HOTĂRÂRE nr. 882 din 5 iulie 2006privind constituirea Comisiei naționale de autoevaluare Schengen
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 13 iulie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se constituie Comisia națională de autoevaluare Schengen, organism consultativ, fără personalitate juridică, denumit în continuare Comisia, pe lângă Ministerul Administrației și Internelor, în scopul coordonării, promovării și reprezentării politicilor și acțiunilor de analiză, dezvoltare și inovare în domeniul implementării acquis-ului Schengen, în vederea îndeplinirii condițiilor necesare pentru aderarea României la Acordul Schengen și la Convenția de aplicare a acestuia.(2) Comisia este subordonată Consiliului interministerial pentru afaceri interne și justiție, constituit potrivit art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.(3) Comisia este formată din câte un reprezentant la nivel de secretar de stat, secretar general, președinte sau director, după caz, al următoarelor autorități și instituții publice:a) Ministerul Administrației și Internelor;b) Ministerul Afacerilor Externe;c) Ministerul Integrării Europene;d) Ministerul Finanțelor Publice - Autoritatea Națională a Vămilor;e) Ministerul Justiției;f) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;g) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației;h) Secretariatul General al Guvernului;i) Departamentul pentru Afaceri Europene; (la 15-08-2007, Litera i) din Alineatul (3) , Articolul 1 a fost modificată de Litera l, Articolul 23 din HOTĂRÂREA nr. 895 din 1 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 15 august 2007 ) j) Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații;k) Serviciul de Informații Externe;l) Serviciul Român de Informații;m) Serviciul de Telecomunicații Speciale.(4) Componența nominală a Comisiei se stabilește prin decizie a primului-ministru, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor transmise Ministerului Administrației și Internelor de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 2(1) Activitatea Comisiei este coordonată de ministrul administrației și internelor, care îndeplinește funcția de președinte.(2) Președintele executiv al Comisiei este secretarul de stat pentru integrare europeană din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.(3) Hotărârile Comisiei se adoptă prin votul majorității membrilor prezenți.  +  Articolul 3(1) Comisia armonizează și coordonează activitățile specifice realizate de ministerele, autoritățile și instituțiile din România cu competențe în domeniu, precum și relațiile dintre ministere, autorități și instituții ale administrației publice centrale și structurile teritoriale cu atribuții în domeniu, potrivit legii.(2) Comisia coordonează activitatea tuturor grupurilor interministeriale ce desfășoară activități în domenii sectoriale, cu relevanță pentru îndeplinirea angajamentelor României pentru aderarea la Convenția de aplicare a Acordului Schengen.  +  Articolul 4Comisia îndeplinește următoarele atribuții principale:a) coordonează elaborarea și avizează politicile naționale și strategiile sectoriale în domeniile specifice;b) urmărește îndeplinirea cerințelor și angajamentelor asumate pentru aderarea la Acordul Schengen și la Convenția de aplicare a acestuia;c) stabilește domeniile prioritare pentru elaborarea de politici generale și sectoriale specifice domeniului;d) urmărește asigurarea caracterului unitar și coerent al strategiilor și politicilor din domeniu;e) monitorizează și evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor și acțiunilor cuprinse în documentele programatice din domeniu;f) coordonează comunicarea interministerială în ceea ce privește elaborarea politicilor în materie;g) urmărește eficientizarea raporturilor dintre ministere, instituții și autorități publice;h) avizează programele și planurile generale și sectoriale pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor statului român în calitate de viitor stat membru Schengen și urmărește modul efectiv de aplicare a acestora;i) urmărește aplicarea unitară și eficientă a sistemului de norme și reglementări în materie;j) propune autorităților reprezentate elaborarea proiectelor de acte normative referitoare la domeniul Schengen;k) informează periodic și ori de câte ori este necesar Guvernul și Consiliul interministerial pentru afaceri interne și justiție, constituit potrivit art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005, cu privire la activitatea desfășurată și măsurile dispuse.l) aprobă Planul indicativ, propunerile de modificare a Planului indicativ și raportul anual de implementare a Facilității Schengen. (la 15-08-2007, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Articolul 23 din HOTĂRÂREA nr. 895 din 1 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 15 august 2007 )  +  Articolul 5(1) Secretariatul Comisiei se asigură de Ministerul Administrației și Internelor, prin structura de specialitate, desemnată prin ordin al ministrului administrației și internelor, care coordonează activitățile desfășurate în domeniul implementării acquis-ului Schengen.(2) Atribuțiile și responsabilitățile secretariatului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei, care se aprobă prin hotărâre a acesteia.(3) Comisia poate constitui grupuri de lucru și comisii mixte de evaluare, formate din specialiști din cadrul autorităților și instituțiilor reprezentate.(4) Modul de constituire, organizare și atribuțiile grupurilor de lucru și comisiilor mixte de evaluare se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei.  +  Articolul 6Comisia se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a președintelui executiv al acesteia.  +  Articolul 7Ministerele și autoritățile administrației publice supun aprobării Guvernului măsurile propuse pentru îndeplinirea hotărârilor adoptate de Comisie.  +  Articolul 8În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute la art. 1 alin. (3), își vor desemna reprezentanții și vor stabili competențele concrete în vederea participării la lucrările Comisiei, prin ordine sau decizii ale conducătorilor acestora.  +  Articolul 9În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Administrației și Internelor va elabora regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei, cu consultarea autorităților reprezentate.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Răzvan Ungureanu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul justiției,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul comunicațiilor
  și tehnologiei informației,
  Zsolt Nagy
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Radu Stroe
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 5 iulie 2006.Nr. 882.------------