calificate, prin suplinire:a) revalidarea fișelor de înscriere de către candidați (prin semnătură) pentru candidații care s-au înscris la concurs în perioada 14-24 iunie 2011;b) depunerea și înregistrarea dosarelor pentru detașarea în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată, completarea normei didactice, pentru detașarea la cerere prin concurs specific și pentru suplinire de către candidații care nu s-au înscris în perioada 14-24 iunie 2011, precum și de către candidații care solicită suplinire în baza rezultatelor obținute la concursul din luna iulie 2009 și/sau luna iulie 2010;Perioada: 1-2 august 2011c) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului (pentru candidații care nu au susținut aceste probe sau care au fost respinși la aceste probe în zilele de 8 și 11 iulie 2011);Termen: 3 august 2011d) organizarea la nivel județean/al municipiului București a concursului pentru suplinire;Termen: 4 august 2011e) afișarea rezultatelor la inspectoratele școlare;Termen: 8 august 2011 (la 21-07-2011, Litera e) din Punctul 7. , Punctul II. , ANEXĂ a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.661 din 20 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 21 iulie 2011 ) f) înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestațiilor;Perioada: 8-9 august 2011 (la 21-07-2011, Litera f) din Punctul 7. , Punctul II. , ANEXĂ a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 4.661 din 20 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 21 iulie 2011 ) g) rezolvarea contestațiilor;Termen: 10 august 2011 (la 21-07-2011, Punctul 7. din Punctul II. , ANEXĂ a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.661 din 20 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 21 iulie 2011 ) h) afișarea rezultatelor finale.Termen: 11 august 2011 (la 21-07-2011, Punctul 7. din Punctul II. , ANEXĂ a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 4.661 din 20 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 21 iulie 2011 ) 7.1. Etapa a III-a de repartizare - repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în ședință publică, la nivel județean, a cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice, a cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate nesoluționată, a cadrelor didactice titulare care solicită detașarea la cerere și a suplinitorilor calificați, în ordine, astfel:a) avizarea în consiliul de administrație al inspectoratului școlar a detașărilor în interesul învățământului pentru îndeplinirea funcțiilor de conducere în unități de învățământ: director și director adjunct; reactualizarea și afișarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele școlare și publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;Termen: 22 august 2011b) soluționarea completărilor de normă didactică și repartizarea cadrelor didactice titulare prin detașarea în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată;c) repartizarea cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detașarea la cerere, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.616/2010;d) repartizarea în ședință publică a cadrelor didactice titulare prin detașarea la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ preuniversitar;e) repartizarea în ședință publică a cadrelor didactice titulare prin detașarea la cerere în ordinea descrescătoare a punctajului obținut prin aplicarea criteriilor și a punctajelor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 la metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.616/2010;f) repartizarea candidaților care beneficiază de continuitate pentru suplinire, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.616/2010;g) reactualizarea și afișarea listei cu posturile didactice/ catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele școlare și publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;Termen: 23 august 2011h) completarea normei didactice a candidaților repartizați prin continuitate pentru suplinire pe catedre incomplete și repartizarea suplinitorilor calificați, în ședință publică, la nivelul județului al municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 77 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.616/2010;i) repartizarea candidaților prevăzuți la art. 80 alin. (6) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.616/2010 în regim de cumul/plată cu ora;Perioada: 24-26 august 2011j) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.Termen: 31 august 20117.2. Afișarea listei candidaților repartizați, reactualizarea și afișarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele școlare și publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.Termen: 27 august 20118. Acordarea orelor în regim de plată cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate și pensionate:a) depunerea și înregistrarea dosarelor la inspectoratele școlare pentru cumul/plată cu ora;Perioadele: 7-9 iunie 2011; 1-2 august 2011b) acordarea orelor rămase neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic titular, cadrelor didactice asociate/pensionate și suplinitorilor calificați;Termen: 29 august 2011 (la 21-07-2011, Litera b) din Punctul 8. , Punctul II. , ANEXĂ a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 4.661 din 20 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 21 iulie 2011 ) c) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.Termen: 31 august 20119. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate la nivel județean/al municipiului București cu suplinitori fără studii corespunzătoare postului:a) depunerea dosarelor suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;Perioadele: 7-9 iunie 2011; 1-2 august 2011b) organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;Perioada: 3-4 august 2011c) afișarea rezultatelor;Termen: 5 august 2011d) depunerea, rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor definitive.În zilele de: 5 și 8 august 20119.1. Etapa a IV-a de repartizare - ședință publică organizată la nivel județean/al municipiului București pentru:a) soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluționată, prin detașarea în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare, cu salarizare ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză;b) repartizarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate, conform art. 87 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.616/2010;Termen: 30 august 2011c) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.Termen: 31 august 2011III. Transmiterea la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a situației statistice globale privind repartizarea candidaților pe posturi didactice/catedre vacante/ rezervate.Termen: 16 septembrie 2011
  ------