ORDIN nr. 10 din 20 ianuarie 2016privind stabilirea procedurilor de selecție în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate, a celor specifice gestionării raporturilor de serviciu și alte aspecte organizatorice
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2016  Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2015 pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate, aprobată cu completări prin Legea nr. 328/2015,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prin prezentul ordin se stabilesc următoarele:a) procedurile de selecție a personalului care urmează să fie trimis în misiune la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate, denumit în continuare Centrul de Excelență;b) procedurile de gestionare a raporturilor de serviciu ale personalului trimis în misiune la Centrul de Excelență;c) modalitatea de asigurare logistică și financiară pentru personalul trimis în misiune la Centrul de Excelență;d) modalitatea de echivalare a rezultatelor evaluării profesionale anuale pentru personalul trimis în misiune la Centrul de Excelență;e) alte aspecte organizatorice.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:a) poziții-cheie - reprezintă următoarele poziții din cadrul Centrului de Excelență, conform deciziilor Comitetului Director: director, director adjunct, șef Stat Major, șef Secțiune Doctrină și Standardizare, șef Secțiune Educație și Pregătire, șef Secțiune Lecții Învățate;b) poziții non-cheie - reprezintă toate celelalte poziții din cadrul Centrului de Excelență atribuite României, cu excepția pozițiilor-cheie;c) Reprezentantul Senior Național - este ofițerul din cadrul Jandarmeriei Române care ocupă poziția-cheie din cadrul Centrului de Excelență;d) tur de serviciu - perioada de ocupare a poziției-cheie sau non-cheie în cadrul Centrului de Excelență de către cadrul militar al Jandarmeriei Române, potrivit cerințelor Centrului de Excelență.  +  Capitolul II Procedurile de selecție a cadrelor militare care urmează să fie trimise în misiune la Centrul de Excelență  +  Articolul 3Procesul de selecție a cadrelor militare din Jandarmeria Română care urmează să fie trimise în misiune la Centrul de Excelență se organizează de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, denumit în continuare IGJR, și se realizează prin parcurgerea următoarelor proceduri distincte:a) preselecția candidaților;b) concurs.  +  Articolul 4(1) Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului, denumită în continuare comisie de concurs, precum și comisia pentru soluționarea contestațiilor sunt numite prin ordinul inspectorului general al Jandarmeriei Române, la propunerea Direcției resurse umane din IGJR, denumită în continuare DRU, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de publicitatea pozițiilor scoase la concurs.(2) Comisia de concurs se compune din:a) președinte: un ofițer din cadrul IGJR;b) membri: cel puțin doi ofițeri din cadrul IGJR și, dacă este cazul, specialiști din alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, nominalizați la solicitarea IGJR în funcție de specificul pozițiilor pentru care se organizează concursul.(3) Desemnarea persoanelor care fac parte din comisia de concurs se va realiza astfel încât să se asigure un număr impar de persoane.(4) Secretarul comisiei de concurs este un ofițer din cadrul DRU al IGJR.(5) Comisia pentru soluționarea contestațiilor se compune dintr-un număr impar de persoane, din care un președinte și cel puțin doi membri, ofițeri din cadrul IGJR.(6) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.(7) Secretarul comisiei de concurs poate fi și secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.  +  Articolul 5Tematica și bibliografia de concurs se stabilesc de către comisia de concurs și se aprobă de către inspectorul general al Jandarmeriei Române cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de publicitatea pozițiilor scoase la concurs.  +  Articolul 6(1) Publicitatea pozițiilor care urmează a fi ocupate se realizează de către DRU, la solicitarea Serviciului afaceri europene, relații și misiuni internaționale din IGJR, denumit în continuare SAERMI, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data desfășurării concursului.(2) Publicitatea pozițiilor care urmează a fi ocupate se realizează cu respectarea următoarelor cerințe:a) anunțul se publică pe portalul de intranet al Jandarmeriei Române și se transmite prin adresă de informare către toate unitățile din componența acesteia;b) anunțul conține termenul-limită de înscriere și de depunere a dosarului de candidat, durata turului de serviciu stabilită în funcție de cerințele Centrului de Excelență, condițiile generale și cerințele obligatorii din fișa postului ce urmează a fi ocupat, data de desfășurare a concursului, precum și tematica și bibliografia de concurs.  +  Articolul 7Preselecția candidaților se realizează de către DRU, la solicitarea SAERMI.  +  Articolul 8La preselecție pot participa cadrele militare din Jandarmeria Română care, pe lângă cerințele obligatorii prevăzute în fișa postului care urmează a fi ocupat, îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale:a) posedă experiență profesională, astfel: pentru pozițiile-cheie, minimum 15 ani în MAI, din care cel puțin ultimii 10 ani în Jandarmeria Română, iar pentru pozițiile non-cheie, minimum 5 ani în MAI, din care cel puțin ultimii 3 ani în Jandarmeria Română;b) au fost apreciate în ultimii 3 ani cu calificativul cel puțin "Foarte bun" la aprecierea de serviciu anuală;c) nu sunt puse la dispoziție în temeiul art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;d) nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;e) posedă permis de conducere categoria B.  +  Articolul 9Preselecția candidaților constă în următoarele etape:a) centralizarea rapoartelor de participare la selecție ale cadrelor militare;b) centralizarea și verificarea dosarelor de candidat;c) testarea eliminatorie la limba străină conform nivelului prevăzut în fișa postului;d) evaluarea psihologică și medicală de către structurile specializate ale MAI conform prevederilor art. 14 și completarea dosarelor de candidat cu rezultatele acestora.  +  Articolul 10(1) În vederea participării la selecția pentru ocuparea pozițiilor din cadrul Centrului de Excelență, cadrele militare înaintează către comandanții/inspectorii șefi ai unităților din care fac parte, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, rapoartele personale prin care solicită înscrierea la selecție, menționează expres caracterul voluntar al opțiunii și poziția pentru care candidează, declară explicit că acceptă necondiționat termenii și condițiile stabilite în legătură cu participarea la misiune, precum și, în mod concret, faptul că îndeplinește fiecare condiție generală prevăzută la art. 8.(2) Raportul personal va conține avizul consultativ al comandanților/inspectorilor șefi ai unităților din care fac parte candidații, acesta, însoțit de dosarul de candidat, se înaintează, prin structura de resurse umane a unității, la DRU, cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data desfășurării concursului.(3) Dosarul de candidat conține următoarele documente:a) raportul personal prin care solicită înscrierea la selecție;b) curriculum vitae;c) adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate;d) înscris din care să rezulte nivelul de acces la informații clasificate naționale;e) două fotografii tip pașaport;f) declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu a săvârșit fapte de natură penală și că nu este cercetat într-un dosar penal;g) copii ale diplomelor de studii care atestă pregătirea;h) copii ale cărții de identitate și permisului de conducere.  +  Articolul 11(1) În termen de două zile lucrătoare de la împlinirea termenului în care se depun dosarele de candidat, DRU verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor generale, precum și a cerințelor obligatorii din fișa postului ce urmează a fi ocupat.(2) Lista candidaților care îndeplinesc condițiile generale prevăzute la art. 8 și cerințele obligatorii din fișa postului ce urmează a fi ocupat se întocmește de către DRU și se înaintează spre avizare inspectorului general al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 12DRU solicită avizul de specialitate al Direcției generale de protecție internă, denumit în continuare DGPI, pentru candidații care sunt pe lista prevăzută la art. 11 alin. (2), cu minimum 15 zile calendaristice înaintea datei de susținere a concursului. (la 10-06-2019, sintagma: „Departamentului de Informații și Protecție Internă, denumit în continuare DIPI” a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 66 din 4 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 10 iunie 2019 )  +  Articolul 13(1) Testarea eliminatorie la limba străină a candidaților se realizează, la solicitarea DRU, de către Școala de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române.(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data testării prevăzute la alin. (1), Școala de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române comunică DRU o listă care cuprinde rezultatele evaluărilor candidaților, prin înscrierea mențiunii "admis" sau "respins" în dreptul fiecărui candidat.  +  Articolul 14(1) Candidații declarați admiși la testarea la limba străină sunt supuși evaluării psihologice și medicale specifice participării la misiuni internaționale care se realizează, la solicitarea DRU, de către structurile specializate din cadrul MAI, potrivit reglementărilor legale în vigoare la nivelul MAI.(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării evaluărilor prevăzute la alin. (1), structurile specializate ale MAI comunică DRU lista cu rezultatele evaluărilor, prin înscrierea mențiunii "apt" sau "inapt" în dreptul fiecărui candidat.  +  Articolul 15(1) După comunicarea rezultatelor prevăzute la art. 13 alin. (2) și art. 14 alin. (2) către DRU, preselecția candidaților se consideră încheiată.(2) La următoarea etapă a selecției, respectiv la concurs, pot participa numai candidații care au promovat preselecția.  +  Articolul 16Concursul se desfășoară cu minimum 60 de zile calendaristice înainte de data trimiterii în misiune la Centrul de Excelență a cadrelor militare ale Jandarmeriei Române.  +  Articolul 17(1) Concursul constă în susținerea, în ordine, a următoarelor probe:a) proba scrisă la pregătirea de specialitate;b) interviul structurat pe subiecte profesionale.(2) Subiectele pentru probele menționate la alin. (1) se stabilesc pe baza tematicii și bibliografiei de concurs aprobate în conformitate cu art. 5.(3) Subiectele pentru probele menționate la alin. (1) se elaborează cu cel mult 24 de ore înainte de desfășurarea fiecărei probe de către membrii comisiei de concurs și se aprobă de către președintele acesteia.(4) Durata fiecărei probe se stabilește de către comisia de concurs în funcție de numărul de candidați și gradul de dificultate și complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.(5) Probele prevăzute la alin. (1) se notează de către fiecare membru al comisiei, individual, cu note de la 1 la 10, iar notele acordate sunt înscrise în borderoul întocmit pentru fiecare dintre probele de concurs.(6) Nota finală pentru fiecare dintre probele prevăzute la alin. (1) se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de concurs, cu două zecimale fără rotunjire.(7) Interviul structurat pe subiecte profesionale se înregistrează prin grija structurii cu atribuții în domeniul informaticii sau similar ori, în cazul în care nu sunt disponibilități tehnice în acest sens, se transcrie întocmai de secretarul comisiei.  +  Articolul 18(1) Înainte de desfășurarea probei scrise, lucrările sunt sigilate și numerotate de către secretarul comisiei de concurs.(2) Dacă diferența dintre notele acordate de membrii comisiei de concurs la proba scrisă este mai mare de 1 punct, lucrarea se recorectează de către președintele comisiei de concurs care stabilește nota finală.(3) Lucrările scrise se corectează sigilate și se desigilează numai după încheierea corectării acestora.(4) Notele finale acordate la proba scrisă la pregătirea de specialitate se consemnează într-un tabel întocmit de secretarul comisiei de concurs, semnat de membri și aprobat de președintele comisiei, care va fi afișat până la sfârșitul programului de lucru din ziua de examinare la sediul unității unde se desfășoară concursul.  +  Articolul 19(1) Rezultatele obținute la proba scrisă se pot contesta în cel mult 24 de ore de la afișarea notelor.(2) Soluționarea contestațiilor se face de către comisia de soluționare a contestațiilor în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.(3) Nu pot fi contestate decât rezultatele proprii.  +  Articolul 20(1) Interviul structurat pe subiecte profesionale se desfășoară după expirarea termenului de depunere și soluționare a contestațiilor pentru proba scrisă la pregătirea de specialitate. Proba interviului poate fi susținută doar de către candidații care au obținut nota minimă 5 la proba scrisă.(2) În cadrul interviului, fiecare membru al comisiei de concurs adresează întrebări candidatului, fără a depăși tematica afișată.(3) Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare care va fi afișată la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs, la sediul unității unde se desfășoară concursul.(4) Notele finale acordate la interviul structurat pe subiecte profesionale se consemnează într-un tabel întocmit de secretarul comisiei de concurs, semnat de membri și aprobat de președintele comisiei de concurs, care va fi afișat până la sfârșitul programului de lucru din ziua de examinare la sediul unității unde se desfășoară concursul.  +  Articolul 21(1) Rezultatele obținute la interviul pe subiecte profesionale se pot contesta în cel mult 24 de ore de la afișarea notelor.(2) Soluționarea contestațiilor se face de către comisia de soluționare a contestațiilor în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.(3) Nu pot fi contestate decât rezultatele proprii.  +  Articolul 22Mediile obținute la concurs se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, făcându-se media aritmetică a notelor acordate la cele două probe.  +  Articolul 23(1) La finalizarea probelor de concurs, secretarul comisiei de concurs întocmește un proces-verbal în care se consemnează modul de desfășurare a concursului și tabelul cu notele finale obținute de candidați. Procesul-verbal este semnat de membrii comisiei de concurs și de către președintele acesteia.(2) În tabelul prevăzut la alin. (1), în dreptul fiecărui candidat se înscrie una dintre mențiunile "admis" sau "respins", după caz.  +  Articolul 24(1) Candidații sunt declarați admiși în ordinea descrescătoare a mediilor obținute.(2) Candidații care obțin aceeași medie vor fi departajați prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii:a) numărul de participări la misiuni internaționale (primează candidatul cu număr mai mare de participări);b) vechimea în structuri cu atribuții în domeniul ordine și siguranță publică;c) absolvirea unei instituții de formare inițială a MAI ori a altor instituții de învățământ care realizează pregătirea personalului pentru nevoile MAI;d) media obținută la examenul de licență, în cazul posturilor prevăzute cu funcții de ofițer, și a mediei obținute la examenul de bacalaureat, în cazul posturilor prevăzute cu funcții de maistru militar/subofițer.(3) Rezultatele finale se comunică și se afișează la sediul unității unde s-a organizat concursul, de către secretarul comisiei de concurs, în cel mult 24 de ore de la finalizarea acestuia.(4) Media minimă cu care candidații pot fi declarați admiși este 7,00, iar nota minimă pentru promovarea fiecărei probe este 5,00.(5) Secretarul comisiei de concurs comunică DRU procesul-verbal de consemnare a modului de desfășurare a concursului și tabelul cu mediile candidaților.(6) În cel mult 48 de ore de la finalizarea concursului, DRU întocmește lista cu candidații declarați admiși și o înaintează spre aprobare inspectorului general al Jandarmeriei Române. După aprobarea listei cu candidații declarați admiși, în cel mult 24 de ore, DRU o comunică SAERMI și unităților din care provin candidații.  +  Articolul 25(1) Cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de începerea misiunii la Centrul de Excelență a candidaților declarați admiși, SAERMI întocmește raportul privind aprobarea trimiterii acestora în misiune.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se aprobă de ministrul afacerilor interne, după ce a fost avizat de către secretarul de stat care coordonează activitatea Jandarmeriei Române și de către secretarul de stat care coordonează activitatea de relații internaționale, precum și de către următoarele structuri:a) DGPI; (la 10-06-2019, sintagma: DIPI a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 66 din 4 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 10 iunie 2019 ) b) Direcția generală afaceri europene, Schengen și relații internaționale, denumită în continuare DGAESRI; (la 10-06-2019, sintagma: „Direcția afaceri europene și relații Internaționale, denumită în continuare DAERI” a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 66 din 4 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 10 iunie 2019 ) c) Direcția generală management resurse umane;d) structura de specialitate din aparatul central al MAI, potrivit specificului pozițiilor non-cheie.(3) La raport se anexează fișa postului, întocmită la nivelul Centrului de Excelență și traducerea acesteia în limba română, realizată de către SAERMI.  +  Articolul 26(1) În intervalul cuprins între data aprobării raportului privind trimiterea în misiune și data începerii misiunii, personalul selecționat parcurge un instructaj specific poziției pentru care a fost declarat admis, care se desfășoară pe o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare.(2) Instructajul se realizează sub coordonarea SAERMI, în cooperare cu alte structuri specializate ale IGJR și MAI, după caz, și presupune organizarea de ședințe de pregătire teoretică și practică cu următoarele obiective:a) pregătire generală în următoarele domenii: afaceri europene și relații internaționale, cunoașterea organizațiilor internaționale (UE, ONU, NATO, OSCE), protecția informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal, măsuri anticorupție, relații publice și informare, protocol;b) pregătire specifică în ceea ce privește organizarea și funcționarea Centrului de Excelență, rolul Centrului de Excelență, specificul activității care urmează să se desfășoare la Centrul de Excelență, în funcție de profilul și specializarea poziției care urmează a fi ocupate.(3) Evaluarea medicală și efectuarea imunizărilor personalului selecționat, conform cerințelor misiunii și zonei de desfășurare a acesteia, se efectuează prin Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu" București. Personalul selecționat se va prezenta la examinarea medicală de specialitate cu avizul medicului de unitate cuprinzând concluziile ultimului examen de bilanț efectuat în cadrul controlului medical anual.  +  Capitolul III Procedurile de gestionare a raporturilor de serviciu ale cadrelor militare trimise în misiune la Centrul de Excelență  +  Articolul 27(1) Personalul Jandarmeriei Române trimis în misiune la Centrul de Excelență se mută în interesul serviciului la IGJR și se încadrează în Statul de organizare cu posturile pentru încadrarea personalului din unitățile Jandarmeriei Române care desfășoară misiuni în străinătate, denumit în continuare "Statul S" al Jandarmeriei Române.(2) Personalul selecționat și încadrat pe "Statul S" se trimite în misiune la Centrul de Excelență prin ordin al ministrului afacerilor interne.(2^1) La propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, în baza solicitării directorului Centrului de Excelență și cu acordul scris al cadrului militar aflat în misiune, ministrul afacerilor interne poate aproba prelungirea, cu cel mult 12 luni, a misiunii cadrului militar în cauză. (la 10-06-2019, Articolul 27 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 66 din 4 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 10 iunie 2019 ) Notă
  Articolul II din ORDINUL nr. 66 din 4 iunie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 470 din 10 iunie 2019, prevede:
  „Articolul II
  Dispozițiile referitoare la prelungirea misiunii în condițiile art. I se aplică și cadrelor militare ale Jandarmeriei Române care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt trimise în misiune la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate”.
  (2^2) Propunerea are la bază o evaluare efectuată la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în funcție de criterii specifice precum activitatea cadrului militar aflat în misiune, aprecierea acestuia pe timpul misiunii cu calificative de cel puțin «foarte bun», coordonarea sau implicarea în proiecte dezvoltate de Centrul de Excelență a căror perioadă de derulare depășește finalul turului de serviciu inițial. (la 10-06-2019, Articolul 27 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 66 din 4 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 10 iunie 2019 ) (2^3) Prevederile art. 25 se aplică în mod corespunzător pentru aprobarea prelungirii misiunii în condițiile alin. (2^1). (la 10-06-2019, Articolul 27 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 66 din 4 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 10 iunie 2019 ) (3) La încheierea misiunii, personalul Jandarmeriei Române este mutat în interesul serviciului din statul de organizare prevăzut la alin. (1) în unitatea de la care a fost trimis în misiune, pentru a fi încadrat în funcția pe care a ocupat-o anterior trimiterii în misiune, dacă aceasta este vacantă sau, cu acordul său, în funcție echivalentă celei ocupate anterior.(4) În situația în care, ulterior aplicării prevederilor alin. (3), nu s-a realizat numirea în funcție, personalul Jandarmeriei Române se pune la dispoziția unității de la care a fost trimis în misiune, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare, pentru identificarea unei funcții în vederea numirii, cu respectarea următoarei ordini de priorități:a) în altă unitate a Jandarmeriei Române, pentru a fi încadrat într-o funcție echivalentă celei ocupate anterior, cu acordul său;b) în unitatea de la care a fost trimis în misiune sau în altă unitate a Jandarmeriei Române, pe funcție corespunzătoare gradului militar deținut, cu acordul său.
   +  Articolul 28Reprezentantul Senior Național, denumit în continuare RSN, are următoarele responsabilități:a) reprezintă Jandarmeria Română ca punct de contact al directorului Centrului de Excelență pentru toate aspectele privind responsabilitățile naționale;b) este responsabil de disciplina în rândul cadrelor militare ale Jandarmeriei Române aflate în misiune la Centrul de Excelență, conform reglementărilor naționale în materie;c) avizează toate deplasările efectuate în interes național ale cadrelor militare ale Jandarmeriei Române, în timpul programului de lucru al Centrului de Excelență;d) avizează toate comunicările trimise în țară de către cadrele militare ale Jandarmeriei Române aflate în misiune la Centrul de Excelență;e) avizează evaluările profesionale anuale ale personalului Jandarmeriei Române aflat în misiune la Centrul de Excelență.
   +  Capitolul IV Încheierea misiunii în străinătate înainte de termen  +  Articolul 29Încheierea misiunii și chemarea în țară, cu sau fără înlocuire a reprezentanților Jandarmeriei Române, se poate efectua, înainte de termen, în următoarele cazuri:a) la adresa vieții și integrității reprezentantului Jandarmeriei Române și/sau a membrilor familiei acestuia se manifestă o stare de pericol, cauzată de catastrofe naturale și dezastre, stări de conflict armat, amenințări teroriste, epidemii sau alte situații asemănătoare;b) reprezentantul Jandarmeriei Române săvârșește abateri disciplinare sau infracțiuni, în țară sau în străinătate;c) reprezentantul Jandarmeriei Române solicită retragerea de la post, din motive personale;d) obținerea calificativului "Mediocru" la evaluarea profesională anuală.  +  Articolul 30(1) Încheierea misiunii înainte de termen se aprobă de către ministrul afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Jandarmeriei Române, cu avizul secretarului de stat care coordonează activitatea Jandarmeriei Române și a secretarului de stat care coordonează activitatea de relații internaționale, prin grija SAERMI.(2) În situația înlocuirii personalului aflat în misiune, inițierea demersurilor legale se face în sensul asigurării, pe cât posibil, pe teritoriul statului în care se află Centrul de Excelență, a procedurilor de predare-primire a atribuțiilor de serviciu și a mijloacelor tehnico-logistice din dotare, cu respectarea termenelor prevăzute de legislația în vigoare.  +  Articolul 31Dacă perioada de timp rămasă până la încheierea la termen a misiunii este mai mică de un an, cadrul militar care va fi selecționat, conform prezentului ordin, pentru a înlocui pe cel a cărui misiune a încetat înainte de termen, va încadra funcția respectivă și pentru următorul tur de serviciu.  +  Articolul 32După încheierea misiunii la termen, cât și înainte de termen, cadrele militare pot participa la o nouă selecție pentru ocuparea unei poziții-cheie sau non-cheie după îndeplinirea serviciului în țară pe o perioadă minimă de 2 ani.  +  Capitolul V Asigurarea logistică și financiară pentru cadrele militare trimise în misiune la Centrul de Excelență  +  Articolul 33Prin grija structurilor de asigurare logistică ale Jandarmeriei Române, personalul din Jandarmeria Română aflat în misiune la Centrul de Excelență poate fi dotat cu armament, muniție și mijloace tehnice conform specificului misiunilor desfășurate, precum și a cerințelor postului.  +  Articolul 34Echiparea cu uniformă și echipament a personalului trimis în misiune la Centrul de Excelență se realizează conform actelor normative în vigoare, aplicabile Jandarmeriei Române.  +  Articolul 35Asigurarea spațiilor de locuit, precum și reîntregirea familiei personalului trimis în misiune la Centrul de Excelență se fac în conformitate cu prevederile din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 36Fondurile necesare finanțării activității personalului trimis în misiune la Centrul de Excelență se includ în bugetul de venituri și cheltuieli al Jandarmeriei Române, iar cheltuielile se planifică, se efectuează și se urmăresc prin grija structurilor competente.  +  Articolul 37Sumele necesare, alocate prin bugetul aprobat, se virează în tranșe lunare în contul deschis pe numele personalului aflat în misiune la Centrul de Excelență.  +  Articolul 38Deschiderea de conturi bancare, respectiv încheierea de contracte de folosire a serviciilor și utilităților de către personalul aflat în misiune la Centrul de Excelență se fac pe numele acestuia, figurând ca mandatat de către Jandarmeria Română, cu excepția situațiilor în care legislația specifică a statului gazdă conține prevederi contrare sau limitative.  +  Articolul 39Documentele justificative privind plățile efectuate de personalul aflat în misiune la Centrul de Excelență vor fi transmise către Direcția financiară din IGJR, denumită în continuare DF, pentru decontarea cheltuielilor.  +  Capitolul VI Echivalarea evaluărilor profesionale anuale pentru personalul trimis în misiune la Centrul de Excelență  +  Articolul 40Echivalarea evaluărilor profesionale anuale asigurate de directorul Centrului de Excelență la finalul fiecărui an calendaristic se efectuează printr-o notă-raport elaborată de către SAERMI, avizată de DRU și aprobată de inspectorul general al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 41Echivalarea evaluărilor profesionale anuale se efectuează prin respectarea următoarelor corespondențe:a) Calificativul Centrului de Excelență "Outstanding" se echivalează cu calificativul "Excepțional";b) Calificativul Centrului de Excelență "Very good" se echivalează cu calificativul "Foarte bun";c) Calificativul Centrului de Excelență "Good" se echivalează cu calificativul "Bun";d) Calificativul Centrului de Excelență "Satisfactory" se echivalează cu calificativul "Corespunzător";e) Calificativul Centrului de Excelență "Weak" se echivalează cu calificativul "Mediocru".  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 42Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Petre Tobă
  București, 20 ianuarie 2016.Nr. 10.  +  Anexă
  Reîntregirea familiei și închirierea
  locuinței de serviciu în străinătate
   +  Articolul 1După emiterea ordinului de numire, personalul trimis în misiune la Centrul de Excelență solicită în scris, prin grija SAERMI, reîntregirea familiei sau dă o declarație pe propria răspundere că procedura nu se va realiza în anul calendaristic în care debutează misiunea.  +  Articolul 2(1) În situația în care personalul trimis în misiune la Centrul de Excelență solicită reîntregirea familiei, SAERMI întocmește o notă de fundamentare care se avizează de către Direcția logistică din cadrul IGJR, denumită în continuare DL, precum și de către DF, ulterior fiind supusă aprobării inspectorului general al Jandarmeriei Române.(2) Prin nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) se propune aprobarea reîntregirii familiei și/sau închirierea unui spațiu locativ corespunzător, cu indicarea, după caz, a modalităților de transport, a tipului de locuință ce va fi închiriată și a drepturilor financiare de care va beneficia familia personalului trimis în misiune.  +  Articolul 3Pe baza prezentării ofertei de către cadrele militare aflate în misiune la Centrul de Excelență, însoțită de modelul contractului de închiriere, tradus în limba română prin grija SAERMI, după obținerea avizelor de specialitate ale DL și DF, SAERMI întocmește nota de fundamentare privind împuternicirea semnării contractului de închiriere. Nota de fundamentare se avizează pentru legalitate de către Serviciul juridic din IGJR și se aprobă de către inspectorul general al Jandarmeriei Române.  +  Articolul 4Criteriile de repartizare a numărului de camere în raport cu numărul persoanelor care vor locui împreună (respectiv personalul trimis în misiune la Centrul de Excelență și membrii familiei acestuia) sunt următoarele:a) 1 persoană: apartament cu două camere, compus din dormitor și cameră de zi;b) 2 persoane: apartament cu două camere, compus din dormitor și cameră de zi;c) 3 persoane: apartament cu trei camere, compus din două dormitoare și cameră de zi;d) 4 sau mai multe persoane: apartament cu trei sau patru camere, compus din două sau trei dormitoare și cameră de zi.  +  Articolul 5Locuința trebuie să fie amplasată într-o zonă convenabilă și să dispună de dependințele, dotările și utilitățile necesare pentru a satisface cerințele de locuit ale unei persoane/familii, prin "zonă convenabilă" înțelegându-se locația aflată la o distanță rezonabilă de locul de desfășurare a activităților personalului trimis în misiune la Centrul de Excelență, cu acces la principalele artere de circulație, astfel încât să îi permită îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.  +  Articolul 6Cheltuielile suplimentare și obligatorii, cum sunt comisioanele de agenție, garanțiile contractuale, utilitățile comune, garajul sau alte cheltuieli legate de îndeplinirea contractului, se menționează separat de chiria lunară contractuală.  +  Articolul 7Personalul trimis în misiune la Centrul de Excelență informează SAERMI cu privire la orice diminuare a numărului membrilor de familie pentru care s-a primit aprobarea de însoțire în misiune, cauzele producerii și durata estimată a acesteia, în termen de 5 zile calendaristice de la momentul producerii evenimentului.  +  Articolul 8Amânarea reîntregirii familiei sau diminuarea ulterioară a numărului membrilor de familie aflați în întreținerea permanentă în străinătate a personalului trimis în misiune la Centrul de Excelență, pentru o perioadă neîntreruptă cu durata mai mare de 90 de zile calendaristice sau cu caracter definitiv din motive personale, medicale sau din alte motive, cum ar fi părăsirea statului de reședință sau revenirea familiei în țară, divorțul acestuia sau decesul unuia din membrii familiei care ar conduce la apariția unui raport inechitabil sub aspectul folosinței spațiului locativ excedentar, vor fi analizate de către IGJR prin structurile prevăzute la art. 10, în vederea reglării sub aspect financiar a chiriei lunare, inclusiv prin suportarea, după caz, de către personalul trimis în misiune la Centrul de Excelență a diferențelor rezultate prin aplicarea criteriilor enumerate la art. 4.  +  Articolul 9Schimbarea locuinței închiriate cu una corespunzătoare criteriilor prevăzute la art. 4 se va putea realiza numai în una dintre următoarele situații:a) mutarea într-un nou spațiu locativ, care se datorează situației familiale sau unor cauze independente de voința personalului trimis în misiune la Centrul de Excelență;b) rezilierea contractului de închiriere nu presupune penalități sau alte clauze care să aibă repercusiuni financiare în defavoarea IGJR ori acestea sunt suportate de personalul trimis în misiune la Centrul de Excelență.  +  Articolul 10Situațiile deosebite ce necesită o analiză de specialitate se evaluează la nivelul DL, DF și SAERMI, soluția identificată urmând a fi supusă procedurii menționate la art. 3, inclusiv în cazul în care locuințele de serviciu din străinătate se predau/preiau între cadrele militare ale Jandarmeriei Române care efectuează înlocuirea la Centrul de Excelență.
  -------